Jaskyne Slovenska

Jaskyne sú hneď po kúpalisku a zmrzline najlepším schladením počas horúcich letných dní. Ale aj cieľ výletu v upršaný deň. Ako bonus prinášajú zážitkové vzdelávanie sa. Pokryjú pomerne široké spektrum tém a záujmov: zemepis, prírodopis, geológiu, geomorfológiu, environmentálnu výchovu, ale aj matematiku, chémiu, fyziku a vlastne aj kúsoček slovenčiny – pravopis vlastných podstatných mien.

Čo je jaskyňa, krasové javy

Jaskyňa je prírodný podzemný dutinový priestor, ktorý vzniká buď v krase rozpúšťaním, vymieľaním, resp. zvetrávaním materskej horniny, vo vulkanických horninách ako dutina po plynoch či po stromových pozostatkoch, alebo na pobreží pôsobením prílivových alebo príbojových vĺn. Štúdiom jaskýň sa zaoberá odbor geomorfológie – speleológia.

Krasové jaskyne sú najznámejším typom jaskýň. Kras (angl. karst) je geologické označenie osobitných tvarov a javov vznikajúcich činnosťou povrchovej a podzemnej vody v krajine, ktorú tvoria rozpustné horniny a minerály (vápenec, dolomit, sadrovec, halit). Voda vsakujúca z povrchu vymýva v podzemí priestory a rozširuje pukliny, čím vytvára rozmanité jaskynné komplexy (skvelý ilustračný obrázok s anglickým popisom).

Štruktúra jaskyne (zdroj: Speleoklub Dubnica nad Váhom)

Pre krasové jaskyne je typická krasová výzdoba – sinter (sintrová výzdoba), ktorá vzniká opätovným vyzrážaním rozpusteného uhličitanu vápenatého. Vznikajú tak najznámejšie útvary – kvaple – stalagmity, stalaktity a stalagnáty, ale aj jaskynné perly, brká, vodopády, záclony a iné. Špecifickou je v tomto Ochtinská aragonitová jaskyňa s výskytom „ihličiek“

Demänovská jaskyňa slobody (zdroj: Turisticky.sk)

Krasové javy neprebiehajú len v podzemí, ale aj na povrchu. V krasovej krajine môžeme rozpoznať viaceré krasové typy reliéfu – škrapy a závrty. Cez takúto krajinu sa ťažšie putuje, pretože máte pod nohami buď samé „výmole” alebo trčiace ostré kamene.

Závrty na Plešiveckej planine (zdroj: Slovensky-kras.eu)

Zároveň máme možnosť vidieť povrchové vývery vytvárajúce travertínové kopy, jazierka („krátery”) či vodopády.

Travertínový „kráter“ Vyšné Ružachy (zdro: Kam na výlet)

Mapa jaskýň na Slovensku

Slovensko je bohaté na jaskyne rôzneho typu – máme tu jaskyne krasové, aragonitovú, ľadové jaskyne i sopečné jaskyne. Pestrá geologická stavba a dostatok vodných zdrojov nám pripravili skutočne krásne miesta na poznávanie.

Na webe Slovenskej správy jaskýň (SSJ) nájdete online mapu, v ktorej si môžete vyfiltrovať napríklad jaskyne sprístupnené SSJ, iné sprístupnené jaskyne, verejnosti voľne prístupné jaskyne (bez sprievodcu), religiózne využívané jaskyne, jaskyne UNESCO a ďalšie.

Jaskyne sprístupnené SSJ (zdroj: Slováci v zahraničí)

Naše jaskyne v číslach

O našich jaskyniach všeobecne a v superlatívoch sa dočítate na webe SSJ. Vyberáme zopár čísel pre vás:

  • Na Slovensku je známych vyše 7100 jaskýň (vrátane kratších previsových jaskýň).
  • Z toho 13 jaskýň sprístupňuje verejnosti Správa slovenských jaskýň, ďalších 6 jaskýň sprístupňujú iné subjekty, 30 jaskýň je verejnosti voľne prístupných.
  • 44 jaskýň je vyhlásených za národné prírodné pamiatky, 5 slovenských jaskýň je zaradených do svetového prírodného dedičstva UNESCO.
  • Krasové územia zaberajú na Slovensku rozlohu vyše 2700 km2.
  • Viac ako 180 jaskýň je vytvorených v nekrasových horninách.
  • Najrozsiahlejší jaskynný systém na Slovensku je dlhý vyše 41 km.
  • Ročne navštívi jaskyne sprístupnené SSJ viac ako 500 tisíc domácich i zahraničných turistov.

Rok 2021 bol Medzinárodným rokom krasu a jaskýň s cieľom zvýšiť environmentálne povedomie verejnosti a naplniť heslo: „Poznávať, rozumieť, chrániť.“ Na portáli Veda na dosah nájdete veľký článok venovaný nielen slovenským jaskyniam a ich významu uverejnený práve pri príležitosti tohto podujatia.

