Stanovisko OZ DVS k výhradám ZZŠS k návrhu novely školského zákona

OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku (OZ DVS) považuje za potrebné reagovať na list Združenia základných škôl na Slovensku (ZZŠS) ministrovi školstva a poslancom NR SR, v ktorom vyjadruje nesúhlas s novelou školského zákona týkajúcou sa individuálneho vzdelávania. Na Slovensku je možné vzdelávať individuálne od r. 1998 a v súčasnosti máme žiakov, ktorí sú na 2. stupni a chcú byť naďalej vzdelávaní individuálne. OZ DVS sa už dlhoročne snaží o zmenu legislatívy, najmä o možnosť vzdelávať individuálne na 2. stupni ZŠ, preto sme uvítali iniciatívu poslancov Márie Šofranko, Petra Kremského a Richarda Vašečku. Dobre poznáme situáciu žiakov vzdelávaných individuálne, pretože členmi našej organizácie sú predovšetkým rodiny vzdelávajúce svoje deti doma, preto by sme radi osvetlili situáciu z nášho pohľadu. 

Napĺňanie štátneho vzdelávacieho programu 

Realita napĺňania štátneho vzdelávacieho programu žiakmi v IV je dokazovaná dvakrát ročne na pravidelnom skúšaní žiakov. V histórii domáceho vzdelávania sa zatiaľ v SR nestal prípad, že by dieťa neuspelo na skúškach. V šk. roku 2018/19  prebehlo šetrenie školskej inšpekcie v piatich školách zastrešujúcich domácich školákov. Zo záverečných správ vyberáme: 

 1. „Kontrolou školskej inšpekcie bolo zistené, že zadávané úlohy/otázky z povinných predmetov boli pri ústnej /písomnej/praktickej časti KS v súlade s učebnými osnovami (vzdelávacími štandardami) iŠkVP. […] Žiaci 4. ročníka prejavovali dobré komunikačné schopnosti, vyjadrovali sa kultivovane a spisovne správne. Svoje poznatky prezentovali vecne, v logickom slede s využitím adekvátnej odbornej terminológie, dokázali nájsť súvislosti a spracovať ich v ucelených textoch korešpondujúcim s obsahom učiva 4. ročníka, preukázali schopnosť využívať vedomosti v medzipredmetových vzťahoch.“ 
 1. „Zadané úlohy v testoch zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky korešpondovali s obsahom vzdelávania a boli zamerané na zistenie úrovne osvojenia jednotlivých kompetencií v súlade s výkonovými štandardami…“ Akademické výsledky žiakov správa hodnotí len na príklade žiaka 4. ročníka, ktorý pri preskúšaní „prejavoval dobré komunikačné schopnosti, vyjadroval sa plynule a pohotovo a jeho slovná zásoba bola dostatočne rozvinutá […] Dokázal nájsť súvislosti a spracovať ich v ucelených textoch korešpondujúcich s obsahom učiva 4. ročníka, preukázal schopnosť využívať vedomosti v medzipredmetových vzťahoch. […] vedel argumentovať, zaujať a zdôvodniť svoje stanovisko, preukázal osvojené vedomosti v súlade so vzdelávacím štandardom […]“. 
 1. Úlohy/otázky z povinných vyučovacích predmetov boli pri ústnej i písomnej časti KS v súlade s UO ŠkVP kmeňovej školy s výnimkou písania kontrolných diktátov zo slovenského jazyka a literatúry. […] Žiaci väčšinou dokázali odpovedať správne, často využívali vzťahy medzi predmetmi, väčšina z nich vedela použiť odbornú terminológiu a vyjadrovať sa v súvislostiach. […] Výkony a poznatky žiakov z jednotlivých vyučovacích predmetov [pedagógovia] hodnotili podľa stanovených kritérií s prihliadnutím na hodnotenie žiačky so ŠVVP.“ 
 1. Otázky a úlohy KS boli v súlade s UO (vzdelávacími štandardami) ŠkVP kmeňovej školy. Výkony žiakov boli členmi komisií hodnotené objektívne, voči žiakom vystupovali pokojne a akceptujúco, […] žiaci rozumeli otázkam v anglickom jazyku, odpovedali správne. Prejavovali dobré komunikačné schopnosti v jednotlivých predmetoch, vedeli zovšeobecňovať, vyjadrovať sa  v súvislostiach a argumentovať, väčšinou používali správnu odbornú terminológiu a využívali aj vedomosti z medzipredmetových vzťahov.“ 
  Dosiahnuté výsledky: 
  „ Žiaci 1. ročníka dosiahli vo všetkých skúšaných predmetoch priemer 1,00 okrem ANJ (1,4) […] a MAT (1,20) […] ” 
  „ Žiaci 2. ročníka […] MAT 1,60 […], SJL  1,60 […], HUV a PRV  1,2 […]” 
  „ Žiaci 3. ročníka […] MAT 1,91 […], SJL 1,16 […], ANJ 1,08 […], VLA 2,33 […], PDA 1,66 […], INF 2,00 […]” 
 1. „Zadania z jednotlivých skúšaných predmetov korešpondovali s obsahom učebných osnov školského vzdelávacieho programu. […] Skúšajúce pri ústnych odpovediach kládli žiakom doplňujúce otázky, na ktoré vedeli zväčša správne a plynulo odpovedať.” 

