Kmeňové školy (17. diel): ZŠ Rybník

Obec Rybník sa nachádza na rozhraní nížiny a vrchov pod Slovenskou bránou, kde Hron prerezáva kamenné juhozápadné výbežky Štiavnických vrchov. A v tomto malebnom prostredí sa nachádza základná škola Rybník. Porozprávali sme sa o nej s pani riaditeľkou Mgr. Irenou Gremanovou. 

Koľko máte denných žiakov? 

IG: V školskom roku 2021/2022 navštevuje našu školu 119 denných žiakov. 

Koľko domácich školákov zastrešujete v tomto školskom roku? Koľko ich je na prvom stupni a koľko na druhom stupni? 

IG: Na prvom stupni máme šiestich domškolákov a na druhom štyroch. 

Koľko domácich školákov môžete prijať do jednotlivých ročníkov v školskom roku 2022/23? 

IG: Nad konkrétnym číslom sme zatiaľ neuvažovali, budeme sa snažiť riešiť situáciu priebežne podľa záujmu. 

Ako dlho pracujete s deťmi na domácom vzdelávaní? 

IG: Tento školský rok začíname a naberáme nové skúsenosti s týmto typom vzdelávania. 

Čo bol hlavný dôvod alebo impulz, na základe ktorého ste sa rozhodli zastrešovať domácich školákov?

IG: Požiadavka na domáce vzdelávanie vyšla od rodiča našich žiakov v Rybníku. Keďže sme otvorení novým myšlienkam a boli sme oslovení rodičmi aj z iných miest, tak sme si povedali, že to vyskúšame. Tiež je to dôvod zvýšenia počtu žiakov na škole. 

Altánok v areáli ZŠ Rybník

Aká je vaša filozofia podpory domáceho vzdelávania? 

IG: Snažíme sa našim žiakom vyjsť v ústrety a umožniť im rozvíjať sa v domácom prostredí. Samozrejme, sme im nápomocní a ochotní kedykoľvek podať pomocnú ruku. 

Poskytujete služby garanta alebo môžete rodinám nejakého garanta odporúčať? A akým spôsobom prebieha spolupráca garanta a domškoláckych rodín? 

IG: Keďže sme v tomto procese noví, garanta zatiaľ neposkytujeme. Ale sme otvorení myšlienke v budúcnosti takéto niečo riešiť.

Kto u vás v škole spracúva agendu domácich školákov a na koho sa môžu domáci školáci v prípade potreby obrátiť s otázkami? Máte na to v rámci personálu vyhradenú osobu? 

IG: Agendu domškolákov má na starosti pani zástupkyňa Mgr. Nikoleta Kováčiková, na ktorú sa môžu záujemcovia obrátiť. Na druhom stupni jej s domškolákmi pomáha pani učiteľka Mgr. Martina Močárová.

Máte online platformu alebo časť svojej webovej stránky vyhradenú pre záležitosti domácich školákov? Ak áno, čo všetko na nej domáci školáci nájdu? Ak nie, plánujete zriadenie takej platformy? 

IG: Na stránke našej školy v kolónke Individuálne vzdelávanie nájdu záujemcovia o domáce vzdelávanie všetky potrebné podklady a dokumenty.

Budova ZŠ Rybník

Ako pomáhate rodinám pri zápise na Vašu školu? Aké dokumenty rodinám poskytujete? 

IG: Rodinám vychádzame maximálne v ústrety, poskytujeme všetky dokumenty, podklady a samozrejme aj pomoc pri ich vypĺňaní, či už je to telefonicky alebo osobne. 

Ako pristupujete k rodinám, ktoré využívajú alternatívne metódy vzdelávania – napríklad Montessori, Waldorf, sebariadené vzdelávanie? Akceptujete to? 

IG: Rešpektujeme všetky formy vzdelávania. Pre nás je dôležité, aby pri výstupe žiak spĺňal všetky požiadavky ŠVP a ŠkVP. 

Ako pristupujete k žiakom zapísaným na domáce vzdelávanie, ktorí používajú v hlavných predmetoch iné učebnice a pracovné zošity, ako používate v škole s dennými žiakmi? 

IG: Odpoveď je v podstate rovnaká ako v predchádzajúcej otázke. Akceptujeme rôzne metódy a formy vzdelávania. Pri záverečnom hodnotení kladieme dôraz na portfólio žiaka a získané vedomosti, ktoré musia byť v súlade s našimi učebnými osnovami.

Ako pristupujete k výchovám? Zohľadňujete to, že deti navštevujú základnú umeleckú školu a iné záujmové krúžky, kde sa venujú výchovám? 

