Kmeňové školy (14. diel): SZŠ Ždaňa alebo Slobodná demokratická škola Košice

Na záver seriálu sa presúvame na východné Slovensko, kde sme sa na cestu za kmeňovými školami naklonenými domácemu vzdelávaniu vydali. Sme v Košiciach a rozprávame sa s PaedDr. Lenkou Mazákovou, spoluzakladateľkou a pedagogičkou Slobodnej demokratickej školy.

Škola má oficiálne sídlo a viaceré triedy na Jarmočnej 96 v Ždani. V budúcnosti bude hojne využívať aj priestory svojho zriaďovateľa v Košiciach (o. z. Ťahanovská záhrada, Ťahanovská 74) a tiež rokuje o prenájme priestorov v areáli ZŠ Fábryho v Košiciach. Škola je zaradená do siete školských zariadení od septembra 2021. Na svoj prvý školský rok má predbežne dohodnutých približne 20 denných žiakov na prvom stupni a asi 50 domácich školákov – väčšinu na prvom stupni, niekoľkých zahraničných a niekoľkých na druhom stupni. Škola môže prijať približne 80 žiakov na domáce vzdelávanie spolu do všetkých ročníkov na prvom i druhom stupni ZŠ. 

Ako dlho pracujete s deťmi na domácom vzdelávaní?

LM: Od roku 2017 naša zakladateľka poskytuje konzultácie, služby garanta a advokáciu pre rodiny so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Čo bol hlavný dôvod alebo impulz, na základe ktorého ste sa rozhodli zastrešovať domácich školákov? 

LM: Dve naše kolegyne dlhoročne pracovali v poradenskej sieti (CPPPaP + CŠPP) a stretávali sa s rôznymi situáciami žiakov v škole ako aj celých rodín v rámci vzdelávacieho systému, jedna kolegyňa už niekoľko rokov poskytuje služby garanta domáceho vzdelávania, všetci kolegovia vychovávajú alebo vychovávali svoje deti na domácom vzdelávaní. Poznáme teda dôvody, pre ktoré rodičia prechádzajú na domáce vzdelávanie, pokladáme ich za relevantné, a preto sme sa rozhodli podporiť ich. 

Aká je Vaša filozofia podpory domáceho vzdelávania? 

LM: Veríme v užitočnosť pestrejšej ponuky rôznych vzdelávacích modelov a foriem vzdelávania na trhu. Keďže sme školou, ktorá sa profiluje ako slobodná a inkluzívna, uvedomujeme si, že deti sú rôzne, a preto potrebujú rozličné prístupy aj vo vzdelávaní. Pokladáme preto za dôležité, aby rodina, ktorá sa pre túto formu vzdelávania rozhodne, mala skutočne na výber a takisto pri nej získala podporu zo strany kmeňovej školy. Naša škola nechce byť len trpiteľom doma vzdelávaných detí, naopak, chceme rodiny, ktoré sa rozhodli ísť touto cestou, podporiť – napríklad formou výberu dostupných učebníc a možnosťou konzultácií s naším inkluzívnym tímom ako aj účasťou na výletoch a podujatiach školy. Keďže sme školou podporujúcou slobodné (sebariadené / demokratické) vzdelávanie, veľmi radi privítame zvlášť deti tých rodičov, ktorí zvažujú alebo sa už rozhodli ísť touto cestou. 

Poskytujete služby garanta alebo môžete rodinám nejakého garanta odporúčať? A akým spôsobom prebieha spolupráca garanta a domškoláckych rodín? 

LM: Naša škola poskytuje služby garanta pre našich žiakov a zahŕňa kompletné vypracovanie dokumentácie, jednu úvodnú konzultáciu a každý rok štyri priebežné hodinové konzultácie s učiteľom, špeciálnym pedagógom a / alebo školským psychológom v závislosti od ich potrieb. Pokiaľ hľadajú rodičia garanta pre svoje dieťa zapísané v inej kmeňovej škole, vieme im túto službu poskytnúť. 

