Kmeňové školy (15. diel): ZŠ s MŠ Hronský Beňadik

Od mája sa rodširuje rodina škôl naklonených domácemu vzdelávaniu o ZŠ s MŠ v Hronskom Beňadiku. Školu vám predstavujeme v rozhovore s jej riaditeľkou Mgr. Terézia Budáčová. Základné informácie a kontaktné údaje školy nájdete na našej podstránke Školy pre DV.

Kde sa Vaša škola nachádza? 

TB: Naša škola je v banskobystrickom kraji, v obci Hronský Beňadik, na ceste 1/76 medzi Novou Baňou a Levicami. Hneď za obcou je zjazd z cesty R1, zo smeru Banská Bystrica  i od Nitry. Prostredie školy je tiché. Nachádza sa na krátkej odbočke z hlavnej cesty po miestnej komunikácii, za kostolom sv. Egídia, oproti Kláštoru a Bazilike minor sv. Benedikta. 

Koľko máte denných žiakov? 

TB: Školu navštevuje 55 denných žiakov. Na 1. stupni 23 a na 2. stupni 32 žiakov. Na prvom stupni máme spojené ročníky: prvý s tretím a druhý so štvrtým. Na druhom stupni je päť tried – v každom ročníku po jednej. 

Koľko domácich školákov zastrešujete v tomto školskom roku? Koľko ich je na prvom stupni a koľko na druhom stupni? 

TB: V tomto školskom roku 2022/23 máme 50 domškolákov, z toho na 1. stupni 8 žiakov.

Koľko domškolákov môžete prijať do jednotlivých ročníkov v školskom roku 2023/24? 

TB: Je to individuálne, lebo niektorí žiaci odchádzajú na denné vzdelávanie a niektorí noví majú záujem vzdelávať sa v domácom prostredí. Sme schopní vzdelávať celkovo 50 – 60 žiakov.

Ako dlho pracujete s deťmi na domácom vzdelávaní? 

TB: Na domácom vzdelávaní pracujeme už 2. školský rok. Po každom polroku na základe skúseností vylepšujeme formy spolupráce, komunikáciu so žiakmi, rodičmi a garantmi.

Čo bol hlavný dôvod alebo impulz, na základe ktorého ste sa rozhodli zastrešovať domácich školákov? 

TB: Hlavným impulzom bol nízky počet denných žiakov, a tým aj voľné kapacity tried, ďalej vytvorenie možnosti poskytnúť našim žiakom kontakty a priateľstvá s deťmi z iných miest. Po skúsenosti s dištančným vzdelávaním sa odkryla väčšia možnosť komunikácie so žiakmi, ktorí sa vzdelávajú doma. 

Máte v škole v rámci personálu vyhradenú osobu, ktorá spracúva agendu domácich školákov a na ktorú sa môžu domáci školáci v prípade potreby obrátiť s otázkami? 

TB: Zatiaľ nemáme vyhradenú osobu. Komunikáciu s rodičmi zahraničných žiakov rieši zatiaľ riaditeľka školy. Prvý kontakt s rodičmi domškolákov chce riešiť riaditeľka školy a v priebehu vzdelávania bude agendu riešiť triedna učiteľka. Poverenú osobu určíme, ak bude počet žiakov vyšší. 

Maľba školy bývalého žiaka pred 50 rokmi.

Plánujete zriadenie platformy vyhradenej pre záležitosti domácich školákov? 

TB: Na webovej stránke máme na ľavej lište podstránku „Domáce vzdelávanie“, kde sú zatiaľ zverejnené potrebné tlačivá. 

Ako pomáhate rodinám pri zápise na Vašu školu? 

TB: Poskytneme všetky potrebné tlačivá na prihlásenie a pomoc pri ich vyplnení. 

Akceptujete, ak rodiny využívajú alternatívne metódy vzdelávania – napríklad Montessori, Waldorf, sebariadené vzdelávanie? 

TB: Akceptujeme alternatívne metódy vzdelávania a radi preberieme niektoré prvky metód. Sama som sa ako učiteľka venovala ITV (integroanému tématickému vzdelávaniu) Suzan Kovalíkovej. 

