Často kladené otázky

Na nasledujúcich riadkoch nájdete otázky, s ktorými sa na nás už obrátili mnohí rodičia pred vami. Odporúčame vám, aby ste si dôkladne prečítali naše vyčerpávajúce odpovede. Určite tu nájdete odpovede aj na tie svoje otázky.

Domáce vzdelávanie („homeschooling“) je alternatívna forma vzdelávania, pri ktorej dieťa nechodí denne do klasickej školy (t. j. do školy v sieti škôl SR), ale ho učí rodič alebo učiteľ, ktorého deleguje rodič. Legislatívne podmienky fungovania domáceho vzdelávania sú upravené v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). V školskom zákone sa pre označenie domáceho vzdelávania používa pojem „individuálne vzdelávanie“.

Pokiaľ vaše dieťa:

 • ešte nie je predškolák – môžete ho vzdelávať doma bez toho, aby ste museli o túto možnosť žiadať;
 • je predškolák – môžete ho vzdelávať doma, ale o individuálne vzdelávanie musíte požiadať v materskej škole a musí vám ho škola povoliť;
 • je školák na ZŠ – môžete ho vzdelávať doma, ale o individuálne vzdelávanie musíte požiadať v základnej škole a musí vám ho škola povoliť;
 • je školák na SŠ, ktorý ešte plní povinnú školskú dochádzku (t. j. obyčajne 1. ročník SŠ) – môžete ho vzdelávať doma len v obmedzených prípadoch. O individuálne vzdelávanie musíte požiadať na strednej škole a musí vám ho škola povoliť, pričom na strednej škole v SR nemôžete vybaviť individuálne vzdelávanie na žiadosť zákonného zástupcu, môžete dieťaťu vybaviť individuálne vzdelávanie len zo zdravotného dôvodu alebo individuálne vzdelávanie v zahraničí z dôvodu pobytu v zahraničí. Ďalej môžete požiadať o individuálny učebný plán, čo je čiastočné domáce vzdelávanie a čiastočná dochádzka do školy (pozn.: ten sa povoľuje len deťom s nadaním alebo závažným dôvodom) alebo môžete dieťa prihlásiť na strednú školu v zahraničí, ktorá takúto formu vzdelávania umožňuje, pričom aj na Slovensku musí byť v tomto prípade dieťa zapísané do školy, ktorej predložíte doklad o návšteve školy v zahraničí;
 • po ukončení povinnej školskej dochádzky (t. j. obyčajne od 2. ročníka SŠ) – sa môže Vaše dieťa vzdelávať externe príp. dištančne v akejkoľvek škole, ktorá takúto formu štúdia umožňuje.

Áno, o individuálne vzdelávanie môžete riaditeľa vašej škôlky / školy požiadať kedykoľvek.

Individuálne (domáce) vzdelávanie z pohľadu školského zákona môže byť v týchto formách:

 • individuálne vzdelávanie na žiadosť zákonného zástupcu (bez uvedenia zdravotného dôvodu ako primárneho dôvodu pre takéto vzdelávanie) – vzdelávanie musí v tomto prípade zabezpečiť zákonný zástupca (rodič);
 • individuálne vzdelávanie z dôvodu zdravotného stavu – vzdelávanie musí v tomto prípade zabezpečiť škola v rozsahu min. 2 hodiny týždenne;
 • individuálne vzdelávanie v zahraničí (v prípade, že rodina žije v zahraničí a dieťa tam nechodí do školy) – vzdelávanie musí v tomto prípade zabezpečiť rodič.

Existuje ešte možnosť čiastočného domáceho vzdelávania, ktorá sa volá vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu (teda tu už nehovoríme o individuálnom vzdelávaní). Pri vzdelávaní podľa individuálneho učebného plánu sa dohodnete s riaditeľom školy, že vaše dieťa bude chodiť napr. na niektoré predmety, niektoré dni, určité obdobie do školy alebo bude chodiť na konzultácie, vypracuje úlohy, zadania a pod. Ide teda o kombinovanie domáceho vzdelávania a čiastočnej dochádzky do školy podľa možností a potrieb dieťaťa aj školy. Takéto vzdelávanie môže viac vyzerať ako domáce vzdelávanie alebo viac ako dochádzka do školy v závislosti od dohody s vašou školou. Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu je však školským zákonom umožnené len deťom s nadaním alebo závažným (často zdravotným) dôvodom.

