Domáce vzdelávanie nie je dištančné vzdelávanie

Pri správe o možnom rozšírení domáceho vzdelávania na druhý stupeň základnej školy zasväteným zaplesali srdcia, no mnohým nezasväteným vstávali vlasy dupkom pri predstave, že školáci sa do škôl už asi vôbec nedostanú. Táto predstava je však omyl.  

Žiadna panika, domáce vzdelávanie sa netýka všetkých! 

Panika nie je na mieste. Domáce vzdelávanie – podľa terminológie školského zákona (§ 24 „individuálne vzdelávanie“ – nie je celoplošná záležitosť. Týka sa detí, ktoré sú na domácom vzdelávaní na základe vlastného rozhodnutia rodiny. V aktuálnom školskom roku 2020/21 je na domácom vzdelávaní len 0,12 % všetkých prvostupniarov na Slovensku. 

Na druhom stupni sa individuálne vzdeláva odhadom niekoľko sto žiakov – zatiaľ však cez zahraničné školy, najmä v Českej republike, pretože naša legislatíva umožňuje domáce vzdelávanie len na prvom stupni základnej školy. Súčasný minister školstva Branislav Gröhling i poslanci NR SR Mária Šofranko, Peter Kremský a Richard Vašečka sa rozhodli slovenským „domácim školákom“ pomôcť. Preto spomínaní poslanci predložili dňa 27. januára 2021 v pléne NR SR návrh novely školského zákona rozširujúci domáce vzdelávanie na druhý stupeň základných škôl. 

Týmto krokom len posunú Slovensko na úroveň iných krajín na celom svete, kde je domáce vzdelávanie umožnené a funguje už niekoľko rokov, ba i desaťročí. 

Domáce vzdelávanie nesúvisí s Covid-19 

Legislatívna iniciatíva nijako nesúvisí s pandémiou Covid-19. Občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slovensku (OZ DVS) bojuje za rozšírenie možností domáceho vzdelávania už viac ako desať rokov a je len zhodou okolností, že tieto žiadosti našli svojich podporovateľov v radoch zákonodarcov práve v teraz, v časoch poznačených pandémiou Covid-19, zavretými školami a dištančným vzdelávaním. 

Domáce vzdelávanie nie je dištančné vzdelávanie 

Pojem domáce vzdelávanie môže vzbudzovať dojem, že ide o dištančné vzdelávanie, pretože i denní školáci sa dnes učia z domu. Výraz domáce vzdelávanie je preklad z anglického „homeschooling“, ktorý jednoducho vyjadruje, že „homeschooleri“ (u nás zaužívané aj „domáci školáci“ alebo „domškoláci“) sa nezúčastňujú na vyučovaní v škole, no vzdelávajú sa doma – teda doma a „v teréne“: zážitkovo v prírode, na rôznych výletoch, exkurziách, podujatiach, predstaveniach… Ale poďme pekne po poriadku! 

Čo je domáce vzdelávanie? 

