Kmeňové školy (14. diel): SZŠ Ždaňa alebo Slobodná demokratická škola Košice

Na záver seriálu sa presúvame na východné Slovensko, kde sme sa na cestu za kmeňovými školami naklonenými domácemu vzdelávaniu vydali. Sme v Košiciach a rozprávame sa s PaedDr. Lenkou Mazákovou, spoluzakladateľkou a pedagogičkou Slobodnej demokratickej školy.

Škola má oficiálne sídlo a viaceré triedy na Jarmočnej 96 v Ždani (Košice-okolie). Využíva aj priestory svojho zriaďovateľa v Košiciach (o. z. Ťahanovská záhrada, Ťahanovská 74) a tiež rokuje o prenájme priestorov s viacerými subjektami v rámci Košíc. Škola je zaradená do siete školských zariadení od septembra 2021. Má približne 25 denných žiakov na prvom stupni a asi 600 domácich školákov. Škola môže prijať približne 50 žiakov na domáce vzdelávanie spolu do všetkých ročníkov na prvom i druhom stupni ZŠ. 

Ako dlho pracujete s deťmi na domácom vzdelávaní?

LM: Od roku 2017 naša zakladateľka poskytuje konzultácie, služby garanta a advokáciu pre rodiny so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a od založenia školy aktívne podporujeme tzv. domškolácku obec, najmä rodiny žiakov so znevýhodnením alebo tých, ktorí chcú pre svoje dieťa väčšiu mieru slobody aj na domácom vzdelávaní. 

Čo bol hlavný dôvod alebo impulz, na základe ktorého ste sa rozhodli zastrešovať domácich školákov? 

LM: Dve naše kolegyne dlhoročne pracovali v poradenskej sieti (CPPPaP + CŠPP) a stretávali sa s rôznymi situáciami žiakov v škole ako aj celých rodín v rámci vzdelávacieho systému, jedna kolegyňa už niekoľko rokov poskytuje služby garanta domáceho vzdelávania, všetci kolegovia vychovávajú alebo vychovávali svoje deti na domácom vzdelávaní. Poznáme teda dôvody, pre ktoré rodičia prechádzajú na domáce vzdelávanie, pokladáme ich za relevantné, a preto sme sa rozhodli podporiť ich. Navyše od vzniku školy sme si vypočuli desiatky príbehov rodín, ktoré boli v bežnom školskom systéme neprijaté alebo si v ňom nenašli miesto, resp. skúsenosť s domácim vzdelávaním počas covidových obmedzení im ukázala, že toto je pre ich dieťa lepšia cesta.

Aká je Vaša filozofia podpory domáceho vzdelávania? 

LM: Veríme v užitočnosť pestrejšej ponuky rôznych vzdelávacích modelov a foriem vzdelávania na trhu. Keďže sme školou, ktorá sa profiluje ako slobodná a inkluzívna, uvedomujeme si, že deti sú rôzne, a preto potrebujú rozličné prístupy aj vo vzdelávaní. Pokladáme preto za dôležité, aby rodina, ktorá sa pre túto formu vzdelávania rozhodne, mala skutočne na výber a takisto pri nej získala podporu zo strany kmeňovej školy. Naša škola nechce byť len trpiteľom doma vzdelávaných detí, naopak, chceme rodiny, ktoré sa rozhodli ísť touto cestou, podporiť ich – napríklad formou výberu dostupných učebníc a možnosťou konzultácií s naším inkluzívnym tímom ako aj účasťou na výletoch a podujatiach školy. Keďže sme školou podporujúcou slobodné (sebariadené / demokratické) vzdelávanie, veľmi radi privítame zvlášť deti tých rodičov, ktorí zvažujú alebo sa už rozhodli ísť touto cestou. 

Poskytujete služby garanta alebo môžete rodinám nejakého garanta odporúčať? A akým spôsobom prebieha spolupráca garanta a domškoláckych rodín? 

LM: Naša škola poskytuje služby garanta pre našich žiakov a zahŕňa kompletné vypracovanie dokumentácie a možnosť konzultácie s učiteľom, špeciálnym pedagógom a / alebo školským psychológom v závislosti od ich potrieb. Pokiaľ hľadajú rodičia garanta pre svoje dieťa zapísané v inej kmeňovej škole, vieme im túto službu poskytnúť. 

Máte v škole v rámci personálu vyhradenú osobu, ktorá spracúva agendu domácich školákov a na ktorú sa môžu domáci školáci v prípade potreby obrátiť s otázkami? 

LM: Áno, byrokraciu zabezpečujeme kompletne „na kľúč“, domáci školáci u nás už majú vyhradený celý úsek, ktorý kompetentne pomôže a zodpovie potrebné otázky na info@slobodnaskola.sk alebo na tel. čísle 0948 223 247.

Máte online platformu alebo časť svojej webovej stránky vyhradenú pre záležitosti domácich školákov? Ak nie, plánujete zriadenie takej platformy? 

