Konferencia domáceho vzdelávania 2024

OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku v spolupráci Pedagogickou fakultou UK a InkluCiTy organizuje 11. konferenciu domáceho vzdelávania.

27. apríla 2024
Pedagogická fakulta UK, Račianska 59, Bratislava

Ako sa dostať na konferenciu

Program

Témy

Rečníci

Emma Lujza BARILOVÁ

Emma Lujza Barilová je absolventkou debatného porgramu. Debate sa venuje už viac ako šesť rokov. Momentálne pracuje ako rozvojová koordinátorka stredoškolského debatného programu. Navštevuje základné aj stredné školy po celom Slovensku s cieľom šíriť povedomie o kritickom myslení a debate.

Poslaním Slovenskej debatnej asociácie je podporovať kritické myslenie, otvorenosť a občianstvo mladých ľudí. Realizujeme 6 programov, z ktorých najväčší je stredoškolský debatný program. Debatná metodika mladých ľudí cielene rozvíja kľúčové oblasti, ktoré sú relevantné nielen pre ich štúdium, ale sú aj tými najžiadanejšími zručnosťami na neustále sa meniacom pracovnom trhu. 

Klaudia BELICOVÁ

Klaudia Belicová je vedúcou oddelenia Vzdelávame v organizácii Post Bellum, ktorá od roku 2011 zhromažďuje, dokumentuje spomienky/svedectvá pamätníkov a pamätníčok kľúčových momentov moderných slovenských dejín a sprostredkúva ich ďalej prostredníctvom online archívu www.memoryofnations.sk, médií a pod. Od roku 2015 realizuje na slovenských školách unikátne celodenné vzdelávacie zážitkové workshopy založené na metóde dramatickej výchovy. 

Matej BERÁNEK

Matej Beránek vyštudoval politológiu a slovenské dejiny na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V súčasnosti pôsobí v Múzeu holokaustu v Seredi  a na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Vo svojich odborných prácach sa venuje predovšetkým moderným dejinám, pričom sa zameriava na problematiku holokaustu a nedemokratických režimov. 

Lucie BEŠTOVÁ

Mama troch, teraz už dospelých detí, ktoré vzdelávala doma na 1. a 2. stupni ZŠ. Vzdelávaniu detí sa venuje aj naďalej formou doučovania či prípravy na prijímacie skúšky na stredné školy, alebo vedenia domškoláckych študentov k maturite. Na celorepublikovej úrovni organizuje stretnuria rodín v domácom vzdelávaní (konferencia, začiatok školského roku, pravidelné mesačné stretnutia) a rozposiela informačný newsletter.

Michal BOŽÍK

Psychológ pôsobiaci vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) v Bratislave. V rámci doktorandského štúdia na Univerzite Karlovej skúma pravidlá používania digitálnych technológií v školách a venuje sa aj téme digitálneho rodičovstva a digitálnych technológií. Podieľa sa na výskume používania digitálnych technológií deťmi v rámci výskumnej česko-slovensko-fínskej vzorky rodičov. Je autorom dokumentárneho filmu o videohrách s názvom Cesta hrdinu. Pracoval ako herný dizajnér v spoločnosti Pixel Federation a pôsobil aj v programe Teach for Slovakia ako učiteľ. Participoval na vzniku portálu www.vlcata.sk, ktorého je odborným garantom.

Monika FRIČOVÁ

Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, bola dlho aktívna v komunite ľudí so zdravotným znevýhodnením a po tridsiatich rokoch spolupráce s ich rodinami stále vidí priestor na zlepšenia v tejto oblasti. V roku 2016 spolu s ďalšími mamami detí so zdravotným znevýhodnením založili Platformu rodín detí so zdravotným znevýhodnením, ktorá podporuje rodiny detí so zdravotným znevýhodnením, presadzuje ich práva a zvyšuje porozumenie verejnosti voči zdravotnému znevýhodneniu. Monika je riaditeľkou Platformy rodín a venuje sa v nej hlavne rozvoju včasnej intervencie a budovaniu siete rodičovských peer poradcov. 

PaedDr. Eva GELÁNYIOVÁ

Vyše štyridsať rokov sa venuje  deťom so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami (ŠVVP) – najskôr ako špeciálny pedagóg, neskôr ako zriaďovateľka a riaditeľka súkromného centra špeciálnopedagogického poradenstva so zameraním na diagnostiku a poradenstvo pre rodičov, špeciálnych pedagógov i učiteľov. V starostlivosti mala tiež deti so ŠVVP v domácom vzdelávaní a s kmeňovými školami spolupracuje na tom, aby pri preverovaní vedomostí boli rešpektované oslabenia týchto detí. Podieľala na tvorbe pomôcok pre deti so ŠVVP (Bystríkove pomôcky: SJ, L, MAT a Bystríkove vybrané slová.).