IG: Pri hodnotení sledujeme najmä portfólio. Všetky výchovy sú hodnotené slovom absolvoval. 

Môžu sa deti na domácom vzdelávaní zapísané u Vás v škole zúčastňovať akcií, ktoré Vaša škola organizuje pre svojich denných školákov? 

IG: Samozrejme, je im to umožnené. 

Telocvičňa v ZŠ Rybník

Ako prebieha preskúšanie na Vašej škole? Na čo kladiete pri preskúšaní dôraz? 

IG: Domškoláci sú v našej škole preskúšavaní dvakrát do roka. Pri celkovom hodnotení berieme do úvahy portfóliá žiakov, ich aktivitu počas školského roka (vyučujúce im zasielajú samostatné práce, testy, ktoré žiaci vypracovávajú), hodnotenie garanta, rodičov, ale aj samotného žiaka. Z tohto všetkého vzniká výsledná známka na konci polroka a na konci roka. 

Do akej miery dávate na preskúšaní priestor prezentácii vlastnej práce deti? Ste prístupní portfóliovému preskúšaniu? Ak áno, akú podobu má/môže mať u Vás domškolácke portfólio? 

IG: Pokiaľ má žiak pripravený vlastný projekt, samozrejme, má možnosť ho odprezentovať a poslať vyučujúcemu. Táto práca bude zahrnutá do výslednej známky. Každý žiak má na každý predmet vytvorené portfólio, či už v elektronickej alebo papierovej forme. Na dotvorenie známky však vyžadujeme aj osobný kontakt so žiakom, kde si prostredníctvom pohovoru, resp. testu overíme vedomostnú úroveň žiaka. 

Aký druh podpory poskytujete (napríklad online hodiny, tutoriály pre domácich školákov na druhom stupni, konzultácie pre rodičov v otázkach obsahu vzdelávania)? 

IG: Čo sa týka podpory, naši učitelia sú pripravení poskytnúť konzultácie kedykoľvek po spoločnom dohovore s rodičmi domškolákov. S rodičmi a žiakmi sú v kontakte prostredníctvom platformy EduPage, prípadne po dohode sú možné aj iné formy konzultácie, či už telefonicky alebo prostredníctvom sociálnych sietí. 

Platí sa vo Vašej škole za zápis, za poskytnutie služieb kmeňovej školy, prípadne školné? Ak áno, aká je suma za jedného žiaka? Ak nie, akou formou Vás môžu domškolácke rodiny podporiť?  

IG: Nie, neplatí sa.  

Ponúkate rodinám nejaké „bonusy“, prečo by si mali vybrať práve Vašu školu? 

IG: Ponúkame individuálny prístup, pomoc s administráciou, so vzdelávaním. Žiaci a rodičia majú prístup na všetky platformy, ktoré používame pri vyučovaní (EduPage, Alf, Bez kriedy…). Okrem toho sa môžu zúčastňovať súťaží a aktivít, o ktoré žiak prejaví záujem. 

Ako vnímate finančnú podporu od štátu v súvislosti so zastrešením a celou agendou ohľadom domácich školákov? 

IG: Tento školský rok väčšina žiakov domáceho vzdelávania bola zapísaná po 15. septembri, takže finančné prostriedky sme tento rok na nich nedostali. Čo sa týka finančnej podpory zo strany štátu, na „domškoláka“ je vo výške 10 % z normatívu na bežného denného žiaka. Na agendu a na administráciu spojenú s touto formou vzdelávania štát školu finančne nepodporuje. 

Ako vnímate spoluprácu rodín vzdelávajúcich deti doma? Je niečo, čo by ste chceli odkázať alebo odporučiť rodinám, ktoré domáce vzdelávanie plánujú?

IG: Naša spolupráca s terajšími rodinami „domškolákov“ je dobrá. S niektorými rodičmi sa spolupracuje úžasne, ale niektorí by mohli byť aktívnejší. Je to podobné ako s rodičmi našich denných žiakov, sú tu takí aj onakí. V prípade akéhokoľvek problému s rodičmi hneď komunikujeme a hľadáme najschodnejšie riešenie pre obe strany. 

Veselý areál ZŠ Rybník

Je niečo, čo by ste chceli dodať, no v otázkach to nebolo spomenuté? 

IG: Keďže týchto žiakov máme v našej škole prvým rokom, veľa vecí sa ešte len učíme a snažíme sa nájsť cestu, ktorá bude vyhovovať obidvom stranám. Sme otvorení novým možnostiam a zmenám, ktoré pomôžu žiakom k získaniu potrebných vedomostí. 

Ďakujeme za rozhovor!

Kliknutím na obrázok budete presmerovaní na darovaciu stránku OZ DVS na platforme darujme.sk.
Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20