Z týchto správ vyplýva, že žiaci vzdelávaní doma splnili kritériá na absolvovanie primárneho vzdelávania. 

Navyše v Správe o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike v školskom roku 2018/2019 ŠŠI sa uvádza: 

„Úlohy a otázky z povinných predmetov pri ústnej i písomnej časti boli prevažne v súlade s UO (vzdelávacími štandardami) inovovaného ŠkVP. […] V priebehu skúšok vykonávali žiaci prevažne činnosti a riešili úlohy nižšej náročnosti, ojedinele divergentné úlohy s rôznorodým kontextom vyžadujúce uplatnenie logického a kritického myslenia. Žiaci 4. ročníka prejavovali počas ústnej časti skúšky primerané komunikačné schopnosti, len ojedinele boli ich odpovede nesmelé, jednoslovné, výnimočne potrebovali pomoc skúšajúceho. Pri práci s textom čítali s porozumením, vedeli odpovedať na doplňujúce otázky. Viacerí z nich dokázali prezentovať vedomosti vecne, v logickom slede s využitím adekvátnej odbornej terminológie.“  

Kladieme si len otázku, ako sa do záverečnej správy dostali „činnosti a úlohy nižšej náročnosti“, keď v čiastkových správach z jednotlivých škôl sa uvádza, že úlohy/otázky boli v súlade s učebnými osnovami (vzdelávacími štandardami) iŠkVP. 

Porušenie legislatívy pri IV 

Zo správ ŠSI vyplýva, že porušenie legislatívy spočívalo predovšetkým v administratívnych pochybeniach škôl. 

Vzdelávacie skupiny a komunitné zariadenia 

V prípade vzdelávania detí vo vzdelávacích skupinách a komunitných zariadeniach zodpovednosť preberajú rodičia. Týmto rozhodnutím zákon neporušujú. Ak dieťa neuspeje pri preskúšaní, podľa školského zákona mu individuálne vzdelávanie nebude v ďalšom šk. roku umožnené. 

Sekty 

Obavy ohľadom siekt môžeme podložiť týmto stanoviskom: 

„Riziko zneužívania domáceho vzdelávania rôznymi náboženskými skupinami […] sa nedá vylúčiť, avšak je rovnaké ako pri štátnom či súkromnom vzdelávaní. […] Avšak sporné náboženské spoločenstvá majú tendenciu zakladať vlastné súkromné školy v existujúcom systéme škôl. Riziku zneužívania domáceho vzdelávania, ako aj školského systému, sa zabrániť nedá, avšak podľa našej mienky dá sa nájsť taký model fungovania a kontroly, aby sa tieto riziká minimalizovali.” 
(Stanovisko cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR zo dňa 23.10.2014, ktoré sme dostali na základe žiadosti OZ DVS z 5.10.2014.) 

Realizácia IV na 2. stupni 

To, že si ZZŠS nevie predstaviť, ako by sa realizovalo IV na 2. stupni ZŠ, ešte neznamená, že to nie je možné. Dôkazom toho, že sa uskutočniť dá, je domáce vzdelávanie v zahraničí – najmä v ČR, kde sa mohli deti na 2. stupni ZŠ vzdelávať doma už v rámci experimentálneho overovania od šk. roku 2007/08 a kde sa vzdelávajú i slovenskí domáci školáci na 2. stupni ZŠ. Ich počet odhadujeme na niekoľko sto žiakov. Rôzne školy majú rôzne prístupy a poskytujú rôznu úroveň podpory. Niektoré dodajú žiakom iba učebnice, iné poskytnú hodiny online a portál naplnený vzdelávacími materiálmi (texty, prezentácie, videá, kontrolné testy). V dnešnej dobe však nie je problém vyhľadať si podklady na vzdelávanie v akomkoľvek predmete na úrovni ZŠ. Rozumieme, že v predstave ZZŠS rodič odovzdáva zodpovednosť za vzdelávanie na plecia učiteľov, preto musia byť pedagógovia kvalifikovaní.  Ale v individuálnom vzdelávaní si túto zodpovednosť ponecháva rodič, ktorý zabezpečuje úroveň vzdelávania v spolupráci s kmeňovou školou. 

