Domškolákov je na Slovensku 0,3 %. Z 1000 žiakov v školách sú traja domškoláci.

Koľko domškolákov máme na Slovensku? Ako vzrástol ich počet oproti minulým rokom? Aký máme trend v porovnaní so zahraničím? Hrozí u nás pandémia „koronových domškolákov“? Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) nám poskytlo na našu žiadosť štatistické údaje o domácom vzdelávaní v školskom roku 2021/2022. Tieto čísla každoročne vychádzajú z počtov detí v MŠ a žiakov ZŠ, ktoré jednotlivé školy nahlásia k 15. septembru daného školského roka. 

Domáce vzdelávanie v školskom roku 2021/2022 v číslach 

V školskom roku 2021/2022 evidujú základné školy a špeciálne základné školy na Slovensku naprieč všetkými ročníkmi spolu 493 618   žiakov, z toho 1275 žiakov je na individuálnom vzdelávaní na žiadosť zákonného zástupcu (bez zdravotného dôvodu) – to je 0,26 % všetkých žiakov ZŠ na Slovensku, teda na 1000 žiakov v školách pripadajú 3 domškoláci. Pre lepšiu predstavu pomer domškolákov a denných školákov vizualizujeme v nasledujúcom grafe.

Graf č. 1

Podrobnejšie štatistické informácie o deťoch a žiakoch v rôznych formách domáceho vzdelávania v materských a základných školách za školský rok 2021/2022 sme pre vás prehľadne spracovali do grafickej podoby do súboru v pdf formáte, ktorý nájdete na našej stránke v časti Štatistiky DV.

Aktuálne čísla v kontexte doterajšieho vývoja 

Počet domškolákov v priebehu rokov prirodzene rastie tak ako aj inde vo svete. Medziročný nárast počtu domškolákov je u nás zvyčajne plynulý s výraznejšími skokmi v niektorých školských rokoch. Skokový vývoj – približne dvojnásobný nárast, sme zaznamenali aj v minulosti. Graf č. 2 znázorňuje vývoj počtu domškolákov na ZŠ (žiaci v individuálnom vzdelávaní „IV“ na žiadosť zákonného zástupcu – podľa § 24 ods. 2 písm. b), teda bez uvedenia zdravotného dôvodu pre IV) v priebehu uplynulých jedenástich školských rokov. 

Graf č. 2

Pre celkový pohľad na vývoj domáceho vzdelávania na Slovensku v grafe č. 3 uvádzame vývoj podielu IV žiakov v ZŠ bez uvedenia zdravotných dôvodov pre IV za rovnaké obdobie.  

Graf č. 3

Z grafu č. 3 vyplýva, že podiel žiakov v IV v ZŠ na Slovensku z celkového počtu žiakov sa výrazne nemenil v posledných piatich rokoch. Je však nutné poznamenať, že podiel domškolákov v predchádzajúcich školských rokoch bol vypočítaný len z celkového počtu žiakov na 1. stupni ZŠ, pretože IV na žiadosť zákonného zástupcu bolo u nás doteraz povolené len pre žiakov 1. stupňa ZŠ a domškoláci druhostupniari sa vzdelávali cez zahraničné školy, preto v slovenských štatistikách nefigurovali. Až od školského roka 2021/2022 je podiel počítaný z celkového počtu všetkých žiakov ZŠ, keďže IV je od 1. septembra 2021 umožnené už aj žiakom na 2. stupni ZŠ. 

Nárast počtu domškolákov 

Z grafu č. 2 je zrejmé, že oproti minulému školskému roku vzrástol počet žiakov v IV v ZŠ o 658 žiakov a ich celkový počet sa zvýšil na 1275. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o pomerne vysoký nárast, poďme sa preto pozrieť podrobnejšie na jeho zdroje. 

V grafe č. 4 sme rozdrobili aktuálny počet žiakov v IV do jednotlivých ročníkov ZŠ a porovnávame ich so stavom v predošlom školskom roku (2020/2021), nižšie potom analyzujeme prírastky.

Graf č. 4

+ 305 žiakov v IV na 1. stupni ZŠ  

Táto skupina predstavuje nových domškolákov, z ktorých najväčší podiel predstavujú prváci. 

Na základe prírastkov IV žiakov na 1. stupni ZŠ v minulých školských rokoch môžeme považovať za „bežný“ prírastok približne 100 IV žiakov ročne. Bežný prírastok zahŕňa nových domškolákov a mladších súrodencov z už existujúcich domškoláckych rodín, ktorých IV bolo naplánované už dlhšie a ktorí sa rozhodnú pre domáce vzdelávanie preto, že sa im táto forma vzdelávania viac vyhovuje. V tejto skupine sú aj deti, ktoré prejdú na IV na základe rôznych problémov v dennej školskej dochádzke. 

