Kmeňové školy (21. diel): ZŠ J. J. Thurzu v Detve

Základná škola, ktorá vznikla 1. 9. 1979, nesie čestný názov po detvianskom rodákovi a prvom slovenskom námornom kapitánovi. Patrí k stredne veľkým školám so 403 žiakmi v osemnástich triedach. Škola sa aktívne zúčastňuje projektu Školy za demokraciu a je otvorená domškolákom. Na otázky nám odpovedali koordinátorka domáceho vzdelávania Veronika Ruszóová a riaditeľ školy Bohuslav Ilavský.

Koľko domácich školákov zastrešujete v tomto školskom roku?

Odpoveď: S domácim vzdelávaním na našej škole len začíname. Ozývajú sa nám rodičia, ktorí sa o nás dopočuli, ako o škole naklonenej domácemu vzdelávaniu a plánujú si u nás zapísať deti od budúceho školského roku.

Koľko domácich školákov môžete prijať do jednotlivých ročníkov v školskom roku 2022/23?

Odpoveď: Do každého ročníka môžeme prijať priemerne 5 žiakov.

Aké máte s domácim vzdelávaním skúsenosti?

Odpoveď: S niektorými kolegami už druhý rok externe spolupracujeme ako garanti a konzultanti pre domškolákov z kmeňovej školy ZŠ Veľké Zlievce.

Čo bol hlavný dôvod alebo impulz, na základe ktorého ste sa rozhodli zastrešovať domácich školákov?

Odpoveď: Práve ZŠ Veľké Zlievce a skvelé ženy v jej vedení nám dali ten impulz. Rozprávali nám o tom, koľko žiadostí o prijatie žiakov na domáce vzdelávanie musia odmietnuť, pretože už majú plný stav. O ťažkej situácii rodičov, ktorí nevedia nájsť kmeňovú školu, ktorá by im vyšla v ústrety pri domácom vzdelávaní ich detí. Rozhodli sme sa teda, že aj my sa pripojíme k neveľkému počtu základných škôl, ktorý tento spôsob výučby podporujú.

Aká je vaša filozofia podpory domáceho vzdelávania?

Odpoveď: Sme presvedčení, že tak, ako je každý z nás jedinečný, jedinečný je aj spôsob, akým sa dokážeme vzdelávať. Niekomu vyhovuje bežná škola, väčšia skupina a stály režim, iný potrebuje väčší pokoj, iné tempo, slobodnejší výber. Umožniť deťom vzdelávať sa spôsobom, ktorý im najviac vyhovuje, je našou veľkou ambíciou. Myslíme si, že podpora domáceho vzdelávania je ďalším krokom k jej naplneniu.

Poskytujete služby garanta alebo môžete rodinám nejakého garanta odporúčať? A akým spôsobom prebieha spolupráca garanta a domškoláckych rodín?

Odpoveď: Naša škola poskytne deťom garanta. Deti mu budú pravidelne posielať e-mailom, akým témam sa z toho-ktorého predmetu venujú. Ak budú mať nejaké nejasnosti, obrátia sa na garanta a ten ich podľa potreby usmerní.

Kto u vás v škole spracúva agendu domácich školákov a na koho sa môžu domáci školáci v prípade potreby obrátiť s otázkami? Máte na to v rámci personálu vyhradenú osobu?

Odpoveď: S otázkami sa môžete obrátiť na riaditeľa školy Bohuslava Ilavského alebo koordinátorku domáceho vzdelávania Veroniku Ruszóovú.

Máte online platformu alebo časť svojej webovej stránky vyhradenú pre záležitosti domácich školákov? Ak áno, čo všetko na nej domáci školáci nájdu? Ak nie, plánujete zriadenie takej platformy?

Odpoveď: Zatiaľ máme na našej webovej stránke www.zsthurzu.sk  zverejnenú informáciu o možnosti domáceho vzdelávania, v prípade potreby vyplývajúcej zo záujmu o tento typ vzdelávania plánujeme rozšíriť možnosti poskytovania informácií v tejto oblasti cez webovú stránku.

Ako pomáhate rodinám pri zápise na Vašu školu?  Aké dokumenty rodinám poskytujete?

Odpoveď: Na webe máme zverejnené základné dokumenty potrebné pre prijatie nového žiaka.

Ako pristupujete k rodinám, ktoré využívajú alternatívne metódy vzdelávania – napríklad Montessori, Waldorf, sebariadené vzdelávanie? Akceptujete to?

Odpoveď:  Pre nás sú samozrejme smerodajné vzdelávacie štandardy, pokiaľ ich dieťa v priebehu základnej školy naplní, akceptujeme akýkoľvek spôsob.