Máte v škole v rámci personálu vyhradenú osobu, ktorá spracúva agendu domácich školákov a na ktorú sa môžu domáci školáci v prípade potreby obrátiť s otázkami? 

LM: Áno, byrokraciu zabezpečujeme kompletne „na kľúč“, domáci školáci majú vyhradenú kolegyňu dostupnú na adrese garant@slobodnaskola.sk, ktorá kompetentne pomôže a zodpovie potrebné otázky.

Máte online platformu alebo časť svojej webovej stránky vyhradenú pre záležitosti domácich školákov? Ak nie, plánujete zriadenie takej platformy? 

LM: Používame Edupage od firmy ascAgenda, ktorá bude obsahovať všetko potrebné vo forme, na ktorú sú rodičia bežne zvyknutí vrátane mobilnej aplikácie, elektronickej komunikácie atď. Taktiež budeme zvlášť s ohľadom na domácich školákov prevádzkovať vzdelávaciu platformu Moodle (už dostupná na moodle.slobodnaskola.sk, po prihlásení), ktorá poskytne prehľadné elektronické rozhranie pre zozbieranie elektronickej formy portfólia žiaka a podobne. 

Ako pomáhate rodinám pri zápise na Vašu školu?  Aké dokumenty rodinám poskytujete? 

LM: Realizujeme predzápisové online stretnutia, kde zhrnieme naše fungovanie a ponuku a takisto naše podmienky a očakávania od zákonných zástupcov dieťaťa a odpovedáme na ich otázky. Po záväznom prihlásení vypracúvame pre žiakov našej školy komplet dokumentáciu k DV a pridelíme im garanta DV. Snažíme sa procesy vybaviť na diaľku nielen kvôli pandémii – pokladáme to za praktické, jednoduché a efektívne. 

Akceptujete, ak rodiny využívajú alternatívne metódy vzdelávania – napríklad Montessori, Waldorf, sebariadené vzdelávanie? 

LM: Áno. Zaujíma nás, akým spôsobom sa dieťa učí, zisťujeme si informácie o predstave rodičov, ako chcú deti v domácom prostredí alebo vo vzdelávacej skupine vzdelávať a takisto s cieľom podpory priebežne počas roka zisťujeme, ako sa im darí túto predstavu realizovať, s akými ťažkosťami sa boria i čo sa im osvedčilo. Rešpektujeme cestu (metódy, prostriedky, prístupy…), ktorú si rodina volí a namiesto jej presmerúvania radšej volíme stratégie podpory pri ťažkostiach a neistotách, ktoré rodičom ujasňujú, čo ďalej a celkovo ich posilňujú v starostlivosti o doma vzdelávané dieťa.  

Akceptujete, ak žiak zapísaný na domáce vzdelávanie používa v hlavných predmetoch iné učebnice a pracovné zošity, ako používate na škole s dennými žiakmi? 

LM: Áno. Akceptujeme aj nepoužívanie učebníc, ale napr. kníh podľa záujmu dieťaťa, videí, edukačných hier, písanie denníka alebo vlastnej knihy a podobne na osvojovanie si základných vedomostí a zručností. Dôverujeme rodine, že v záujme dieťaťa spolu s ním vyberie prostriedky podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Sme taktiež zorientovaní na trhu a pripravení pomôcť s výberom študijných zdrojov. 

Ako pristupujete k výchovám? Zohľadňujete to, že deti navštevujú základnú umeleckú školu a iné záujmové krúžky, kde sa venujú vychovám? 

LM: Výchovy berieme ako prirodzenú integrálnu súčasť života dieťaťa v domácnosti, vo svete a nevidíme dôvod vyčleňovať ich. Pravdepodobne sú rodiny, kde sa niektorá z výchov prirodzene objavuje menej. Aj na to sú naše úvodné a priebežné konzultácie s rodinou, aby sme im pomohli podporiť tie oblasti, v ktorých sa necítia úplne „doma“. Predpokladáme, že dieťa na základe vlastnej tvorivosti dokáže vytvoriť portfólio (napr. výkresy, fotky, nahrávky a pod.), ktoré bude slúžiť na preukázanie činnosti v danej oblasti. 