Z uvedeného môžeme usúdiť, že na 1. stupni ZŠ pribudlo asi 200 „koronových“ domškolákov, teda takých, ktorí: 

  • sa rozhodli pre domáce (individuálne) vzdelávanie po skúsenostiach s dištančným vzdelávaním, pretože zvážili, že im viac vyhovuje, 
  • majú obavy z ochorenia Covid-19, 
  • majú obavy z nosenia rúšok. 

+ 353 IV žiakov na 2. stupni ZŠ 

Táto skupina zahŕňa existujúcich aj nových domškolákov. Tento nárast má tri zdroje: 

  • Návrat existujúcich domškolákov zo škôl v zahraničí (najmä z ČR) späť na slovenské kmeňové školy, v reakcii na povolenie IV bez zdravotných dôvodov na Slovensku na 2. stupni ZŠ od tohto školského roka. Títo žiaci už teda boli domškolákmi, no boli evidovaní na školách v zahraničí a neboli vykazovaní ako domškoláci v štatistike na Slovensku. OZ DVS odhaduje počet existujúcich domškolákov, ktorí sa vrátili na slovenské kmeňové školy, na približne 150 – 200 žiakov. 
  • Prechod existujúcich domškolákov z 1. stupňa ZŠ na 2. stupeň ZŠ, teda minuloroční štvrtáci ZŠ v IV sa stali piatakmi ZŠ. Podľa počtu štvrtákov ZŠ v IV v minulom školskom roku OZ DVS odhaduje ich počet na približne 100 žiakov. 
  • Noví, „koronoví“ domškoláci (približne 50 – 100 žiakov).

Z uvedeného vyplýva, že prírastok „koronových“ domškolákov môžeme odhadovať na celom Slovensku na oboch stupňoch ZŠ v súhrne len na 250 – 300 žiakov. 

Porovnanie so susedmi: pandémia „koronových domškolákov“ na Slovensku sa nekoná 

Či je náš podiel domškolákov relatívne veľký alebo malý, nám môže ukázať porovnanie s inými krajinami. 

Česká republika 

V Česku (ČR) sa do počtu IV žiakov počítajú aj žiaci v IV zo zdravotných dôvodov, a preto ak chceme naše ukazovatele porovnať s ČR, musíme k slovenským IV žiakom vzdelávaným na žiadosť zákonného zástupcu (t. j. bez zdravotných dôvodov pre IV) pripočítať aj žiakov v IV zo zdravotných dôvodov. Tých máme na Slovensku v šk. roku 2021/2022 podľa údajov CVTI SR  601, teda 0,12 %.  

Celkový podiel IV žiakov na Slovensku (na žiadosť zákonného zástupcu + zo zdravotných dôvodov) v tomto školskom roku predstavuje 0,38 % celkového počtu žiakov ZŠ. Na 1 000 žiakov v ZŠ na Slovensku teda pripadajú približne štyria domškoláci zo zdravotných aj bez zdravotných dôvodov. 

Aby bol obraz úplný, uvedieme ešte graf č. 5 zobrazujúci vývoj počtu a podielu žiakov v IV zo zdravotných dôvodov v ZŠ v jednotlivých školských rokoch, z ktorého je vidieť, že počet aj podiel žiakov ZŠ v IV zo zdravotných dôvodov je na Slovensku relatívne nemenný.

Graf č. 5

Poďme späť k porovnaniu s našimi západnými susedmi. V školskom roku 2021/2022 je v ČR 5812 IV žiakov, to predstavuje 0,60 % všetkých žiakov v ZŠ (pozn. v ČR majú IV povolené na 1. aj 2. stupni ZŠ)[1], teda na 1000 žiakov v ZŠ pripadá 6 domškolákov. Vývoj počtu domškolákov v ČR zobrazuje nasledujúci graf. 

Graf č. 6

Rakúsko 

Vývoj počtu domškolákov v Rakúsku znázorňuje nasledujúci graf. 

Graf č. 7

Z grafu č. 7 je vidieť, že počet domškolákov v 1. – 9. ročníku rakúskych škôl medziročne narástol z približne 2600 žiakov v školskom roku 2020/2021 na 7515 žiakov na začiatku septembra školského roka 2021/2022, ich počet teda vzrástol o cca 4900 žiakov (pozn. v Rakúsku je možné začať domáce vzdelávanie len k začiatku školského roka, no je možné ho zrušiť aj v priebehu školského roka)[2].  V školskom roku 2019/2020 mali v Rakúsku približne 2400 domškolákov, teda ak aj odčítame od celkového prírastku domškolákov v šk. 2021/2022 prírastok, ktorý by sme mohli označiť za „bežný“ (cca 200 žiakov), prírastok „koronových“ domškolákov predstavoval k septembru 2021  takmer dvojnásobok počtu domškolákov za minulý školský rok. V Rakúsku došlo medzičasom – do decembra 2021 – k návratu 1162 „koronových“ domškolákov späť do škôl (čo predstavuje takmer ¼ z prírastku 4900 nových domškolákov)[3]. Tento návrat poukazuje na to, že pandemické domáce vzdelávanie je do určitej miery dočasné. 

