Kmeňové školy (17. diel): ZŠ Rybník

Obec Rybník sa nachádza na rozhraní nížiny a vrchov pod Slovenskou bránou, kde Hron prerezáva kamenné juhozápadné výbežky Štiavnických vrchov. A v tomto malebnom prostredí sa nachádza základná škola Rybník. Porozprávali sme sa o nej s pani riaditeľkou Mgr. Irenou Gremanovou. 

Koľko máte denných žiakov? 

IG: Našu školu v šk. roku 2022/2023 navštevuje 105 denných žiakov.

Koľko domácich školákov zastrešujete v tomto školskom roku? Koľko ich je na prvom stupni a koľko na druhom stupni? 

IG: Tento rok máme na prvom stupni päť domškolákov a na druhom sedem.

Koľko domácich školákov môžete prijať do jednotlivých ročníkov v školskom roku 2022/23? 

IG: Presné počty nemáme určené. Každú žiadosť zvažujeme individuálne, ale zatiaľ sme nikoho neodmietli.

Ako dlho pracujete s deťmi na domácom vzdelávaní? 

IG: Tento školský rok je už druhý, takže postupne vychytávame muchy.

Čo bol hlavný dôvod alebo impulz, na základe ktorého ste sa rozhodli zastrešovať domácich školákov?

IG: Požiadavka na domáce vzdelávanie vyšla od rodičov našich žiakov. A nakoľko sme otvorení novým myšlienkam, tak sme do toho išli.

Altánok v areáli ZŠ Rybník

Aká je vaša filozofia podpory domáceho vzdelávania? 

IG: Snažíme sa našim žiakom vyjsť v ústrety a umožniť im rozvíjať sa v domácom prostredí. Samozrejme sme im nápomocní a ochotní kedykoľvek podať pomocnú ruku.

Poskytujete služby garanta alebo môžete rodinám nejakého garanta odporúčať? A akým spôsobom prebieha spolupráca garanta a domškoláckych rodín? 

IG: Garanta zatiaľ neposkytujeme. Ale sme otvorení myšlienke v budúcnosti takéto niečo riešiť.

Kto u vás v škole spracúva agendu domácich školákov a na koho sa môžu domáci školáci v prípade potreby obrátiť s otázkami? Máte na to v rámci personálu vyhradenú osobu? 

IG: Agendu domškolákov má na starosti pani zástupkyňa Mgr. Nikoleta Kováčiková, na ktorú sa môžu záujemcovia obrátiť. Na druhom stupni jej s domškolákmi pomáha pani učiteľka Mgr. Martina Močárová.

Máte online platformu alebo časť svojej webovej stránky vyhradenú pre záležitosti domácich školákov? Ak áno, čo všetko na nej domáci školáci nájdu? Ak nie, plánujete zriadenie takej platformy? 

IG: Na stránke našej školy v kolónke Individuálne vzdelávanie nájdu záujemcovia o domáce vzdelávanie všetky potrebné podklady a dokumenty.

Budova ZŠ Rybník

Ako pomáhate rodinám pri zápise na Vašu školu? Aké dokumenty rodinám poskytujete? 

IG: Rodinám vychádzame maximálne v ústrety, poskytujeme všetky dokumenty, podklady a samozrejme aj pomoc pri ich vypĺňaní, či už je to telefonicky alebo osobne. 

Ako pristupujete k rodinám, ktoré využívajú alternatívne metódy vzdelávania – napríklad Montessori, Waldorf, sebariadené vzdelávanie? Akceptujete to? 

IG: Rešpektujeme všetky formy vzdelávania. Pre nás je dôležité, aby pri výstupe žiak spĺňal všetky požiadavky iŠVP a iŠkVP.

Ako pristupujete k žiakom zapísaným na domáce vzdelávanie, ktorí používajú v hlavných predmetoch iné učebnice a pracovné zošity, ako používate v škole s dennými žiakmi? 