Akceptujete, ak žiak zapísaný na domáce vzdelávanie používa v hlavných predmetoch iné učebnice a pracovné zošity, ako používate na škole s dennými žiakmi? 

TB: Akceptujeme a dohodneme sa v individuálnom pláne na obsahu učiva v jednotlivých predmetoch, aby žiak splnil predpísané štandardy. 

Ako budete pristupovať k vychovám? Budete zohľadňovať to, že deti navštevujú základnú umeleckú školu a iné záujmové krúžky, kde sa venujú vychovám? 

TB: Áno. 

Budú sa môcť deti na domácom vzdelávaní zapísané u Vás v škole zúčastňovať akcií, ktoré Vaša škola organizuje pre svojich denných školákov? 

TB: Áno, uvítame to.  

Budú sa môcť deti na domácom vzdelávaní zapísané u Vás v škole zúčastňovať akcií, ktoré Vaša škola organizuje pre svojich denných školákov? 

TB: Áno, uvítame to.  

Ako prebieha preskúšanie na Vašej škole? Na čo kladiete pri preskúšaní dôraz? 

TB: Preskúšanie sa skladá z písomnej a ústnej časti. Ústna časť spočíva v diskusii o odpovediach z písomnej časti. Počas dištančného vzdelávania minulý rok, sme preskúšanie žiakov realizovali elektronicky. Dôraz kladieme na kľúčové učivo potrebné v ďalších ročníkoch a všeobecnú orientáciu v predmete. Nevyžadujeme encyklopedické vedomosti, skôr orientáciu žiaka na získavanie potrebných informácií a prácu s textom,  využitie v praktickom živote. 

Dávate na preskúšaní priestor prezentácii vlastnej práce detí? Ste prístupní portfóliovému preskúšaniu? 

TB: Áno, snažíme sa o to aj pri denných žiakoch. 

Uvažujete o podpore domáceho vzdelávania aj na druhom stupni, keby u nás prebehla legislatívna zmena a domáce vzdelávanie by bolo rozšírené aj na druhý stupeň? Pripravujete sa na Vašej škole nejakým spôsobom na túto možnosť? 

TB: Áno. 

Vedeli by ste ponúknuť nejaký druh podpory napríklad vo forme online hodín alebo tutoriálov pre domácich školákov na druhom stupni? 

TB: Áno, naši učitelia učili online počas dištančného vzdelávania. 

Platí sa vo Vašej škole za zápis alebo za poskytnutie služieb kmeňovej školy, prípadne školné? 

TB: Nie, nebudeme vyberať zápisné ani školné. 

Ponúkate rodinám nejaké „bonusy“, prečo by si mali vybrať práve Vašu školu?  

TB: Ponúkame: kvalifikovaný a priateľský prístup pedagógov, učebnice, administratívnu pomoc súvisiacu s dokumentáciou pri vybavovaní žiadosti o individuálne vzdelávanie, rodinné prostredie v útulnej a udržiavanej budove školy, nových priateľov, ktorí radi medzi seba príjmu nových spolužiakov.

Ako vnímate finančnú podporu od štátu v súvislosti so zastrešením a celou agendou ohľadom domácich školákov? 

TB: Ako nedostatočnú. 

Ako vnímate spoluprácu rodín vzdelávajúcich deti doma? Je niečo, čo by ste chceli odkázať alebo odporučiť rodinám, ktoré domáce vzdelávanie plánujú? 

TB: Každé dieťa je iné a odporúčania by mali vychádzať z poznania dieťaťa. Rodič je ale ten, ktorý to môže aj nemusí prijať. Moje odporúčania by boli skôr všeobecné, pedagogické. Z nich podľa mňa najdôležitejšie je, aby dieťa  malo určitý režim zaužívaných pravidiel a  aby sa stretávalo so svojimi rovesníkmi. 

Je niečo, čo by ste chceli dodať a v otázkach to nebolo spomenuté? 

TB: Obdivujem rodičov, ktorí sa dajú na cestu domáceho vzdelávania a dajú svojim deťom viac možností na rozvíjanie toho, čo ich individuálne baví. To v klasickom vzdelávaní nie je možné v takej miere. 

Ďakujeme Vám za rozhovor! 

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20