Ako pristupujete k žiakom zapísaným na domáce vzdelávanie, ktorí používajú v hlavných predmetoch iné učebnice a pracovné zošity, ako používate na škole s dennými žiakmi?

Odpoveď: Akceptujeme ich.

Ako pristupujete k vychovám? Zohľadňujete to, že deti navštevujú základnú umeleckú školu a iné záujmové krúžky, kde sa venujú vychovám?

Odpoveď: Áno, zohľadňujeme.

Môžu sa deti na domácom vzdelávaní zapísané u Vás v škole zúčastňovať akcií, ktoré Vaša škola organizuje pre svojich denných školákov?

Odpoveď: Po vzájomnej dohode sú aj deti na domácom vzdelávaní na spoločných akciách vítané.

Ako prebieha preskúšanie na Vašej škole? Na čo kladiete pri preskúšaní dôraz?

Odpoveď: Skúšanie prebieha na základe portfólia. Deti si pripravia prezentácie k daným predmetom a rozprávajú, čomu sa v priebehu polroka venovali. Učitelia v skúšobnej komisii k preskúšaniu pristupujú skôr ako k usmerneniu a podpore dieťaťa.

Aký druh podpory poskytujete? (napríklad online hodiny, tutoriály pre domácich školákov na druhom stupni, konzultácie pre rodičov v otázkach obsahu vzdelávania)?

Odpoveď: Zatiaľ plánujeme poskytovať konzultácie. Až keď sa rozbehneme, uvidíme, čo sa nám podarí postupne vymyslieť.

Platí sa vo Vašej škole za zápis, za poskytnutie služieb kmeňovej školy, prípadne školné? Ak áno, aká je suma za jedného žiaka? Ak nie, akou formou Vás môžu domškolácke rodiny podporiť?

Odpoveď: Na našej škole sa neplatí za zápis, ani nemáme školné. Uvítame ale podporu vo forme poskytnutia 2 % z daní z príjmov fyzickej osoby v prospech rodičovského občianskeho združenia.

Ponúkate rodinám nejaké „bonusy“, prečo by si mali vybrať práve Vašu školu?

Odpoveď: Najväčším bonusom sú pedagógovia naklonení domácemu vzdelávaniu.

Ako vnímate finančnú podporu od štátu v súvislosti so zastrešením a celou agendou ohľadom domácich školákov?

Odpoveď: Je veľmi slabá, až smiešna. Nie je veľmi čo vnímať.

Ako vnímate spoluprácu rodín vzdelávajúcich deti doma? Je niečo, čo by ste chceli odkázať alebo odporučiť rodinám, ktoré domáce vzdelávanie plánujú?

Odpoveď: Ak sa niekto rozhodne pre domáce vzdelávanie, má na to väčšinou pádny dôvod. Od toho sa odvíja spôsob, akým sa bude dieťa doma vzdelávať.

Existuje viac možností,  z ktorých si bude potrebné vybrať pre vás tú najvhodnejšiu.  Niektorí rodičia ostávajú doma so svojimi deťmi a vzdelanie vezmú do svojich rúk. Každý deň u nich prebieha výučba, primerane porovnateľná so školou. Niektorí rodičia uprednostnia voľnejší režim a ich deti sa vzdelávajú podľa svojich záľub a hľadajú si potrebné informácie na internete, alebo v knihách, pričom rodič je ich sprievodca. Ďalšou možnosťou je učenie vo vzdelávacej skupine, kde sú deti sprevádzané učiteľom, alebo niekým kompetentným.

Aj my si vieme si predstaviť, že by pri našej škole vznikla nejaké vzdelávacia skupina, ktorá by napĺňala potreby detí na domácom vzdelávaní a úzko by s nami, ako so svojou kmeňovou školou, spolupracovala.

Je možné tiež zabezpečiť svojmu dieťaťu súkromné vyučovanie predmetov, v ktorých potrebujete zabezpečiť zvládnutie učiva, napríklad kvôli prijímačkám na stredné školy. Treba si to dobre premyslieť a vybrať si, čo je pre Vás a vaše dieťa najvhodnejšia voľba.

Je niečo, čo by ste chceli dodať, no v otázkach to nebolo spomenuté?

Odpoveď: Učenie sa je prirodzená potreba človeka, ktorá sa často stráca, ak z učenia robíme nepríjemnú povinnosť, ktorá dokonca prebieha často v pre nás nepríjemnom prostredí, nevyhovujúcim spôsobom.  Veríme, že dieťa musí mať možnosť vybrať si pre seba prijateľnú formu vzdelávania a že potom objaví to pravé nadšenie z poznávania. Žiadna cesta nie je pre každého a domáce vzdelávanie je jednou z možných ciest.

Ďakujeme Vám za rozhovor!

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20