LM: Priebežné otázky našich domškoláckych rodín ako aj záujemcov o štúdium u nás máme pomerne podrobne rozpracované v často kladených otázkach, ako aj v sekcii DomškoláciElektronické učebnice a iné vzdelávacie materiály. Naši žiaci majú automaticky licenciu na Smartbooks, Vividbooks (fyzika a chémia), Minecraft Education a Lepšia geografia. Inak gro našej komunikácie s rodičmi prebieha cez vyššie uvedené kontakty.

Ako pomáhate rodinám pri zápise na Vašu školu?  Aké dokumenty rodinám poskytujete? 

LM: Najskôr sme robili predzápisové stretnutia, ale aktuálne máme už poradovník na nasledujúce 3 školské roky a podrobne spracované často kladené otázky. Takisto radi zodpovieme dodatočné otázky na infolobodnaskola.sk alebo 0948 223 247. Po záväznom prihlásení vypracúvame pre žiakov našej školy komplet dokumentáciu k DV a pridelíme im garanta DV. Snažíme sa procesy vybaviť na diaľku nielen kvôli pandémii – pokladáme to za praktické, jednoduché a efektívne.

Akceptujete, ak rodiny využívajú alternatívne metódy vzdelávania – napríklad Montessori, Waldorf, sebariadené vzdelávanie? 

LM: Áno, rešpektujeme voľbu rodiny a máme široké spektrum domškolákov, každá rodina domškoláctvo uchopila po svojom. Ale zaujíma nás, akým spôsobom sa dieťa učí, zisťujeme si informácie o predstave rodičov, ako chcú deti v domácom prostredí alebo vo vzdelávacej skupine vzdelávať (prostredníctvom formulára prihlášky), pokladáme to však za zodpovednosť rodiča, nie nás ako školy. 

Akceptujete, ak žiak zapísaný na domáce vzdelávanie používa v hlavných predmetoch iné učebnice a pracovné zošity, ako používate na škole s dennými žiakmi? 

LM: Áno. Akceptujeme aj nepoužívanie učebníc, ale napr. kníh podľa záujmu dieťaťa, videí, Smartbooks, edukačných hier, písanie denníka alebo vlastnej knihy a podobne na osvojovanie si základných vedomostí a zručností. Dôverujeme rodine, že v záujme dieťaťa spolu s ním vyberie prostriedky podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Zvyčajne rodičom ponúkame nami osvedčené tituly a rodina si v online formulári vykliká tie, o ktoré má záujem. Ak nemá, rešpektujeme to. 

Ako pristupujete k výchovám? Zohľadňujete to, že deti navštevujú základnú umeleckú školu a iné záujmové krúžky, kde sa venujú vychovám? 

LM: Výchovy berieme ako prirodzenú integrálnu súčasť života dieťaťa v domácnosti, vo svete a nevidíme dôvod vyčleňovať ich. Sú rodiny, kde sa niektorá z výchov prirodzene objavuje menej, iná zasa viac, mnohé sa presúvajú na technológie (natáčanie videí, kresby v skicári, PC grafika, úprava fotografií…). Predpokladáme, že dieťa na základe vlastnej tvorivosti dokáže vytvoriť portfólio (napr. výkresy, fotky, nahrávky a pod.), ktoré preukáže činnosti v danej oblasti. Zvyčajne sa rodičov a detí pýtame otázku: “Ako sú vo vašom živote prítomné tanec, spev, počúvanie hudby, výtvarné činnosti, tvorivá činnosť za PC/na tablete/smartfóne, návšteva kultúrnych podujatí, divadla?” A zrazu každý objaví, že tá hudobná či výtvarná tam zastúpená prirodzene je aspoň na týždennej báze. 

Môžu sa deti na domácom vzdelávaní zapísané u Vás v škole zúčastňovať akcií, ktoré Vaša škola organizuje pre svojich denných školákov? 

LM: Áno. Približne trikrát v mesiaci pozývame domškolákov na spoločné piatkové výlety. Je možné stráviť s nami pár dní, ale to je potrebné dohodnúť dostatočne vopred. Každý týždeň máme 1 až 2 podporné skupiny a momentálne aj krúžky 3 jazykov a informatiky, avšak každý rok je toto inak.

Ako prebieha preskúšanie na Vašej škole? Na čo kladiete pri preskúšaní dôraz? 

LM: Na preskúšaní kladieme dôraz na to, aby sa dieťa cítilo bezpečne, môže mať prítomného zákonného zástupcu a pod. (za dodržania dopredu dohodnutých pravidiel). Naším cieľom je zistiť, čo dieťa vie a dokáže. Podkladom k preskúšaniu sú štvrťročné štruktúrované správy rodičov (poskytneme presnú štruktúru) o tom, čomu sa dieťa venuje, čo zvláda lepšie, čo horšie, čomu sa venuje rado, čo zasa radšej obíde a na tomto základe postavíme preskúšanie každého dieťaťa individuálne. Keďže sa profilujeme ako inkluzívna škola, chceme dať priestor k bezpečnému preskúšaniu aj deťom s rôznymi špecifikami a v týchto prípadoch budeme ešte dôkladnejšie vyberať formu a miesto preskúšania spoločne s rodinou a naším podporným tímom.

