Ako začať s domácim vzdelávaním

Školský zákon č. 245/2008 Z. z. predpisuje za akých podmienok možno vzdelávať doma.

Podľa § 23 písmeno a) je formou osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky „individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole podľa tohto zákona (ďalej len „individuálne vzdelávanie“)“.

Paragrafy § 24 a § 25 hovoria o krokoch, ktoré musíte dodržať.

Postup, ktorý odporúčame dodržať

  1. Prečítajte si Školský zákon (najmä paragrafy § 23 až § 25) napr. na slov-lex.sk alebo na zakonypreludi.sk.
  2. Vyberte si kmeňovú školu, v ktorej bude dieťa zapísané a kde bude skladať skúšky. Môže to byť ktorákoľvek škola v SR, my však máme dobré skúsenosti so školami, ktoré nájdete v časti Školy pre DV.
  3. Nájdite si garanta. Zákon vyžaduje, aby ste vzdelávanie zabezpečili „osobou, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ustanovené pre učiteľov 1. stupňa základnej školy“. To znamená, že musíte mať vzdelanie učiteľa 1. stupňa alebo si musíte takúto osobu zabezpečiť. Ak by ste si nevedeli rady, postupujte podľa odporúčaní v časti Často kladené otázky.
  4. Zavolajte do školy, ktorú ste si vybrali a porozprávajte sa s riaditeľom/riaditeľkou. Ak bude súhlasiť, pokračujte ďalej.
  5. Spádovú školu (podľa adresy trvalého bydliska) informujte, že chcete dieťa zapísať na inú školu.
  6. Choďte na zápis do kmeňovej školy.
  7. Po obdržaní rozhodnutia o prijatí pošlite potrebné dokumenty.
  8. A môžete začať!

Ak prehlasujete dieťa v priebehu školského roka, podajte do novej kmeňovej školy žiadosť o prijatie. Keď obdržíte rozhodnutie o prijatí, pošlite žiadoť o individuálne vzdelávanie s prílohami a do predošlej školy pošlite odhlášku / informujte o odhlásení dieťaťa.

Domáce vzdelávanie je na Slovensku povolené len na 1. stupni ZŠ. Ak chcete vzdelávať doma aj na 2. stupni alebo vám nie je niečo jasné, postupujte podľa našich odporúčaní na stránke Často kladené otázky.

Posledná zmena: 7. 1. 2021