Kmeňové školy (18. diel): SZŠ s MŠ Sabinov

Na východe Slovenska, v údolí Torysy v Prešovskom kraji leží mesto Sabinov. Základná škola sa nachádza v centre mesta na námestí vedľa Kostola mučeníckej smrti sv. J. Krstiteľa. Na otázky o škole odpovedá pani riaditeľka Mgr. Silvia Urdzíková.

Koľko máte denných žiakov?

SU: „Denných“ žiakov máme 170.

Koľko domácich školákov zastrešujete v tomto školskom roku? Koľko ich je na prvom stupni a koľko na druhom stupni?

SU: Na domácom vzdelávaní máme 5 žiakov na 1. stupni, 2 žiakov na 2. stupni (z 15 žiakov, ktorých sme zapísali k 15. septembru a navštevovali „Radostnú školu“ v Košiciach a v Trnave, zostali u nás po jej zániku iba dvaja prváci). 

Koľko domácich školákov môžete prijať do jednotlivých ročníkov v školskom roku 2022/23?

SU: Nemáme stanovený limit, koľko žiakov na domácom vzdelávaní môžeme prijať – nebolo to doteraz potrebné, určite je to však na 1. stupni a v MŠ jednoduchšie v porovnaní s 2. stupňom. 

Zápis budúcich prvákov do SZŠ Sabinov. Foto: fotogaléria SZŠ na primaskola.sk

Ako dlho pracujete s deťmi na domácom vzdelávaní?

SU: S deťmi na domácom vzdelávaní pracujeme od roku 2014.

Čo bol hlavný dôvod alebo impulz, na základe ktorého ste sa rozhodli zastrešovať domácich školákov?

SU: Prvým impulzom bola požiadavka bývalej kolegyne, ktorá sa sťahovala do Zvolena, ale chcela, aby jej vlastné deti pokračovali vo vzdelávaní naďalej v našej škole; tiež ma zoznámila s pani Krajčovičovou (pozn. red.: predsedníčka OZ DVS 2012 – 2020), asi dvakrát som ju kontaktovala v prípade problémov s domácim vzdelávaním niektorých žiakov. 

Aká je Vaša filozofia podpory domáceho vzdelávania?

SU: Som za všetky formy alternatívneho vzdelávania, ale je potrebné dohodnúť si jasné pravidlá na začiatku a mať otvorenú komunikáciu s rodičmi detí na domácom vzdelávaní, aby nevyvstávali zbytočné konflikty „z nepochopenia“ požiadaviek školy alebo opačne. 

Poskytujete služby garanta alebo môžete rodinám nejakého garanta odporúčať? A akým spôsobom prebieha spolupráca garanta a domškoláckych rodín?

SU: Garanta z radov zamestnancov poskytujeme len výnimočne, po vzájomnej dohode. Zvyčajne požadujeme, aby si zákonný zástupca garanta zabezpečil. Na základe rozhovorov máme skúsenosti, že garant je naozaj iba „papierový“, deťom pri vzdelávaní pomáhajú rodičia. 

Kto u vás v škole spracúva agendu domácich školákov a na koho sa môžu domáci školáci v prípade potreby obrátiť s otázkami? Máte na to v rámci personálu vyhradenú osobu?

SU: Za domáce vzdelávanie je zodpovedná jedna kolegyňa. Zvyčajne rodičia volali mne, ak mali záujem o domáce vzdelávanie, ale tento školský rok počet záujemcov vzrástol a časovo to bolo pre mňa náročné, preto som tým poverila kolegyňu. Od budúceho školského roka plánujem poveriť koordináciou DV dvoch kolegov – zvlášť pre 1. stupeň a MŠ a zvlášť pre 2. stupeň, ktorí budú mať skrátený úväzok, aby mali priestor pre komunikáciu s rodičmi, spracovanie agendy atď.

Máte online platformu alebo časť svojej webovej stránky vyhradenú pre záležitosti domácich školákov? Ak áno, čo všetko na nej domáci školáci nájdu? Ak nie, plánujete zriadenie takej platformy?