Môžu sa deti na domácom vzdelávaní zapísané u Vás v škole zúčastňovať akcií, ktoré Vaša škola organizuje pre svojich denných školákov? 

LM: Áno. Pochopiteľne to z organizačných dôvodov potrebujeme vedieť dopredu (podľa povahy aktivity, iné je to pre denné / pobytové akcie, kvôli doprave, strave atď.). 

Ako prebieha preskúšanie na Vašej škole? Na čo kladiete pri preskúšaní dôraz? 

LM: Na preskúšaní kladieme dôraz na to, aby sa dieťa cítilo bezpečne, môže mať prítomného zákonného zástupcu a pod. (za dodržania dopredu dohodnutých pravidiel). Naším cieľom je zistiť, čo dieťa vie a dokáže. Podkladom k preskúšaniu budú približne štvrťročné štruktúrované poznámky rodičov o tom, čomu sa dieťa venuje, čo zvláda lepšie, čo horšie, čomu sa venuje rado, čo zasa radšej obíde a na tomto základe postavíme preskúšanie každého dieťaťa individuálne. Keďže sa profilujeme ako inkluzívna škola, chceme dať priestor k bezpečnému preskúšaniu aj deťom z rôznymi tzv. znevýhodneniami a v týchto prípadoch budeme ešte dôkladnejšie vyberať formu a miesto preskúšania – napríklad pre deti s nechuťou komunikovať s málo známymi ľudmi (napr. autisti) môžeme použiť videonahrávky, malí znalci lesa nás môžu vziať na prechádzku a nadšenci pracovných zošitov nám ukážu výsledky priamo v nich. 

Dávate na preskúšaní priestor prezentácii vlastnej práce detí? Ste prístupní portfóliovému preskúšaniu? 

LM: Áno a áno. Ako sme už vyššie uviedli, naším cieľom je zistiť, čo dieťa vie a dokáže. Na forme, akou nám to ukáže, nám nezáleží. Môže si zvoliť formu, aká mu vyhovuje vrátane donesenia materiálov, ktoré vypracovalo, zhotovilo, nafotilo alebo zdokumentovalo iným spôsobom zrozumiteľným bežnému dospelákovi 😊 . 

Uvažujete o podpore domáceho vzdelávania aj na druhom stupni, keby u nás prebehla legislatívna zmena a domáce vzdelávanie by bolo rozšírené aj na druhý stupeň? Pripravujete sa na Vašej škole nejakým spôsobom na túto možnosť? 

LM: Jednoznačne áno. Už teraz máme vyčlenené miesta pre doma vzdelávaných žiakov v triedach druhého stupňa na blížiaci sa školský rok a dohodnutých viacerých externých spolupracovníkov na prípadné konzultácie v jednotlivých predmetoch. 

Ponúkate / vedeli by ste ponúknuť nejaký druh podpory napríklad vo forme nejakých online hodín alebo tutoriálov pre domácich školákov na druhom stupni? 

LM: Momentálne ponúkame najmä podporu formou individuálnych konzultácií či už s inkluzívnym tímom alebo učiteľmi odborných predmetov. Domnievame sa, že aj vďaka pandémii, je možné nájsť na internete náučné videá a iné materiály snáď ku každej téme vyučovanej na základnej škole už aj v slovenskom či českom jazyku a nemyslíme si, že by sme v tomto smere vedeli vymyslieť niečo zásadne lepšie, obohacujúcejšie. Sumarizáciu vhodných informačných zdrojov a postupov poskytneme našim žiakov na online platforme Moodle. 

Platí sa vo Vašej škole za zápis alebo za poskytnutie služieb kmeňovej školy, prípadne školné? Ak áno, aká je suma za jedného žiaka? 

