Kmeňové školy (6. diel): ZŠ s MŠ Dolné Orešany

V šiestom dieli seriálu rozhovorov so zástupcami základných škôl naklonených domácemu vzdelávaniu sa presunieme na západné Slovensko. Zhovárame sa s riaditeľkou ZŠ s MŠ Dolné Orešany PhDr. Máriou Tremkovou. Obec Dolné Orešany leží v trnavskom okrese na úpätí Malých Karpát, 15 minút autom z Trnavy. V školskom roku 2020/21 má škola 117 denných žiakov a zastrešuje 20 domškolákov na 1. stupni. Na 2. stupni zastrešuje 12 žiakov, ktorí študujú na zahraničnej škole a ZŠ s MŠ Dolné Orešany je pre nich kmeňovou školou na Slovensku. 

Koľko domškolákov môžete prijať do jednotlivých ročníkov v školskom roku 2021/22? 

MT: Z kapacitných dôvodov môžeme v našej škole zriadiť len jednu triedu pre každý ročník, a tak môžeme prijať len toľko domškolákov, koľko ostane miest do naplnenia jednotlivých tried. V školskom roku 2021/22 už nebudeme môcť prijať žiakov do 4. ročníka, do 3. a 2. ročníka môžeme prijať po dvoch žiakoch a do 1. ročníka uvidíme po zápise (v apríli 2021). Zatiaľ na základe počtu predškolákov v našej MŠ môžeme predpokladať, že to budú dvaja až traja žiaci.

Ako dlho pracujete s deťmi na domácom vzdelávaní? 

MT: Prvých žiakov na domácom vzdelávaní evidujeme od školského roku 2018/2019 – takže 3 roky.

Čo bol hlavný dôvod alebo impulz, na základe ktorého ste sa rozhodli zastrešovať domácich školákov? 

MT: Spolupráca s rodinami domškolákov sa rodila postupne, nebolo to náhle rozhodnutie z večera na ráno. Takéto rozhodnutie vedenia školy totiž zasiahne aj celý pedagogický kolektív, a tak som, samozrejme, o tejto téme najskôr s kolegyňami diskutovala, vysvetlila som im svoje dôvody a svoju predstavu fungovania takejto spolupráce. Bez podpory pedagógov by to určite nefungovalo a ja mám úžasný kolektív zamestnancov, ktorí sa nechajú strhnúť mojím sklonom ku skúšaniu nových vecí. Rozhodnutie zastrešovať deti na domácom vzdelávaní malo niekoľko dôvodov. Prvým bola skutočnosť, že v našej obci skupina mamičiek založila občianske združenie, ktoré združovalo rodiny s deťmi na domácom vzdelávaní. Ich kmeňovou školou sa stala najskôr škola v Banskej Bystrici. Keďže som niektoré mamičky poznala, prišlo mi to nelogické, aby behali toľké kilometre za preskúšaním, a tak som si začala zisťovať podmienky spolupráce s takými rodinami. Následne som mamičky z občianskeho združenia oslovila a ony ponuku na zmenu kmeňovej školy prijali. Na základe ich dobrých referencií sme potom získali aj ďalších žiakov. Druhým dôvodom bola snaha pomôcť týmto rodinám podporiť ich, lebo pred tromi rokmi nebolo škôl, ktoré podporovali domáce vzdelávanie, veľa. A tretím dôvodom bolo aj finančné hľadisko – sme malá škola a naše finančné prostriedky sú obmedzené. Prijatím týchto žiakov sa nám zvýšil celkový počet žiakov školy, a hoci normatív na domškolákov je len 10 % bežného normatívu, pre náš rozpočet je aj toto prínos. Okrem toho sme sa aj s pripočítaním domškolákov a zahraničných žiakov dostali nad 150 žiakov, čo nás ako školu vytiahlo zo zóny ohrozených škôl. 

Aká je Vaša filozofia podpory domáceho vzdelávania? 

