Kmeňové školy (2. diel): ZŠ s MŠ Ľubovec

Pozvanie na dnešný rozhovor prijala PaedDr. Monika Rišková, riaditeľka ZŠ s MŠ Ľubovec, ktorá má dokonca osobné skúsenosti s domácim vzdelávaním vlastných detí. Škola sa nachádza v Prešovskom kraji v obci Ľubovec približne pol hodiny cesty autom z oboch najväčších miest vo východoslovenskom regióne, Prešova a Košíc. Škola pokrýva ročníky 1. – 4., no domškolácke triedy má aj na druhom stupni.

V školskom roku 2022/23 môže podľa záujmu rodičov otvoriť jednu alebo dve triedy prvého ročníka, teda 2 x 22 žiakov. Do druhého až deviateho ročníka môže prijať deti do maximálneho limitu existujúcich tried, prípadne pri zvýšenom záujme vytvoriť novú triedu. „Všetko závisí od počtu prihlásených žiakov,“ ako hovorí pani riaditeľka.

Koľko domácich školákov zastrešujete v tomto školskom roku? 

MR: Aktuálne máme 190 domškolákov v základnej škole a 20 domškôlkárov v MŠ. 

Ako dlho pracujete s deťmi na domácom vzdelávaní? 

MR: S domoškolákmi pracujeme ôsmy rok, avšak ja sama mám skúsenosť s domácim vzdelávaním už oveľa dlhšie, pretože v istom období som sama vzdelávala tri zo štyroch našich vlastných detí doma. Najstarší syn, teraz už študent vysokej školy, spomína dodnes na toto obdobie ako na najkrajšie „školské časy“. A keďže máme aj inak obdarované dieťa – dcéru so zdravotným postihnutím, poznám benefity takého vzdelávania aj pre tieto deti. 

Čo bol hlavný dôvod alebo impulz, na základe ktorého ste sa rozhodli zastrešovať domácich školákov? 

MR: Bola to jednak vlastná skúsenosť, ako som spomínala, ale tiež možnosť pomôcť deťom a ich rodičom, ktorým takéto vzdelávanie z nejakého dôvodu vyhovuje. Tým, že pracujem ako riaditeľka školy, veľmi dobre funguje spolupráca so zriaďovateľom, ktorý nás plne podporuje, profilujeme sa ako inkluzívna škola otvorená pre potreby rôznych detí, rozhodli sme dať túto možnosť rodičom, ktorí majú záujem o túto formu vzdelávania. 

Aká je Vaša filozofia podpory domáceho vzdelávania? 

MR: Hlavnou víziou školy je, aby predprimárna a primárna edukácia prispela k napĺňaniu ideálu výchovy a vzdelávania, ktorým je človek „dobrý (čestný, charakterný, morálny), múdry (vzdelaný, tvorivý), aktívny (samostatný, iniciatívny, pracovitý) a šťastný (vyrovnaný, zdravý)“. 

„Škola rodinného typu
ukotvená v  hodnotách európskej civilizácie
s inovatívnymi vzdelávacími metódami a formami.“
 

Poskytujete služby garanta alebo môžete rodinám nejakého garanta odporúčať? A akým spôsobom prebieha spolupráca garanta a domoškoláckych rodín? 

MR: Áno, poskytujeme službu garanta pre rodičov, ktorí prejavia záujem. Máme tiež pedagógov, ktorých vieme odporúčať, ktorí s DV už mali skúsenosť. Pre deti so špeciálnymi potrebami vieme zabezpečiť komplexný podporný servis – psychológa, špeciálneho pedagóga, logopéda. Spolupracujeme tiež s niektorými poradenskými centrami a občianskymi združeniami, ktorých cieľom je výchova a vzdelávanie. 

Máte v škole v rámci personálu vyhradenú osobu, ktorá spracúva agendu domácich školákov a na ktorú sa môžu domáci školáci v prípade potreby obrátiť s otázkami? 

MR: Áno, na škole pracuje koordinátorka pre individuálne vzdelávanie.  

Máte online platformu alebo časť svojej webovej stránky vyhradenú pre záležitosti domácich školákov? Ak nie, plánujete zriadenie takej platformy? 

MR: Áno, na webovej stránke v záložke individuálne vzdelávanie si môžu rodičia nájsť potrebné informácie, prípadne sa na nás môžu obrátiť cez kontaktný formulár, alebo napísať na mailovú adresu zriadenú pre domškolákov: domoskolaci.lubovec@gmail.com.

Ako pomáhate rodinám pri zápise na Vašu školu? Aké dokumenty rodinám poskytujete? 

MR: Všetky potrebné dokumenty na prihlásenie do školy aj žiadosti o individuálne vzdelávanie je možné nájsť na našej webovej stránke. V prípade potreby vieme poradiť aj s tvorbou individuálneho vzdelávacieho plánu a nastaviť vzdelávanie „ušité na mieru” konkrétnemu dieťaťu. 

