Darujte nám, prosím, percentá z Vašich daní za rok 2016

Aktualizované: 17.2.2017

Registračné údaje nášho OZ

Názov organizácie: Domáce vzdelávanie na Slovensku
Sídlo organizácie: Igram 201, 90084 Báhoň
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo organizácie: 37880594

V notárskom registri poberateľov percent z daní nás nájdete na tomto mieste

Na aký účel použijeme peniaze z asignácie

Prostriedky z asignácie časti dane použijeme podľa zákona teda podľa Stanov OZ (nižšie v časti „Ciele združenia“) na podporu našich pravidelných celoslovenských akciách ako sú:

 • No back to school (býva začiatkom septembra)
 • Akadémia domácich školákov (býva v máji)
 • Seminár domáceho vzdelávania (býva v októbri/novembri)

Ciele združenia

OZ Domáce vzdelávanie sleduje tieto ciele (zo stanov združenia):

(1) Pomocou dostupných prostriedkov sa zasadzovať o to, aby v zmysle princípu subsidiarity sa rodičia v čo najväčšej miere podieľali na vzdelávaní a formovaní osobnosti svojich detí.

(2) Publikačnou, vzdelávacou a konzultačnou činnosťou, prekladom cudzojazyčných textov, organizovaním kurzov, prednášok a seminárov a pod. informovať širokú laickú a odbornú verejnosť o existencii, možnostiach a výhodách domáceho vzdelávania a jeho pozitívnych prínosoch pri formovaní detí, rodín a spoločnosti.

(3) Združovať, informovať a podporovať rodiny aj jednotlivcov, ktorí prejavia záujem o takúto formu vzdelávania detí.

(4) V spolupráci s akademickou obcou vypracovať projekt domáceho vzdelávania (DV), vyhodnotiť podmienky jeho realizácie, analyzovať záujem, finančné náklady a zhodnotiť celkové reálne možnosti zavedenia DV do prostredia slovenskej spoločnosti.

(5) V prípade pozitívnych výsledkov informovať Ministerstvo školstva a odbornú verejnosť o ich zistení a zároveň presadzovať legislatívne zmeny v prospech domáceho vzdelávania na Slovensku.

(6) Spolupracovať s inými združeniami a organizáciami doma i v zahraničí s podobným zameraním.

(7) Organizovanie výchovno-vzdelávacích a voľnočasových činností vrátane pobytových podujatí pre deti, mládež a dospelých na Slovensku aj v zahraničí.

Kto môže darovať percentá zo svojich daní nášmu OZ?

a) zamestnanec, ak daňové priznanie Vám urobia v práci

(b) zamestnanec, ak daňové priznanie si robíte sám

(c) ak máte firmu

Ak ste zamestnanec a daňové priznanie Vám urobia v práci

 1. Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. V niektorých prípadoch Vám účtovníčky zamestnávateľa pomôžu s vyplnením papierov a potom nemusíte čítať ďalej. V opačnom prípade pokračujte bodom 3.
 3. Z „Potvrdenia“ si zistite dátum zaplatenia dane a vypočítajte si, ak chcete darovať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od OZ, pre ktorú ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali ako dobrovoľník a odpracovali ste viac ako 40 hodín.
 4. Vyberte si naše OZ ako prijímateľa registrovaného v Notárskom registri na tomto mieste
 5. Údaje o prijímateľovi vypíšte do „Vyhlásenia“ spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 6. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje percentá z daní, zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním Vášho mena prijímateľovi
 7. Tlačivá „Vyhlásenie“ spolu s „Potvrdením“, doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, ktorý to je nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 
 8. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k „Vyhláseniu“ a „Potvrdeniu o zaplatení dane“ priložte aj „Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti“
 9. Daňové úrady prevedú Vaše percentá na účet prijímateľa do 90 dní.

Ak ste zamestnanec a daňové priznanie si robíte sám

 1. Vyberte si naše OZ ako prijímateľa registrovaného v Notárskom registri na tomto mieste
 2. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – minimálne však 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín a máte o tom „Potvrdenie od organizácie“.
 3. Daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré treba do daňového priznania uviesť, nájdete pri OZ na tomto mieste
 4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje percentá z daní, zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (resp. Vášho mena)
 5. Vyplnené daňové priznanie doručte v určenej lehote (zvyčajne do 31.03.2017, resp. podľa zákona) na Váš príslušný daňový úrad podľa bydliska, adresu nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost a v určenom termíne zaplaťte daň z príjmov.
 6. Ak ste poukázali 3% z dane, musíte doložiť k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti
 7. Daňové úrady prevedú Vaše percentá na účet prijímateľa do 90 dní.

Ak máte firmu

 1. Vyberte si naše OZ ako prijímateľa registrovaného v Notárskom registri na tomto mieste
 2. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 3. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 4. POZOR:

  a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

  b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

 5. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 6. Údaje o našom OZ, ktoré treba zadať do Daňového priznania nájdete v v Notárskom registri na tomto mieste
 7. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 8. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje percentá z daní, zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov
 9. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v zákonnej lehote na Váš daňový úrad (podľa sídla, adresu nájdete na: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost) a v termíne zaplaťte daň z príjmov.
 10. Daňové úrady prevedú Vaše percentá na účet prijímateľa do 90 dní

Tlačivá

Tlačivá, ktoré potrebujete na darovanie daní nájdete na stránke http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Vopred Vám Ďakujeme za Vašu ochotu pomôcť nášmu OZ

Branislav Krajčovič

Copyright Matej Žiak

Copyright Matej Žiak