Domškolákov pribudlo v tomto roku menej

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) nám opäť poskytlo na našu žiadosť štatistické údaje o domácom vzdelávaní, oficiálne individuálnom vzdelávaní, za školský rok 2023/2024. Tieto čísla každoročne vychádzajú z počtov detí v materských školách a základných školách, ktoré jednotlivé školy nahlásia k 15. septembru daného školského roka.

Continue reading “Domškolákov pribudlo v tomto roku menej”

„Obedy zadarmo“ pre domškolákov – kompletné informácie

Obedy zadarmo“ (oficiálne „dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa“ alebo ešte skrátene „dotácia na stravu“) sa poskytujú podľa § 4 zákona o dotáciách (zákon č. 544/2010 Z. z.). V skutočnosti obedy nie sú úplne zadarmo. Poskytujú sa za cenu zníženú o poskytnutú dotáciu. V tomto článku sa dočítate, koho sa dotácia týka, ako sa poskytuje, aká je poskytnutá suma dotácie, ako postupovať pri jej vybavení a či sa dá obed odobrať aj v inej jedálni.

Continue reading “„Obedy zadarmo“ pre domškolákov – kompletné informácie”

Domškolákov je na Slovensku 0,3 %. Z 1000 žiakov v školách sú traja domškoláci.

Koľko domškolákov máme na Slovensku? Ako vzrástol ich počet oproti minulým rokom? Aký máme trend v porovnaní so zahraničím? Hrozí u nás pandémia „koronových domškolákov“? Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) nám poskytlo na našu žiadosť štatistické údaje o domácom vzdelávaní v školskom roku 2021/2022. Tieto čísla každoročne vychádzajú z počtov detí v MŠ a žiakov ZŠ, ktoré jednotlivé školy nahlásia k 15. septembru daného školského roka. 

Continue reading “Domškolákov je na Slovensku 0,3 %. Z 1000 žiakov v školách sú traja domškoláci.”

Posúdenie plnenia obsahu individuálneho „domáceho“ vzdelávania v MŠ

Posúdenie plnenia obsahu individuálneho vzdelávania domškôlkarov je momentálne aktuálna téma. Historicky prvé posúdenie má prebiehať práve teraz v marci. Štátny pedagogický ústav vydal v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR Metodické odporúčanie k posúdeniu plnenia obsahu individuálneho vzdelávania (IV) v rámci povinného predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2021/2022. Vybrali sme z neho odpovede na najčastejšie otázky rodičov.

Continue reading “Posúdenie plnenia obsahu individuálneho „domáceho“ vzdelávania v MŠ”

Novinky v školskom zákone pre domškolákov platné od 1. 1. 2022

Novela školského zákona č. 415/2021 Z. z. priniesla viaceré zmeny v školskom zákone, ktoré sa týkajú aj domáceho vzdelávania a sú účinné od 1. januára 2022. Pripravili sme pre vás prehľad zmien, ktoré môžu ovplyvniť domškolákov (pozn. odvolávky na príslušné paragrafy v texte sa týkajú školského zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov). 

Continue reading “Novinky v školskom zákone pre domškolákov platné od 1. 1. 2022”