„Obedy zadarmo“ pre domškolákov – kompletné informácie

Obedy zadarmo“ (oficiálne „dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa“ alebo ešte skrátene „dotácia na stravu“) sa poskytujú podľa § 4 zákona o dotáciách (zákon č. 544/2010 Z. z.). V skutočnosti obedy nie sú úplne zadarmo. Poskytujú sa za cenu zníženú o poskytnutú dotáciu. V tomto článku sa dočítate, koho sa dotácia týka, ako sa poskytuje, aká je poskytnutá suma dotácie, ako postupovať pri jej vybavení a či sa dá obed odobrať aj v inej jedálni.

Po novom (od 1. 5. 2023) sa môže dieťaťu poskytnúť dotácia na stravu aj v prípade, keď si rodič na dieťa uplatnil daňový bonus.

Týka sa dotácia na stravu aj domškolákov a domškôlkarov?

Táto dotácia sa týka domškolákov v ZŠ, ktorí majú povolené individuálne vzdelávanie na žiadosť zákonného zástupcu alebo individuálne vzdelávanie z dôvodu zdravotného stavu. Dotácia sa netýka domškôlkarov, ktorí majú povolené individuálne vzdelávanie v materskej škole.

Dotácia na stravu sa netýka ani domškolákov v zahraničí. To sú deti, ktoré majú v slovenskej kmeňovej ZŠ povolené vzdelávanie v škole v zahraničí alebo individuálne vzdelávanie v zahraničí. 

Dieťa, ktoré má v ZŠ povolený individuálny učebný plán (podľa § 23 písm. f) školského zákona), má nárok na dotáciu len v prípade, že sa v daný deň zúčastní vyučovania v ZŠ a stravu fyzicky odoberie.

Akým spôsobom sa poskytuje dotácia na stravu?

Dotácia sa poskytne vo forme lacnejšieho obeda, ktorý musíte fyzicky prevziať v školskej jedálni, kde je dieťa prihlásené na stravovanie. O spôsobe výdaja stravy domškolákovi sa môžete dohodnúť v školskej jedálni. Napríklad je možné dohodnúť sa, že stravu v školskej jedálni môže odobrať nielen dieťa, ale aj rodič dieťaťa (alebo ním poverená osoba) a dieťa ho môže zjesť doma.

Preplatenie dotácie na účet rodiča je možné len v prípade, že dieťa má osobitné  stravovanie, ktoré školská jedáleň nedokáže zabezpečiť. Najprv však musíte požiadať o stravovanie v školskej jedálni. Zároveň musíte potrebu osobitnej stravy preukázať lekárskym potvrdením od ošetrujúceho lekára špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ) alebo pediatra, kde je jednoznačne potvrdené, že zdravotný stav dieťaťa si vyžaduje osobitné stravovanie. Toto potvrdenie musí obsahovať aj vyžadovaný typ diéty, aby bolo možné určiť, či ju školská jedáleň dokáže alebo nedokáže zabezpečiť. Ak ju zabezpečiť nedokáže, dotáciu rodičovi (alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu) vyplatí zriaďovateľ kmeňovej školy, teda nie samotná škola.

V akej výške sa poskytne dotácia na stravu domškolákom?

Pre deti na 1. stupni ZŠ sa poskytne dotácia vo výške 2,10 eur za každý vyučovací deň, ak dieťa odobralo stravu.
Pre deti na 2. stupni ZŠ sa poskytne dotácia vo výške 2,30 eur za každý vyučovací deň, ak dieťa odobralo stravu.

Ako má rodič domškoláka postupovať pri žiadosti o dotáciu na stravu?

O dotáciu na stravu musíte písomne požiadať v školskej jedálni kmeňovej ZŠ. Školská jedáleň vám poskytne vzor žiadosti o poskytnutie dotácie (tzv. „návratky“), informácie o termíne, do kedy musíte o dotáciu požiadať a ďalšie informácie k spôsobu a forme predloženia žiadosti (t. j. či podať žiadosť v listinnej forme alebo elektronicky).

Môže domškolák odobrať „obed zadarmo“ aj v inej školskej jedálni ako školskej jedálni kmeňovej školy?

Môže, ak to zriaďovateľ kmeňovej ZŠ umožní.

Podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) rodič dieťaťa nemá sám oslovovať školské jedálne mimo svojej kmeňovej ZŠ, ale má osloviť kmeňovú ZŠ. O tom, či domškolákovi bude umožnené odobratie stravy v jedálni inej školy v blízkosti miesta jeho bydliska, rozhodne zriaďovateľ kmeňovej školy.

Vzhľadom na administratívnu zložitosť postupu (pozrite nasledujúci odsek) a veľkú koncentráciu domškolákov na niektorých kmeňových školách sa môže stať, že zriaďovateľ vašej kmeňovej školy nebude mať kapacitu (dostatok zamestnancov) na to, aby vám túto možnosť zabezpečil.

Čo všetko musí urobiť zriaďovateľ kmeňovej ZŠ, ak umožní domškolákom odobratie stravy v školskej jedálni inej školy?

Aj keď zriaďovateľ kmeňovej školy umožní odobratie stravy v inej škole, stále ostáva zodpovedný za čerpanie poskytnutej dotácie. A preto musí:

  • evidovať počet odobratých obedov,
  • evidovať účasť dieťaťa na vyučovaní (resp. individuálne vzdelávanie, ktoré sa považuje za účasť na vyučovaní v ZŠ podľa zákona o dotáciách),
  • zmluvou zabezpečiť poskytnutie obeda v inej škole
  • v zmluve definovať presuny finančných prostriedkov (ich poskytnutie školskej jedálni a následné vrátenie zriaďovateľovi, ak dieťa neodoberie obed),
  • dôsledne archivovať všetky podklady na účely následných kontrol a auditov.

Budú mať v budúcnosti nárok ma dotáciu aj domškôlkari? Zjednoduší sa niekedy proces čerpania dotácie na stravu a budú sa vyplácať finančné prostriedky na účet rodiča domškoláka aj bez diétnych obmedzení?

Na tieto otázky zatiaľ nemáme odpoveď. V mene o. z. Domáce vzdelávanie na Slovensku sme sa s ÚPSVaR o týchto možnostiach rozprávali. Keď sa naskytne možnosť pripomienkovať najbližšiu novelu zákona o dotáciách, pokúsime sa navrhnúť úpravu týchto možností v zákone.

Viac informácií

Autor: Monika Ludrovanová
Ilustračné foto: Nový čas

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20