Koľko je domškolákov v  školskom roku 2022/2023? 

Minulý rok ich bolo 0,3 % z celkového počtu, t. j. 3 domškoláci na 1000 žiakov. Ako to vyzerá tento školský rok? A kto dominuje – chlapci alebo dievčatá?

Opäť nám pomohlo Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a poskytlo na našu žiadosť štatistické údaje o domácom vzdelávaní (DV) a oficiálne individuálnom vzdelávaní (IV) v školskom roku 2022/2023. Tieto čísla každoročne vychádzajú z počtov detí v MŠ a ZŠ, ktoré jednotlivé školy nahlásia k 15. septembru daného školského roka. V nasledovnom článku nájdete základne štatistické informácie. 

Úvod ku  štatistike – definovanie použitých pojmov 

Pri zisťovaní počtu domškolákov narážame v praxi na rôzne skupiny detí, ktoré sa pod pojmom „domškolák“ môžu skrývať. Domškoláci ani domáce vzdelávanie nie sú oficiálne pojmy definované v našej legislatíve, preto je najprv potrebné pre správne pochopenie štatistiky vysvetliť použité pojmy.  

Podľa našej legislatívy môžu byť deti oslobodené od povinnosti dochádzať (denne) do školy vzdelávané v nasledovných formách: 

  • IV na žiadosť zákonného zástupcu –  obyčajne sa myslí táto kategória detí, keď sa hovorí o domškolákoch. Sú to deti, ktorých rodičia požiadali o IV, lebo sa rozhodli pre túto formu vzdelávania. V tejto kategórií môžu byť aj deti so zdravotným znevýhodnením, ale to nie je uvedené ako hlavný dôvod žiadosti o IV. Sú to domškoláci, ktorí žijú na Slovensku príp. cestujú do zahraničia, no nežijú dlhodobo v zahraničí (t. j. táto kategória nezahŕňa domškolákov, ktorí primárne požiadali o IV z dôvodu dlhodobejšieho pobytu v zahraničí, oni majú samostatnú kategóriu uvedenú nižšie). Títo domškoláci sú polročne komisionálne preskúšaní v kmeňovej škole. 
  • IV z dôvodu zdravotného stavu – tu sú domškoláci, ktorí požiadali o IV primárne zo zdravotných dôvodov. Týchto domškolákov vzdeláva aj škola v rozsahu minimálne dve hodiny týždenne. Nie sú komisionálne preskúšaní.  
  • IV  v zahraničí – tu sú domškoláci, ktorí sa fyzicky nachádzajú v zahraničí a nechodia tam do miestnej školy, t. j. nie sú zapísaní do školy v zahraničí a sú komisionálne preskúšaní v kmeňovej škole na Slovensku ročne, príp. raz za stupeň ZŠ. 
  •  IV z dôvodu väzby – tu už aj z názvu vyplýva, že tieto deti sa učia síce mimo školu, ale nie v domácom prostredí. Ich vzdelávanie zabezpečuje kmeňová škola v rozsahu minimálne dve hodiny týždenne. 
  • vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu – táto skupina detí sa bežne nenazýva domškolákmi. Jedná sa o deti, ktoré sa vzdelávajú čiastočne v škole a čiastočne mimo nej. Takto vzdelávané môžu byť len deti s nadaním alebo závažnými (často zdravotnými) dôvodmi. V tejto kategórii sú napr. športovci, ktorí cestujú a potrebujú byť tri dni v škole a dva dni mimo a podobne. Ich vzdelávanie zabezpečuje škola v dohodnutom rozsahu. 
  • vzdelávanie v škole v zahraničí, ktorá povolí IV resp. DV  (napr. škola v ČR povolí IV žiaka zo Slovenska) – tieto deti v našich štatistikách nie sú vykazované ako domškoláci v IV, ale ako deti vzdelávajúce sa v škole mimo územia SR. To, v akej forme sa dieťa v škole v zahraničí vzdeláva, t. j. v IV alebo denne v škole, zo štatistiky nezistíme, preto je počet takýchto domškolákov len odhadovaný. Títo domškoláci chodia pravidelne na preskúšanie do školy v zahraničí a v slovenskej ZŠ sú komisionálne preskúšaní obyčajne z predmetu Slovenský jazyk a literatúra, ak rodič o preskúšanie požiada, a to obvykle ročne. 

Poznámka: Pri školákoch v ZŠ sa využívajú všetky vyššie uvedené formy vzdelávania, pri predškolákoch v MŠ sú v praxi používané len prvá, druhá a posledná forma vzdelávania.  

