Kmeňové školy (1. diel): ZŠ s MŠ Slivník

Seriál rozhovorov s riaditeľmi základných škôl naklonených domácemu vzdelávaniu otvárame s PaedDr. Lenkou Jakubčiakovou, riaditeľkou ZŠ s MŠ Slivník. Táto malotriedka sa nachádza v obci Slivník v okrese Trebišov na východnom Slovensku. Ich krédom je byť tu pre žiakov a nie naopak. Sú školou otvorenou alternatívnemu spôsobu vzdelávania a podporujúcou domškolákov.

Kde sa Vaša škola nachádza?

LJ: Slivník, okres Trebišov.

Koľko máte denných žiakov?

LJ: 15.

Koľko domácich školákov zastrešujete v tomto školskom roku 2022/2023? Koľko ich je na prvom stupni a koľko na druhom stupni?

LJ:  1. stupeň 2 žiaci. Sme malotriedna škola.

Ako dlho pracujete s deťmi na domácom vzdelávaní?
LJ: 3. rok.

Čo bol hlavný dôvod alebo impulz, na základe ktorého ste sa rozhodli zastrešovať domácich školákov?

LJ: Sprístupniť deťom inú formu vzdelávania.

Aká je vaša filozofia podpory domáceho vzdelávania?

LJ: Nedávaj mi rybu, nauč ma ju chytať.

Poskytujete služby garanta alebo môžete rodinám nejakého garanta odporúčať? A akým spôsobom prebieha spolupráca garanta a domškoláckych rodín?

LJ: Neposkytujeme služby garanta, pretože nemáme dostatok pedagógov. Spolupráca s garantom našich žiakov prebieha zvyčajne telefonicky, príp. mailovou komunikáciou.

Kto u vás v škole spracúva agendu domácich školákov a na ktorú sa môžu domáci školáci v prípade potreby obrátiť s otázkami? Máte na to v rámci personálu vyhradenú osobu?

LJ: V prípade potreby sa domáci školáci obracajú na riaditeľku školy. Nemáme vyhradenú osobu, celú agendu spracúva riaditeľka školy.

Máte online platformu alebo časť svojej webovej stránky vyhradenú pre záležitosti domácich školákov? Ak áno, čo všetko na nej domáci školáci nájdu? Ak nie, plánujete zriadenie takej platformy?

LJ: Nemáme. Pokiaľ by bol od rodičov našich domškolákov záujem, zvážili by sme to. O aktivitách našej školy sú informovaní mailovou, telefonickou formou a info môžu získať aj z našej edupage.

Ako pomáhate rodinám pri zápise na Vašu školu?  Aké dokumenty rodinám poskytujete?

LJ: Na slávnostný zápis rodičov domškolákov pozývame do našej školy. Neposkytujeme žiadne dokumenty.

Ako pristupujete k rodinám, ktoré využívajú alternatívne metódy vzdelávania – napríklad Montessori, Waldorf, sebariadené vzdelávanie? Akceptujete to?

LJ: Akceptujeme akékoľvek formy vzdelávania, pokiaľ žiaci pri preskúšaní spĺňajú štandardy daného ročníka.

Ako pristupujete k žiakom zapísaným na domáce vzdelávanie, ktorí používajú v hlavných predmetoch iné učebnice a pracovné zošity, ako používate na škole s dennými žiakmi?

LJ: Naši domškoláci používajú naše učebnice, ale aj ak by používali iné, opäť platí vyššie uvedené.

Ako pristupujete k vychovám? Zohľadňujete to, že deti navštevujú základnú umeleckú školu a iné záujmové krúžky, kde sa venujú vychovám?

LJ: Samozrejme akceptujeme, ak sa deti výchovám venujú v umeleckých školách príp. v záujmových  krúžkoch, je to pozitívny bonus. Výchovy väčšinou vyhodnocujeme zo žiakovho portfólia, ktoré na preskúšanie prinesie. Pri rozhovore o daných prácach sa často veľa o žiakovi dozvieme.

Môžu sa deti na domácom vzdelávaní zapísané u Vás v škole zúčastňovať akcií, ktoré Vaša škola organizuje pre svojich denných školákov?

LJ: Sú o nich informovaní, ak majú záujem, sú vždy vítaní.

Letná škola v ZŠ Slivník

Ako prebieha preskúšanie na Vašej škole? Na čo kladiete pri preskúšaní dôraz?

LJ: Preskúšanie prebieha kombinovanou formou. Testovou formou, formou rozhovoru, prezentáciou projektov. Dôraz kladieme na naplnenie obsahového a výkonového štandardu daného predmetu.

Do akej miery dávate na preskúšaní priestor prezentácii vlastnej práce detí? Ste prístupní portfóliovému preskúšaniu? Ak áno, akú podobu má/môže mať u Vás domškolácke portfólio?

LJ: Prezentácie vlastnej práce žiakov vnímame ako najvyššiu formu kreativity žiaka a pokiaľ sa to spája s naplnením obsahových, výkonových štandardov, je to vždy úplne top, čo by sme od žiaka v škole 21. storočia očakávali. Vlastné portfóliá – projekty, výkresy, žiacke výtvory, pracovné listy, slohové práce a pod.

Aký druh podpory poskytujete (napríklad online hodiny, tutoriály pre domácich školákov na druhom stupni, konzultácie pre rodičov v otázkach obsahu vzdelávania)?

LJ: 2. stupeň v našej škole nemáme, keďže sme malotriedna škola.

Platí sa vo Vašej škole za zápis, za poskytnutie služieb kmeňovej školy, prípadne školné? Ak áno, aká je suma za jedného žiaka? Ak nie, akou formou Vás môžu domškolácke rodiny podporiť?

LJ: Nie, zatiaľ rodičia domškolákov nič neplatili. Podporiť nás môžu akoukoľvek formou – peniaze, kancelárske potreby, detské knihy, pomoc pri úprave školského areálu, školy….

Ponúkate rodinám nejaké „bonusy“, prečo by si mali vybrať práve Vašu školu?

LJ: Neponúkame zatiaľ žiadne bonusy.

Ako vnímate finančnú podporu od štátu v súvislosti so zastrešením a celou agendou ohľadom domácich školákov?

LJ: Vnímame ju skôr ako nezastrešujúcu než zastrešujúcu.

Ako vnímate spoluprácu rodín vzdelávajúcich deti doma? Je niečo, čo by ste chceli odkázať alebo odporučiť rodinám, ktoré domáce vzdelávanie plánujú?

LJ: Rodiny sú veľmi individuálne, rovnako aj ich dôvody prečo sa pre takúto formu vzdelávania rozhodli.

Ďakujeme Vám za rozhovor.

Kliknutím na obrázok budete presmerovaní na darovaciu stránku OZ DVS na platforme darujme.sk.
Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20