Život v jaskyniach

Keď preskočíme jaskynných ľudí praveku a askynné medvede, dostaneme sa k živočíchom, ktoré obývajú jaskyne dnes. Jaskyne predstavujú extrémne prostredie – nedostatok svetla až úplná tma vylučuje život fotosyntetizujúcich rastlín a na ne naviazaných živočíchov. Voda môže byť obohatená o látky, ktoré opäť bránia bežnému životu. Zároveň je tu takmer celoročne veľmi nízka teplota. Živočíchy, ktoré trvalo obývajú jaskyne, sú preto často závislé od jaskynných „návštevníkov” a najmä od ich trusu ako jediného zdroja dostupných organických látok – živia sa netopierím guánom. Keďže žijú v úplnej tme, nepotrebujú zrak (oči majú redukované, prípadne žiadne) a ani pigment potrebný na ochranu pred slnečnými lúčmi – sú teda mliečnobiele až priesvitné.

Jaskynný živočích Eukoenenia spelaea (zdroj: Slovenská arachnologická spoločnosť)

Najznámejšími obyvateľmi jaskýň sú netopiere, ktoré ich využívajú ako nocoviská a miesto na zimnú hibernáciu. Keďže teplota v jaskyniach je počas celého roka viac-menej stála, netopierom nehrozí podchladenie či zamrznutie. Visiac na stenách alebo zalezené v rôznych štrbinách upadnú do telesnej strnulosti so spomalenými životnými procesmi, do tzv. hibernácie a prečkajú celú zimu (kým potrava, ktorou sa živia, vylezie na jar zo svojich úkrytov a rozmnoží sa). O význame jaskýň pre netopiere sa dozvieme aj v Jaskyni mŕtvych netopierov, ktorá toto pomenovania dostala podľa 6000 rokov starých nálezov kostičiek netopierov.

Prieskum jaskýň

Prieskum nových jaskynných priestorov je náročná a dobrodružná aktivita. Speleológovia postupujú pomaly, často po kolenách a v tesných priestoroch v absolútnej tme, len s čelovkou na prilbe. Tu nájdete reportáž z takého prieskumu. Keďže jaskyne vytvára voda, speleológovia si pri ich objavovaní častokrát aj zaplávajú a „vykúpu” sa v blate.

Poznanie výskytu jaskýň má význam nielen pre vlastivedné poznanie našej krajiny, ale je súčasťou dôležitých informácií o prietoku vody krajinou či pre inžinierske projekty. A v neposlednom rade boli jaskyne oddávna súčasťou evolúcie človeka a našich novodobých dejín. Ich objavenie pomáha skladať celok z menších dielikov.

Liečba v jaskyniach

Jaskyne predstavujú vďaka svojim špecifickým podmienkam unikátny priestor pre liečbu najmä dýchacieho aparátu. Vysoká koncentrácia soli a vlhkosti v ovzduší a chlad jaskýň viedli k rozvoju speleoterapie, ktorá pomáha predovšetkým astmatikom či alergikom. Dnes sa táto forma liečby na Slovensku prevádzkuje v Jasovskej, Belianskej a Bystrianskej jaskyni.

Speleoterapia v Jasovskej jaskyni (zdroj: wiki)

Tipy na vzdelávacie aktivity

Slovenský jazyk a literatúra

Rozšírenie slovnej zásoby, slabikovanie, určovanie vzorov podstatných mien: sinter, kras, stalagmit, stalaktit, stalagnát, kvaple… (pomôcka na rozlišovanie kvapľov: stalakTit Trčí zhora, stalagMit Musí stáť na zemi, stalagnát si spojil hnáty).

Jazykové okienko: Ako vyzerá jednotné číslo slova „kvaple”? Kvapľa? Kvapeľ? Popátrajte po vzoroch podstatných mien a správny tvar si overte napríklad na slex-e. Môžete pokračovať i sintrom.

Vlastné podstatné mená: Ako píšeme názvy jaskýň? Prečo je niekedy slovo jaskyňa s malým a niekedy s veľkým písmenom? Pouvažujte a potom si skontrolujte svoje odpovede:
👉 Belianska jaskyňa – veľké B na začiatku názvu, slovo jaskyňa označuje útvar, preto sa píše s malým j
👉 Jaskyňa mŕtvych netopierov – celý trojslovný výraz je názov (meno) jaskyne, preto sa píše veľké J na jeho začiatku
👉 jaskyňa Domica – v tomto slovnom spojení je menom iba slovo Domica, slovo jaskyňa je tu všeobecné podstatné meno, ktoré nie je súčaťou názvu
Všetko o písaní veľkých písmen vo vlastných podstatných menách v slovenčine nájdetet v Pravidlách slovenského pravopisu (kapitola VI. PÍSANIE VEĽKÝCH PÍSMEN, jaskyne nájdete v časti 1.3.2. NÁZVY OBJEKTOV VO VESMÍRE A NÁZVY ÚTVAROV NA ICH POVRCHU)

Ľudová slovesnosť, povesti o jaskyniach – vyberte si jaskyňu a pohľadajte k nej príbeh, ktorý sa s ňou spája. Často sa o týchto povestiach či legendách dozviete priamo na prehliadke. Prikladáme zopár vybraných:

Tipy na beletriu o jaskyniach či také knihy, v ktorých sa dej odohráva v jaskyni, spracoval aj tím Krajiny čitateľov pre akciu Prečítané leto.

