Google Groups [DomacaSkolaBA] Slovenský (a český) jazyk a literatúra

Čo sa dá robiť:

Učíme sa čítať a písať:

Správny a nesprávny úchop pera. Výmena skúseností však ukázala, že veľa dospelých píše iným, “nesprávnym” úchopom, napriek tomu píšu pekne, čitateľne a pri písaní ich nebolí ani ruka, ani chrbát.

Nácvik štipkového úchopu. 

Nakresli si písmenká.

Tabuľka s písmenkami. 

Lego abeceda 1 2 s písmenkovými nálepkami.

Písmo Comenia Script. Je možné ho učiť oficiálne už aj na Slovensku, existujú kurzy, hoci grafológovia majú k nemu aj negatívne postoje. Možnosť stiahnuť materiály.

Písmo Victorian Cursive. Ako alternatíva klasického spojitého písaného písma alebo písma Comenia Script.

Sfumato. Splývavá metóda čítania. Dieťa vyslovuje mhhhhh a pridá „a“. Začína sa s 2-3 hláskovými slovami. Vyhne sa tak hláskovaniu a slabikovaniu slov.

OSBUA metóda čítania. (Sfumato)

Odkazy na domácej tabuli, chladničke. 

Plechovka. Obsahuje kartičky so slabikami. Ktoré slabiky (slová) už vie dieťa prečítať, smie ich zahodiť.

Písmenkové pexeso. Dá sa aj poukladať do abecedy a naučiť sa ju. (1. – 3. roč.)

Rozlišovanie b a d. Malé b” je panáčik „Ben“ – ide dopredu, “d” je panáčik „Dan“ – ten cúva. Okolo nich sú slová začínajúce týmito písmenami. Dieťa si tiež môže dať ruky pred seba tak, aby pozeralo na svoje dlane a prsty aby smerovali navzájom proti sebe. Dlane tak predstavujú “brušká” písmen “b” a “d”. Tak, ako tieto písmená nasledujú po sebe v abecede (a, bc, d) tak smerujú aj brušká. Malé “b” je v abecede skôr, má bruško doprava (ako ľavá ruka), “d” je až po ňom, bruško má doľava (ako dlaň pravej ruky).

Slabikovanie. Slová slabikovať v rytme (s bubnom, iným hud. nástrojom).

Eľkonin. Tréning fonematického uvedomovania.

Metóda globálneho čítania. 

Najprv čítať, potom písať alebo naopak?

Aktivity pre čitateľov a pisateľov:

De, te, ne, le. Písmená „e“ a „i“ nesú mäkčene pre ď, ť, ň, ľ. Vyrobiť plagátik spolu s dieťaťom. (1. a 2. roč.)

Slová na slabiky. Utvor čo najviac slov začínajúcich na “ško-” (da, la, rec), … (1. a 2. roč.)

Oprava. Dopĺňanie mäkčeňov, dĺžňov, výmena poprehadzovaných písmen. (1. a 2. roč.)

Krížom-krážom. Písmená v krúžkoch na papieri. Dieťa šípkami spája písmená, a tak vytvára slová. (1. – 4. roč.)

Slová s „ä“. Skicár A3, 4 veľké bubliny (množiny), v každej je v strede 1 písmeno (M, P, B, V) a ceruzkou menšie linajky, kde-tu rôzne porozhadzované. Na ne dopisujeme slová, v ktorých sa píše “ä” po tej-ktorej spoluhláske. (2. roč.)

Tvrdé a mäkké spoluhlásky. Napísať tvrdé spoluhlásky na tvrdú doštičku, mäkké na mäkký materiál. Mať stále k dispozícií pred očami a na ohmatanie. (2. roč.)

Tvrdé a mäkké spoluhlásky podľa Eľkonina.  Písmeno sa napíše na krídla motýľovi (samohlásky, spoluhlásky a dvojhlásky majú iný tvar motýľa). V rámci motýľov sú farebné skupiny (tvrdé, mäkké spoluhlásky, krátke, dlhé samohlásky) (2. roč.)

Scrabble. Písmená delíme do skupín: samohlásky, spoluhlásky, dvojhlásky, mäkké, tvrdé a obojaké spoluhlásky. (2. – 3. roč.) Pri samotnej hre scrabble sa precvičí aj sčítavanie a násobilka. (2. – 9. roč.)

Lego abeceda 1 2 s písmenkovými nálepkami.

Příběhy z kostek. Spoločenská hra na vytváranie príbehov. (1. – 9. roč.)

Pozdrav. Viem napísať vianočný pozdrav a poslať ho na správnu adresu. (1. – 3. roč.)

Vybrané slová. Vymýšľanie básničiek a krátkych textov s obsahom vybraných slov. (3. roč.)

