Ako začať s domácim vzdelávaním predškolákov

Legislatíva

Domáce vzdelávanie (formálne „individuálne vzdelávanie“) je forma plnenia povinného predprimárneho vzdelávania definovaná v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Postup, ktorý odporúčame dodržať

 1. Prečítajte si Školský zákon (najmä paragrafy § 28a § 28b) napr. na zakonypreludi.sk.
 2. Vyberte si materskú školu, do ktorej chcete dieťa zapísať. Môžete si vybrať ktorúkoľvek materskú školu, ktorá je v sieti škôl a školských zariadení SR.
 3. Kvalifikačná požiadavka (vzdelanie vzdelávateľa) pri individuálnom vzdelávaní predškolákov je ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou v akomkoľvek odbore (teda nie je potrebné pedagogické vzdelanie).
  • Ak kvalifikačnú požiadavku spĺňate, môžete byť vzdelávateľom svojho dieťaťa v individuálnom vzdelávaní.
  • Ak takéto vzdelanie nemáte vy, musíte si nájsť garanta, ktorý kvalifikačnú požiadavku spĺňa. Od garanta budete potrebovať kópiu jeho dokladu o vzdelaní. Garant sa do procesu vzdelávania zapája podľa vašej vzájomnej dohody (v závislosti od vašich potrieb).
  • Pri individuálnom vzdelávaní dieťaťa z dôvodu jeho zdravotného stavu nie je určená žiadna kvalifikačná požiadavka na zákonného zástupcu, keďže v tomto prípade zabezpečuje vzdelávanie učiteľ materskej školy v rozsahu minimálne 2 hodiny týždenne. 
 4. Zavolajte do materskej školy, ktorú ste si vybrali a porozprávajte sa s riaditeľom/riaditeľkou. Ak bude súhlasiť s domácim vzdelávaním, pokračujte ďalej.
 5. Zapíšte dieťa do vami vybranej materskej školy.
 6. Po obdržaní rozhodnutia o prijatí pošlite riaditeľovi/riaditeľke materskej školy žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania (povinné náležitosti žiadosti o povolenie individuálneho vzdelávania sú uvedené v Školskom zákone v § 28b). K žiadosti priložte kópiu dokladu o vzdelaní osoby, ktorá spĺňa kvalifikačnú požiadavku (teda priložte maturitné vysvedčenie alebo diplom).
  • V prípade, že žiadate o individuálne vzdelávanie z dôvodu zdravotného stavu dieťaťa, nemusíte prikladať kópiu dokladu o vzdelaní, ale musíte priložiť súhlas pediatra alebo odporúčanie zariadenia poradenstva a prevencie ohľadom individuálneho vzdelávania (stačí jeden z týchto dokladov).
  • Ak vám materská škola neposkytne svoju predlohu žiadosti a príslušných príloh, môžete použiť dokumenty k DV, ktoré pripravilo OZ DVS.
 7. Po obdržaní rozhodnutia o povolení individuálneho vzdelávania a pred začiatkom individuálneho vzdelávania má materská škola (v spolupráci so zákonným zástupcom) určiť obsah individuálneho vzdelávania, na základe ktorého budete vedieť, čo máte dieťa naučiť do termínu posúdenia plnenia obsahu individuálneho vzdelávania, ktorý bude v marci školského roka, v ktorom dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie (presný termín vám oznámi materská škola).
 8. A môžete začať!

Kontrola

Kontrolu nad individuálnym vzdelávaním dieťaťa vykoná kmeňová materská škola. V priebehu mesiaca marec je zákonný zástupca povinný v čase a rozsahu určenom materskou školou zabezpečiť účasť dieťaťa na povinnom predprimárnom vzdelávaní v materskej škole. Materská škola v tomto čase posúdi, či sa pri individuálnom vzdelávaní plní obsah individuálneho vzdelávania. 

Dieťa, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie z dôvodu zdravotného stavu, neabsolvuje posúdenie plnenia obsahu individuálneho vzdelávania. V tomto prípade učiteľ materskej školy, ktorý zabezpečuje individuálne vzdelávanie dieťaťa, na konci polroka predloží riaditeľovi materskej školy písomnú správu o individuálnom vzdelávaní dieťaťa.

Viac informácií

Podrobnejšie informácie o povinnom predškolskom vzdelávaní formou domáceho vzdelávania sa dozviete v zázname z webinára OZ DVS Domáce vzdelávanie predškolákov.

Detailný postup vybavenia individuálneho vzdelávania pre predškolákov (vrátane postupu vybavenia individuálneho vzdelávania v škole v zahraničí) nájdete v Manuáli pre rodičov

Odpovede na najčastejšie otázky spojené s domácim vzdelávaním nájdete v časti Často kladené otázky.

CHCEŠ BYŤ ČLENOM OZ DVS?

Pridať sa k stovkám ďalších domškoláckych rodičov?
Stať sa súčasťou celoslovenskej domškoláckej organizácie?
Využívať členské výhody?

Aktualizované: 20. 2. 2023
Text nie je právne záväzný, viac na stránke Zodpovednosť OZ DVS.