Novinky v školskom zákone pre domškolákov platné od 1. 1. 2022

Novela školského zákona č. 415/2021 Z. z. priniesla viaceré zmeny v školskom zákone, ktoré sa týkajú aj domáceho vzdelávania a sú účinné od 1. januára 2022. Pripravili sme pre vás prehľad zmien, ktoré môžu ovplyvniť domškolákov (pozn. odvolávky na príslušné paragrafy v texte sa týkajú školského zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov). 

 1. Individuálny vzdelávací program pre dieťa/žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vypracuje škola. 

§ 7a ods. 2

 1. Pri predčasnom zápise dieťaťa do ZŠ nie je potrebné predkladať škole doklad o získaní predprimárneho vzdelania z  MŠ. 

§ 19 ods. 4

 1. Prílohou žiadosti o povolenie individuálneho vzdelávania z dôvodu zdravotného stavu už nemusí byť len vyjadrenie pediatra (pozn. pri predškolákoch „súhlas pediatra“), ale prílohou môže byť aj odporúčanie zariadenia poradenstva a prevencie. 

§ 24 ods. 3 (školáci)

§ 28b ods. 3 (predškoláci)

 1. Žiadosť zákonného zástupcu o povolenie individuálneho vzdelávania na ZŠ podľa odseku 2 písm. b) – teda žiadosť zákonného zástupcu bez udania zdravotného dôvodu, už musí obsahovať aj písomný súhlas vzdelávateľa/garanta (pozn. pri predškolákoch sa písomný súhlas vzdelávateľa/garanta nevyžaduje). 

§ 24 ods. 5 písm. f)

 1. Žiadosť zákonného zástupcu o povolenie individuálneho vzdelávania na ZŠ podľa odseku 2 písm. b) – teda žiadosť zákonného zástupcu bez udania zdravotného dôvodu, musí obsahovať namiesto „zoznamu učebníc a učebných textov“ po novom „zoznam edukačných publikácií“ (pozn. pojem edukačné publikácie zahŕňa okrem učebníc a učebných textov aj pracovné zošity). 

§ 24 ods. 5 písm. g)

 1. Individuálne vzdelávanie žiaka je možné zrušiť po novom aj na základe odôvodneného návrhu zamestnanca kmeňovej školy alebo vzdelávateľa/garanta.

§ 24 ods. 11 písm. d)

§ 24 ods. 11 písm. f)

 1. Prílohou žiadosti o komisionálne skúšky žiaka, ktorý sa vzdeláva v škole mimo územia SR, má byť kópia posledného vysvedčenia príp. jeho úradný preklad (pozn. kópia vysvedčenia zo školy v zahraničí sa prekladala slovenskej škole aj doteraz, no nemusela byť prílohou žiadosti). 

§ 25 ods. 5

 1. Komisionálnu skúšku je možné vykonať zo závažných dôvodov po dohode s riaditeľom kmeňovej školy aj dištančne (pozn. táto možnosť doteraz priamo v školskom zákone nebola uvedená). 

§ 25 ods. 7

 1. Individuálny učebný plán už nie je možné povoliť aj „iným žiakom“. Táto možnosť bola zo zákona odstránená. 

§ 26 ods. 2

 1. Komisionálne skúšky je možné robiť len z dvoch predmetov v  jeden deň. 

§ 57 ods. 4

 1. Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole môže dieťa so zdravotným znevýhodnením plniť aj v rozsahu menšom ako 4 hodiny denne (tzn. ak máte predškoláka zo zdravotným znevýhodnením v individuálnom vzdelávaní len preto, že „nezvládol“ byť v materskej škole 4 hodiny denne, tak už ho po novom môžete dať do materskej školy aj na kratší čas, ak predložíte súhlas zariadenia poradenstva a prevencie). 

§ 59a ods. 5

 1. Povinnosť podpisovania oboch zákonných zástupcov na žiadostiach ohľadom individuálneho vzdelávania je po novom upravené priamo v školskom zákone (v zákone sú uvedené aj výnimky z tejto povinnosti). 

§ 144a ods. 1 až 4

 1. Zákon upravuje formy súhrnného hodnotenia žiakov vo vyučovacích predmetoch (t. j. hodnotenia na vysvedčení), ktorými môžu byť klasifikácia, slovné hodnotenie alebo kombinácia klasifikácie a  slovného hodnotenia v  závislosti od ročníkov ZŠ a  zavádza upravené označenia, ktoré sa uvedú na vysvedčení pri vyučovacom predmete, ktorý nie je hodnotený. 

Všetky vyššie uvedené možnosti súhrnného hodnotenia žiakov je možné použiť u žiakov v 1. – 5. ročníku ZŠ. V 6. – 9. ročníku ZŠ je možné použiť vyššie uvedené možnosti súhrnného hodnotenia, okrem slovného hodnotenia (výnimkou sú žiaci špeciálnej školy, žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, ktorých je možné hodnotiť súhrnne slovne).

Súhrnné slovné hodnotenie je definované ako hodnotiaci opis toho, ako žiak plnil ciele vzdelávania vo vyučovacom predmete s doplnením informácie, či žiak splnil požiadavky na postup do vyššieho ročníka.

V prípade, že žiak nie je vo vyučovacom predmete hodnotený žiadnou z vyššie uvedených foriem hodnotenia t. j. ak sa predmet nehodnotil (napr. výtvarná výchova alebo telesná výchova), na vysvedčení sa po novom uvedie „aktívne absolvoval“ (ak sa žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu aktívne zúčastňoval), „absolvoval“ (ak sa žiak ospravedlnene nezúčastňoval alebo bol prítomný a zo závažných dôvodov nepracoval) alebo „neabsolvoval“ (ak žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu nepracoval alebo sa neospravedlnene vyučovania nezúčastňoval). 

§ 55 ods. 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14

§ 55a ods. 11

Všetky zmeny, ktoré priniesla novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., nájdete TU

Celý školský zákon č. 245/2008 Z. z. v znení  neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2022 nájdete TU.

Kliknutím na obrázok budete presmerovaní na darovaciu stránku OZ DVS na platforme darujme.sk.
Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20