Slovosled. Usporiadaj slová vo vete. (1. – 4. roč.)

Škatule. Triedenie slov na kartičkách do rôznych škatúľ podľa určitých kritérií: podľa počtu slabík, všeobecné – vlastné, s tvrdým a mäkkým i/y, podľa rodu… (1. – 4. roč.)

Chyby. Dieťa si chyby opraví najprv samo. Ak nejakú nenájde, upozorníme, kde ju má, alebo akého je charakteru. Až potom opravujeme my. (1. – 4. roč.)

Doplňovačky. (1. – 4. roč.)

Čítať ráno v posteli. (1. – 9. roč.)

Komiksy. Doplň do bublín. Dokonči príbeh. (1. – 9. roč.)

Autobus. Utvor slovo na poslednú hlásku/písmeno predošlého slova. (Kým dieťa ešte neovláda spodobovanie alebo rozlišovanie hlásky/písmena, hráme v „hláskach“: hrad – trúb! – plaz – sob – p…) Keď dieťa rozlišuje hlásku a písmeno a vie, ako sa čo píše, môžeme trvať na tom, aby nové slovo začínalo posledným písmenom predošlého slova. Hra vhodná na dlhé cestovanie. (1. – 9. roč.)

Knižnica na WC. Chlapci čítajú radi to, čo číta hlava rodiny. A najradšej tam, kde majú kľud… (1. – 9. roč.)

Čitateľský denník. Odfotíme knižku, nalepíme obrázok, urobíme k nej popis (autor, ilustrátor, hlavné postavy, vlastné hodnotenie), v rámci písania kúsok textu odpíšeme (prepíšeme), a tiež to k tomu prilepíme. (2. – 9. roč.)

Hviezdoslavov Kubín. Účasť na triednom kole Hviezdoslavovho Kubína v kmeňovej škole (2. – 9. roč.)

Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Súťaž v prednese slovenských povestí. (2. – 7. roč.)

Každodenné čítanie. Dať dieťaťu k dispozícii veľký výber kníh. “Nemám čas ti teraz čítať, ale táto knižka je super…”. Čítať každý deň 20 minút, spojiť s písaním. (Dieťa si zapíše myšlienku z prečítaného, prípadne svoje pocity pri čítaní, alebo odpíše vetu z prečítaného, ktorá ho najviac zaujala.) (2.- 9. roč.)

Noviny. Čo tak vyrobiť noviny pre ocina? (2. – 9. roč.)

Krížovka. Vymysli krížovku s tajničkou pre babku. (2. – 9. roč.)

Premietačka diafilmov.

Výstava Pedagogika a Bibliotéka na jeseň v Inchebe.

Korešpondenčný klub domaškolákov. Deti si navzájom píšu listy.

Festival Dni slovenskej literatúry.

Učebnice a pracovné zošity:

Učebnice a pracovné zošity pre 1. ročník:

Šlabikár pre 1. ročník ZŠ (1. časť). Virgovičová. (1. roč.)

Šlabikár pre 1. ročník ZŠ (2. časť). Virgovičová. (1. roč.)

Šlabikár Lipka (1. časť). Nemčíková, M. – Hirková, A., Aitec, s. r. o., 2013. (starý) (1. roč.)

Šlabikár Lipka (2. časť). Nemčíková, M. – Hirková, A., Aitec, s. r. o., 2013. (starý) (1. roč.)

Šlabikár pre prvý ročník základných škôl (1. časť). Štefeková – Culková. (1. roč.)

Šlabikár pre prvý ročník základných škôl (2. časť). Štefeková – Culková. (1. roč.)

Metodické poznámky k šlabikáru, písankám a čítanke pre 1. ročník základných škôl. Štefeková K. a kol., Orbis Pictus Istropolitana. (1. roč.)

Písanie v 1. ročníku. Štefeková. (1. roč.)

Učebnice a pracovné zošity pre 2. – 9. ročník:

Hravá slovenčina 2 – 9. 

Čítanka pre 2. ročník ZŠ. Aitec. Je možnosť celú si ju online prelistovať na stránke vydavateľstva. Vhodná, ak vie dieťa dobre čítať, inak sú lepšie knihy. Pracovný zošit k nej rodičia neodporúčajú, lepší je od Orbisu.

Studnička. (2. roč.)

Pracovný zošit k čítanke pre 2. ročník ZŠ. Orbis pictus Istropolitana.

Písanie a slohová výchova v 2. ročníku ZŠ (Pracovný zošit – 1. časť)Damboráková.

Písanie a slohová výchova v 2. ročníku ZŠ (Pracovný zošit – 2. časť)Damboráková.

Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ (učebnica). AITEC. Dá sa celá prelistovať online na stránkach vydavateľstva.

Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ (pracovný zošit). AITEC. Vhodný na docvičovanie. Dá sa celý prelistovať online na stránkach vydavateľstva.

Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 2. ročník základných škôlDienerová.

Písanie a slohová výchova v 3. ročníku ZŠ (Pracovný zošit – 1. časť)Damboráková.

Písanie a slohová výchova v 3. ročníku ZŠ (Pracovný zošit – 2. časť)Damboráková.

Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ (učebnica). AITEC. Dá sa celá prelistovať online na stránke vydavateľstva.

Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ (pracovný zošit). AITEC. Dá sa celý prelistovať online na stránke vydavateľstva.

Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 3. ročník základných škôlDienerová

Čítanka pre 3. ročník ZŠ. Hirschnerová, Z. a kol., OG – Vydavateľstvo Poľana, Bratislava 2012. Zoženiete u Lucie R. Sedia k nej prac. zošity z AITECu, Orbis Pictus Istropolitana aj Taktiku.

Čítajme s porozumením – pracovný zošit pre 3. a 4. ročník základnej školy. Gahérová.

Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ (učebnica). AITEC. Dá sa prelistovať online.

Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ (pracovný zošit). AITEC. Dá sa prelistovať online.

Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 4. ročník základných škôl. Dienerová, E., SPN – Mladé letá, 2014.

Precvičme si slovenčinu pre 5. ročník základných škôl. Príroda, 2014.

Nový Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ – 1. časť. J. Krajčovičová.

Slovenský jazyk 5: zbierka úloh a cvičení. J. Krajčovičová – M. Caltíková.

Niečo na čítanie:

Maľované čítanie. Nájdeme v časopisoch Adamko a Zvonček, alebo ako samostatne vydané knihy. (1. roč.)

Hovorníček. Hevier. (1. roč.)

Poslušné písmenká. Števková. (1. roč.)

Učíme sa čítať. Klaudová – Gajová. (1. roč.)

Jozef Pavlovič: Generál Guľôčka. (1. roč.)

Samo Chalupka: Valibuk. (1. roč.)

4 čertovské príbehy štvorlístka. (1. roč.)

4 pirátske príbehy štvorlístka. (1. roč.)

Piesne, hry a riekanky pre deti predškolského veku. Kopinová, Ľ. a kol., SPN – Mladé letá, 2007. (Je aj 2. diel) (1. a 2. roč.)

Terapeutické rozprávky OZ Návrat. (1. – 4. roč.)

Heviho diktátor. Hevier, D., Hevi, 2001. (2. – 4. roč.)

Heviho škola tvorivosti. Hevier, D., Perfekt, 2008. (2. – 4. roč.)

Slovenské obrázkové povesti. Sliacky, O. – Čapka, M., 2014. (2. – 4. roč.)

Šťúplik a vybrané slová. Kol., SPN – Mladé letá, 1997. (3. roč.)

Spievanky vybranky. Škoviera – Hirschnerová. (3. a 4. roč.)

Záhorácke povesti. Moravčík, Š. (Dobrý výber k recitácii.) (3. a 4. roč.)

Kroniky Narnie. Lewis, C. S. (3. – 9. roč.)

Analfabeta negramotná. Uličiansky. (4. roč.)

Jozef Pavlovič: Rozprávky od výmyslu sveta.

Jakob Streit: Příběh Louise Braille.

Komiksy v časopise Rebrík.

Encyklopédie.

Časopisy.

Materiály:

Grafomotorické cvičenia.

Comenia Script – súbory na stiahnutie (1. a 2. roč.) Písanka pre 2. roč.

Rady k recitácii.

Mrkvička o čitateľskej gramotnosti.

Čítanie s porozumením.

Koncoročný test zo SJ 1roč. ZŠ Fantázia.

Koncoročný test zo SJ 2roč. ZŠ Fantázia.

Koncoročný test zo SJ 3.roč. ZŠ Fantázia.

Koncoročný test zo SJ 3. roč.

Koncoročný test zo SJ 3.roč. ZŠ alternatívna Poprad. (príloha)

Rieka myšlienok (esej): podľa podkladov zo Školy Fantázia (príloha). (1. – 9. roč.)

Príbeh na pokračovanie na vybrané slová.

Testovanie zo slovenského jazyka a literatúry 5 2018.

Testovanie 5 staršie ročníky. Testy sa zobrazia po voľbe konkrétneho školského roku.

Pexeso homonymá. Česká verzia, ale dá sa použiť.

Audiorozprávky v češtine za body.

Mluvené pohádky (Werich a spol.).

Audioknihy. Aktívne počúvanie je jedna z čitateľských zručností.

Linky:

Hra Obesenec (1. – 4. roč.)

http://www.mrkvicka.sk, (1. – 4. roč.)

Ako naučiť dieťa efektívne čítať. (2. – 9. roč.)

Tématický plán SJ pre 1. roč.