Posúdenie plnenia obsahu individuálneho „domáceho“ vzdelávania v MŠ

Posúdenie plnenia obsahu individuálneho vzdelávania domškôlkarov je momentálne aktuálna téma. Historicky prvé posúdenie má prebiehať práve teraz v marci. Štátny pedagogický ústav vydal v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR Metodické odporúčanie k posúdeniu plnenia obsahu individuálneho vzdelávania (IV) v rámci povinného predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2021/2022. Vybrali sme z neho odpovede na najčastejšie otázky rodičov.

Informovanie o posúdení v MŠ

Materská škola včas informuje zákonných zástupcov o rozsahu, obsahu a podmienkach posúdenia plnenia určeného obsahu individuálneho vzdelávania.

Podľa spoluautorky metodického odporúčania Michaely Vargovej najneskôr do konca januára je potrebné dohodnúť si harmonogram, formu a podmienky posúdenia, keďže posúdenie sa má uskutočniť v mesiaci marec.

Pozn. OZ DVS: Podľa § 28b ods. 6 školského zákona č. 245/2008 Z. z.: „Kmeňová materská škola v spolupráci so zákonným zástupcom … určí obsah individuálneho vzdelávania dieťaťa najneskôr do 31. augusta.“ Uvedené ustanovenie platí len v prípade, ak žiadate o IV od 1. septembra, v ostatných prípadoch sa určí obsah IV pre jeho začiatkom.

Forma posúdenia

Posúdenie sa môže vykonať formou priamej účasti na povinnom predprimárnom vzdelávaní, elektronicky alebo ich kombináciou, pričom vždy závisí od mnohých okolností, ktoré každá materská škola posudzuje a berie do úvahy individuálne.

Časový harmonogram

Časový harmonogram posudzovania je prispôsobený individuálnym osobitostiam dieťaťa a podmienkam materskej školy so zámerom zabezpečenia čo najvyššej objektivity posúdenia pri zachovaní psychickej a fyzickej pohody dieťaťa.

Počet dní posúdenia určí materská škola na základe individuálneho posúdenia.

Počet hodín priamej účasti dieťaťa na posúdení je stanovený na maximálne 4 hodiny denne (bez zabezpečenia stravy, desiatu si prinesie dieťa z domu).

Prítomnosť rodiča

Ak dieťa materskú školu a jej prostredie dôverne pozná, lebo ju napríklad ešte donedávna denne navštevovalo, prítomnosť zákonného zástupcu nie je nevyhnutná.

Ak dieťa prostredie nepozná, odporúča sa realizovať posúdenie v prítomnosti zákonného zástupcu.

Personálne zabezpečenie v MŠ

Počas posúdenia plnenia obsahu IV je nevyhnutná prítomnosť dvoch učiteliek v triede – jedna vykonáva priamu výchovno‐vzdelávaciu činnosť s prítomnými deťmi, druhá je úplne sústredená na činnosť s dieťaťom v individuálnom vzdelávaní. 

Čomu sa majú MŠ pri posúdení plnenia obsahu IV vyhnúť

Posúdenie plnenia obsahu IV nie je „testovaním detí“ a „overovaním“ úrovne osobnostného rozvoja.

Nie je ani testovaním školskej spôsobilosti (to patrí do výhradnej kompetencie zariadenia poradenstva a prevencie).

Posúdenie nemá byť zamerané na „vyhodnocovanie“, či dieťa splnilo alebo nesplnilo „úlohy“.

Zásady správneho posúdenia určeného obsahu individuálneho vzdelávania

Realizuje sa podľa vopred dohodnutých pravidiel.

Využijú sa rôzne prostriedky a formy získania čo najobjektívnejšieho obrazu o aktuálnej rozvojovej úrovni dieťaťa.

Ide o posúdenie, či sa plní obsah individuálneho vzdelávania určený materskou školou.

Ide o posúdenie individuálneho pokroku dieťaťa.
Pozn. OZ DVS: Preto je vhodné využiť portfólio, v ktorom môže byť pokrok zjavný, na rozdiel od jednorazového posudzovania hoc by aj trvalo aj niekoľko dní.

Metódy posúdenia plnenia IV

  1. nepriame pozorovanie
  2. rozhovor s rodičmi, s dieťaťom
  3. priame pozorovanie
  4. produkty detskej činnosti
  5. detské portfólio
  6. priame aktivity učiteľky s dieťaťom
  7. hra

Vyššie uvedené body sú len výberom z metodického odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátneho pedagogického ústavu. Odporúčame prečítať si celé prvé dve kapitoly – Hlavné zásady a princípy a Metódy a formy posúdenia dieťaťa v individuálnom vzdelávaní, kde sú informácie podrobnejšie rozpracované.

Okrem toho metodické odporúčanie obsahuje v Prílohe č. 2 aj podrobného sprievodcu cieľmi a obsahom povinného predprimárneho vzdelávania.

Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní v kocke nájdete na portáli ucimenadialku.sk.

Kliknutím na obrázok budete presmerovaní na darovaciu stránku OZ DVS na platforme darujme.sk.

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20