Dávate na preskúšaní priestor prezentácii vlastnej práce detí? Ste prístupní portfóliovému preskúšaniu? 

LM: Áno a áno. Ako sme už vyššie uviedli, naším cieľom je zistiť, čo dieťa vie a dokáže. Na forme, akou nám to ukáže, nám nezáleží. Zvyčajne nám naši žiaci poukazujú svoje zošity a výtvory, porozprávajú, čomu sa venovali, aké výlety a exkurzie absolvovali a čo si z toho všetkého odnášajú.

Ponúkate / vedeli by ste ponúknuť nejaký druh podpory napríklad vo forme nejakých online hodín alebo tutoriálov pre domácich školákov na druhom stupni? 

LM: Ponúkame podporu prostredníctvom 4 podporných skupín, licencií na vyššie spomenuté elektronické vzdelávacie materiály, každý rok máme nejaké online krúžky (je to premenlivé a odlišné každý rok) a odpovedáme na otázky na infolobodnaskola.sk alebo na čísle 0948 394 943 . 

Platí sa vo Vašej škole za zápis alebo za poskytnutie služieb kmeňovej školy, prípadne školné? Ak áno, aká je suma za jedného žiaka? 

LM: Zápisné je neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky žiaka na štúdium na našej škole a ide o jednorazový poplatok vo výške 190 eur (pre šk. r. 2022/2023). Keďže náklady na kvalitnú podporu a spoluprácu štát škole nepokrýva, pre doma vzdelávaných žiakov máme aktuálne aj školné vo výške 16 eur za mesiac (počas celého kalendárneho roka). V prípade, že by financie mali byť prekážkou v štúdiu, je možné požiadať vždy v apríli o individuálne posudzované štipendium. 

Ponúkate rodinám nejaké „bonusy“, prečo by si mali vybrať práve Vašu školu?  

LM: V spolupráci s pedagogickou fakultou UKF v Nitre sme ministerstvo požiadali o experimentálne overovanie slobodného (sebariadeného / demokratického) vzdelávania, vďaka čomu môžeme ako jediní na Slovensku skutočne odbúrať stres súvisiaci s preskúšavaním na polročnej báze. Žiaci sa budú môcť venovať svojim záujmom, dostanú vysvedčenie so slovným hodnotením a nebudú nútení nadobudnúť určité poznatky počas konkrétneho polroka. Takisto sa profilujeme ako inkluzívna škola, teda škola otvorená naozaj všetkým deťom.

Ako vnímate finančnú podporu od štátu v súvislosti so zastrešením a celou agendou ohľadom domácich školákov? 

LM: Úprimne, privítali by sme jej prehodnotenie a navýšenie. Pre dosiahnutie tejto zmeny sme aktívne účastní legislatívneho pripomienkovania, kde posúvame skúsenosti nás i iných v prospech systémových zmien pre všetky deti na Slovensku. Sme proti vynucovanému domácemu vzdelávaniu detí (typicky školy vytláčajú do domáceho vzdelávania napr. deti s poruchami autistického spektra) a snažíme sa bezplatne poskytovať naše know-how vo forme poradenstva a advokácie pre rodiny, na ktoré nepríjemne doľahla nepriazeň školského systému. 

Ako vnímate spoluprácu rodín vzdelávajúcich deti doma? Je niečo, čo by ste chceli odkázať alebo odporučiť rodinám, ktoré domáce vzdelávanie plánujú? 

LM: Spoluprácu a vzájomnú dôveru a podporu pokladáme za veľmi dôležitú. Každá rodina na Slovensku má za dverami svojho bytu obrovskú autonómiu danú (nielen) zákonom o rodine. Omnoho viac to platí u doma vzdelávaných detí. Z dôvodu šírenia osvety ohľadom domáceho vzdelávania, búrania mýtov o ňom a vôbec v záujme vzájomnej dôvery, ktorá podľa nás medzi školou, garantom a rodinou byť musí, pokladáme otvorenú komunikáciu a spoluprácu za zásadnú. Podporujeme socializáciu našich domácich žiakov v rozličných formách a dôverujeme deťom, že v bezpečnom prostredí vedia formulovať svoje potreby a požiadavky tak, aby vedeli viesť naplnený a spokojný život aj bez nátlaku dospelých. 

Je niečo, čo by ste chceli dodať a v otázkach to nebolo spomenuté? 

LM: Ďakujeme za podporu mnohých, ktorí nám ukázali a pomohli sa vydať na cestu, na ktorej začiatku stojíme. Ostali sme žiť na Slovensku (dokonca východnom) s cieľom zmeniť krajinu a za náš život sme prišli k poznaniu, že vzdelávanie je jediný dlhodobo udržateľný spôsob tejto zmeny. Budeme radi, ak ďalšia generácia bude vyrastať v slobode, aby vedela prevziať zodpovednosť za planétu a spoločnosť aj s chybami, ktoré sme urobili. 

Ďakujeme Vám za rozhovor!

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20