Obsah vzdelávania na 2. stupni zastreší rodič. Väčšina rodičov vzdelávajúcich svoje deti doma má VŠ vzdelanie. Ak má rodič napríklad technické vzdelanie, má nevyhnutne hlboké vedomosti v matematike, fyzike a chémii. Ak by sme to porovnali so situáciou v ČR, tam je kvalifikačným kritériom rodiča maturita pre vzdelávanie dieťaťa na 1. stupni ZŠ a akékoľvek VŠ vzdelanie pre vzdelávanie dieťaťa na 2. stupni ZŠ.

Zapájanie sa do školských aktivít 

Všetky projekty a školské súťaže sú dostupné pre domácich školákov a domáci školáci sa na nich zúčastňujú, keď majú záujem (napr. Hviezdoslavov Kubín, Matematický klokan, olympiády, umelecké vystúpenia ZUŠ). 

Vybavenie špecifickými učebnými pomôckami 

V dnešnej dobe nie je problém zadovážiť si väčšinu špecifických pomôcok (napr. mikroskop, silomer, odmerný valec, váhy, stopky, modely ľudského tela a iných živých organizmov, mapy…) aj do domácich podmienok. Kmeňové školy ponúkajú možnosť zúčastniť sa o. i. aj vyučovania prírodných vied. 

Navyše, mnohí domáci školáci využívajú pri vzdelávaní rôzne inovatívne prístupy, ktoré miestne školy nemusia poskytovať, a tak sa ich domáce vzdelávanie stáva nepopierateľným prínosom. Príkladom veľmi vhodným pre žiakov na 2. stupni je konštruktivistický, bádateľský prístup, ktorý je metodicky rozpracovaný a dostupný pre prírodné vedy a nielen tie – napríklad projekty ExpEdícia (biológia, geografia, fyzika, chémia), Hravá História, Matematika podľa prof. Hejného.  

Takisto rodiny domácich školákov hľadajú spôsoby, ako sa vzájomne podeliť o dobré učebné materiály. Rodiny sa sieťujú pri realizácii niektorých školských projektov, či predmetov. Vyhľadávajú internetové zdroje, ktoré poskytujú kvalitný študijný obsah (napríklad portál lepsiageografia.sk). 

Komisionálne skúšky predstavujú stres 

Je pravdou, že komisionálna skúška predstavuje pre žiaka stres, no nie je to voľbou rodiča, ale rešpektovaním príslušného zákona. Na jeho nevhodné nastavenie OZ DVS poukazuje už roky. Overiť vzdelávanie dieťaťa je možné aj bez stresu a komisionálnych skúšok. Dôkazom toho je príklad z ČR, kde je každý individuálne vzdelávaný žiak dvakrát ročne skúšaný rôznymi formami podľa vzájomnej dohody so školou, napr. portfóliové hodnotenie, kde žiak prinesie súbor materiálov, z ktorých pozostáva jeho vzdelávanie za dané obdobie. Táto forma preskúšania je veľmi prospešná i pre deti, ktoré majú nejaké výchovno-vzdelávacie špecifiká. Je potrebné pri ňom preukázať komplexné vedomosti, prezentačné a technické zručnosti, schopnosť uvažovať v súvislostiach. Teda zručnosti, ktoré sa v dnešnom svete cenia a očakávajú ako od vedúcich pracovníkov, tak od zamestnancov. 

Socializácia 

Socializácia je celoživotný proces. Prebieha všade tam, kde sa ľudia stretávajú v nejakých skupinách. Je to proces prispôsobovania sa jednotlivca normám nejakej skupiny a začlenenia sa do nej. Škola je len jedným z miest, kde socializácia prebieha. Zatiaľ čo deti, ktoré chodia do školy sa stretávajú a majú sociálnu interakciu výhradne so svojimi rovesníkmi a s učiteľmi, domáci školáci zažívajú sociálnu interakciu s rôznymi vekovými skupinami a širším spektrom ľudí. Socializovať sa potrebujú napríklad aj dospelí, ktorí zmenia zamestnanie. Na školské prostredie sa potrebujú socializovať deti, ktoré do školy chodia. Domáci školáci tento proces absolvujú vo chvíli, keď prejdú z domáceho vzdelávania na dennú školskú dochádzku. Prieskum situácie domácich školákov, ktorý uskutočnilo OZ DVS v októbri 2020, dokazuje, že to tieto deti zvládajú a na školské prostredie sa adaptujú. Prieskum dokazuje aj to, že domáci školáci získavajú skúsenosti v sociálnych interakciách v rámci iných skupín (napr. ZUŠ, záujmové krúžky, skupiny domácich školákov). V prílohe Prieskumu situácie domácich školákov sú uvedené o. i. slovné výpovede tretích osôb (autorít, t. j. pedagógov pracujúcich so žiakmi, ktorí sa v minulosti vzdelávali doma, vedúci záujmových krúžkov pracujúci s takými deťmi). 

Dokumenty, o ktoré opierame svoje stanovisko, sú uverejnené na webovej stránke OZ DVS www.domacaskola.sk. 

Prieskum situácie domácich školákov

Titulná foto: Background photo created by kues1 – www.freepik.com

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20