Do konca šk. roka 2020/2021 sa mnohí žiaci na 2. stupni ZŠ vzdelávali individuálne prostredníctvom škôl v zahraničí, t. j. dieťa malo povolené individuálne vzdelávanie školou v ČR, keďže individuálne vzdelávanie na žiadosť zákonného zástupcu bolo možné na Slovensku len pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Od šk. roka 2021/2022 je umožnené individuálne vzdelávanie na žiadosť zákonného zástupcu na Slovensku už aj pre žiakov 2. stupňa ZŠ. Možnosť vybavenia individuálneho vzdelávania prostredníctvom školy, ktorá je v zahraničí, je tu aj v súčasnosti. V tomto prípade sa však z pohľadu slovenskej školy nejedná o individuálne vzdelávanie, ale o vzdelávanie v škole mimo územia SR.

Pri školákoch je možné využiť vyššie uvedené formy domáceho vzdelávania. Pri predškolákoch sa v praxi využíva individuálne vzdelávanie na žiadosť zákonného zástupcu alebo individuálne vzdelávanie z dôvodu zdravotného stavu a je možné dieťaťu vybaviť aj (individuálne) vzdelávanie v škole mimo územia SR.

Jednotlivé formy domáceho vzdelávania sú spojené s rôznymi požiadavkami na náležitosti žiadosti alebo požiadavkami na preskúšanie. Viac informácií k týmto formám domáceho vzdelávania nájdete v Manuáli pre DV rodičov, vzory žiadosti o tieto formy vzdelávania nájdete v časti Dokumenty ku DV.

Ak v škôlke / škole požiadate o „individuálne vzdelávanie“, tak oficiálne nie je možná kombinácia individuálneho vzdelávania a dochádzky do škôlky / školy. V prípade, že by ste ale požiadali v škole o „individuálny učebný plán“, čo nie je „individuálne vzdelávanie“, tak kombinácia je možná (pozn.: o individuálny učebný plán je možné požiadať na základnej alebo strednej v škole, nie v škôlke). Individuálny učebný plán je umožnený len deťom s nadaním alebo závažným dôvodom.

Domáce vzdelávanie môže prebiehať:

 • individuálne v rámci rodiny – dieťa vzdeláva v tomto prípade rodič alebo učiteľ, ktorého zabezpečí rodič;
 • v komunitnej skupine – ktorá vznikne tak, že sa spoja viaceré rodiny s deťmi v domácom vzdelávaní a rodiča vzdelávajú svoje deti spoločne resp. sa rodičia vo vzdelávaní detí striedajú;
 • vo vzdelávacej skupine – ktorá vznikne tak, že sa spoja viaceré rodiny s deťmi v domácom vzdelávaní, deti vzdeláva(jú) učiteľ / učitelia, ktorého / ktorých si rodiny zaplatia (pozn.: vzdelávacie skupiny sa často hovorovo označujú aj ako komunitné „školy“);
 • čiastočné vzdelávanie v škole – toto platí len pre deti, ktoré sa vzdelávajú podľa individuálneho učebného plánu v základnej / strednej škole (ktorý práve umožňuje čiastočné domáce vzdelávanie);
 • kombináciou vyššie uvedených možností – častý príklad je vzdelávanie v rodine kombinované s komunitným vzdelávaním napr. prírodovedných predmetov.

Individuálne vzdelávanie na žiadosť zákonného zástupcu a individuálne vzdelávanie v zahraničí môže prebiehať všade – v domácnosti, v knižnici, múzeu, na výstave, v galérií, na rôznych spoločných programoch alebo akciách pripravených pre domácich školákov, v prenajatej miestnosti / dome pre viac detí, na krúžkoch, online s učiteľom, v komunitných centrách, vonku v prírode atď. 

Individuálne vzdelávanie z dôvodu zdravotného stavu prebieha u vás doma (môže byť aj online) prípadne v inom dohodnutom priestore, napr. v škole.

