Novinky v školskom zákone pre domškolákov platné od 1. 1. 2022

Novela školského zákona č. 415/2021 Z. z. priniesla viaceré zmeny v školskom zákone, ktoré sa týkajú aj domáceho vzdelávania a sú účinné od 1. januára 2022. Pripravili sme pre vás prehľad zmien, ktoré môžu ovplyvniť domškolákov (pozn. odvolávky na príslušné paragrafy v texte sa týkajú školského zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov). 

 1. Individuálny vzdelávací program pre dieťa/žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vypracuje škola. 

„Individuálny vzdelávací program pre dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo pre žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s odporúčaniami zariadenia poradenstva a prevencie vypracuje pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom školy v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom, pedagogickým asistentom a odborným zamestnancom školy a po konzultácii so zákonným zástupcom.“

 1. Pri predčasnom zápise dieťaťa do ZŠ nie je potrebné predkladať škole doklad o získaní predprimárneho vzdelania z  MŠ. 

„Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.“

 1. Prílohou žiadosti o povolenie individuálneho vzdelávania z dôvodu zdravotného stavu už nemusí byť len vyjadrenie pediatra (pozn. pri predškolákoch „súhlas pediatra“), ale prílohou môže byť aj odporúčanie zariadenia poradenstva a prevencie. 

„K žiadosti o povolenie individuálneho vzdelávania podľa odseku 2 písm. a) zákonný zástupca alebo plnoletý žiak priloží vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast alebo odporúčanie zariadenia poradenstva a prevencie. Vzdelávanie žiaka zabezpečuje škola, ktorá rozhodla o povolení individuálneho vzdelávania, a to v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne.“ 

„Ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia požiada o povolenie individuálneho vzdelávania podľa odseku 2 písm. a), prílohou k žiadosti je písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast alebo odporúčanie zariadenia poradenstva a prevencie; predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie, zabezpečuje kmeňová materská škola, ktorej riaditeľ rozhodol o povolení individuálneho vzdelávania, v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne.“

 1. Žiadosť zákonného zástupcu o povolenie individuálneho vzdelávania na ZŠ podľa odseku 2 písm. b) – teda žiadosť zákonného zástupcu bez udania zdravotného dôvodu, už musí obsahovať aj písomný súhlas vzdelávateľa/garanta (pozn. pri predškolákoch sa písomný súhlas vzdelávateľa/garanta nevyžaduje). 

„meno a priezvisko a písomný súhlas fyzickej osoby, ktorá bude uskutočňovať individuálne vzdelávanie žiaka, ktorému má byť povolené individuálne vzdelávanie, a jej doklady o splnení kvalifikačných predpokladov,“ 

 1. Žiadosť zákonného zástupcu o povolenie individuálneho vzdelávania na ZŠ podľa odseku 2 písm. b) – teda žiadosť zákonného zástupcu bez udania zdravotného dôvodu, musí obsahovať namiesto „zoznamu učebníc a učebných textov“ po novom „zoznam edukačných publikácií“ (pozn. pojem edukačné publikácie zahŕňa okrem učebníc a učebných textov aj pracovné zošity). 

„zoznam edukačných publikácií, ktoré budú pri individuálnom vzdelávaní žiaka používané,” 

 1. Individuálne vzdelávanie žiaka je možné zrušiť po novom aj na základe odôvodneného návrhu zamestnanca kmeňovej školy alebo vzdelávateľa/garanta.

„na základe odôvodneného návrhu hlavného školského inšpektora alebo povereného zamestnanca kmeňovej školy,“

„na základe odôvodneného návrhu fyzickej osoby, ktorá uskutočňuje individuálne vzdelávanie žiaka.“

 1. Prílohou žiadosti o komisionálne skúšky žiaka, ktorý sa vzdeláva v škole mimo územia SR, má byť kópia posledného vysvedčenia príp. jeho úradný preklad (pozn. kópia vysvedčenia zo školy v zahraničí sa prekladala slovenskej škole aj doteraz, no nemusela byť prílohou žiadosti). 

„Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) a c), môže na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo žiadosti plnoletého žiaka vykonať komisionálne skúšky. V žiadosti zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak uvedie ročníky, za ktoré sa majú komisionálne skúšky vykonať. Prílohou žiadosti je kópia posledného vysvedčenia; ak vysvedčenie nie je v slovenskom jazyku, českom jazyku alebo v jazyku, ktorý je vyučovacím jazykom v škole, plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka zabezpečí jeho úradný preklad.“ 

 1. Komisionálnu skúšku je možné vykonať zo závažných dôvodov po dohode s riaditeľom kmeňovej školy aj dištančne (pozn. táto možnosť doteraz priamo v školskom zákone nebola uvedená). 

„Žiak môže zo závažných dôvodov, najmä sťaženej dostupnosti ku kmeňovej škole, vykonať komisionálnu skúšku aj dištančne, a to po dohode zákonného zástupcu neplnoletého žiaka alebo plnoletého žiaka s riaditeľom kmeňovej školy.“ 

 1. Individuálny učebný plán už nie je možné povoliť aj „iným žiakom“. Táto možnosť bola zo zákona odstránená. 

„Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu môže riaditeľ školy povoliť žiakovi s nadaním alebo zo závažných dôvodov, najmä tehotenstva a materstva.“

 1. Komisionálne skúšky je možné robiť len z dvoch predmetov v  jeden deň. 

„V jeden deň môže vykonať žiak komisionálne skúšky najviac z dvoch vyučovacích predmetov.“ 

 1. Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole môže dieťa so zdravotným znevýhodnením plniť aj v rozsahu menšom ako 4 hodiny denne (tzn. ak máte predškoláka zo zdravotným znevýhodnením v individuálnom vzdelávaní len preto, že „nezvládol“ byť v materskej škole 4 hodiny denne, tak už ho po novom môžete dať do materskej školy aj na kratší čas, ak predložíte súhlas zariadenia poradenstva a prevencie). 

„Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin; tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin. Dieťa so zdravotným znevýhodnením môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie v rozsahu menej ako štyri hodiny denne na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia; zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný k žiadosti priložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie.“ 

 1. Povinnosť podpisovania oboch zákonných zástupcov na žiadostiach ohľadom individuálneho vzdelávania je po novom upravené priamo v školskom zákone (v zákone sú uvedené aj výnimky z tejto povinnosti). 

(1) Na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa alebo neplnoletého žiaka, ak odsek 2 neustanovuje inak.  

(2) Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa alebo neplnoletého žiaka podľa odseku 1 sa nevyžaduje, ak 

a) jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená, 

b) jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa, alebo 

c) vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa. 

(3) Rozhodnutia, ktoré sa týkajú výchovy a vzdelávania, vydané podľa Správneho poriadku sa doručujú obom zákonným zástupcom dieťaťa alebo neplnoletého žiaka. Ak je v podaní uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, nepovažuje sa to za nedostatok podania. Ak je v podaní uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, riaditeľ školy nie je povinný druhú doručovaciu adresu zisťovať a rozhodnutie sa doručuje len na známu doručovaciu adresu. Ak majú obaja zákonní zástupcovia rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne. 

(4) Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že písomnosti podľa odseku 1 podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutia podľa odseku 3 sa doručujú iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy.

 1. Zákon upravuje formy súhrnného hodnotenia žiakov vo vyučovacích predmetoch (t. j. hodnotenia na vysvedčení), ktorými môžu byť klasifikácia, slovné hodnotenie alebo kombinácia klasifikácie a  slovného hodnotenia v  závislosti od ročníkov ZŠ a  zavádza upravené označenia, ktoré sa uvedú na vysvedčení pri vyučovacom predmete, ktorý nie je hodnotený. 

Všetky vyššie uvedené možnosti súhrnného hodnotenia žiakov je možné použiť u žiakov v 1. – 5. ročníku ZŠ. V 6. – 9. ročníku ZŠ je možné použiť vyššie uvedené možnosti súhrnného hodnotenia, okrem slovného hodnotenia (výnimkou sú žiaci špeciálnej školy, žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, ktorých je možné hodnotiť súhrnne slovne).