Podiel domškolákov v 1. – 9. ročníku k decembru 2021 predstavuje približne 0,8 % žiakov, teda v Rakúsku v súčasnosti na 1000 žiakov pripadá približne 8 domškolákov. 

Poľsko   

V Poľsku zatiaľ nemajú zverejnené štatistické spracovanie zberu údajov za aktuálny školský rok, preto môžeme porovnávať údaje za DV zatiaľ len za minulý školský rok[4], [5]. V školskom roku 2020/2021 bolo v Poľsku 14417 domavzdelávaných žiakov 1. – 8. ročníka ZŠ, to predstavuje 0,51 % všetkých žiakov 1. – 8. ročníka v ZŠ (pozn. v Poľsku toto číslo prestavuje len DV žiakov na žiadosť rodiča bez zdravotných dôvodov pre DV, zo zdravotných dôvodov bolo v Poľsku individuálne vzdelávaných 2707 žiakov[6], teda cca 0,09 % všetkých žiakov). Z týchto údajov vidíme, že v Poľsku v školskom roku 2020/2021 pripadalo na 1000 žiakov v ZŠ 6 domškolákov. 

Domškôlkari – na 100 predškolákov v materských školách pripadá približne 1 domškôlkar 

V tomto školskom roku po prvýkrát sledujeme aj štatistiky škôlkarov na domácom vzdelávaní. Od 1. septembra 2021 je totiž povinné aj predprimárne vzdelávanie detí, ktoré pred začiatkom daného školského roka dovŕšili 5 rokov veku. V predchádzajúcich školských rokoch nebolo potrebné v materskej škole žiadať o IV predškolákov, a preto nemáme údaje na porovnanie s minulosťou a môžeme uviesť štatistiky len za aktuálny školský rok. Pre porovnanie sa môžeme ďalej pozrieť na štatistiky v Česku. 

V školskom roku 2021/2022 je 

  • 485 detí v IV na žiadosť zákonného zástupcu (podľa § 28b ods. 2 písm. b) t. j. bez uvedenia zdravotného dôvodu pre IV), to predstavuje  0,76 % z celkového počtu  63 793 detí v MŠ a špeciálnych MŠ, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. 
  • 90 detí v IV zo zdravotných dôvodov  v MŠ a špeciálnych MŠ, t. j.  0,14 % z celkového počtu všetkých detí v MŠ a špeciálnych MŠ, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. 

Teda podiel detí v IV na Slovensku zo zdravotného aj bez zdravotného dôvodu v šk. roku 2021/2022 predstavuje 0,90 % celkového počtu detí MŠ, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, teda na 100 predškolákov v MŠ na Slovensku pripadá približne 1 domškôlkar. Tento podiel IV predškolákov názorne zobrazuje nasledovný graf.

Graf č. 8

V ČR bola zavedená oznamovacia povinnosť, že sa deti budú vzdelávať individuálne, už v školskom roku 2017/2018 (pozn. v tomto školskom roku bolo zavedené povinné predškolské vzdelávanie v ČR). Štatistické údaje o počte IV predškolákov v ČR za aktuálny šk. rok ešte nie sú zverejnené, a preto sa môžeme pozrieť aspoň na čísla z minulého školského roku. Naši západní susedia mali  v školskom roku 2020/2021 2400 predškolákov v IV[7], t. j. 1,88 % všetkých predškolákov v MŠ – teda na 100 predškolákov v MŠ v ČR pripadajú približne 2 domškôlkari.

[1] Statistické ročenky školství: http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp
[2] Zdroj: https://orf.at/stories/3228947/
[3] Zdroj: https://www.krone.at/2597161
[4] Zdroj: https://dane.gov.pl/pl/dataset/1963/resource/31162/table?page=1&per_page=20&q=&sort=
[5] Zdroj: https://stat.gov.pl/en/topics/education/education/education-in-the-20202021-school-year,1,17.html
[6] Zdroj: https://zpp.pl/storage/files/2021-06/e0cd17b60d493c14379c84602bb481d65001.pdf
[7] Statistické ročenky školství: http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20