Prieskum podpory DV pred voľbami do NR SR v roku 2016

Všetkým politickým stranám sme v predvolebnej kampani položili nasledujúce otázky:

Dobrý deň,

zastupujem OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku www.domacaskola.sk a ako stranu kandidujúcu do NR SR by nás a našich sympatizantov zaujímal váš postoj k téme domáceho vzdelávania. V súčasnej dobe jestvujúca zákonná úprava dovoľuje za mimoriadne prísnych podmienok individuálne vzdelávanie len na prvom stupni ZŠ. Zaujímalo by nás, či by ste podporili presadenie niektorých z nasledujúcich zmien:

–       Možnosť domáceho vzdelávania aj na druhom stupni ZŠ

–       Zníženie kvalifikačného kritéria doma vzdelávajúceho rodiča (súčasné kvalifikačné kritérium je učiteľstvo I. stupňa ZŠ)

–       Zmena komisionálnej skúšky na preskúšanie (na zistenie pokroku vo vzdelávaní nie je nutné vystavovať dieťa stresu komisionálnej skúšky)

–       Nediskriminačné rozdelenie normatívu pre školu a rodinu (v súčasnosti dostáva kmeňová škola 10% normatívu, rodina ostáva bez podpory). Prostriedky je možné viazať na vzdelávacie aktivity dieťaťa – krúžky, kurzy, a pod.

Odpovede sme zoradili podľa toho, ako rýchlo jednotlivé strany odpovedali.

Priama demokracia

V našom volebnom programe sa venujeme aj školstvu.

Odcitujem tu jeden odstavec z neho :

” Kľúčovú rolu vo výchove a vzdelávaní hrá rodina. Predškolské zariadenia a školy v tom  fungujú ako zmysluplný doplnok. Nič nie je pre našu budúcnosť dôležitejšie, ako výchova a vzdelanie našich detí.  Za výchovu a vzdelanie svojich detí sú v prvom rade zodpovední rodičia. Štát im musí pomáhať pri plnení tejto úlohy vytváraním k tomu potrebných materiálnych a legislatívnych podmienok. Vzdelávanie detí musí byť všetkým prístupné, nezávisle na rodinných pomeroch a musia spĺňať princípy inkluzívneho vzdelávania, vrátane možnosti poskytnúť základné vzdelanie deťom, priamo v rodinách.”

Vami navrhované zmeny v oblasti domáceho vzdelávania, s tým plne korešpondujú a určite by som ich presadzoval, či podporoval.

Pre zaujímavosť Vám prikladám plné znenie volebného programu PRIAMEJ DEMOKRACIE a potešilo by ma, keby Vás zaujal až tak, že by ste dali svoj hlas práve nám.

Karácsony Gabriel, Ing., Prezident strany PD

Most-Híd

K problematike domáceho vzdelávania detí.

Uvoľnenie podmienok domáceho vzdelávania detí a jeho rozšírenie aj na žiakov druhého stupňa je podľa môjho názoru potrebné.

Súčasná právna úprava, ktorá v § 24 zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) rieši problematiku individuálneho vzdelávania detí, je už v súčasnosti, v 21. storočí neodôvodnene obmedzujúca.

Domáce vzdelávanie má nesporne veľa pozitív a je diskutabilná otázka, či odporcovia domáceho vzdelávania, ktorí poukazujú na jeho negatíva, zbytočne nebrzdia možnosť kvalitnejšieho rozvoja individuality detí a tým tak ich ľahšie a bezproblémovejšie uplatnenie sa v budúcnosti.

Som toho názoru, že individuálne vzdelávanie detí v domácom prostredí je náročnou úlohou pre každého rodiča. Som presvedčený, že touto cestou sa vydajú len tí rodičia, ktorí si veria a ktorí majú eminentný záujem svojmu dieťaťu poskytnúť to najlepšie. Súčasná doba poskytuje dostatok možností i prostriedkov na to, aby títo rodičia svoju úlohu dokázali zvládnuť. Preto je potrebné, aby aj táto forma vzdelávania bola umožnená a aby bola výlučnou voľbou rodiča (zákonného zástupcu). Nespochybňujem pritom potrebu a nevyhnutnosť istej formy regulácie podmienok pre domáce vzdelávanie. Za neodôvodnenú podmienku však považujem vyžadovanie splnenia kvalifikačných predpokladov „učiteľa“ dieťaťa (VŠ II. stupňa pre učiteľov I. stupňa základnej školy). Poznanie individuality vlastného dieťaťa a jej zákutí je často tým najlepším kvalifikačným predpokladom.

