Kmeňové školy (20. diel): ZŠ Tesáre

Vo vinohradníckej obci Tesáre neďaleko Topoľčian sa nachádza Základná škola Tesáre, málotriedna škola rodinného typu, otvorená rodičom a ich deťom na 1. stupni. Na otázky nám odpovedala pani učiteľka Mgr. Klaudia Krchňavá.

Koľko máte denných žiakov a koľko domácich školákov zastrešujete v tomto školskom roku?

LĎ: V škole máme šestnásť denných žiakov a domškolákov máme spolu troch – dvaja sú v prvom ročníku a jeden v druhom ročníku.

Koľko domácich školákov môžete prijať do jednotlivých ročníkov v školskom roku 2022/23?

LĎ: Do každého ročníka I. stupňa ZŠ môžeme prijať po desať domškolákov.

Ako dlho pracujete s deťmi na domácom vzdelávaní?

LĎ: Dva roky.

Čo bol hlavný dôvod alebo impulz, na základe ktorého ste sa rozhodli zastrešovať domácich školákov?

LĎ: Vznik lesnej škôlky Lesovo a záujem rodičov z okolia.

Aká je vaša filozofia podpory domáceho vzdelávania?

LĎ: Umožniť každému žiakovi a jeho rodičom zvoliť si vhodný spôsob výchovy a vzdelávania. Nie je dôležitý spôsob, ako sa dostaneme do cieľa. Cesta by mala byť cieľom.

Poskytujete služby garanta alebo môžete rodinám nejakého garanta odporúčať? A akým spôsobom prebieha spolupráca garanta a domškoláckych rodín?

LĎ: Služby garanta zatiaľ neposkytujeme. 

Kto u vás v škole spracúva agendu domácich školákov, niekoho, na koho sa môžu domáci školáci v prípade potreby obrátiť s otázkami? Máte na to v rámci personálu vyhradenú osobu?

LĎ: Všetky otázky zodpovieme e-mailom alebo na telefónnom čísle školy.

Máte online platformu alebo časť svojej webovej stránky vyhradenú pre záležitosti domácich školákov? Ak áno, čo všetko na nej domáci školáci nájdu? Ak nie, plánujete zriadenie takej platformy?

LĎ: Informácie o domácom vzdelávaní sú dostupné na stránke našej školy.

Ako pomáhate rodinám pri zápise na Vašu školu? Aké dokumenty rodinám poskytujete?

LĎ: Rodičom poskytujeme legislatívnu pomoc, zapožičiavame učebnice a materiály.

Ako pristupujete k rodinám, ktoré využívajú alternatívne metódy vzdelávania – napríklad Montessori, Waldorf, sebariadené vzdelávanie? Akceptujete to?

LĎ: Akceptujeme všetky vzdelávacie metódy, ktoré sú v súlade s požiadavkami štátneho vzdelávacieho programu, a ten je záväzný pre všetkých.

Ako pristupujete k žiakom zapísaným na domáce vzdelávanie, ktorí používajú v hlavných predmetoch iné učebnice a pracovné zošity, ako používate na škole s dennými žiakmi?

LĎ: Akceptujeme to.

Ako pristupujete k vychovám? Zohľadňujete to, že deti navštevujú základnú umeleckú školu a iné záujmové krúžky, kde sa venujú vychovám?

LĎ: Áno.

Môžu sa deti na domácom vzdelávaní zapísané u Vás v škole zúčastňovať akcií, ktoré Vaša škola organizuje pre svojich denných školákov?

LĎ: Áno, sú vítané. Vopred rodičov informujeme o každej akcii.

Ako prebieha preskúšanie na Vašej škole? Na čo kladiete pri preskúšaní dôraz?
Do akej miery dávate na preskúšaní priestor prezentácii vlastnej práce detí? Ste prístupní portfóliovému preskúšaniu? Ak áno, akú podobu má/môže mať u Vás domškolácke portfólio?

LĎ: Preskúšanie u nás prebieha raz za polrok ústnou a písomnou formou z hlavných predmetov (matematika, slovenský jazyk, anglický jazyk) v príjemnom prostredí za účasti rodičov. Ostatné predmety sú hodnotené priebežne na základe odoslaných pracovných listov, testov, fotografií, projektov, vlastných výrobkov a podobne.  

Aký druh podpory poskytujete?

LĎ: Poskytujeme online konzultácie a hodiny z hlavných predmetov.

Platí sa vo Vašej škole za zápis, za poskytnutie služieb kmeňovej školy, prípadne školné? Ak nie, akou formou Vás môžu domškolácke rodiny podporiť?

LĎ: Nie, školsné sa neplatí. Podporiť nás môžu cez občianske združenie našich rodičov.

Ako vnímate finančnú podporu od štátu v súvislosti so zastrešením a celou agendou ohľadom domácich školákov?

LĎ: Ako nedostatočnú a urážajúcu našu prácu.

Ako vnímate spoluprácu rodín vzdelávajúcich deti doma? Je niečo, čo by ste chceli odkázať alebo odporučiť rodinám, ktoré domáce vzdelávanie plánujú?

LĎ: Dôležitá je pravidelná konzultácia a nezanedbávanie pravidelnosti vo vzdelávaní.

Ďakujeme Vám za rozhovor!

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20