OZ DVS

OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku (OZ DVS) je občianske združenie, ktoré sa od roku 2002 zameriava na podporu domáceho vzdelávania u nás, šíri povedomie o domácom vzdelávaní, pomáha domškoláckym rodinám, snaží sa zlepšovať prostredie domáceho vzdelávania na Slovensku a s týmto cieľom spolupracuje so všetkými aktérmi domáceho vzdelávania – rodinami, kmeňovými školami a štátom. 

„Vytvárame priestor na budovanie podpornej siete, vzdelávanie sa v oblasti domáceho vzdelávania a výmenu skúseností a overenej praxe.“  

VÍZIA A POSLANIE

ZLEPŠUJEME PODMIENKY DV

Zlepšujeme podmienky, za ktorých je možné domáce vzdelávanie na Slovensku realizovať – snažíme sa o zmenu štatútu a formy skúšok, aby reflektovali charakter DV, o nižšiu administratívnu záťaž pre školy a primerané financovanie zo strany štátu. Preto spolupracujeme na zlepšení legislatívy a predpisov v oblasti domáceho vzdelávania s cieľom vytvoriť jednotný a zrozumiteľný rámec pre všetkých aktérov vzdelávania.

ZVYŠUJEME INFORMOVANOSŤ

Záujemcom o domáce vzdelávanie a širokej domškoláckej verejnosti poskytujeme bezplatný informačný servis na našom webe. Poskytujeme konzultácie a organizujeme informačné webináre voľne dostupné na našom YouTube kanáli.  

ŠÍRIME POVEDOMIE

Šírime povedomie o domácom vzdelávaní v komunite aj v rámci širokej verejnosti. Búrame predsudky spájané s domácim vzdelávaním a umožňujeme širšej verejnosti lepšie pochopiť dôvody i priebeh domáceho vzdelávania. Komunikujeme s médiami. Vlastnými publikáciami a článkami umožňujeme nahliadnuť do života domškolákov.

PODPORUJEME RODINY DOMŠKOLÁKOV

Organizujeme pravidelné domškolácke podujatia. Organizujeme vzdelávacie webináre a podporné skupiny pre rodičov. Pomáhame organizovať regionálne domškolácke stretnutia. Informujeme o domškolácky zaujímavých možnostiach vzdelávania najmä formou zážitkovej, múzejnej či galerijnej pedagogiky a e-learningu.  

PODPORUJEME KMEŇOVÉ ŠKOLY

Školy naklonené domácemu vzdelávaniu informujeme o dianí v oblasti domáceho vzdelávania. Vytvárame im priestor na vzájomnú komunikáciu a sieťovanie. Organizujeme webináre a online stretnutia. Pomáhame im pri riešení špecifických situácií, ktoré môžu nastať pri plnení povinnej školskej dochádzky alebo povinného predprimárneho vzdelávania formou individuálneho vzdelávania. 

STARÁME SA O NAŠICH ČLENOV

Poskytujeme im pravidelný infoservis zo sveta domáceho vzdelávania priamo do schránky. Vyhľadávame a sprostredkúvame rôzne výhody zamerané na sieťovanie a vzdelávanie.

HISTÓRIA OZ DVS

STANOVY OZ DVS


CHCEŠ BYŤ ČLENOM OZ DVS?

Pridať sa k stovkám ďalších domškoláckych rodičov?
Stať sa súčasťou celoslovenskej domškoláckej organizácie?
Využívať členské výhody?

Aktualizácia: 7. 11. 2023

Copyright © k obrázkom a písomným materiálom na tejto stránke vlastní OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku, ak nie je uvedené inak a možno ich používať iba s jeho písomným súhlasom.