Mnohokrát riešenie a naprávanie negatívnych dôsledkov zo školskej dochádzky u niektorých detí je omnoho náročnejšie a nie vždy sa potom už obíde bez pomoci odborníka (šikana na školách, strach z neznámeho prostredia, blok dieťaťa pri komisionálnom preskúšavaní, problematickejšia adaptabilita na prostredie či kolektív a pod.).

Dovolím si vysloviť názor, či zákonná úprava individuálneho vzdelávania obsiahnutá v platnej a účinnej právnej úprave, ktorá individuálne vzdelávanie umožňuje len jednej skupine žiakov a inej ju neumožňuje, je v plnom súlade s antidiskriminačným zákonom. Rovnako, či taxatívne vymedzenie podmienok (3 podmienky), za ktorých je individuálne vzdelávanie umožnené, plne reflektuje všetky zreteľa hodné aspekty tak, aby nebolo diskriminačné. V tejto súvislosti potom podmienku ustanovenú v zákone v § 24 ods. 2 písm. a) v spojení s ods. 3 a absenciou definície zdravotného stavu dieťaťa na účely tohto zákona nepovažujem za dostatočne jednoznačnú tak, aby bolo vylúčené riziko neodôvodnenej vlastnej interpretácie a voľnej úvahy pri posúdení zdravotného stavu dieťaťa, a to tak u samotného lekára ako aj u riaditeľa školy, v ktorého kompetencii je povoľovanie individuálneho vzdelávania.

V prípade, že NR SR sa vo svojom nastávajúcom novom volebnom období bude zaoberať otázkou liberalizácie individuálneho vzdelávania a budem členom nového zákonodarného zboru, budem hlasovať ZA. Taktiež v takomto prípade nevylučujem možnosť vlastnej zákonodarnej iniciatívy poslanca NR SR.

Árpád Érsek

Strana zelených

Naša strana nemá k tejto problematike zatiaľ jasné stanovisko. Dovoľte mi však, prezentovať môj osobný názor, ako volebnej líderky Strany zelených Slovenska, psychologičky a matky dvoch detí. S problematikou homeschoolingu som sa doteraz podrobne nezaoberala no úplne sa stotožňujem s tým, že proces výchovy a vzdelávania by mal byť primárne úlohou rodičov. Myslím si, že by mal existovať priestor, aby sa rodič sám rozhodol pre domáce vzdelávania, bez ohľadu na stupeň vzdelania a jeho vlastnú kvalifikáciu. Znamená to, že ja ako psychologička s vysokoškolským vzdelaním, nemôžem vzdelávať svoje dieťa doma? Aj napriek tomu, že mám štátnicu z pedagogickej a školskej psychológie? Do tejto problematiky úplne nevidím, no zastávam názor, že určite existujú skupiny detí (problémy správania, problémy učenia, nesústredenosť a pod.), pre ktoré je domáce vzdelávanie veľkým prínosom. Takisto, rodič by mal byť plne zodpovedný za svoje rozhodnutie a štát by mu nemal brániť v tom, ako sa rozhodne. Príspevky v tomto prípade by mali byť samozrejmosťou. Pokiaľ viem, momentálne sa doma vzdeláva okolo 50 detí, takže dopady na štátny rozpočet by určite neboli devastačné =)

Mgr. Natália Hanulíková

OĽANO

Môj názor na domáce vzdelávanie poznáte, preto ho len potvrdím. Do nášho programu, ktorý predstavujeme v utorok popoludní sa píše aj o tejto možnosti vzdelávania do budúcnosti, ako o alternatíve ku klasickému vzdelávaniu, kde chcem podporiť aj domáce vzdelávanie na druhom stupni ZŠ.