Štatistika domškolákov v  ZŠ sa drží čísla 3000 

Z grafu č. 1 vidíme výraznejší nárast počtu detí v  IV na žiadosť zákonného zástupcu v školskom roku 2022/2023 oproti školskému roku 2021/2022. Počet detí v IV zo zdravotných dôvodov a v IV z dôvodu pobytu v zahraničí je v posledných školských rokoch spojený len s pomerne miernymi výkyvmi. Graf tiež ukazuje, že v školskom roku 2022/2023 je na Slovensku niečo vyše 3000 detí, ktoré sú oslobodené od povinnosti dochádzať denne do ZŠ a sú v niektorej z vyššie spomenutých foriem vzdelávania.  

Graf č. 1

V predchádzajúcom školskom roku 2021/2022 bol väčší skok v počte detí v IV na žiadosť zákonného zástupcu spôsobený z veľkej miery povolením IV na 2. stupni ZŠ v SR, čo prinieslo „návrat“ domškolákov zo škôl v zahraničí, najmä z ČR. V tomto školskom roku 2022/2023 je nárast o 379 domškolákov v IV na žiadosť zákonného zástupcu (t. j. 1654-1275 – graf č. 1) spôsobený hlavne tým, že do IV do 1. ročníka ZŠ prichádza viac detí, ako ich odchádza z IV po skončení 9. ročníka ZŠ (pozn.: tento faktor mal kvantitatívne obdobný vplyv na nárast počtu domškolákov aj minulý školský rok). Počet prvákov ZŠ v IV na žiadosť zákonného zástupcu je v porovnaní s minulým školským rokom viac-menej rovnaký – bezmála 350 domškolákov. 

Graf č. 2

Ako vidieť z grafu č. 2, rozdelenie žiakov do ročníkov v jednotlivých formách vzdelávania je s výnimkou žiakov v IV na žiadosť zákonného zástupcu relatívne rovnomerné. Pri IV na žiadosť zákonného zástupcu sú výraznejšie rozdiely v počte žiakov v jednotlivých ročníkoch ZŠ. Na 1. stupni ZŠ je viac takýchto domškolákov (asi dve tretiny) ako na 2. stupni ZŠ (asi jedna tretina).   

Aj keď v absolútnych číslach sme zaznamenali prírastky domškolákov, v relatívnych číslach, t. j. v percentuálnom podiele domškolákov z celkového počtu školákov na ZŠ zaokrúhlených na jedno desatinné miesto (pozri graf č. 3), nedošlo k zmene a podiel domškolákov v školskom roku 2022/2023 je vo všetkých formách individuálneho vzdelávania (zaokrúhlene) rovnaký ako minulý školský rok.

Graf č. 3

Ako možno vyčítať z grafu č. 3, v IV na žiadosť zákonného zástupcu sú približne 3 deti z  1000, v IV zo zdravotných dôvodov je približne 1 dieťa z 1000 a v IV v zahraničí je tiež približne 1 dieťa z 1000.  

Keď zoberieme do úvahy všetky vyššie spomenuté formy vzdelávania v ZŠ, je v nich o niečo viac chlapcov ako dievčat (graf č. 4).

Graf č. 4

Domškôlkarov v MŠ pribudlo o 0,1 % 

V školskom roku 2022/2023 je oproti školskom roku 2021/2022 výraznejší nárast počtu domškôlkarov v IV na žiadosť zákonného zástupcu a miernejší nárast počtu domškôlkarov v IV zo zdravotných dôvodov (graf č. 5). Z grafu č. 5 vidno, že v školskom roku 2022/2023 je počet predškolákov v IV spolu približne 700.

Graf č. 5

Aj keď v absolútnych číslach sme zaznamenali prírastky domškôlkarov, v relatívnych číslach, t. j. v percentuálnom podiele domškôlkarov z celkového počtu predškolákov v MŠ zaokrúhlených na jedno desatinné miesto (graf č. 6), nedošlo v školskom roku 2022/2023 k zmene v podiele domškôlkarov v IV zo zdravotných dôvodov a podiel domškolkarov v IV na žiadosť zákonného zástupcu sa mierne zvýšil z 0,8 % v školskom roku 2021/2022 na 0,9 % v školskom roku 2022/2023.

Graf č. 6

Ako možno vyčítať z grafu č. 6, v IV na žiadosť zákonného zástupcu je približne 9 detí z 1000 a v IV zo zdravotných dôvodov je približne 1 dieťa z 1000.  

Graf č. 7

V IV celkom je v MŠ v školskom roku 2022/2023 o niečo viac chlapcov ako dievčat (graf č. 7). 

Podrobné štatistiky o deťoch v rôznych formách vzdelávania, pri ktorých sú deti oslobodené od povinnosti dochádzať do MŠ a ZŠ za školský rok 2022/2023, sme pre vás prehľadne spracovali do grafickej podoby do súboru v PDF formáte, ktorý nájdete na našej stránke v časti Štatistiky DV, kde nájdete aj staršie materiály.

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20