Dokumenty k DV

Vzory dokumentov často poskytnú priamo kmeňové školy. Ak vám kmeňová škola vzory dokumentov poskytne, odporúčame vám použiť vzory školy. 

Nižšie vám ponúkame vzory dokumentov pre celé spektrum situácií, ktoré nastanú alebo môžu nastať v súvislosti s domácim vzdelávaním.

Text uvedený vo vzoroch z našej ponuky modrou farbou upravte / doplňte tak, aby zodpovedal vašej konkrétnej situácii a po jeho úprave zmeňte farbu textu späť na čiernu. 

Vo väčšine žiadostí je priestor na podpisy obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa. Školy požiadavkou podpisu oboch zákonných zástupcov chcú predísť možnému sporu z nejednotnosti zákonných zástupcov.

Vzory dokumentov pre predškolákov

NAJČASTEJŠIe POUŽÍVANé DOKUMENTy

Žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania na žiadosť zákonného zástupcu (podľa § 28b ods. 2 písm. b) školského zákona)

Žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania zo zdravotných dôvodov (podľa § 28b ods. 2 písm. a) školského zákona)

Súhlas pediatra s individuálnym vzdelávaním zo zdravotných dôvodov

ostatné dokumenty

Žiadosť o povolenie vzdelávania v škole mimo územia SR (podľa § 23 písm. b) školského zákona)

Súhlas pediatra s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

Informovaný súhlas rodičov s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

Žiadosť o ukončenie individuálneho vzdelávania povoleného na žiadosť zákonného zástupcu

Žiadosť o ukončenie individuálneho vzdelávania povoleného zo zdravotných dôvodov

Žiadosť o ukončenie vzdelávania v škole mimo územia SR

Vzory dokumentov pre školákov v SR

najčastejšie používané dokumenty 

Žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania na žiadosť zákonného zástupcu (podľa § 24 ods. 2 písm. b) školského zákona) 

Žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania zo zdravotných dôvodov (podľa § 24 ods. 2 písm. a) školského zákona) 

Vyjadrenie pediatra k individuálnemu vzdelávaniu zo zdravotných dôvodov

Individuálny vzdelávací program (obsahuje aj vzor popisu priestorového a materiálno-technického zabezpečenia a podmienok ochrany zdravia individuálne vzdelávaného žiaka)

Súhlas garanta / vzdelávateľa

Ostatné dokumenty

Žiadosť o povolenie vzdelávania v škole mimo územia SR (podľa § 23 písm. b) školského zákona)

Žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania v zahraničí (podľa § 23 písm. e) školského zákona) 

Žiadosť o povolenie vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu (podľa § 23 písm. f) školského zákona) 

Žiadosť o poskytnutie učebníc

Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky

Žiadosť o vykonanie komisionálnych skúšok v náhradnom termíne

Žiadosť o povolenie prítomnosti zákonného zástupcu žiaka na komisionálnych skúškach

Žiadosť o ukončenie individuálneho vzdelávania (pôvodne povoleného zo zdravotných dôvodov alebo na žiadosť zákonného zástupcu)

Žiadosť o ukončenie vzdelávania v škole mimo územia SR (pôvodne povoleného podľa § 23 písm. b) školského zákona)

Žiadosť o ukončenie individuálneho vzdelávania v zahraničí (pôvodne povoleného podľa § 23 písm. e) školského zákona)

Žiadosť o ukončenie vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu (pôvodne povoleného podľa § 23 písm. f) školského zákona)

Pri dohodnutej finančnej odmene odporúčame uzavrieť zmluvu s garantom v písomnej forme, dohoda s garantom však môže byť uzavretá aj v ústnej forme.

Vzory dokumentov pre školákov v ČR

Žádost o povolení individuálního vzdělávání (podľa § 41 českého školského zákona)

Prohlášení garanta 

Žiadosť o potvrdenie o návšteve českej školy

Aktualizácia: 17. 6. 2024
Text nie je právne záväzný, viac na stránke Zodpovednosť OZ DVS.