Rozprávku Soľ nad zlato pozná každý z nás. Vo sfilmovanej verzii Soľný princ nás prenesie aj krásami Demänovskej ľadovej jaskyne, ktorej ľad tu reprezentuje krásy Soľného kráľovstva. Hrdinovia príbehu prechádzajú aj na povrchu krasovou krajinou.

Matematika

Jaskynné „naj” nájdete v článku na stránke SSJ. Neváhajte využiť tieto údaje v matematike. Môžete sa rozprávať o dĺžke, prevodoch jednotiek, výpočte plochy. Plochu môžete simulovať aj s pomocou Hejného parkiet – akú plochu môžno vyskladať z akých rôznych tvarov a na konci overíte výsledok počtom štvorcov.

Chémia – pokusy

Ako vzniká jaskyňa – pokus s cukrom a plastelínou (simulujeme vznik dutín v horninách).

Procesy krasových javov – rozpúšťanie vaječnej škrupiny v octe (simulujeme rozpúšťanie hornín bohatých na uličitan vápenatý pôsobením napríklad kyslých dažďov), kryštalizácia cukru alebo soli (simulujeme tvorbu krasových javov vyzrážavaním z obohatenej vody).

Ako vznikajú kvaple – pokus s epsomskou soľou (simuluje vznik kvapľov).

Počítačovo zdatní sa môžete pokúsiť vytvoriť podobnú grafickú vizualizáciu vzniku jaskýň:

Vlastiveda

Použite slepú mapu s vyznačenými jaskyňami (napríklad tu vyššie v článku). Kde leží najbližšie veľké (krajské) mesto? Ktorý región je najbohatší na jaskyne? Ktoré pohoria sú známe výskytom jaskýň u nás? Kde nie sú žiadne jaskyne? Ktoré rieky u nás vytvorili/vytvárajú/pretekajú cez jaskyne? Sú v krasových oblastiach úrodné pôdy? (Nie, lebo puklinový charakter horniny urýchľuje vymývanie humusu a vysušuje povrch).

Netreba zabudnúť na turistickú mapu a kompas do ruky pri plánovaní výletu do jaskyne.

Edutip pre prieskumníkov

Hra na speleológa – natiahnite po byte/v dome špagát pozdĺž všetkých stien, popod stoly, stoličky, cez schody či iné prekážky, zaviažte si oči a poslepiačky po štyroch trasu prejdite. Nezabudnite na úzke priestory poza sedačku či vedľa postele.

Prírodoveda (a geografia)

Netopiere, netopiere, netopiere. Najlepšie zažiť, uvidieť a pozorovať. Viaceré organizácie na Slovensku ponúkajú možnosť nočného pozorovania netopierov. Kontaktujte ochranárske združenia či lokálne ekocentrá.

Ako už bolo spomenuté, jaskynné živočíchy nepotrebujú pigment na ochranu pred slnkom. Ľudská pokožka sa pred slnkom chráni vytváraním pigmentu – opálime sa. Tento pokus je ozaj jednoduchý a „pravý letný”. Evolučne na Zemi vznikli adaptácie práve v súvislosti so zemepisnou šírkou a farbou pokožky. Diskutujte o rasách, prečo vznikli a prečo nie sme všetci rovnakí (a tak je to správne, inak by sme ako ľudstvo neprežili). Môžete ďalej nadviazať na etiku a témy o rasizme.

Koho zaujímajú nielen jaskynné živočíchy, ale aj historické nálezy, procesy vzniku, prepojenie s ochranou prírody a rád by si to pozrel „v kocke”, navštívte Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. A odtiaľ to máte len na skok k viacerým jaskyniam.

Omaľovánky k jaskyniam v pdf: jaskynná výzdoba uni, jaskyne v Carlsbade v Novom Mexiku. Môžete ich ľubovoľne dotvoriť a vymyslieť k nim nespočet aktivít, vrátane mapy pokladov. Stačí si v tom prípade vybrať verejne prístupnú jaskyňu a pátračka môže začať.

Knihy

Tipy na náučné knihy na našom trhu zamerané na slovenské jaskyne:

Videá

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20