Pre rodičov – ako začať s domácim vzdelávaním

Školský zákon č. 245/2008 Z. z. predpisuje za akých podmienok možno vzdelávať doma. Podľa § 23 písmeno a) je formou osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky “individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole podľa tohto zákona (ďalej len „individuálne vzdelávanie“),”. Paragrafy § 24 a § 25 hovoria o krokoch, ktoré musíte dodržať. Takéto vzdelávanie je žiaľ povolené len na 1. stupni ZŠ. Ak chcete vzdelávať aj na 2. stupni alebo vám nie je niečo jasné, postupujte podľa našich odporúčaní tu https://www.domacaskola.sk/faq-otazky/

Tu je postup, ktorý vám odporúčame dodržať:

  1. prečítajte si Školský zákon, najmä paragrafy § 23 až § 25 napr. tu https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/20200701.html alebo tu https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-245
  2. vyberte si školu, v ktorej bude dieťa zapísané a kde bude skladať skúšky. Môže to byť ktorákoľvek škola v SR, my však máme dobré skúsenosti so školami, ktorých zoznam je na stránke https://www.domacaskola.sk/kontakt/skoly/
  3. zákon vyžaduje, aby ste vzdelávanie zabezpečili “osobou, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ustanovené pre učiteľov I. stupňa základnej školy.”. To zn., že musíte mať vzdelanie učiteľa 1. stupňa alebo si musíte takúto osobu zabezpečiť. Ak by ste si nevedeli rady, postupujte podľa https://www.domacaskola.sk/faq-otazky/
  4. zavolajte do školy, ktorú ste si vybrali a porozprávajte sa s riaditeľom/riaditeľkou. Ak bude súhlasiť,
  5. podajte si žiadosť o individuálne vzdelávanie. Budete potrebovať dokumenty, o ktorých píšeme tu https://www.domacaskola.sk/ziadost-o-individualne-vzdelavanie/
  6. a môžete začať!

posledná zmena: 5.10.2020