Viac si budete môcť prečítať v našom volebnom programe v časti 2 Vzdelávanie a šport

Ing. Igor Hraško

Hnutie OĽaNO má v programe podporu domáceho vzdelávania na oboch stupňoch ZŠ. Nájdete ju v časti Vzdelávanie a Šport – Primárne vzdelávanie – Naše riešenia – Bod č. 18. Link na program hnutia OĽaNO.

Osobne sa zaväzujem, že túto vec predložím v parlamente spolu s mojimi kolegami (Marek Krajčí, Eduard Heger, Jozef Lukáč a Ľubomír Klieštik) a posnažím sa získať pre ňu širokú podporu, aby to skutočne prešlo.

Koncept domáceho vzdelávania je mi veľmi blízky a vynasnažím sa, aby sme tým, čo vzdelávajú svoje deti doma, uľahčili život.

Richard Vašečka

KDH

V programe máme povinné vzdelávanie, nie povinnú školskú dochádzku, tu sa otvára priestor na “legalizáciu” rôznych foriem vzdelávania, ktoré sú dnes výnimkami z povinnej školskej dochádzky – domáce vzdelávanie, komunitné vzdelávanie, reálne duálne vzdelávanie a pod. Samozrejme za jasne stanovených podmienok. Hovorili sme spolu aj o financovaní… Do volebného programu sa nedá napísať všetko. Zmena povinnej školskej dochádzky na povinné vzdelávanie od 6.-18. rokov je zadefinovaná v dlhodobom Základnom aj volebnom programe KDH.

Miroslava Szitová

SMER

Neodpovedali nám.

Pozn.: všetky doterajšie snahy o zlepšenie DV na Slovensku boli v parlamente stranou SMER odmietnuté.

SNS

Neodpovedali nám.

Pozn.: počas pôsobenia p. Mikolaja ako ministra školstva bola v parlamente schválená novela školského zákona, ktorou sa legalizovalo DV na 1. stupni ZŠ (za prísnych podmienok).

SaS

Neodpovedali nám.

Pozn.: koncom roka 2015 podal poslanec Poliačik v parlametne poslaneckú inciatívu vo forme novely školského zákona, v ktorej chcel legalizovať DV na druhom stupni ZŠ. Návrh neprešiel.

AKTUALIZÁCIA: 23.3.2016 asistent poslanca Poliačika nás požiadal o doplnenie ich stanoviska:

Problematike domáceho vzdelávania sa venuje náš program v 9. kapitole pod názvom školstvo (s.39).

„Navrhujeme rozšíriť slobodu rodičov a detí voliť si spôsob vzdelávania o domáce vzdelávanie aj na druhý stupeň základných škôl. Taktiež zrušíme povinnosť zabezpečovať domáce vzdelávanie kvalifikovaným pedagógom. Musí byť výhradne na voľnej úvahe rodiča, akým spôsobom zabezpečí, aby dieťa bolo vzdelávané. Upravíme súčasný stav, aby domáce vzdelávanie bolo možnou a dostupnou alternatívou bez zbytočných prekážok. Zároveň zrušíme dnešnú povinnosť komisionálnych skúšok pri domácom vzdelávaní.“

Našim expertom pre oblasť školstva je poslanec Martin Poliačik, ktorý sa okrem iného dlhodobo venuje práve problematike školstva. V oblasti domáceho vzdelávania prišiel v predchádzajúcom volebnom období s návrhom zákona, ktorý mal tento inštitút rozširovať aj o druhý stupeň.

Podrobnejšie informácie ohľadom aktivít Martina Poliačika v oblasti školstva nájdete v tomto odkaze.

Ostatné strany

Ostatné strany nám neodpovedali. Ak by sme dostali ďalšie odpovede, uverejníme ich formou aktualizácie tohto článku.

Autorka: Vierka Krajčovičová

Kliknutím na obrázok budete presmerovaní na darovaciu stránku OZ DVS na platforme darujme.sk.
Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20