Dokumenty ku DV

Individuálne vzdelávanie je forma plnenia školskej dochádzky definovaná v zákone číslo 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), konkrétne §24.

Žiadosť o individuálne vzdelávanie

Kto, kedy a ako môže požiadať o individuálne vzdelávanie

O individuálne vzdelávanie je možné požiadať pre

Žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania podáva písomne zákonný zástupca maloletého žiaka alebo plnoletý žiak. Žiadosť sa podáva škole, do ktorej bol žiak prijatý. O žiadosti rozhoduje riaditeľ školy.

Čo musí žiadosť obsahovať

Obsah žiadosti definuje odsek 5:

  • meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu žiaka,
  • ročník, prípadne polrok a obdobie, na ktoré sa má individuálne vzdelávanie povoliť,
  • dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania,
  • meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá bude uskutočňovať individuálne vzdelávanie žiaka, ktorému má byť povolené individuálne vzdelávanie, a jej doklady o splnení kvalifikačných predpokladov,

Prílohy žiadosti o IV

  • individuálny vzdelávací program, ktorého princípy a ciele vzdelávania musia byť v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona,
  • popis priestorového a materiálno-technického zabezpečenia a podmienok ochrany zdravia individuálne vzdelávaného žiaka,
  • zoznam učebníc a učebných textov, ktoré budú pri individuálnom vzdelávaní žiaka používané,
  • ďalšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na individuálne vzdelávanie žiaka.

Ak rodič žiada o individuálne vzdelávanie kvôli zdravotnému stavu žiaka, musí k žiadosti priložiť aj vyjadrenie pediatra. (odsek 3.)

Kto uskutočňuje vzdelávanie žiaka

Ak rodič žiada o individuálne vzdelávanie kvôli zdravotnému stavu žiaka, zabezpečuje žiakovi pedagóga kmeňová škola a to v rozsahu najmenej 2 hodiny týždenne (odsek 3.)

Ak rodič žiada o individuálne vzdelávanie z iných ako zdravotných dôvodov, musí svojmu dieťaťu sám nájsť kvalifikovaného pedagóga, to znamená pedagóga s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v odbore učiteľstvo 1. stupňa základnej školy (odsek 4.)

Kontrola a hodnotenie

Kontrolu nad vzdelávaním žiaka vykonáva kmeňová škola formou komisionálnej skúšky z príslušného učiva každého povinného predmetu za každý polrok. Na základe výsledkov komisionálnej skúšky vydá škola vysvedčenie (odsek 6.)

Ak je žiak individuálne vzdelávaný kvôli zdravotnému znevýhodneniu, je podľa zákona oslobodený od komisionálnych skúšok, klasifikovaný je na základe písomnej správy, ktorú štvrťročne predkladá riaditeľovi kmeňovej školy vyučujúci pedagóg individuálne vzdelávaného žiaka. Pri klasifikovaní sa berie do úvahy aj žiakov zdravotný stav (odsek 8.)

Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o individuálne vzdelávanie (modré časti v dokumente nahraďte Vašimi údajmi)
Individuálny vzdelávací program a Popis priestorového a materiálno-technického zabezpečenia a podmienok ochrany zdravia individuálne vzdelávaného žiaka