SU: Máme zriadenú online platformu, ale je potrebné ju aktualizovať, pretože mnohé informácie na nej už nie sú v súlade s aktuálnou legislatívou. 

Telocvičňa v SZŠ Sabinov. Foto: fotogaléria SZŠ na primaskola.sk

Ako pomáhate rodinám pri zápise na Vašu školu? Aké dokumenty rodinám poskytujete?

SU: Podľa záujmu a požiadaviek poskytneme rodičom všetky potrebné dokumenty – žiadosť, IVP, informovaný súhlas, plány, učebnice a iné.

Ako pristupujete k rodinám, ktoré využívajú alternatívne metódy vzdelávania – napríklad Montessori, Waldorf, sebariadené vzdelávanie? Akceptujete to?

SU: Akceptujeme akékoľvek metódy vzdelávania, je však potrebné pri preskúšaní zvládnuť štandard, ktorý určuje ŠVP. 

Ako pristupujete k žiakom zapísaným na domáce vzdelávanie, ktorí používajú v hlavných predmetoch iné učebnice a pracovné zošity, ako používate v škole s dennými žiakmi?

SU: Ak majú rodičia záujem o naše učebnice, tak im ich poskytneme, prípadne zakúpime – tak ako denným žiakom. Ak využívajú vlastné, je to v poriadku, nezasahujeme im do toho. Zaujíma nás úroveň vedomostí, ktoré by deti mali mať zvládnuté ku koncu klasifikačného obdobia. 

Ako pristupujete k výchovám? Zohľadňujete to, že deti navštevujú základnú umeleckú školu a iné záujmové krúžky, kde sa venujú výchovám?

SU: Z výchov žiaci nie sú preskúšavaní. Žiaci na 1. stupni sa však s nami veľmi radi podelia o svoje práce a úspechy – hudobné, výtvarné, telesné zručnosti, zručnosti z informatiky, ktoré získali buď na krúžkoch alebo v umeleckých školách. Ani inšpekcia výchovy neriešila; deti majú na vysvedčení uvedené „absolvoval“. 

Môžu sa deti na domácom vzdelávaní zapísané u Vás v škole zúčastňovať akcií, ktoré Vaša škola organizuje pre svojich denných školákov?

SU: Aj žiaci na domácom vzdelávaní sú „naši“ žiaci a môžu sa zúčastňovať – a aj sa zúčastňujú – všetkých akcií, ktoré ponúka škola: karneval, všetky kurzy ako lyžiarsky, korčuliarsky, plavecký (zúčastňujú sa ich každý rok), divadelných vystúpení; akurát v škole v prírode zatiaľ s nami neboli. 

Školská akadémia. Foto: fotogaléria SZŠ na primaskola.sk

Ako prebieha preskúšanie na Vašej škole? Na čo kladiete pri preskúšaní dôraz?

SU: Preskúšanie prebieha písomnou alebo ústnou formou, alebo z niektorých predmetov oboje alebo aj praktická skúška – tá je rôzna: skúšajúci je pri žiakovi, zvyčajne aj ja a ešte niektorá kolegyňa, hneď ho očami kontroluje, ak urobí chybu, trošku mu napovedá – myslím, že sme všetci v pohode. V 1. – 5. ročníku máme slovné hodnotenie, takže do slovného komentára hneď napíšeme, čo zvládli deti super, na čom je potrebné ešte popracovať. Na 2. stupni máme za sebou prvé komisionálky a tam je to trošku náročnejšie, jednak skoordinovať učiteľov, aby boli v komisii vždy aspoň dvaja, potom termíny, keďže v jeden deň sa môže konať preskúšanie iba z dvoch predmetov, a keď je tých detí viac, tak nám to zaberie veľa času (zvlášť keď sú to žiaci rôznych ročníkov a nemôžu robiť komisionálky v jednej triede naraz). Niektoré predmety sme riešili aj online. Preskúšanie tiež prebiehalo ústnou alebo písomnou formou, z niektorých predmetov aj praktickou skúškou. Žiaci nám povedali, akou formou sa učili, ktoré učivo prešli, s čím mali problémy a potom vypracovávali úlohy. Poslali sme im plány aj informáciu o tom, aký obsah učiva by mali mať zvládnutý. Pri preskúšaní sa na niektorých predmetoch s vyučujúcimi hneď dohodli, ako budú ďalej pracovať, akým spôsobom budú konzultovať prípadné nejasnosti, z niektorých predmetov aj záznam z hodiny alebo popoludňajšie konzultácie, zadanie projektov, ktoré si majú vypracovať a doniesť na preskúšanie na konci roka – pri 2. stupni hľadáme cestu, ako by to bolo najlepšie pre obe strany. 