MT: Napriek tomu, že je domáce vzdelávanie legislatívne podchytené v školskom zákone už niekoľko rokov, niektorým sa stále zdá tento spôsob štúdia nezvyčajný a pre mnohých aj odsúdeniahodný. Ja si myslím, že až spoznaním osudov domškoláckych rodín je možné pochopiť dôvody, pre ktoré sa rozhodli ísť touto cestou vzdelávania. Našou snahou je neposudzovať, ale spoznávať tieto rodiny, stať sa súčasťou ich života, neodsudzovať, ale podporovať ich, nebyť prísnym mentorom, ale podporovateľom. Toto je základnou filozofiou našej školy. 

Poskytujete služby garanta alebo môžete rodinám nejakého garanta odporúčať? A akým spôsobom prebieha spolupráca garanta a domškoláckych rodín? 

MT: V snahe predísť akýmkoľvek pochybnostiam o objektivite pri hodnotení a klasifikovaní žiakov-domškolákov nezvykneme rodinám poskytovať garanta z nášho pedagogického zboru. Máme však kontakty na niekoľko občianskych združení, ktoré rodičom odporúčame a doteraz sme vždy záležitosť garanta bez problémov vyriešili. Čo sa týka spolupráce garanta s rodinou, nechávame to výlučne na jednotlivých rodinách a do tohto vzťahu nezasahujeme. Máme však aj garantov, ktorí, v snahe kvalitne viesť svojho zverenca, sami s nami komunikujú. 

Máte v škole v rámci personálu vyhradenú osobu, ktorá spracúva agendu domácich školákov a na ktorú sa môžu domáci školáci v prípade potreby obrátiť s otázkami? 

MT: V našej škole pracuje malý kolektív pedagógov, a tak komunikáciu s rodičmi žiakov určitej triedy si zastrešuje každá triedna učiteľka a agenda ako taká spadá do mojej kompetencie – teda kompetencie riaditeľky školy. 

Máte online platformu alebo časť svojej webovej stránky vyhradenú pre záležitosti domácich školákov? Ak nie, plánujete zriadenie takej platformy? 

MT: Žiakov na domácom vzdelávaní berieme ako žiakov našej školy a tak k nim aj pristupujeme. Nemáme špeciálnu online platformu pre záležitosti domškolákov. Každý domškolák dostane prístupové údaje na vstup na stránku školy (do edupage), má možnosť vidieť a využívať všetky časti našej webovej stránky, má prístup k elektronicky zadávaným domácim úlohám (ak chce vedieť, čo sa práve preberá), má prístup k podstránkam jednotlivých učiteľov, kde oni zverejňujú doplnkové materiály (prezentácie, dokumenty, testy atď.), tiež do ALF testov, kde učitelia prideľujú testy svojim žiakom. Rodičia poznajú kontaktné adresy svojich triednych učiteľov a majú prístup do edupage na rýchlu komunikáciu cez stránku školy. Okrem toho na sociálnych sieťach existuje niekoľko skupín združujúcich rodiny s deťmi na domácom vzdelávaní. Napriek tomu by sme chceli do budúcnosti riešiť možnosť vytvorenia uzatvorenej platformy pre rodiny našich žiakov domškolákov pre zabezpečenie vzájomnej komunikácie rodičov medzi sebou navzájom, chceme vytvoriť priestor len pre nich, aby mali väčší pocit súkromia a bezpečia. 

Ako pomáhate rodinám pri zápise na Vašu školu? Aké dokumenty rodinám poskytujete? 

MT: Pri zápise prvákov postupujeme tak, ako pri denných žiakoch: rodič vyplní prihlášku elektronicky na stránke školy, zúčastní sa zápisu prezenčne v stanovený deň, absolvuje zápis a pri zápise riešime s rodičmi aj ich záujem o domáce vzdelávanie a poskytneme im všetky potrebné informácie ohľadom postupu, dokumentov a podobne. Ak chcú rodičia zapísať dieťa k nám počas roka, alebo do iného ročníka, využijú na to elektronickú prihlášku (máme ju na stránke celoročne), na základe ktorej my rodičov kontaktujeme telefonicky a dohodneme ďalší postup. Všetku potrebnú dokumentáciu riešime spolu s rodičmi,  intenzívne komunikujeme počas celého procesu prijímania žiaka a vieme im tiež poskytnúť vzorový individuálny plán, ktorý si každá rodina len upraví na svoje podmienky.  