Áno, školáci dostávajú vysvedčenie. Polročné vysvedčenie vám obvykle príde len v elektronickej verzii (ako výpis), koncoročné vysvedčenie dostane dieťa už v listinnej forme. 

Predškoláci dostávajú osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania ku koncu júna. Dostanú ho však len v prípade, ak dieťa nebude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole aj v nasledujúcom školskom roku – teda, ak má dieťa odložený nástup do ZŠ, osvedčenie dostane až v šk. roku, kedy ukončí materskú školu.

Áno.

K výhodám domáceho vzdelávania patria najmä:

 • sloboda prispôsobiť vzdelávanie záujmom, schopnostiam a biorytmu dieťaťa ako aj potrebám rodiny;
 • sloboda zvoliť si miesto, kde sa budete učiť;
 • väčšie prepojenie s reálnym životom a praktickými každodennými činnosťami;
 • viac priestoru na komunikáciu s dieťaťom a zážitkové vzdelávanie;
 • viac priestoru učiť sa spolupráci;
 • väčšia časová efektivita vzdelávania – predpísané učivo sa dieťa doma naučí obyčajne podstatne rýchlejšie ako v škole;
 • viac času v prírode, viac priestoru na pohyb, hru a rozvoj záujmov dieťaťa;
 • viac učenia z vnútornej motivácie;
 • väčšia samostatnosť dieťaťa;
 • trvalejšie a hlbšie vedomosti;
 • väčší pokoj, prehĺbenie rodinných vzťahov a odbúranie rizika možnej šikany;
 • menšia miera strachu zo zlyhania a väčší rozvoj kreativity;
 • rozvoj kritického myslenia a sebavedomia dieťaťa a mnoho ďalších.

Viac informácií o výhodách domáceho vzdelávania nájdete v Manuáli pre DV rodičov.

K nevýhodám domáceho vzdelávania patria najmä: 

 • chýbajúca finančná podpora domáceho vzdelávania – rodina často stratí jeden príjem, rodič niekedy musí kúpiť vhodné učebnice (ak tie zo školy nevyhovujú dieťaťu či rodičovi), vyrábať učebné pomôcky, financovať výlety a exkurzie atď.;
 • vyššia časová a psychická náročnosť kladená na rodiča;
 • kritika rodiny a okolia, keďže táto forma vzdelávania u nás nie je ešte známa.

Viac informácií o nevýhodách domáceho vzdelávania nájdete v Manuáli pre DV rodičov.

Rodič môže požiadať o ukončenie individuálneho vzdelávania kedykoľvek. Pri predškolákoch však školský zákon hovorí, že ak rodič raz požiada o ukončenie individuálneho vzdelávania, nemôže opätovne svojho predškoláka vzdelávať doma (výnimka: opätovne môže individuálne vzdelávať jedine zo zdravotných dôvodov). Toto obmedzenie neplatí pri školákoch. Viac informácií k postupu pri ukončení individuálneho vzdelávania nájdete v Manuáli pre DV rodičov, vzory žiadosti o ukončenie nájdete v časti Dokumenty ku DV. 

Pokiaľ má vaše dieťa trvalý pobyt na území SR, musíte ho zapísať do školy, ktorá je v sieti škôl a školských zariadení SR (pozn.: školou sa tu myslí aj škola materská). O povinnosti teda nerozhoduje občianstvo dieťaťa alebo jeho trvalý pobyt. Môžete si vybrať školu štátnu, súkromnú alebo aj cirkevnú. Nemusíte dieťa zapísať len do jeho spádovej školy (pozn.: spádová škola je škola, na ktorú patrí dieťa podľa miesta jeho trvalého pobytu). V prípade, že dieťa zapíšete do inej ako spádovej školy, nemusíte to spádovej škole oznamovať, keďže túto skutočnosť má oznámiť riaditeľ školy, ktorá dieťa prijala. No máme skúsenosť z praxe, že niekedy bolo potrebné túto informáciu poskytnúť spádovej škole – stačí napísať spádovej škole email, že ste zapísali dieťa do inej školy. Keď vami vybraná škola vaše dieťa príjme, môžete podať žiadosť o individuálne vzdelávanie. Škola, ktorá vám povolí individuálne vzdelávanie, bude vašou kmeňovou školou.