Súhrnné slovné hodnotenie je definované ako hodnotiaci opis toho, ako žiak plnil ciele vzdelávania vo vyučovacom predmete s doplnením informácie, či žiak splnil požiadavky na postup do vyššieho ročníka.

V prípade, že žiak nie je vo vyučovacom predmete hodnotený žiadnou z vyššie uvedených foriem hodnotenia t. j. ak sa predmet nehodnotil (napr. výtvarná výchova alebo telesná výchova), na vysvedčení sa po novom uvedie „aktívne absolvoval“ (ak sa žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu aktívne zúčastňoval), „absolvoval“ (ak sa žiak ospravedlnene nezúčastňoval alebo bol prítomný a zo závažných dôvodov nepracoval) alebo „neabsolvoval“ (ak žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu nepracoval alebo sa neospravedlnene vyučovania nezúčastňoval). 

„(3) Súhrnné hodnotenie vo vyučovacom predmete v prvom až piatom ročníku základnej školy sa vykonáva formou 

a) klasifikácie, 

b) slovného hodnotenia alebo 

c) kombinácie klasifikácie a slovného hodnotenia. 

(4) Súhrnné hodnotenie vo vyučovacom predmete v šiestom až deviatom ročníku základnej školy a v strednej škole sa vykonáva formou 

a) klasifikácie alebo 

b) kombinácie klasifikácie a slovného hodnotenia. 

(7) Slovné hodnotenie je hodnotiaci opis toho, ako žiak plnil ciele vzdelávania vo vyučovacom predmete. 

(9) Súhrnné hodnotenie vykonané formou slovného hodnotenia obsahuje aj informáciu o tom, či žiak vo vyučovacom predmete splnil požiadavky na postup do vyššieho ročníka. Ak žiak požiadavky na postup do vyššieho ročníka nesplnil, žiak je hodnotený takto: „Žiak nesplnil požiadavky na postup do vyššieho ročníka.“. 

(10) Súhrnné hodnotenie vykonané formou klasifikácie je hodnotenie žiaka vo vyučovacom predmete klasifikačným stupňom. 

(11) Súhrnné hodnotenie vykonané formou kombinácie klasifikácie a slovného hodnotenia je hodnotenie žiaka klasifikačným stupňom a opisom toho, ako žiak plnil ciele vzdelávania vo vyučovacom predmete. 

(12) Žiakovi, ktorý v niektorom vyučovacom predmete nie je hodnotený žiadnou z foriem podľa odseku 2, 3 alebo odseku 4, sa na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka uvádza 

a) „aktívne absolvoval“, ak sa žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu aktívne zúčastňoval, 

b) „absolvoval“, ak sa žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu ospravedlnene nezúčastňoval alebo bol prítomný a zo závažných dôvodov nepracoval, alebo 

c) „neabsolvoval“, ak žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu nepracoval alebo sa neospravedlnene vyučovania nezúčastňoval. 

(14) Žiak z vyučovacieho predmetu neprospel, ak 

a) je hodnotený klasifikačným stupňom nedostatočný, 

b) je slovne hodnotený „Žiak nesplnil požiadavky na postup do vyššieho ročníka.“ alebo 

c) neabsolvoval vyučovací predmet.“ 

„Žiak špeciálnej školy a žiak s autizmom alebo s ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami sa môže súhrnne hodnotiť z jednotlivých vyučovacích predmetov formou slovného hodnotenia; celkové hodnotenie takého žiaka je prospel alebo neprospel.“ 

Všetky zmeny, ktoré priniesla novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., nájdete TU

Celý školský zákon č. 245/2008 Z. z. v znení  neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2022 nájdete TU.

Autor článku: Monika Ludrovanová

Kliknutím na obrázok budete presmerovaní na darovaciu stránku OZ DVS na platforme darujme.sk.
Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20