Akceptujete, ak rodiny využívajú alternatívne metódy vzdelávania – napríklad Montessori, Waldorf, sebariadené vzdelávanie? 

MT: Áno, akceptujeme. V našej škole využívame prvky inovatívnych metód vyučovania – najviac z modelu VEU (vysoko efektívne učenie). Ja, ako riaditeľka školy, v tomto ohľade svojich kolegov plne podporujem. Každoročne, ako kolektív, absolvujeme interné vzdelávanie zamerané práve na zoznámenie sa s alternatívnymi modelmi a inovatívnymi prístupmi vo vzdelávaní.   

Akceptujete, ak žiak zapísaný na domáce vzdelávanie používa v hlavných predmetoch iné učebnice a pracovné zošity, ako používate na škole s dennými žiakmi? 

MT: My rodičom odporúčame, aby aspoň v hlavných predmetoch (MAT, SJL, AJ)  používali učebný materiál zhodný s naším školským, no netrváme na tom. Ak majú rodičia záujem, tak im učebnice a pracovné zošity aj poskytneme, škola má možnosť aj pre týchto žiakov učebnice objednávať. Ak sa rodina rozhodne pracovať s iným učebným materiálom, poskytujeme rodičom prehľad tematických okruhov z jednotlivých predmetov, aby vedeli, aký je obsah predpísaný učebnými osnovami. 

Ako pristupujete k vychovám? Zohľadňujete to, že deti navštevujú základnú umeleckú školu a iné záujmové krúžky, kde sa venujú vychovám? 

MT: Návšteva ZUŠ či iných záujmových útvarov (výtvarný, športový…) je samozrejme plusom a zohľadňujeme túto skutočnosť pri hodnotení výchovných predmetov. 

Môžu sa deti na domácom vzdelávaní zapísané u Vás v škole zúčastňovať akcií, ktoré Vaša škola organizuje pre svojich denných školákov? 

MT: Áno, túto možnosť u nás deti majú. O jednotlivých akciách pravidelne informujeme na webovej stránke školy, kde sa o nej dozvedia aj domškoláci. Dvere školy sú pre nich otvorené aj mimo preskúšania. Vzhľadom na to, že mnohí z nich žijú vo vzdialenejších obciach či mestách, túto možnosť až tak často nevyužívajú. No domškoláci z obce a blízkeho okolia sa už niekoľkokrát zúčastnili napr. divadelného predstavenia v miestnom kutúrnom dome, využili možnosť nazrieť s nami do mobilného planetária alebo si pozrieť vystúpenie sokoliarov. Rovnako majú možnosť navštevovať krúžky v našej škole. 

Ako prebieha preskúšanie na Vašej škole? Na čo kladiete pri preskúšaní dôraz? 

MT: Preskúšanie realizujeme zvyčajne po ročníkoch: teda žiaci jednej triedy sú pozvaní na preskúšanie v jeden deň. Snažíme sa o to, aby sme žiakov zbytočne nestresovali, ale aby to bol pre deti a rodiny príjemný deň. Triedna učiteľka spolu s kolegyňami, ktoré sú poverené preskúšaním, zoberú deti do triedy, kde najskôr absolvujú spoločné aktivity „v kruhu“. V rámci nich sa uvoľní napätie, deti majú možnosť sa vyjadriť k tomu, ako sa im pracovalo doma, čo sa im páčilo a odprezentovať nejaký projekt či aktivitu, ktorá sa im vydarila. Na základe prezentácií a materiálov, ktoré žiaci prinesú, sú potom hodnotení z výchovných predmetov. Nasledujú písomné testy z hlavných predmetov, po ktorých je ústne preskúšanie zamerané na úlohy, ktoré v písomnej časti nemali správne. Rodičia sú vo vedľajšej triede, kde majú možnosť sa porozprávať, vymeniť si skúsenosti, poradiť si navzájom a odkomunikovať si veci aj s vedením školy, keďže pri týchto stretnutiach som vždy prítomná aj ja. Žiakom poskytujeme na prácu toľko času, koľko potrebujú, a tak koniec preskúšania je u každého individuálny. Deti odchádzajú domov aj s hodnotiacim protokolom a vysvedčením. 

