Sprevádzanie DV rodín

Základné informácie o projekte

Program Sprevádzanie DV rodín je predmetom projektu OZ DVS spolufinancovaného Európskou úniou v programe Impact Lab Nadácie Pontis. Jeho cieľom je skvalitniť vzdelávanie domškolákov prostredníctvom vzdelávania a odborného sprevádzania rodičov.

Autorka: Zuzana Vnenčáková
Koordinátorka: Alexandra Dobrotková
Trvanie: jún 2024 – január 2025
Miesto realizácie: celé Slovensko
Oblasť podpory: vzdelávanie
Cieľová skupina: deti a mládež, dobrovoľníci, rodina
Spolufinancovanie: 11 300 €

Ciele projektu

Program Sprevádzanie DV rodín

Modul 1: Vízia našej domácej školy

Jasná vízia, formulácia, či znázornenie toho, kým sme a kam kráčame, pomenované kľúčové hodnoty a princípy, na ktorých chceme stáť a rásť – to sú prvky, z ktorých pozostávajú dobré základy (nielen) pre domáce vzdelávanie. Aplikačná úloha zameraná na spoluvytváranie vízie DV v rodine má potenciál posilňovať kompetencie, spoločný záujem, spoluprácu, a tým aj vytvárať lepšie podmienky pre samotné vzdelávanie.

 • jún 2024
 • lektorka Zuzana Vnenčáková, OZ DVS
 • interaktívny webinár
 • aplikačná úloha pre domškolácke rodiny s participáciou detí
 • individuálny koučovací rozhovor
 • podporná skupina pre rodičov

Modul 2: Didaktika

Praktické rady, ako zostaviť vyučovací plán šitý na mieru dieťaťu a jeho záujmom, a zároveň dodržať požiadavky rámcového vzdelávacieho programu.

 • september 2024
 • lektorka Anna Lojeková, PhD., OZ DVS
 • interaktívny webinár
 • aplikačná úloha pre domškolácke rodiny s participáciou detí
 • individuálny koučovací rozhovor
 • podporná skupina pre rodičov

Modul 3: Plánovanie domáceho vzdelávania a time manažment

Praktické možnosti ako uchopiť ciele, formu aj obsah domáceho vzdelávania. Na webinári sa budú rodičia učiť a skúmať rôzne prístupy a možnosti plánovania a organizovania domáceho vzdelávania. V aplikačnej úlohe budú spoločne s deťmi v rodine hľadať a nastavovať praktickú stránku fungovania vzdelávania.

 • október 2024
 • lektorka Čakanka Matušíková, OZ DVS
 • interaktívny webinár
 • aplikačná úloha pre domškolácke rodiny s participáciou detí
 • individuálny koučovací rozhovor
 • podporná skupina pre rodičov

Modul 4: Vnútorná motivácia

Vnútorná motivácia podporuje túžbu detí po učení sa a spoznávaní. Na webinári sa účastníci naučia, ako podporiť a pracovať s vnútornou motiváciou detí.

 • november 2024
 • lektor doc. Mgr. Martin Kuruc, PhD., Pedagogická fakulta UK
 • interaktívny webinár
 • aplikačná úloha pre domškolácke rodiny s participáciou detí
 • individuálny koučovací rozhovor
 • podporná skupina pre rodičov

Modul 5: Tvorba projektov

Tento webinár prevedie účastníkov od myšlienky (témy) k projektu. Predstaví praktické postupy, kreatívne nástroje a rôznorodé možnosti spracovania. V rámci aplikačnej úlohy deti spracujú pod vedením rodičov projekt na tému podľa vlastného výberu.

 • december 2024
 • lektorka Zuzana Vnenčáková, OZ DVS
 • interaktívny webinár
 • aplikačná úloha pre domškolácke rodiny s participáciou detí
 • individuálny koučovací rozhovor
 • podporná skupina pre rodičov

Modul 6: Hodnotenie a sebahodnotenie

Schopnosť, či zručnosť efektívneho podávania spätnej väzby je užitočným nástrojom napredovania. Inovatívnym konceptom vo vzdelávaní je proces sebahodnotenia, ktorý je nenahraditeľný pre posilňovanie sebauvedomenia a poznanie svojich silných a slabých stránok. V závere projektu si deti prakticky vyskúšajú uplatnenie týchto metód pri vlastnom sebahodnotení a hodnotení rodičov ako svojich učiteľov.

 • január 2025
 • lektorka Jana Marcineková, škola Bakomi
 • interaktívny webinár
 • aplikačná úloha pre domškolácke rodiny s participáciou detí
 • individuálny koučovací rozhovor
 • podporná skupina pre rodičov

Záverečné stretnutie rodín zapojených do projektu

 • január 2025

Lektori

Koučky

Aktivity podporujúce rozvoj OZ DVS