IG: Odpoveď je v podstate rovnaká ako v predchádzajúcej otázke. Akceptujeme rôzne metódy a formy vzdelávania. Pri záverečnom hodnotení kladieme dôraz na portfólio žiaka a získané vedomosti.

Ako pristupujete k výchovám? Zohľadňujete to, že deti navštevujú základnú umeleckú školu a iné záujmové krúžky, kde sa venujú výchovám? 

IG: Pri hodnotení sledujeme najmä portfólio. Všetky výchovy sú hodnotené slovom absolvoval. 

Môžu sa deti na domácom vzdelávaní zapísané u Vás v škole zúčastňovať akcií, ktoré Vaša škola organizuje pre svojich denných školákov? 

IG: Samozrejme, majú to umožnené. 

Telocvičňa v ZŠ Rybník

Ako prebieha preskúšanie na Vašej škole? Na čo kladiete pri preskúšaní dôraz? 

IG: Domškoláci na našej škole sú preskúšavaní 2x do roka. Pri celkovom hodnotení berieme do úvahy portfóliá žiakov, ich aktivitu počas školského roka, hodnotenie garanta a vedomosti z komisionálneho preskúšania. Z tohto všetkého vzniká výsledná známka.

Do akej miery dávate na preskúšaní priestor prezentácii vlastnej práce deti? Ste prístupní portfóliovému preskúšaniu? Ak áno, akú podobu má/môže mať u Vás domškolácke portfólio? 

IG: Pokiaľ má žiak pripravený vlastný projekt, samozrejme má možnosť ho odprezentovať a predstaviť. Táto práca bude zahrnutá do výslednej známky. Každý žiak má na každý predmet vytvorené portfólio, či už v elektronickej alebo papierovej forme. Ale na dotvorenie známky vyžadujeme aj osobný kontakt so žiakom, kde si prostredníctvom pohovoru, resp. testu overujeme vedomostnú úroveň žiaka.

Aký druh podpory poskytujete (napríklad online hodiny, tutoriály pre domácich školákov na druhom stupni, konzultácie pre rodičov v otázkach obsahu vzdelávania)? 

IG: Čo sa týka podpory, naši učitelia sú pripravení poskytnúť konzultácie kedykoľvek po spoločnom dohovore s rodičmi domškolákov. S rodičmi a žiakmi sú v kontakte prostredníctvom platformy EduPage, prípadne po dohode sú možné aj iné formy konzultácie, či už telefonicky alebo prostredníctvom sociálnych sietí. 

Platí sa vo Vašej škole za zápis, za poskytnutie služieb kmeňovej školy, prípadne školné? Ak áno, aká je suma za jedného žiaka? Ak nie, akou formou Vás môžu domškolácke rodiny podporiť?  

IG: Nie.  

Ponúkate rodinám nejaké „bonusy“, prečo by si mali vybrať práve Vašu školu? 

IG: Ponúkame individuálny prístup, pomoc s administráciou, so vzdelávaním. Žiaci a rodičia majú prístup na všetky platformy, ktoré používame pri vyučovaní (EduPage, Alf, Bez kriedy…).

Ako vnímate spoluprácu rodín vzdelávajúcich deti doma? Je niečo, čo by ste chceli odkázať alebo odporučiť rodinám, ktoré domáce vzdelávanie plánujú?

IG: Naša spolupráca s terajšími rodinami domškolákov je veľmi dobrá. Pri vzniku akéhokoľvek problému hneď spolu komunikujeme a hľadáme riešenia dobré pre obe strany.

Veselý areál ZŠ Rybník

Je niečo, čo by ste chceli dodať, no v otázkach to nebolo spomenuté? 

IG: Nakoľko domškolákov máme na našej škole druhým rokom, nadobudnuté skúsenosti už máme. Ale aj napriek tomu sa nebránime novým možnostiam a zmenám, ktoré pomôžu žiakom.

Ďakujeme za rozhovor!

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20