LM: Zápisné je neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky žiaka na štúdium na našej škole a ide o jednorazový poplatok vo výške 120 eur (tento je individuálne znížený pre žiakov navštevujúcich vzdelávacie skupiny, ktoré u nás získavajú iné formy podpory ako jednotlivci). Keďže náklady na kvalitnú podporu a spoluprácu štát škole nepokrýva, pre doma vzdelávaných žiakov máme aj školné vo výške 10 eur za mesiac (počas celého kalendárneho roka). V prípade, že by financie mali byť prekážkou v štúdiu, je možné požiadať o individuálne posudzované štipendium. 

Ponúkate rodinám nejaké „bonusy“, prečo by si mali vybrať práve Vašu školu?  

LM: V spolupráci s pedagogickou fakultou UKF v Nitre sme ministerstvo požiadali o experimentálne overovanie slobodného (sebariadeného / demokratického) vzdelávania, vďaka čomu môžeme ako jediní na Slovensku skutočne odbúrať stres súvisiaci s preskúšavaním na polročnej báze. Žiaci sa budú môcť venovať svojim záujmom, dostanú vysvedčenie so slovným hodnotením a nebudú nútení nadobudnúť určité poznatky počas konkrétneho polroka. Takisto sa profilujeme ako inkluzívna škola, teda škola otvorená naozaj všetkým deťom. Ďalším bonusom našej školy je už spomínaná podpora rodín formou piatich približne hodinových nepovinných konzultácií za rok. 

Ako vnímate finančnú podporu od štátu v súvislosti so zastrešením a celou agendou ohľadom domácich školákov? 

LM: Úprimne, privítali by sme jeho prehodnotenie a navýšenie. Pre dosiahnutie tejto zmeny sme aktívne účastní legislatívneho pripomienkovania, kde posúvame skúsenosti nás i iných v prospech systémových zmien pre všetky deti na Slovensku. Sme proti vynucovanému domácemu vzdelávaniu detí (typicky školy vytláčajú do domáceho vzdelávania napr. deti s poruchami autistického sprektra) a snažíme sa bezplatne poskytovať naše know-how vo forme poradenstva a advokácie pre rodiny, na ktoré nepríjemne doľahla nepriazeň školského systému. 

Ako vnímate spoluprácu rodín vzdelávajúcich deti doma? Je niečo, čo by ste chceli odkázať alebo odporučiť rodinám, ktoré domáce vzdelávanie plánujú? 

LM: Spoluprácu a vzájomnú dôveru a podporu pokladáme za veľmi dôležitú. Každá rodina na Slovensku má za dverami svojho bytu obrovskú autonómiu danú (nielen) zákonom o rodine. Omnoho viac to platí u doma vzdelávaných detí. Z dôvodu šírenia osvety ohľadom domáceho vzdelávania, búrania mýtov o ňom a vôbec v záujme vzájomnej dôvery, ktorá podľa nás medzi školou, garantom a rodinou byť musí, pokladáme otvorenú komunikáciu a spoluprácu za zásadnú. Podporujeme socializáciu našich domácich žiakov v rozličných formách a dôverujeme deťom, že v bezpečnom prostredí vedia formulovať svoje potreby a požiadavky tak, aby vedeli viesť naplnený a spokojný život aj bez nátlaku dospelých. 

Je niečo, čo by ste chceli dodať a v otázkach to nebolo spomenuté? 

LM: Ďakujeme za podporu mnohých, ktorí nám ukázali a pomohli sa vydať na cestu, na ktorej začiatku stojíme. Ostali sme žiť na Slovensku (dokonca východnom 😊!) s cieľom zmeniť krajinu a za náš život sme prišli k poznaniu, že vzdelávanie je jediný dlhodobo udržateľný spôsob tejto zmeny. Budeme radi, ak ďalšia generácia bude vyrastať v slobode, aby vedela prevziať zodpovednosť za planétu a spoločnosť aj s chybami, ktoré sme urobili. 

Ďakujeme Vám za rozhovor!

Kliknutím na obrázok budete presmerovaní na darovaciu stránku OZ DVS na platforme darujme.sk.
Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20