Slobodná škola pozýva na zhromaždenie domškolákov

Slobodná škola Košice pozýva na ohlásené zhromaždenie pred budovou ministerstvom školstva, ktoré sa uskutoční v piatok  5. mája 2023 o 8.00 h.  Dôvodom zhromaždenia je potreba aktívnej komunikácie vo veciach, ktoré zástupcovia Slobodnej školy dlhodobo ministerstvu školstva neúspešne predkladajú. Keďže Slobodná škola Košice je najväčšou kmeňovou školou na Slovensku z pohľadu počtu zastrešených domškolákov, jej podnety sa týkajú aj domáceho vzdelávania.  

Juraj Mazák, riaditeľ Slobodnej školy, a jeho tím predkladajú ministerstvu školstva požiadavky, ktoré o. z. Domáce vzdelávanie na Slovensku (OZ DVS) vníma ako opodstatnené a navrhujú riešenia, ktoré môže OZ DVS podporiť alebo sú v zhode s jeho požiadavkami: 

1. umožnenie inklúzie žiakov na školách;

2. zrovnoprávnenie žiakov v individuálnych formách vzdelávania s bežnou formou vzdelávania ustanovením polročného preskúšania a zachovaním komisionálnych skúšok ako dostupnej opravy, a rovnakou možnosťou príspevku na lyžiarsky výcvik a v školu v prírode; 

3. upravenie financovania individuálnych foriem vzdelávania, ideálne na základe reálnych nákladov (napr. nákladov na preskúšanie); 

4. zníženie byrokratickej záťaže kmeňových škôl; 

5. spolupráca s odbornými partnermi z praxe. 

Domáce vzdelávanie na Slovensku o. z. má v ostatných rokoch s odozvou ministerstva školstva v otázkach domáceho vzdelávania dobrú skúsenosť a uberá sa cestou dialógu. Minulý rok sme vytvorili pracovnú skupinu pre individuálne vzdelávanie so zástupcami ministerstva školstva, kmeňových škôl a ďalších aktérov vo vzdelávaní. 

Ministerstvo školstva naše problémy a potreby vypočulo, na naše otázky odpovedá primerane rýchlo a v najnovšej novele školského zákona, ktorá je práve predmetom schvaľovania v parlamente, sú aj reálne výsledky zlepšenia legislatívy, ktoré priniesla naša spoločná komunikácia – možnosť komisionálne skúšať aj viac ako dva predmety za deň a povinnosť určiť termín komisionálnych skúšok 30 dní pred ich konaním pri žiakoch v individuálnom vzdelávaní v zahraničí. OZ DVS má v tomto roku dohodnuté s ministerstvom školstva ďalšie stretnutia pracovnej skupiny. Ich cieľom je pokračovať v zlepšovaní legislatívy domáceho vzdelávania na Slovensku.  

Aktuálne požadujeme zvýšenie normatívu za domškolákov pre kmeňové školy a zmenu komisionálnej skúšky na bežné preskúšanie, s ktorým sa zníži byrokratická záťaž škôl. Do budúcnosti by sme chceli zrušiť pedagogické kvalifikačné kritérium na vzdelávateľa detí v domácom vzdelávaní a umožniť domáce vzdelávanie na žiadosť rodiča aj v 1. ročníku strednej školy – teda umožniť ho na celé obdobie desiatich rokov povinnej školskej dochádzky. 

Okrem stáleho kontaktu s ministerstvom školstva OZ DVS komunikuje v záujme domškolákov aj s príslušnými úradmi v rôznych otázkach týkajúcich sa domáceho vzdelávania (CVTI SR, ÚPSVaR, Regionálny úrad školskej správy…) a získané informácie pretavuje do praktických informácií o domácom vzdelávaní na webe www.domacaskola.sk a článkov dostupných širokej domškoláckej verejnosti. 

V OZ DVS veríme, že aj Slobodnej škole Košice sa podarí nadviazať efektívnu spoluprácu s ministerstvom školstva a vyriešiť problémy, s ktorými sa denne stretáva.

Rada OZ DVS

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20