 • Forma vzdelávania, ktorú si rodiny zvolia na základe vlastného rozhodnutia. 
 • Rodiny volia možnosť domáceho vzdelávania z rôznych dôvodov: dlhodobý pobyt v zahraničí, zdravie, individuálny prístup, vyšší štandard vzdelávania, sloboda vo vzdelávaní, nadanie alebo špecifické výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa, neschopnosť školy prijať dieťa a pokryť niektoré jeho špecifické potreby… 
 • Dieťa je zapísané v škole na Slovensku. Taká škola sa nazýva kmeňová škola.
 • Rodičia písomne žiadajú riaditeľa kmeňovej školy o povolenie individuálneho vzdelávania
 • Rodičia preberajú vzdelávanie svojho dieťaťa na svoje plecia dobrovoľne
 • Dieťa vzdelávajú rodičia alebo iná, rodičom poverená / platená osoba. 
Spolupráca. Bratia domškoláci s kamarátkou domškoláčkou.
 • Rodičia spolupracujú s „garantom“ vzdelávania (podľa školského zákona je to osoba zabezpečujúca individuálne vzdelávanie, ktorá má potrebné pedagogické vzdelanie) a s kmeňovou školou.
 • Kmeňová škola spravidla poskytuje rodine výkonové štandardy (učebné osnovy). 
 • Niektoré kmeňové školy poskytujú domácim školákom učebnice
 • Domáce vzdelávanie predstavuje obrovskú zodpovednosť a vyberajú si ho rodiny, ktoré sú presvedčené, že to zvládnu po všetkých stránkach (finančnej, organizačnej, vedomostnej, psychickej).
 • Dieťa absolvuje v kmeňovej škole raz za školský polrok komplexné preskúšanie z učiva zodpovedajúcemu tematickému výchovno-vzdelávaciemu plánu školy.
 • V každom polroku má dieťa obsiahnuť učivo predpísané štátnym vzdelávacím programom záväzným pre všetkých žiakov v danom ročníku. 
 • Organizácia a plánovanie vzdelávania je v rukách rodiny. 
 • Rodina si volí čas a miesto, kde bude vzdelávanie prebiehať. 
Prírodoveda v prírode. Život mravcov (prvouka, 2. ročník ZŠ).
 • Rodina si volí štýl, akým sa bude dieťa vzdelávať podľa jeho nastavenia (napr. klasická škola v domácom prostredí, zážitkové vzdelávanie, sebariadené vzdelávanie, Montessori, Waldorf, konštruktivistický prístup, projektové vzdelávanie…) 
 • Rodina si volí prostriedky, ktoré bude pri vzdelávaní využívať podľa záujmov dieťaťa: učebnice, populárno-náučná literatúra, náučná filmografia, náučný obsah a aplikácie na internete, cestovanie, výlety, exkurzie.
 • Rodina zodpovedá za vytvorenie podnetného prostredia, v ktorom bude dieťa rado objavovať nové poznatky.  
 • Je potrebné prispôsobiť vzdelávanie všetkým deťom rôznych vekových kategórií, ktoré sa v rodine vzdelávajú doma.
 • Dieťa sa učí preberať zodpovednosť za svoje vzdelanie, rodiny často formulujú vzdelávanie do cieľov a za ich splnenie zodpovedá dieťa. 
 • Dieťa napreduje vlastným tempom, nemusí sa prispôsobovať početnej skupine. 
Vlastiveda na dlážke. Celú mapu sám, svojím tempom. Kontrola následne podľa reálnej mapy.
 • Dieťa musí byť pri štúdiu stále bdelé a pracovať samo za seba na 100 %. 
 • Dieťa sa môže venovať viac do hĺbky látke, ktorá ho zaujíma a nemusí sa zdržiavať viac, než je potrebné pri látke, ktorá ho nezaujíma.
 • Rodičia môžu využiť alternatívne metódy vzdelávania podľa toho, na čo dieťa lepšie reaguje. 
 • Dieťa zažíva skutočný individuálny prístup zo strany rodiča, ktorý svoje dieťa dobre pozná. 
Čítanie a prírodoveda v jednom. V posteli.
 • Dieťa niektoré predmety alebo oblasti absolvuje v rámci záujmových krúžkov: šport, hudba, výtvarné umenie, cudzie jazyky a podobne.
 • Bez domácich úloh má dieťa viac času na svoje záľuby a rozvoj svojich talentov.
 • Rodina môže prežiť viac času spolu.
 • Rodina môže cestovať
 • Dieťa má viac času na zapájanie sa do starostlivosti o domácnosť a naberá tak množstvo praktických životných skúseností
 • Domáci školáci zažívajú sociálnu interakciu vo svojej rodine, ktorá pokrýva rôzne vekové kategórie, v skupinách detí na záujmových krúžkoch, v ZUŠ, v skautských oddieloch a podobne a sú schopné sa socializovať.
 • Mnohé domškolácke rodiny sa pravidelne stretávajú a deti sa venujú i neriadenej hre, ktorá je z hľadiska získavania sociálnych zručností veľmi dôležitá.
Deti z troch domškoláckych rodín. Stretávajú sa každý týždeň – na náučných výletoch alebo pri voľnej hre.
 • Niektoré domškolácke rodiny sa spájajú pri spoločných vzdelávacích aktivitách. 
 • Rodina často prichádza o jeden celý príjem
 • Rodina investuje finančné prostriedky do vzdelávacích materiálov a čas do prípravy vzdelávania. 
Dve skupiny domškolákov (spolu 80 detí a dospelých) na spoločnej exkurzii na hrade Červený Kameň 6. 3. 2020.

Summa summarum

Domáce vzdelávanie je do určitej miery aj životný štýl. Univerzálny kľúč k domácemu vzdelávaniu však neexistuje. Každý sme iný, každé dieťa je iné, a preto si ide každá rodina vlastnou cestou za vlastným ideálom.

Ak sa chcete o domácom vzdelávaní dozvedieť ešte viac, navštívte webové stránky OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku Ako začať s domácim vzdelávaním a Často kladené otázky. Viac údajov o domácom vzdelávaní a o domácich školákoch sme zhromaždili vo výsledkoch Prieskumu situácie domácich školákov z októbra 2020

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20