V súčasnosti poskytuje, poradenstvo ako špeciálny pedagóg pre rodičov, pedagogických asistentov a pre tých, ktorí sa s pochopením a prijatím venujú deťom so ŠVVP.

Barbora KABINOVÁ

Mama troch detí, vyštudovaná ochranárka prírody a krajiny a lektorka ekovýchovných a vzdelávacích programov pre domškolákov. Deti vzdeláva predovšetkým zážitkovo a pomocou projektov. Domáce vzdelávanie im dáva priestor navštevovať múzeá, galérie, hrady, cestovať a spoznávať krajinu, chodiť na výlety a učiť sa tak v praxi, o čom je svet okolo. Od októbra 2023 je predsedníčkou OZ DVS. Pôsobí najmä v tíme PR, má na starosti pravidelný týždenný spravodaj pre členov, podieľa sa na spravovaní webovej stránky OZ DVS a organizuje domškolácke stretnutia v Bratislave.

Judita KAPICOVÁ

Mama troch, teraz už dospelých detí, ktoré vzdelávala doma na 1. stupni ZŠ. Už takmer dvadsať rokov sa venuje sprevádzaniu rodín v domácom vzdelávaní. Je aktívnou členkou ADV (Asociace pro domácí vzdělávání) a svojou účasťou na rôznych odborných platformách sa usiluje o lepšie podmienky domáceho vzdelávania v Česku.

Viera KRAJČOVIČOVÁ

Mama detí, ktoré začínali s domácim vzdelávaním na Slovensku krátko po jeho uzákonení. Doma svojich päť detí vzdelávala dvanásť rokov. V tom čase viedla OZ DVS ako jeho predsedníčka. V súčasnosti pracuje ako učiteľka matematiky a fyziky na základnej škole.

doc. Martin KURUC

Učí tak študentov, ako aj ich učiteľov. Zameriava sa hlavne na tzv. mäkké zručnosti a mediáciu. Rozumie vývinu dieťaťa, rôznym poruchám, práci v skupinách. V jeho profesnom životopise však okrem pedagogických a vychovávateľských pozícií nájdeme aj aktívne členstvo v Lúčnici. Aktuálne pôsobí ako pedagóg na Katedre pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Sústredí sa na témy seba-regulácia a motivácia, výchova k zodpovednosti a samostatnosti či pedagogická diagnostika porúch správania. Svoje expertné rady okrem Indície momentálne poskytuje aj Živici, Teach for Slovakia či Nadácii Pontis. Je veľký sympatizant lenivého rodičovstva, Montessori pedagogiky a školy Summerhill. 

Monika LUDROVANOVÁ

Mama dvoch detí v domácom vzdelávaní. Vyštudovala účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pracovala ako finančná kontrolórka a neskôr ako banková audítorka. Od roku 2020 sa v OZ DVS venuje legislatíve v oblasti domáceho vzdelávania. Pre rodičov pripravila Manuál DV, odpovede na často kladené otázky a vzory dokumentácie k domácemu vzdelávaniu. Píše články k legislatíve DV a poskytuje k tejto téme konzultácie. Je predsedníčkou Pracovnej skupiny pre IV,  ktorej cieľom je zlepšenie legislatívnych podmienok DV na Slovensku.

Anna LOJEKOVÁ, PhD.

Vyštudovala učiteľstvo pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy. Následne sa zamerala na odborovú didaktiku. Dvadsať rokov sa aktívne venuje individuálnemu, skupinovému a školskému vyučovaniu. Zároveň vzdeláva svojich dvoch synov formou domáceho vzdelávania.

Eva NETÍKOVÁ

Mama troch, teraz už dospelých detí, ktoré sa učili doma na prvom a druhom stupni ZŠ. Strednú školu študovali formou individuálneho študijného plánu. Každé dieťa trochu inak, ako mu to vyhovovalo. V súčasnosti pomáha (sprevádza) rodiny v domácom vzdelávaní. Úzko spolupracuje s Juditou Kapicovou.

Zuzana VNENČÁKOVÁ

Mama troch detí s deväťročnou domškoláckou praxou. V minulosti viedla OZ DVS a spolupracovala na vzdelávacích aktivitách pre rodičov domácich školákov. Rada rozbieha nové užitočné projekty, lektoruje, koučuje, sprevádza ľudí a tímy pri ich rozvoji. Ako dlhoročná domškolácka mama neraz čelila dôsledkom nerovnováhy medzi napĺňaním svojich potrieb a venovaním sa svojim deťom v DV.  Ako sama  hovorí: „Nie som expertka v tom, ako byť spokojná, ale v tom, ako hľadať cesty vedúce k spokojnosti.“ 

Partneri

Tešte sa na deň nabitý zaujímavými domškoláckymi informáciami
… a stretnutiami v kuloároch 😉

OZ DVS spečatilo spoluprácu s InkluCiTy formou memoranda: