Kmeňové školy (3. diel): ZŠ s MŠ Dvorníky

V treťom pokračovaní seriálu o kmeňových školách naklonených domácemu vzdelávaniu sa rozprávame s Mgr. Radovanou Joštovou, koordinátorkou domáceho vzdelávania na ZŠ s MŠ Dvorníky. Škola sa nachádza na adrese Dvorníky č. 149 v blízkosti autobusových zastávok v centre obce Dvorníky, ktorá leží medzi mestami Hlohovec a Sereď. Budova materskej školy sa nachádza neďaleko základnej školy. Keďže ide z hľadiska počtu žiakov o malú školu v malej dedinke, škola zatiaľ môže prijať deti v hojnom počte do všetkých ročníkov. V prípade veľkeho záujmu môže zriadiť i novú alternatívnu triedu pre domškolákov, kde by sa mohli deti v dohodnutých termínoch aj stretávať.

Koľko máte denných žiakov?

RJ: V súčasnosti máme 130 denných žiakov v ZŠ a 60 detí v MŠ. Sme menšia škola s rodinnou atmosférou. 

Koľko domácich školákov zastrešujete v tomto školskom roku? Koľko ich je na prvom stupni? Máte domácich školákov aj na druhom stupni?

RJ: V tomto školskom roku nezastrešujeme žiadnych „domácich školákov“. Zatiaľ máme iba denných žiakov a žiakov, ktorí plnia školskú dochádzku v domácom prostredí individuálnym spôsobom zo zdravotných dôvodov. S týmito žiakmi sme mali skúsenosť na prvom aj na druhom stupni. 

Ako dlho pracujete s deťmi na domácom vzdelávaní? 

RJ: V septembri by sme mali mať prvého žiaka „domškoláka“ a veľmi sa tešíme na túto novú skúsenosť. 

Čo bol hlavný dôvod alebo impulz, na základe ktorého ste sa rozhodli zastrešovať domácich školákov? 

RJ: Svet okolo sa neustále mení. Vnímame súčasné trendy vo vzdelávaní, medzi ktoré, nepochybne, patrí aj tzv. domáce vzdelávanie. Navštívila som niekoľko domškoláckych vzdelávacích skupín, ako i konferencie domáceho vzdelávania.  

Aká je Vaša filozofia podpory domáceho vzdelávania? 

RJ: Chceme podporovať rodičov, ktorí sa rozhodli vzdelávať svoje deti doma nielen tým, že im to umožníme, ale chceli by sme spoločne s rodinou hľadať najvhodnejšiu formu spolupráce. V prípade záujmu je možné dohodnúť sa, že dieťa bude navštevovať školský klub detí, školské záujmové krúžky, zúčastňovať sa na školských výletoch a školských akciách. Počas letných prázdnin organizujeme Letnú školu. Ak budú vhodné podmienky, domškolákov by sme cca raz do mesiaca, v rámci socializácie, radi privítali v škole – v triede medzi spolužiakmi, kde by mali možnosť zažiť si aj učenie v škole. V prípade, že by bola nevyhnutnosť, aby školy opäť prešli na onlinevzdelávanie, naši domškoláci by mali možnosť zapájať sa do tohto vzdelávania v čase jeho trvania. 

Poskytujete služby garanta alebo môžete rodinám nejakého garanta odporúčať? A akým spôsobom prebieha spolupráca garanta a domškoláckych rodín? 

RJ: Zo zákona si pre svoje dieťa v individuálnom vzdelávaní zabezpečuje garanta rodič. My ako škola sme ochotní metodicky podporiť rodičov formou konzultácií, ktoré sú veľmi vhodné hlavne na prvom stupni, kedy sa vo vzdelávaní dieťaťa budujú základy. 

Máte v škole v rámci personálu vyhradenú osobu, ktorá spracúva agendu domácich školákov a na ktorú sa môžu domáci školáci v prípade potreby obrátiť s otázkami? 

RJ: Áno, máme koordinátora pre domáce vzdelávanie a teda aj komunikáciu s rodičom, prípadne s garantom, ako i spracovanie príslušnej agendy. Tieto záležitosti budem spracovávať ja – Mgr. Radovana Joštová. 

Máte online platformu alebo časť svojej webovej stránky vyhradenú pre záležitosti domácich školákov? Ak nie, plánujete zriadenie takej platformy? 

RJ: Neplánujeme zakladať platformu. Operatívne budeme komunikovať s rodičom v prípade potreby. Konzultácie môžu prebiehať osobne alebo online.  

Ako pomáhate rodinám pri zápise na Vašu školu? Aké dokumenty rodinám poskytujete? 

RJ: Ponúkame konzultácie pri kompletizovaní potrebnej dokumentácie. 

Akceptujete, ak rodiny využívajú alternatívne metódy vzdelávania – napríklad Montessori, Waldorf, sebariadené vzdelávanie? 

