2 % z daní

Registračné údaje občianskeho združenia
Domáce vzdelávanie na Slovensku 

Názov organizácie: Domáce vzdelávanie na Slovensku
Sídlo organizácie: Igram 201, 90084 Báhoň
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37880594

V notárskom registri poberateľov percent z daní nás nájdete na tomto mieste.

Ak viete, ako poukázať 2 %, postačia vám údaje OZ DVS vyššie.

Ak neviete, ako poukázať 2 %, čítajte ďalej a nájdite si svoju cestu!

Postup pre zamestnancov, ktorým daňové priznanie vyhotoví zamestnávateľ

Do 15. 2. 2023 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré si môžete stiahnuť už s našimi údajmi, vyplniť svojimi údajmi a vytlačiť:

Najneskôr do 30. 4. 2023 doručte obe tlačivá (Potvrdenie aj Vyhlásenie) na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Ak ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť, prečítajte si aj záložku „Dobrovoľníci“ nižšie.

Aj váš zamestnávateľ môže poukázať časť svojich daní OZ DVS.

Poproste svojho zamestnávateľa, aby poukázal časť z 2 % ( alebo 1 % podľa podmienok pre právnické osoby) zo svojich daní OZ DVS. Právnické osoby totiž môžu rozdeliť svoje 2 % medzi viacerých prijímateľov.

Postup pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samy

Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu údajmi nášho občianskeho združenia:
Názov: Domáce vzdelávanie na Slovensku
IČO: 37880594

V lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Ak ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť, prečítajte si aj záložku „Dobrovoľníci“ nižšie.

Postup pre právnické osoby

Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 1 % alebo 2 % z dane z príjmu údajmi nášho občianskeho združenia:
Názov: Domáce vzdelávanie na Slovensku
IČO: 37880594

V lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho sídla.

Vykonávali ste v kalendárnom roku 2022 dobrovoľnícku činnosť? Môžete poukázať až 3 %.

Ak ste fyzická osoba alebo zamestnanec a vykonávali ste v kalendárnom roku 2022 dobrovoľnícku činnosť podľa zákona o dobrovoľníctve č. 406/2011 Z. z. v rozsahu najmenej 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane.

Výkon dobrovoľníckej činnosti sa preukazuje písomným Potvrdením o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ktoré vám vydá prijímateľ dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúca organizácia podľa zákona o dobrovoľníctve č. 406/2011 Z. z. Potvrdenie potom priložíte k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby alebo k Daňovému priznaniu.

Na aký účel použijeme peniaze z asignácie?

Prostriedky z asignácie časti dane použijeme podľa zákona, teda podľa Stanov OZ DVS na podporu našich pravidelných celoslovenských akcií pre rodiny v domácom vzdelávaní:

  • Mamy samy (február)
  • No Back To School (začiatok septembra)
  • Akadémia domáceho vzdelávania (apríl)
  • Konferencia domáceho vzdelávania (október/november)
  • Domškolácka čitateľská výzva (marec – október)
  • vzdelávacie webináre pre domškolácke rodiny

Vopred Vám ďakujeme za ochotu pomôcť nášmu občianskemu združeniu!

Aké sumy sme od vás obdržali z asignácie v predchádzajúcich rokoch?

Zdroj: finstat.sk

Ako sme využili peniaze z asignácie z predchádzajúcich rokov?

  • značná časť ubytovania rodinám na No Back To School (august 2016).
  • ubytovanie účastníčkam Mamy samy (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)

Za príspevky ďakujeme všetkým, ktorí nám týmto spôsobom pomáhajú!

Finančná správa SR uverejňuje informácie o veľkosti príspevkov 2 % pre jednotlivé združenia na svojej webovej stránke.

Aktualizácia: 24. 2. 2023