Kmeňové školy (2. diel): ZŠ s MŠ Ľubovec

Pozvanie na dnešný rozhovor prijala PaedDr. Monika Rišková, riaditeľka ZŠ s MŠ Ľubovec, ktorá má dokonca osobné skúsenosti s domácim vzdelávaním vlastných detí. Škola sa nachádza v Prešovskom kraji v obci Ľubovec približne pol hodiny cesty autom z oboch najväčších miest vo východoslovenskom regióne, Prešova a Košíc. Zatiaľ pokrýva ročníky 1. – 4., no v prípade rozšírenia domáceho vzdelávania na 2. stupeň a dostatočného záujmu chystá pani riaditeľka rozšírenie.

V školskom roku 2021/22 môže podľa záujmu rodičov otvoriť jednu alebo dve triedy prvého ročníka, teda 2 x 22 žiakov a v rámci druhého stupňa po jednej triede piateho, šiesteho, prípadne v závislosti od dopytu aj siedmeho ročníka s počtom 29 žiakov v jednej triede. Do druhého, tretieho a štvrtého ročníka môže prijať deti do maximálneho limitu existujúcich tried, prípadne pri zvýšenom záujme vytvoriť novú triedu. „Všetko závisí od počtu prihlásených žiakov,“ ako hovorí pani riaditeľka.

Koľko domácich školákov zastrešujete v tomto školskom roku? 

MR: Aktuálne máme 60 domoškolákov na prvom stupni. 

Ako dlho pracujete s deťmi na domácom vzdelávaní? 

MR: S domoškolákmi pracujeme šiesty rok, avšak ja sama mám skúsenosť s domácim vzdelávaním už oveľa dlhšie, pretože v istom období som sama vzdelávala tri zo štyroch našich vlastných detí doma. Najstarší syn, teraz už študent vysokej školy, spomína dodnes na toto obdobie ako na najkrajšie „školské časy“. A keďže máme aj inak obdarované dieťa – dcéru so zdravotným postihnutím, poznám benefity takého vzdelávania aj pre tieto deti. 

Čo bol hlavný dôvod alebo impulz, na základe ktorého ste sa rozhodli zastrešovať domácich školákov? 

MR: Bola to jednak vlastná skúsenosť, ako som spomínala, ale tiež možnosť pomôcť deťom a ich rodičom, ktorým takéto vzdelávanie z nejakého dôvodu vyhovuje. Tým, že pracujem ako riaditeľka školy, veľmi dobre funguje spolupráca so zriaďovateľom, ktorý nás plne podporuje, profilujeme sa ako inkluzívna škola otvorená pre potreby rôznych detí, rozhodli sme dať túto možnosť rodičom, ktorí majú záujem o túto formu vzdelávania. 

Aká je Vaša filozofia podpory domáceho vzdelávania? 

MR: Hlavnou víziou školy je, aby predprimárna a primárna edukácia prispela k napĺňaniu ideálu výchovy a vzdelávania, ktorým je človek „dobrý (čestný, charakterný, morálny), múdry (vzdelaný, tvorivý), aktívny (samostatný, iniciatívny, pracovitý) a šťastný (vyrovnaný, zdravý)“. 

„Škola rodinného typu
ukotvená v  hodnotách európskej civilizácie
s inovatívnymi vzdelávacími metódami a formami.“
 

Poskytujete služby garanta alebo môžete rodinám nejakého garanta odporúčať? A akým spôsobom prebieha spolupráca garanta a domoškoláckych rodín? 

MR: Áno poskytujeme službu garanta pre rodičov, ktorí prejavia záujem. Máme tiež pedagógov, ktorých vieme odporúčať, ktorí s DV už mali skúsenosť. Pre deti so špeciálnymi potrebami vieme zabezpečiť komplexný podporný servis – psychológa, špeciálneho pedagóga, logopéda. Spolupracujeme tiež s niektorými poradenskými centrami a občianskymi združeniami, ktorých cieľom je výchova a vzdelávanie. 

Máte v škole v rámci personálu vyhradenú osobu, ktorá spracúva agendu domácich školákov a na ktorú sa môžu domáci školáci v prípade potreby obrátiť s otázkami? 

MR: Áno.  

Máte online platformu alebo časť svojej webovej stránky vyhradenú pre záležitosti domácich školákov? Ak nie, plánujete zriadenie takej platformy? 

MR: Áno, na webovej stránke v záložke individuálne vzdelávanie si môžu rodičia nájsť potrebné informácie, prípadne sa na nás môžu obrátiť cez kontaktný formulár, alebo napísať na mailovú adresu zriadenú pre domoškolákov: domoskolaci.lubovec@gmail.com.

Ako pomáhate rodinám pri zápise na Vašu školu? Aké dokumenty rodinám poskytujete? 

MR: Všetky potrebné dokumenty na prihlásenie do školy aj žiadosti o individuálne vzdelávanie je možné nájsť na našej webovej stránke. V prípade potreby vieme poradiť aj s tvorbou individuálneho vzdelávacieho plánu a nastaviť vzdelávanie „ušité na mieru” konkrétnemu dieťaťu. 

Akceptujete, ak rodiny využívajú alternatívne metódy vzdelávania – napríklad Montessori, Waldorf, sebariadené vzdelávanie? 