Uvažujete o podpore domáceho vzdelávania aj na druhom stupni, keby u nás prebehla legislatívna zmena a domáce vzdelávanie by bolo rozšírené aj na druhý stupeň? Pripravujete sa na Vašej škole nejakým spôsobom na túto možnosť? 

MT: Žiakom, ktorých máme na 2. stupni ako žiakov v zahraničí, by sme po legislatívnych zmenách určite umožnili domáce vzdelávanie. Rovnako by sme to umožnili aj všetkým našim domškolákom, ktorí sú teraz na 1. stupni. Naša predstava je, že nových žiakov by sme prijímali do 1. ročníka, a potom by sme s nimi pracovali počas celej základnej školskej dochádzky. 

Ponúkate / vedeli by ste ponúknuť nejaký druh podpory napríklad vo forme nejakých online hodín alebo tutoriálov pre domácich školákov na druhom stupni? 

MT: Úprimne povedané, týmto sme sa ešte nezaoberali. Zatiaľ dolaďujeme a vylepšujeme systém práce so žiakmi na 1. stupni. 

Platí sa vo Vašej škole za zápis alebo za poskytnutie služieb kmeňovej školy, prípadne školné? Ak áno, aká je suma za jedného žiaka? 

MT: Sme štátna škola, a teda školné sa u nás neplatí. Na zápise vyberáme od rodičov poplatok, ktorý sa ale používa na zakúpenie predpisových zošitov k Šlabikáru, prípadne ponúkame možnosť objednať si celú sadu zošitov a pomôcok pre 1. ročník. Rodičia nás môžu, v prípade záujmu, podporiť formou sponzorského daru alebo darovaním 2 % z daní. 

Ponúkate rodinám nejaké „bonusy“, prečo by si mali vybrať práve Vašu školu?  

MT: Všetko, čo ponúkame, je napísané v predchádzajúcich odpovediach. Nemáme žiadne špeciálne bonusy. No rodinám, ktoré sa rozhodli vzdelávať svoje deti doma a vyberú si našu školu za svoju kmeňovú školu, ponúkame legislatívne zázemie, kvalifikovanú podporu a milý prístup. 

Ako vnímate finančnú podporu od štátu v súvislosti so zastrešením a celou agendou ohľadom domácich školákov? 

MT: Neviem, či je možné hovoriť o „podpore“ od štátu, najmä ak máme na mysli legislatívnu či poradenskú podporu. Doteraz, počnúc ministerstvom školstva, cez školské úrady až po školskú inšpekciu, sme nezaznamenali žiadnu podporu, skôr naopak. Až s príchodom terajšieho ministra školstva sa veci začali hýbať k lepšiemu a veríme, že tento trend bude pokračovať.  Finančná podpora v podobe 10 % normatívu z normatívu bežného žiaka je, vzhľadom na množstvo práce a agendy spojenej s prácou s domškolákmi, tiež slabá. Myslím, že aj z tohto dôvodu sa mnohé školy bránia prijímaniu takýchto žiakov.  

Ako vnímate spoluprácu rodín vzdelávajúcich deti doma? Je niečo, čo by ste chceli odkázať alebo odporučiť rodinám, ktoré domáce vzdelávanie plánujú? 
MT: Rozhodnutie vzdelávať svoje deti doma je vážne a ja tvrdím, že aj hrdinské rozhodnutie. No každá rodina vie, prečo to chce a ja im držím palce. Na základe mojich skúseností im môžem len odkázať: Zistite si informácie z viacerých zdrojov, vyhľadajte si rodiny, ktoré takto fungujú, nájdite si nejakú skupinu na sociálnych sieťach, ktorá sa venuje tejto problematike prípadne nejaké združenie takýchto rodín. Pri výbere školy sa nebojte vedenia školy pýtať na všetko, čo vás zaujíma a čo je pre vás dôležité. Len otvorená a pravdivá komunikácia je zárukou vašej neskoršej spokojnosti. 

Ďakujeme Vám za rozhovor!

Kliknutím na obrázok budete presmerovaní na darovaciu stránku OZ DVS na platforme darujme.sk.
Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20