Ako začať s domácim vzdelávaním školákov

Legislatíva

Domáce vzdelávanie (formálne „individuálne vzdelávanie“) je forma plnenia školskej dochádzky definovaná v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Postup, ktorý odporúčame dodržať

 1. Prečítajte si Školský zákon (najmä paragrafy § 23 až § 25) napr. na zakonypreludi.sk.
 2. Vyberte si kmeňovú školu, do ktorej chcete dieťa zapísať a kde bude polročne preskúšané.  Môžete si vybrať ktorúkoľvek školu, ktorá je v sieti škôl a školských zariadení SR. Školy, ktoré sú naklonené DV a prejavili záujem o zaradenie do nášho zoznamu, nájdete v časti Školy pre DV.
 3. Kvalifikačná požiadavka (vzdelanie vzdelávateľa) pri individuálnom vzdelávaní školákov je pri žiakoch na:
  1. stupni ZŠ – osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ustanovené pre učiteľov 1. stupňa základnej školy,
  2. stupni ZŠ – osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ustanovené pre učiteľov 2. stupňa základnej školy v akomkoľvek odbore (nie je potrebné hľadať pedagóga na každý predmet, ale na všetky predmety stačí jeden pedagóg s požadovaným vzdelaním).
  • Ak kvalifikačnú požiadavku spĺňate, môžete byť vzdelávateľom svojho dieťaťa v individuálnom vzdelávaní. Ak takéto vzdelanie nemáte vy, musíte si nájsť garanta, ktorý kvalifikačnú požiadavku spĺňa. Od garanta budete potrebovať kópiu jeho dokladu vzdelaní a jeho písomný súhlas s individuálnym vzdelávaním. Garant sa do procesu vzdelávania zapája podľa vašej vzájomnej dohody (v závislosti od vašich potrieb).
  • Pri individuálnom vzdelávaní dieťaťa z dôvodu jeho zdravotného stavu nie je žiadna kvalifikačná požiadavka na zákonného zástupcu, keďže v tomto prípade zabezpečuje vzdelávanie škola v rozsahu min. 2 hodiny týždenne.  
 4. Zavolajte do školy, ktorú ste si vybrali a porozprávajte sa s riaditeľom/riaditeľkou. Ak bude súhlasiť s domácim vzdelávaním, pokračujte ďalej. 
 5. Zapíšte dieťa do vami vybranej školy. V prípade, že prestupujete do novej školy, po doručení rozhodnutia o prijatí je potrebné odhlásiť dieťa z vašej pôvodnej školy. 
 6. Po obdržaní rozhodnutia o prijatí pošlite riaditeľovi/riaditeľke školy žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania (povinné náležitosti žiadosti o povolenie individuálneho vzdelávania sú uvedené v Školskom zákone, § 24). K žiadosti priložte:
  – kópiu dokladu o vzdelaní osoby, ktorá spĺňa kvalifikačnú požiadavku (teda priložte diplom) a jej písomný súhlas,
  – individuálny vzdelávací program,
  – popis priestorového a materiálno-technického zabezpečenia a podmienok ochrany zdravia individuálne vzdelávaného žiaka,
  – zoznam edukačných publikácií (t. j. učebníc, učebných textov a precovných zošitov), ktoré budú pri individuálnom vzdelávaní žiaka používané.
  • V prípade, že žiadate o individuálne vzdelávanie z dôvodu zdravotného stavu dieťaťa, nemusíte prikladať vyššie uvedené prílohy, ale musíte priložiť vyjadrenie pediatra k individuálnemu vzdelávaniu alebo odporúčanie zariadenia poradenstva a prevencie (stačí jeden z týchto dokladov). 
  • Ak Vám škola neposkytne svoju predlohu žiadosti a príslušných príloh, môžete použiť dokumenty k DV, ktoré pripravilo OZ DVS.
 7. Ak chcete, vyžiadajte si z kmeňovej školy učebnice a požiadajte aj o výkonové štandardy pre jednotlivé predmety v členení minimálne za polroky. Z výkonových štandardov, ktoré vychádzajú z učebných osnov, zistíte čo všetko vyžaduje škola, aby dieťa za daný polrok z jednotlivých predmetov vedelo.
 8. A môžete začať!

Kontrola a hodnotenie

Kontrolu nad individuálnym vzdelávaním žiaka vykonáva kmeňová škola formou komisionálnej skúšky z príslušného učiva každého povinného predmetu za každý polrok. Na základe výsledkov komisionálnej skúšky vydá škola vysvedčenie .

Ak je žiak individuálne vzdelávaný z dôvodu zdravotného stavu, nevykonáva komisionálne skúšky. V tomto prípade pedagogický zamestnanec školy, ktorý zabezpečuje vzdelávanie žiaka, polročne predkladá riaditeľovi školy písomnú správu o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti so žiakom, na základe ktorej po prerokovaní v pedagogickej rade školy sa vykoná hodnotenie vyučovacích predmetov a správania žiaka.

Viac informácií

Podrobnejšie informácie ohľadom domáceho vzdelávania školákov v čase povinnej školskej dochádzky sa dozviete v zázname z webinára OZ DVS Legislatíva domáceho vzdelávania školákov.

Detailný postup vybavenia individuálneho vzdelávania pre školákov (vrátane postupu vybavenia individuálneho vzdelávania v zahraničí aj individuálneho vzdelávania prostredníctvom školy v zahraničí) a postupu vybavenia individuálneho učebného plánu nájdete v Manuáli pre rodičov

Odpovede na najčastejšie otázky spojené s domácim vzdelávaním nájdete v časti Často kladené otázky.

CHCEŠ BYŤ ČLENOM OZ DVS?

Pridať sa k stovkám ďalších domškoláckych rodičov?
Stať sa súčasťou celoslovenskej domškoláckej organizácie?
Využívať členské výhody?

Aktualizované: 20. 2. 2023
Text nie je právne záväzný, viac na stránke Zodpovednosť OZ DVS.