Do akej miery dávate na preskúšaní priestor prezentácii vlastnej práce detí? Ste prístupní portfóliovému preskúšaniu? Ak áno, akú podobu má/môže mať u Vás domškolácke portfólio?

SU: Určite sme prístupní aj prezentácii portfólia, ale aj pri prezentácii dokáže učiteľ nenápadne zistiť, aká je úroveň vedomostí, ktoré deti mali zvládnuť. 

Aký druh podpory poskytujete (napríklad online hodiny, tutoriály pre domácich školákov na druhom stupni, konzultácie pre rodičov v otázkach obsahu vzdelávania)?

SU: Na 1. stupni nikto doteraz nežiadal online hodiny, so zvládnutím učiva deti nemali vážnejší problém, skôr len rodičia konzultovali niektoré témy, prípadne pri preskúšaní sme hneď rozprávali s rodičmi, čo by bolo vhodné – na 1. stupni sú rodičia na preskúšaní prítomní. Na 2. stupni budeme hodnotiť komisionálky za 1. polrok z pohľadu nás, učiteľov aj z pohľadu rodičov, ktorí nám dali spätnú väzbu na marcovej porade a budeme hľadať podľa možností tú „najsprávnejšiu“ cestu pre obe strany. Rodičia žiakov na 2. stupni nechceli byť prítomní pri preskúšaní, hoci sme im to ponúkali. 

Platí sa vo Vašej škole za zápis, za poskytnutie služieb kmeňovej školy, prípadne školné? Ak áno, aká je suma za jedného žiaka? Ak nie, akou formou Vás môžu domškolácke rodiny podporiť?

SU: Na našej škole sa platí za administráciu spojenú so zápisom 30 € až od tohto školského roka, pretože výrazne pribudlo domácich školákov, a potom pri každom preskúšaní po 30 €. Tiež chceme na porade riešiť, ako postupovať, ak rodičia budú chcieť často konzultácie popoludní alebo zúčastňovať sa vyučovania online. Naši žiaci platia mesačne školský poplatok 30 €, tak aj z tohto pohľadu chceme, aby to bolo spravodlivé pre všetkých. Takže poplatky ešte nie sú doriešené. 

Ponúkate rodinám nejaké „bonusy“, prečo by si mali vybrať práve Vašu školu?

SU: Úprimne, doteraz sme nevyberali od nich žiaden poplatok a práca s nimi nás stojí veľa energie. Pristupujeme k nim ako k našim žiakom a sú pre nich otvorené všetky možnosti ako pre denných žiakov – a tiež platia pre nich rovnaké povinnosti. Takže žiadne bonusy neponúkame, nie je naším cieľom prijať čo najviac žiakov na domácom vzdelávaní. 

Trieda v SZŠ Sabinov. Foto: archív SZŠ Sabinov

Ako vnímate finančnú podporu od štátu v súvislosti so zastrešením a celou agendou ohľadom domácich školákov?

SU: Finančná podpora ani zďaleka nepokrýva čas, ktorý je potrebné venovať týmto žiakom. 

Ako vnímate spoluprácu rodín vzdelávajúcich deti doma? Je niečo, čo by ste chceli odkázať alebo odporučiť rodinám, ktoré domáce vzdelávanie plánujú?

SU: Rodinám by som chcela odporučiť, aby ešte pred rozhodnutím nechať dieťa na domácom vzdelávaní dali na misky váh plusy a mínusy a až potom sa definitívne rozhodli. Musí im byť jasné, prečo sa takto rozhodli a ako to zasiahne do rozbehnutého chodu ich rodiny. 

Ďakujeme za rozhovor!

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20