Ako začať s domácim vzdelávaním školákov

Legislatíva

Domáce vzdelávanie (formálne „individuálne vzdelávanie“) je forma plnenia školskej dochádzky definovaná v zákone číslo 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Podľa § 23 písmeno a) je formou osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky „individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole podľa tohto zákona (ďalej len „individuálne vzdelávanie“)“.

Paragrafy § 24 a § 25 hovoria o krokoch, ktoré musíte dodržať.

Odporúčaný postup

  1. Prečítajte si Školský zákon (paragrafy § 23 až § 25) napr. na slov-lex.sk alebo na zakonypreludi.sk.
  2. Vyberte si kmeňovú školu, v ktorej bude dieťa zapísané a kde bude skladať skúšky. Môže to byť ktorákoľvek škola v SR, my však máme dobré skúsenosti so školami, ktoré nájdete v časti Školy pre DV.
  3. Nájdite si garanta. Zákon vyžaduje, aby ste vzdelávanie zabezpečili „osobou, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ustanovené pre učiteľov 1. stupňa základnej školy“. To znamená, že musíte mať vzdelanie učiteľa 1. stupňa alebo si musíte takúto osobu zabezpečiť. Ak by ste si nevedeli rady, postupujte podľa odporúčaní v časti Často kladené otázky.
  4. Zavolajte do školy, ktorú ste si vybrali a porozprávajte sa s riaditeľom/riaditeľkou. Ak bude súhlasiť, pokračujte ďalej.
  5. Spádovú školu (podľa adresy trvalého bydliska) informujte, že chcete dieťa zapísať na inú školu.
  6. Choďte na zápis do kmeňovej školy, ak začínate s DV od prvého ročníka.
  7. Po obdržaní rozhodnutia o prijatí pošlite potrebné dokumenty.
  8. A môžete začať!

Ak prehlasujete dieťa v priebehu školského roka, podajte do novej kmeňovej školy žiadosť o prijatie. Keď obdržíte rozhodnutie o prijatí, pošlite žiadoť o individuálne vzdelávanie s prílohami a do predošlej školy pošlite odhlášku / informujte o odhlásení dieťaťa.

Domáce vzdelávanie je na Slovensku povolené zatiaľ len na 1. stupni ZŠ. Ak chcete vzdelávať doma aj na 2. stupni alebo vám nie je niečo jasné, postupujte podľa našich odporúčaní na stránke Často kladené otázky.

Kto uskutočňuje vzdelávanie žiaka

Ak rodič žiada o individuálne vzdelávanie kvôli zdravotnému stavu žiaka, zabezpečuje žiakovi pedagóga kmeňová škola, a to v rozsahu najmenej 2 hodiny týždenne (odsek 3).

Ak rodič žiada o individuálne vzdelávanie z iných ako zdravotných dôvodov, musí svojmu dieťaťu sám nájsť kvalifikovaného pedagóga, to znamená pedagóga s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v odbore učiteľstvo 1. stupňa základnej školy (odsek 4).

Kontrola a hodnotenie

Kontrolu nad vzdelávaním žiaka vykonáva kmeňová škola formou komisionálnej skúšky z príslušného učiva každého povinného predmetu za každý polrok. Na základe výsledkov komisionálnej skúšky vydá škola vysvedčenie (odsek 6).

Ak je žiak individuálne vzdelávaný kvôli zdravotnému znevýhodneniu, je podľa zákona oslobodený od komisionálnych skúšok, klasifikovaný je na základe písomnej správy, ktorú štvrťročne predkladá riaditeľovi kmeňovej školy vyučujúci pedagóg individuálne vzdelávaného žiaka. Pri klasifikovaní sa berie do úvahy aj žiakov zdravotný stav (odsek 8).

Aktualizované: 4. 4. 2021