„Obedy zadarmo“ pre domškolákov – kompletné informácie

Obedy zadarmo“ (oficiálne „dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa“ alebo ešte skrátene „dotácia na stravu“) sa poskytujú podľa § 4 zákona o dotáciách (zákon č. 544/2010 Z. z.). V skutočnosti obedy nie sú úplne zadarmo. Poskytujú sa za cenu zníženú o poskytnutú dotáciu. V tomto článku sa dočítate, koho sa dotácia týka, ako sa poskytuje, aká je poskytnutá suma dotácie, ako postupovať pri jej vybavení a či sa dá obed odobrať aj v inej jedálni.

Po novom (od 1. 5. 2023) sa môže dieťaťu poskytnúť dotácia na stravu aj v prípade, keď si rodič na dieťa uplatnil daňový bonus.

Týka sa dotácia na stravu aj domškolákov?

Táto dotácia sa týka domškolákov v materskej škole (MŠ) a základnej škole (ZŠ), ktorí majú povolené individuálne vzdelávanie na žiadosť zákonného zástupcu alebo individuálne vzdelávanie z dôvodu zdravotného stavu. Ďalej sa dotácia týka domškolákov, ktorí majú povolené individuálne vzdelávanie z dôvodu zdravotného stavu v strednej škole (SŠ), ale len v ročníkoch, ktoré sú vekovo na úrovni žiakov ZŠ (t. j. sú v 1. – 4. ročníku 8-ročnej SŠ alebo v 1. ročníku 5-ročnej SŠ, na ktorú dieťa nastúpilo po 8. ročníku ZŠ).

Dotácia na stravu sa netýka domškolákov v zahraničí. To sú deti, ktoré majú v slovenskej kmeňovej škole povolené vzdelávanie v škole v zahraničí alebo individuálne vzdelávanie v zahraničí. 

Dieťa, ktoré má v ZŠ alebo SŠ (len v ročníkoch, ktoré sú vekovo na úrovni žiakov ZŠ) povolený individuálny učebný plán podľa § 23 písm. f) školského zákona, má nárok na dotáciu len v prípade, že sa v daný deň zúčastní vyučovania v ZŠ alebo SŠ a stravu fyzicky odoberie (Pozn.: Individuálny učebný plán predstavuje čiastočnú dochádzku do školy a čiastočné vzdelávanie doma – je to iná forma vzdelávania ako individuálne vzdelávanie, ktoré majú povolené domškoláci. Pri tejto forme vzdelávania sa poskytne dotácia len za deň, v ktorý sa dieťa zúčastní vyučovania v škole.)

Akým spôsobom sa poskytuje dotácia na stravu?

Dotácia sa poskytne vo forme lacnejšieho obeda, ktorý musíte fyzicky prevziať v školskej jedálni, kde je dieťa prihlásené na stravovanie. O spôsobe výdaja stravy domškolákovi sa môžete dohodnúť v školskej jedálni. Napríklad je možné dohodnúť sa, že stravu v školskej jedálni môže odobrať nielen dieťa, ale aj rodič dieťaťa (alebo ním poverená osoba) a dieťa ho môže zjesť doma.

Preplatenie dotácie na účet rodiča je možné len v prípade, že dieťa má osobitné  stravovanie, ktoré školská jedáleň nedokáže zabezpečiť. Najprv však musíte požiadať o stravovanie v školskej jedálni. Zároveň musíte potrebu osobitnej stravy preukázať lekárskym potvrdením od ošetrujúceho lekára špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ) alebo pediatra, kde je jednoznačne potvrdené, že zdravotný stav dieťaťa si vyžaduje osobitné stravovanie. Toto potvrdenie musí obsahovať aj vyžadovaný typ diéty, aby bolo možné určiť, či ju školská jedáleň dokáže alebo nedokáže zabezpečiť. Ak ju zabezpečiť nedokáže, dotáciu rodičovi (alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu) vyplatí zriaďovateľ kmeňovej školy, teda nie samotná škola.

V akej výške sa poskytne dotácia na stravu domškolákom?

Pre deti v MŠ sa poskytne dotácia vo výške 1,40 eur za každý vyučovací deň, ak dieťa odobralo stravu.

Pre deti na 1. stupni ZŠ sa poskytne dotácia vo výške 2,10 eur za každý vyučovací deň, ak dieťa odobralo stravu.

Pre deti na 2. stupni ZŠ sa poskytne dotácia vo výške 2,30 eur za každý vyučovací deň, ak dieťa odobralo stravu.

Pre deti na SŠ (len v ročníkoch, ktoré sú vekovo na úrovni žiakov ZŠ) sa poskytne dotácia vo výške 2,30 eur za každý deň, ak dieťa odobralo stravu.

Ako má rodič domškoláka postupovať pri žiadosti o dotáciu na stravu?

O dotáciu na stravu musíte písomne požiadať v školskej jedálni kmeňovej školy. Školská jedáleň vám poskytne vzor žiadosti o poskytnutie dotácie (tzv. „návratky“), informácie o termíne, do kedy musíte o dotáciu požiadať a ďalšie informácie k spôsobu a forme predloženia žiadosti (t. j. či podať žiadosť v listinnej forme alebo elektronicky).

Môže domškolák odobrať „obed zadarmo“ aj v inej školskej jedálni ako školskej jedálni kmeňovej školy?