RJ: Počas prvej konzultácie, ešte pred zápisom, by sme si chceli spoločne s rodičom ujasniť predstavy o spoločnej spolupráci. Nechceli by sme obmedzovať rodičom zvolený spôsob vzdelávania, avšak zatiaľ je presne stanovený obsah vzdelávania pre každý ročník, preto je pohovor pred prijatím žiaka do školy nevyhnutnosťou. 

Akceptujete, ak žiak zapísaný na domáce vzdelávanie používa v hlavných predmetoch iné učebnice a pracovné zošity, ako používate na škole s dennými žiakmi? 

RJ: Akceptujeme aj iné MŠ schválené učebnice a inú doplnkovú literatúru, avšak tézy polročných skúšok budú stanovené dopredu, takže si garant / rodič bude musieť odsledovať poradie vyžadovaných tém. 

Ako pristupujete k vychovám? Zohľadňujete to, že deti navštevujú základnú umeleckú školu a iné záujmové krúžky, kde sa venujú vychovám? 

RJ: Tieto praktické a čisto individuálne veci by sme si vykomunikovali dopredu vo vstupnom pohovore, kde by sme sa dohodli na konkrétnych krokoch. Pre predstavu by to mohlo vyzerať napríklad tak, že ak dieťa navštevuje umeleckú školu, doloží nám svoje portfólio: umelecké práce, prípadne predloží záznam z hudobného vystúpenia, prípadne aj slovné hodnotenie od učiteľa/ trénera…  

Môžu sa deti na domácom vzdelávaní zapísané u Vás v škole zúčastňovať akcií, ktoré Vaša škola organizuje pre svojich denných školákov? 

RJ: Áno, ak chcú, môžu sa zúčastňovať všetkých školských akcií v škole i mimo nej. 

Ako prebieha preskúšanie na Vašej škole? Na čo kladiete pri preskúšaní dôraz? 

RJ: Presné podmienky preskúšavania budú dohodnuté na konzultačnom stretnutí, kde budeme otvorene diskutovať a hľadať najvhodnejšiu individuálnu cestu. Časť preskúšavacieho pohovoru by mohla byť zameraná na prezentáciu svojho portfólia a spôsobu svojho domáceho vzdelávania. Písomné testy budú v nevyhnutnom rozsahu. Pri ich hodnotení budeme prihliadať nie len na výsledok, ale i postup vypracovania úlohy a v prípade potreby dieťa vľúdne ústne doskúšame. Dôraz budeme klásť na dieťa a jeho individuálne danosti, jeho pokroky. Poskytneme objektívnu spätnú väzbu a v prípade nutnosti odporučíme doštudovanie základného učiva. Ak by malo dieťa záujem napísať polročné testy z daného predmetu súčasne so spolužiakmi v triede, prípadne by chcelo svoje znalosti prezentovať ústne pred spolužiakmi, boli by sme otvorení aj takejto alternatíve. 

Dávate na preskúšaní priestor prezentácii vlastnej práce detí? Ste prístupní portfóliovému preskúšaniu? 

RJ: Chceme dať deťom priestor na prezentovanie vlastných prác, ako i spôsobu svojho štúdia, pomôcok, ktoré si vyrobilo, ako postupovalo… 

Uvažujete o podpore domáceho vzdelávania aj na druhom stupni, keby u nás prebehla legislatívna zmena a domáce vzdelávanie by bolo rozšírené aj na druhý stupeň? Pripravujete sa na Vašej škole nejakým spôsobom na túto možnosť? 

RJ: Sme otvorení takejto spolupráci aj v súčasných podmienkach cez štúdium v ČR. 

Ponúkate/ vedeli by ste ponúknuť nejaký druh podpory napríklad vo forme nejakých online hodín alebo tutoriálov pre domácich školákov na druhom stupni? 

RJ: V prípade, že by škola musela znovu prejsť na online vzdelávanie, naši domškoláci by sa mohli na tomto vzdelávaní pravidelne zúčastňovať. 

Platí sa vo Vašej škole za zápis alebo za poskytnutie služieb kmeňovej školy, prípadne školné? Ak áno, aká je suma za jedného žiaka? 

RJ: Nevyberáme školné.  

Ponúkate rodinám nejaké „bonusy“, prečo by si mali vybrať práve Vašu školu?  

RJ: Ponúkame konzultácie a aktívnu účasť na živote školy. 

Ako vnímate finančnú podporu od štátu v súvislosti so zastrešením a celou agendou ohľadom domácich školákov? 

RJ: Stále je čo zlepšovať. 

Ako vnímate spoluprácu rodín vzdelávajúcich deti doma? Je niečo, čo by ste chceli odkázať alebo odporučiť rodinám, ktoré domáce vzdelávanie plánujú? 

RJ: Spoluprácu s rodinami vnímame ako veľmi dôležitú, chceme k nej pristupovať v partnerskom a demokratickom duchu. Čo by sme chceli odkázať rodičom? Aby sa každý deň na svoje dieťa usmiali 🙂

Je niečo, čo by ste chceli dodať a v otázkach to nebolo spomenuté? 

RJ: Tešíme sa na vás!  

Ďakujeme Vám za rozhovor! 

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20