Ako začať s domácim vzdelávaním školákov

Legislatíva

Domáce vzdelávanie (formálne „individuálne vzdelávanie“) je forma plnenia školskej dochádzky definovaná v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Postup, ktorý odporúčame dodržať

 1. Prečítajte si Školský zákon (najmä paragrafy § 23 až § 25) napr. na zakonypreludi.sk.
 2. Vyberte si kmeňovú školu, do ktorej chcete dieťa zapísať a kde bude polročne preskúšané.  Môžete si vybrať ktorúkoľvek školu, ktorá je v sieti škôl a školských zariadení SR, my však máme skúsenosti so školami, ktoré nájdete v časti Školy pre DV.
 3. Kvalifikačná požiadavka (vzdelanie vzdelávateľa) pri individuálnom vzdelávaní školákov je pri žiakoch na:
  1. stupni ZŠ – osoba, ktorá má ukončené vysokoškolského vzdelanie druhého stupňa ustanovené pre učiteľov 1. stupňa základnej školy,
  2. stupni ZŠ – osoba, ktorá má ukončené vysokoškolského vzdelanie druhého stupňa ustanovené pre učiteľov 2. stupňa základnej školy v akomkoľvek odbore (nie je potrebné hľadať pedagóga na každý predmet, ale na všetky predmety stačí jeden pedagóg s požadovaným vzdelaním).
  • Ak kvalifikačnú požiadavku spĺňate, môžete byť vzdelávateľom svojho dieťaťa v individuálnom vzdelávaní. Ak takéto vzdelanie nemáte vy, musíte si nájsť garanta, ktorý kvalifikačnú požiadavku spĺňa. Od garanta budete potrebovať kópiu jeho dokladu vzdelaní. Garant sa do procesu vzdelávania zapája podľa vašej vzájomnej dohody (v závislosti od vašich potrieb).
  • Pri individuálnom vzdelávaní dieťaťa z dôvodu jeho zdravotného stavu nie je žiadna kvalifikačná požiadavka na zákonného zástupcu, keďže v tomto prípade zabezpečuje vzdelávanie škola v rozsahu min. 2 hodiny týždenne.  
 4. Zavolajte do školy, ktorú ste si vybrali a porozprávajte sa s riaditeľom/riaditeľkou. Ak bude súhlasiť s domácim vzdelávaním, pokračujte ďalej. 
 5. Zapíšte dieťa do vami vybranej školy. V prípade, že prestupujete do novej školy, po doručení rozhodnutia o prijatí je potrebné odhlásiť dieťa z vašej pôvodnej školy. 
 6. Po obdržaní rozhodnutia o prijatí pošlite riaditeľovi/riaditeľke školy žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania (povinné náležitosti žiadosti o povolenie individuálneho vzdelávania sú uvedené v Školskom zákone, § 24). K žiadosti priložte:
  – kópiu dokladu o vzdelaní osoby, ktorá spĺňa kvalifikačnú požiadavku (teda priložte diplom),
  – individuálny vzdelávací program,
  – popis priestorového a materiálno-technického zabezpečenia a podmienok ochrany zdravia individuálne vzdelávaného žiaka,
  – zoznam učebníc a učebných textov, ktoré budú pri individuálnom vzdelávaní žiaka používané.
  • V prípade, že žiadate o individuálne vzdelávanie z dôvodu zdravotného stavu dieťaťa, nemusíte prikladať vyššie uvedené prílohy, ale musíte priložiť vyjadrenie pediatra k individuálnemu vzdelávaniu. 
  • Ak Vám škola neposkytne svoju predlohu žiadosti a príslušných príloh, môžete použiť dokumenty k DV, ktoré pripravilo OZ DVS.
 7. Ak chcete, vyžiadajte si z kmeňovej školy učebnice a požiadajte aj o výkonové štandardy pre jednotlivé predmety v členení minimálne za polroky. Z výkonových štandardov, ktoré vychádzajú z učebných osnov, zistíte čo všetko vyžaduje škola, aby dieťa za daný polrok z jednotlivých predmetov vedelo.
 8. A môžete začať!

Kontrola a hodnotenie

Kontrolu nad individuálnym vzdelávaním žiaka vykonáva kmeňová škola formou komisionálnej skúšky z príslušného učiva každého povinného predmetu za každý polrok. Na základe výsledkov komisionálnej skúšky vydá škola vysvedčenie .

Ak je žiak individuálne vzdelávaný z dôvodu zdravotného stavu, nevykonáva komisionálne skúšky. V tomto prípade je hodnotený a klasifikovaný na základe písomnej správy, ktorú polročne predkladá riaditeľovi kmeňovej školy vyučujúci pedagóg individuálne vzdelávaného žiaka.

Viac informácií

Detailný postup vybavenia individuálneho vzdelávania pre školákov (vrátane postupu vybavenia individuálneho vzdelávania v zahraničí) a postupu vybavenia individuálneho učebného plánu nájdete v Manuáli pre rodičov, ktorý zverejníme na našej stránke už čoskoro. 

Odpovede na najčastejšie otázky spojené s domácim vzdelávaním nájdete v časti Často kladené otázky.

Aktualizované: 21. 9. 2021