Nová kmeňová škola pre domškolákov v Bratislave (16. diel)

Medzi školy naklonené domácemu vzdelávaniu pribudla nová, dvadsiata siedma kmeňová škola pre domškolákov na Slovensku. Je to Súkromná základná škola, nachádza sa v Bratislave, v mestskej časti Vrakuňa a vznikla pri Súkromnom slovanskom gymnáziu, ktoré má za sebou už štvrťstoročie existencie. Základná škola má triedy len na druhom stupni a v uplynulom školskom roku ju navštevovalo 50 žiakov. V školskom roku 2021/22 má 20 voľných miest pre domškolákov. Na naše otázky ohľadnom domáceho vzdelávania na škole odpovedá jej riaditeľ Pavel Špišiak.

Ako dlho pracujete s deťmi na domácom vzdelávaní?

PS: Súkromná základná škola existuje v prepojení so Súkromným gymnáziom, Vážska 32, Bratislava. Externé vzdelávanie na strednej škole realizujeme od roku 1996. Realizovali sme projekt „Tretie milénium v škole“ založený na dištančnom vzdelávaní. Boli vytvorené a overované školské vzdelávacie programy.   

Čo bol hlavný dôvod alebo impulz, na základe ktorého ste sa rozhodli zastrešovať domácich školákov? 

PS: Práve skúsenosti s externým vzdelávaním.

Aká je Vaša filozofia podpory domáceho vzdelávania? 

PS: Vytvoriť čo najlepšie podmienky aj pre tento typ vzdelávania. Naša škola vyniká výnimočným prístupom k žiakovi. Aj preto nás stále vyhľadávajú žiaci a rodičia, ktorí potrebujú riešiť nejaký problém alebo zvláštnu (mimoriadnu) situáciu. Chceme byť alternatívou vo vzdelávaní aj pre týchto žiakov. 

Poskytujete služby garanta alebo môžete rodinám nejakého garanta odporúčať? A akým spôsobom prebieha spolupráca garanta a domškoláckych rodín? 

PS:  Garanti sú pedagogickí zamestnanci. Ponúkame tri možnosti realizovania domáceho štúdia: 

Forma A 
Škola eviduje žiaka, poskytne učebnice, učebný plán, dohľad nad vyučovacím procesom, realizuje hodnotenie žiaka, poradenstvo. 

Forma B 
Okrem toho, čo zabezpečuje forma A, poskytne zadávanie študijných textov a materiálov pravidelne podľa časového plánu, priebežné hodnotenie na základe odovzdávaných prác, možnosť osobnej a online konzultácie. 

Forma C 
Okrem toho, čo poskytuje forma B, poskytne online vyučovací proces, štyri vyučovacie hodiny denne, priebežnú klasifikáciu žiaka na zákade preverovania získaných vedomostí písomnou formou a online skúšok, psychologické poradenstvo. 

Máte v škole v rámci personálu vyhradenú osobu, ktorá spracúva agendu domácich školákov a na ktorú sa môžu domáci školáci v prípade potreby obrátiť s otázkami? 

PS: Áno, Bc. Eva Podhradská 

Máte online platformu alebo časť svojej webovej stránky vyhradenú pre záležitosti domácich školákov? Ak nie, plánujete zriadenie takej platformy? 

PS: Áno máme. Edupage, Teams, ssg-school 

Ako pomáhate rodinám pri zápise na Vašu školu? Aké dokumenty rodinám poskytujete?

PS: Máme len druhý stupeň ZŠ. Žiaci ku nám prichádzajú na základe prestupu z inej ZŠ.

Akceptujete, ak rodiny využívajú alternatívne metódy vzdelávania – napríklad Montessori, Waldorf, sebariadené vzdelávanie? 

PS: Mali sme žiakov, ktorí prestúpili ku nám z týchto škôl. Vždy sme vyučovanie dokázali zladiť 

Akceptujete, ak žiak zapísaný na domáce vzdelávanie používa v hlavných predmetoch iné učebnice a pracovné zošity, ako používate na škole s dennými žiakmi? 

PS: Áno, akceptujeme 

Ako pristupujete k vychovám? Zohľadňujete to, že deti navštevujú základnú umeleckú školu a iné záujmové krúžky, kde sa venujú vychovám? 

PS: Áno, zohľadňujeme. 

Môžu sa deti na domácom vzdelávaní zapísané u Vás v škole zúčastňovať akcií, ktoré Vaša škola organizuje pre svojich denných školákov? 

PS: Sme radi, keď prejavia záujem o všetko, čo sa na škole deje. Je jedno či na ZŠ alebo na Gymnáziu. 

Ako prebieha preskúšanie na Vašej škole? Na čo kladiete pri preskúšaní dôraz?

PS: Je to záležitosť každého učiteľa. Záleží aj na predmete. 

Dávate na preskúšaní priestor prezentácii vlastnej práce detí? Ste prístupní portfóliovému preskúšaniu? 

PS: Áno. Podporujeme samostatnú prácu žiaka. Prezentačnej technike sa zvlášť venujeme. 

Ponúkate nejaký druh podpory napríklad vo forme nejakých online hodín alebo tutoriálov pre domácich školákov na druhom stupni? 

PS: Je to presne záležitosť našej ponuky.  

Platí sa vo Vašej škole za zápis alebo za poskytnutie služieb kmeňovej školy, prípadne školné? Ak áno, aká je suma za jedného žiaka? 

PS: Áno. Zápisné na štúdium je 400 Eur pre všetky formy (A, B, C).  Mesačné školné pre jednotlivé formy je nasledovné:  forma A 50 Eur, forma B 100 Eur, forma C 150 Eur.

Ponúkate rodinám nejaké „bonusy“, prečo by si mali vybrať práve Vašu školu?  

PS: Dlhoročné skúsenosti. Zodpovednosť za prípravu žiaka neprenechávame iba na rodiča. Vytvárame študijné skupiny žiakov domáceho vzdelávania. Každá skupina má svojho pedagóga, ktorý vedie celú skupinu. 

Ako vnímate finančnú podporu od štátu v súvislosti so zastrešením a celou agendou ohľadom domácich školákov? 

PS: Vychádzame z toho, čo štát poskytuje. 

Ako vnímate spoluprácu rodín vzdelávajúcich deti doma? Je niečo, čo by ste chceli odkázať alebo odporučiť rodinám, ktoré domáce vzdelávanie plánujú? 

PS: Je treba si uvedomiť, že takéto vzdelávanie si vyžaduje vysoký stupeň zodpovednosti zo strany žiaka aj rodiča. Nepodceňovať náročnosť takejto formy vzdelávania z hľadiska samostatnosti žiaka. Sociálny kontakt medzi deťmi nerieši škola, alebo len v minimálnej miere. Musí to zabezpečiť rodič.

Je niečo, čo by ste chceli dodať a v otázkach to nebolo spomenuté? 

PS: Aj pri tejto forme štúdia je možné zabezpečiť vysokú efektivitu učenia. Netreba mať obavy. 

Ďakujeme Vám za rozhovor! 

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20