MR: Akceptujeme všetky vzdelávacie metódy, ktoré sú v súlade s požiadavkami štátneho vzdelávacieho  programu, ktorý je záväzný pre všetkých. 

Akceptujete, ak žiak zapísaný na domáce vzdelávanie používa v hlavných predmetoch iné učebnice a pracovné zošity, ako používate na škole s dennými žiakmi? 

MR: Áno, rodičia si môžu vybrať akúkoľvek učebnicu z ponuky učebných zdrojov, ktoré majú odporúčaciu doložku MŠ SR. My však vieme zabezpečiť bezplatne len tie učebnice, ktoré objednávame. Nie je totiž možné objednať všetky tituly pre daný ročník a predmet z poskytnutých finančných prostriedkov pre školu. 

Ako pristupujete k vychovám? Zohľadňujete to, že deti navštevujú základnú umeleckú školu a iné záujmové krúžky, kde sa venujú vychovám? 

MR: Samozrejme, Základná umelecká škola je predsa škola, ktorá sa špeciálne zameriava na danú oblasť a plní takisto štátny vzdelávací program. 

Môžu sa deti na domácom vzdelávaní zapísané u Vás v škole zúčastňovať akcií, ktoré Vaša škola organizuje pre svojich denných školákov? 

MR: Túto možnosť ponúkame domoškolákom každoročne a mnohí ju aj využívajú. Či už sú to akcie ako karneval, školské výlety, exkurzie, besedy, divadelné predstavenia, tvorivé dielne, alebo účasť na predmetových či vedomostných súťažiach. Súčasná situácia nám tieto veci nedovoľuje organizovať, avšak tešíme sa na čas, kedy to bude opäť inak. 

Ako prebieha preskúšanie na Vašej škole? Na čo kladiete pri preskúšaní dôraz? 

MR: U nás realizujeme skúšanie formou prezentácie pracovného portfólia, ktoré si žiaci pripravujú celý polrok a požiadavky na obsah portfólia aktualizujeme pred začiatkom každého školského roka. Dôraz sa snažíme klásť na to, aby žiak ukázal, čo všetko ovláda, aký urobil osobný pokrok a zároveň aby vedel vyhodnotiť oblasti, na ktorých musí ešte popracovať. Snažíme sa tiež v spolupráci s rodičmi viesť žiakov k čo najpravdivejšiemu sebahodnoteniu. 

Dávate na preskúšaní priestor prezentácii vlastnej práce detí? Ste prístupní portfóliovému preskúšaniu? 

MR: Áno, tak ako som už spomenula v predošlej otázke. 

Uvažujete o podpore domáceho vzdelávania aj na druhom stupni, keby u nás prebehla legislatívna zmena a domáce vzdelávanie by bolo rozšírené aj na druhý stupeň? Pripravujete sa na Vašej škole nejakým spôsobom na túto možnosť? 

MR: Intenzívne pracujeme na príprave kvalitnej vzdelávacej platformy pre domáce vzdelávanie na druhom stupni a v prípade legislatívnej zmeny plánujeme otvoriť piaty, šiesty, prípadne podľa záujmu aj siedmy ročník. 

Ponúkate / vedeli by ste ponúknuť nejaký druh podpory napríklad vo forme nejakých online hodín alebo tutoriálov pre domácich školákov na druhom stupni? 

MR: Chystáme on-line vzdelávanie, tútoring , aj možnosť zúčastniť sa v priebehu školského roka praktických cvičení v priestoroch školského laboratória a vyskúšať si naživo pokusy, pozorovania, merania… z predmetov ako biológia, fyzika, chémia. A tiež veľa iného, čo však ešte nechcem prezrádzať. 

Platí sa vo Vašej škole za zápis alebo za poskytnutie služieb kmeňovej školy, prípadne školné? Ak áno, aká je suma za jedného žiaka? 

MR: Nie, sme štátna škola. Od tohto školského roka platili rodičia len poplatok do ZRŠ vo výške 10 € za jedno dieťa na rok, v prípade viacerých detí za každé ďalšie len 5 €. Z týchto prostriedkov čiastočne dokážeme pokryť výdavky spojené s organizovaním nejakých spoločných akcií. 

Ako vnímate finančnú podporu od štátu v súvislosti so zastrešením a celou agendou ohľadom domácich školákov? 

MR: Ako nedostatočnú, veríme v pozitívnu zmenu v tejto oblasti. 

Ako vnímate spoluprácu rodín vzdelávajúcich deti doma? Je niečo, čo by ste chceli odkázať alebo odporučiť rodinám, ktoré domáce vzdelávanie plánujú? 

MR: Je to veľmi individuálne, niektoré rodiny spolupracujú s nami veľmi intenzívne, niektorí fungujú viac v rámci vzdelávacích skupín, či komunít. V každom prípade, ak je DV nastavené dobre, chcú ho všetci zúčastnení (obaja rodičia aj dieťa), umožňuje dieťaťu rozkvitnúť v každom smere a prináša do rodiny radosť z poznávania a pokoj. A to je podľa mňa akýsi lakmusový papierik. 

Ďakujeme Vám za rozhovor! 

Kliknutím na obrázok budete presmerovaní na darovaciu stránku OZ DVS na platforme darujme.sk.
Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20