Môže, ak to zriaďovateľ kmeňovej školy umožní.

Podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) rodič dieťaťa nemá sám oslovovať školské jedálne mimo svojej kmeňovej školy, ale má osloviť kmeňovú školu. O tom, či domškolákovi bude umožnené odobratie stravy v jedálni inej školy v blízkosti miesta jeho bydliska, rozhodne zriaďovateľ kmeňovej školy.

Vzhľadom na administratívnu zložitosť postupu (pozrite nasledujúci odsek) a veľkú koncentráciu domškolákov na niektorých kmeňových školách sa môže stať, že zriaďovateľ vašej kmeňovej školy nebude mať kapacitu (dostatok zamestnancov) na to, aby vám túto možnosť zabezpečil.

Čo všetko musí urobiť zriaďovateľ kmeňovej školy, ak umožní domškolákom odobratie stravy v školskej jedálni inej školy?

Aj keď zriaďovateľ kmeňovej školy umožní odobratie stravy v inej škole, stále ostáva zodpovedný za čerpanie poskytnutej dotácie. A preto musí:

  • evidovať počet odobratých obedov,
  • evidovať účasť dieťaťa na výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo na vyučovaní v ZŠ alebo SŠ (pozn. individuálne vzdelávanie sa považuje za účasť na výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo na vyučovaní v ZŠ alebo SŠ podľa zákona o dotáciách),
  • zmluvou zabezpečiť poskytnutie obeda v inej škole,
  • v zmluve definovať presuny finančných prostriedkov (ich poskytnutie školskej jedálni a následné vrátenie zriaďovateľovi, ak dieťa neodoberie obed),
  • dôsledne archivovať všetky podklady na účely následných kontrol a auditov.

Zjednoduší sa niekedy proces čerpania dotácie na stravu a budú sa vyplácať finančné prostriedky na účet rodiča domškoláka aj bez diétnych obmedzení?

Na tieto otázky zatiaľ nemáme odpoveď. V mene o. z. Domáce vzdelávanie na Slovensku sme sa s ÚPSVaR o týchto možnostiach rozprávali.

Zachytili sme informáciu, že sa rodičom detí v domácom vzdelávaní môže vyplatiť jedorazová dotácia na stravu vo výške 160 eur za obdobie septembra až decembra 2023. Majú na túto dotáciu nárok všetci domškoláci?

Táto jednorazová dotácia na čiastočnú kompenzáciu výdavkov na platenie úhrady za obed a iné jedlo (“jednorazová dotácia”) je inou dotáciou ako dotácia na stravu, o ktorej sme písali vyššie. Jednorazová dotácia sa poskytne vo výške 160 eur žiadateľovi, ktorým je rodič alebo osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu. Jednorazová dotácia má pokryť výdavky za stravu v období od septembra do decembra 2023.

Týka sa len dieťaťa, ktoré v období od 1. septembra 2023 do 31. decembra 2023 spĺňa všetky tieto podmienky:
1) má povolené individuálne vzdelávanie v MŠ alebo ZŠ;
2) poskytuje sa mu sociálna služba v zariadení opatrovateľskej služby, rehabilitačnom stredisku, domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení alebo dennom stacionári;
3) rodič dieťaťa alebo osoba, ktorej dieťa bolo zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu platí tomuto zariadeniu úhradu za stravu, ktorá je poskytovaná dieťaťu v tomto zariadení;
4) dieťa nie je uvedené v zozname detí, ktoré poberajú dotáciu na stravu tzv. “obedy zadarmo” v škole (teda rodič alebo osoba, ktorej dieťa bolo zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu nepožiadal v škole o dotáciu na stravu).

Ak spĺňate všetky vyššie uvedené podmienky, máte nárok na jednorazovú dotáciu. Ak ich všetky nespĺňate, nemáte na ňu nárok.

O jednorazovú dotáciu je potrebné požiadať od 15. 8. 2023 do 15. 9. 2023 na úrade práce, v ktorého územnom obvode má žiadateľ trvalý alebo prechodný pobyt. Vzor žiadosti o jednorazovú dotáciu nájdete na webovej stránke ÚPSVaR.

Úrad práce písomne oznamuje len neschválenie jednorazovej dotácie, jej schválenie neoznamuje. Jednorazová dotácia Vám po schválení bude vyplatená v hotovosti alebo na účet v banke.

Viac informácií

Zhrnutie stručne a zjednodušene

Ak máte kmeňovú školu blízko, obed za zníženú cenu si môžete prevziať v jedálni vašej školy. Ak máte kmeňovú školu ďaleko, odobratie obeda za zníženú cenu v najbližšej škole vám musí povoliť kmeňová škola. Peniaze na účet namiesto lacnejšieho obeda dostanete len v prípade, že vaše dieťa má diétne obmedzenie, podľa ktorého jedáleň kmeňovej školy nedokáže navariť.

Ďalšia dotácia (vo výške 160 € za september 2023 až december 2023) sa poskytuje v prípade, že máte ťažko choré dieťa, ktoré sa stravuje v zariadení, kde sa o neho starajú a vy ste za túto stravu predtým zaplatili.

Ilustračné foto: Nový čas

Kliknutím na obrázok budete presmerovaní na darovaciu stránku OZ DVS na platforme darujme.sk.
Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20