Akceptujete, ak rodiny využívajú alternatívne metódy vzdelávania – napríklad Montessori, Waldorf, sebariadené vzdelávanie? 

MR: Akceptujeme všetky vzdelávacie metódy, ktoré sú v súlade s požiadavkami štátneho vzdelávacieho  programu, ktorý je záväzný pre všetkých. 

Akceptujete, ak žiak zapísaný na domáce vzdelávanie používa v hlavných predmetoch iné učebnice a pracovné zošity, ako používate na škole s dennými žiakmi? 

MR: Áno, rodičia si môžu vybrať akúkoľvek učebnicu z ponuky učebných zdrojov, ktoré majú odporúčaciu doložku MŠ SR. My však vieme zabezpečiť bezplatne len tie učebnice, ktoré objednávame. Nie je totiž možné objednať všetky tituly pre daný ročník a predmet z poskytnutých finančných prostriedkov pre školu. 

Ako pristupujete k vychovám? Zohľadňujete to, že deti navštevujú základnú umeleckú školu a iné záujmové krúžky, kde sa venujú vychovám? 

MR: Samozrejme, Základná umelecká škola je predsa škola, ktorá sa špeciálne zameriava na danú oblasť a plní takisto štátny vzdelávací program. 

Môžu sa deti na domácom vzdelávaní zapísané u Vás v škole zúčastňovať akcií, ktoré Vaša škola organizuje pre svojich denných školákov? 

MR: Túto možnosť ponúkame domškolákom každoročne a mnohí ju aj využívajú. Či už sú to akcie ako karneval, školské výlety, exkurzie, besedy, divadelné predstavenia, tvorivé dielne, alebo účasť na predmetových či vedomostných súťažiach. Domškoláci radi tiež využívajú možnosť zúčastňovať sa projektového vyučovania na prvom stupni cca jedenkrát mesačne a raz za štvrťrok je možnosť pre žiakov 2. stupňa zúčastniť sa aktivít zameraných na bádateľské činnosti ako sú pokusy alebo pozorovania z fyziky, chémie, biológie…. 

Ako prebieha preskúšanie na Vašej škole? Na čo kladiete pri preskúšaní dôraz? 

MR: U nás realizujeme skúšanie formou prezentácie pracovného portfólia, ktoré si žiaci pripravujú celý polrok a požiadavky na obsah portfólia aktualizujeme pred začiatkom každého školského roka. Dôraz sa snažíme klásť na to, aby žiak ukázal, čo všetko ovláda, aký urobil osobný pokrok a zároveň aby vedel vyhodnotiť oblasti, na ktorých musí ešte popracovať. Snažíme sa tiež v spolupráci s rodičmi viesť žiakov k čo najpravdivejšiemu sebahodnoteniu. 

Dávate na preskúšaní priestor prezentácii vlastnej práce detí? Ste prístupní portfóliovému preskúšaniu? 

MR: Áno, tak ako som už spomenula v predošlej otázke. 

Ponúkate / vedeli by ste ponúknuť nejaký druh podpory napríklad vo forme nejakých online hodín alebo tutoriálov pre domácich školákov na druhom stupni? 

MR: Druhý rok u nás funguje on-line vzdelávanie/konzultácie z nosných predmetov ako sú: slovenský jazyk, matematika, anglický jazyk a nemecký jazyk. Ako  aj možnosť zúčastniť sa v priebehu školského roka praktických cvičení, kde majú žiaci možnosť vyskúšať si naživo pokusy, pozorovania, merania… z predmetov ako biológia, fyzika, chémia.

Platí sa vo Vašej škole za zápis alebo za poskytnutie služieb kmeňovej školy, prípadne školné? Ak áno, aká je suma za jedného žiaka? 

MR: Nie, sme štátna škola. Od tohto školského roka platili rodičia len poplatok do ZRŠ vo výške 15 € za jedno dieťa na rok. Z týchto prostriedkov čiastočne dokážeme pokryť výdavky spojené s organizovaním nejakých spoločných akcií. 

Ako vnímate finančnú podporu od štátu v súvislosti so zastrešením a celou agendou ohľadom domácich školákov? 

MR: Ako nedostatočnú a dlhodobo podhodnotenú.

Ako vnímate spoluprácu rodín vzdelávajúcich deti doma? Je niečo, čo by ste chceli odkázať alebo odporučiť rodinám, ktoré domáce vzdelávanie plánujú? 

MR: Je to veľmi individuálne, niektoré rodiny spolupracujú s nami veľmi intenzívne, niektorí fungujú viac v rámci vzdelávacích skupín, či komunít. V každom prípade, ak je DV nastavené dobre, chcú ho všetci zúčastnení (obaja rodičia aj dieťa), umožňuje dieťaťu rozkvitnúť v každom smere a prináša do rodiny radosť z poznávania a pokoj. A to je podľa mňa akýsi lakmusový papierik. 

Ďakujeme Vám za rozhovor! 

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20