Výnimkou, kedy dieťa nemusíte zapísať do materskej školy v sieti škôl a školských zariadení SR, je situácia, ak zapíšete dieťa do registrovaného zariadenia predprimárneho vzdelávania (to sú tzv. „nesieťové registrované škôlky“), avšak toto zariadenie vám nemôže povoliť individuálne vzdelávanie.

Individuálne vzdelávanie podporujú (povoľujú) len niektoré školy. Jedným z dôvodov je veľmi nízke financovanie škôl za žiaka v domácom vzdelávaní – v súčasnosti len 10 % normatívu (toto neplatí pre materské školy), ďalšími dôvodmi môžu byť názor riaditeľa školy, že táto forma vzdelávania pre deti nie je „vhodná“ alebo nedostatok skúseností školy s domácim vzdelávaním. Teda rozhodnutie o tom, či bude škola naklonená tejto forme vzdelávania, je na riaditeľovi školy. V praxi sú materské školy („škôlky“) viac otvorené tejto možnosti ako základné školy. Rodičia preto musia niekedy hľadať kmeňové školy pre svoje deti pomerne ďaleko od miesta svojho bydliska. Ak chcete zistiť, či konkrétna škôlka / škola umožňuje individuálne vzdelávanie, nakontaktujte sa na riaditeľa škôlky / školy a spýtajte sa ho na to.

Výber kmeňovej školy je pre domáce vzdelávanie veľmi dôležitý krok. Odporúčame vybrať si školu, ktorá má s domácim vzdelávaním skúsenosti alebo je tomuto vzdelávaniu priaznivo naklonená. V školách, ktoré domáce vzdelávanie nepodporujú alebo s ním nemajú skúsenosti, môžu vznikať viaceré neočakávané situácie a skúšky nemusia prebiehať s ohľadom na špecifiká domáceho vzdelávania. Pri výbere školy odporúčame od riaditeľa školy zistiť alebo dohodnúť prinajmenšom to, aké požiadavky na vás bude mať počas školského roka a ako bude prebiehať preskúšanie. Zoznam škôl podporujúcich individuálne vzdelávaniemôžete nájsť na našej stránke Školy pre DV (sú tam prevažne základné školy, viaceré z nich majú aj materskú školu). Pre viac informácií o kmeňových školách vám na našej stránke prinášame aj rozhovory s riaditeľmi škôl, ktorí sú otvorení prijímaniu detí v domácom vzdelávaní. Ak budete hľadať osobné skúsenosti rodičov s jednotlivými kmeňovými školami, môžete ich nájsť v domškoláckych skupinách – ich zoznam nájdete v časti Spájanie domácich školákov (zoznam skupín nájdete pod mapou).

Áno, môžete. No nájsť vhodnú škôlku / školu, ktorá by vás prijala, môže byť o niečo ťažšie, keďže financie sú školám pridelené na základe počtu detí k 15. septembru. V praxi sa s prestupmi v priebehu roka stretávame.

Odporúčame podať žiadosť o individuálne vzdelávanie až po tom, ako si túto možnosť najprv ústne prediskutujete s riaditeľom školy a on s takou formou vzdelávania súhlasí. V prípade, že s touto formou vzdelávania riaditeľ školy nesúhlasí, je potrebné nájsť inú školu, ktorá podporuje domáce vzdelávanie. V novej škole podajte žiadosť o prijatie prestupom až po tom, ako si zistíte od riaditeľa novej školy, že má kapacitu prijať vaše dieťa na individuálne vzdelávanie.

Áno, mali by ste však o ich poskytnutie / požičanie školu požiadať. V praxi vám ich škola poskytne vždy, ak ich má k dispozícii dostatok. Nemáte však nárok na poskytnutie metodík k učebniciam.

Požiadať o učebnice môžete ústne alebo písomne (na forme žiadosti sa dohodnite so školou). Ak vaša škola nemá svoj vlastný vzor žiadosti o poskytnutie učebníc, vzor žiadosti nájdete aj na našej stránke v časti Dokumenty ku DV

Opýtajte sa vo svojej kmeňovej škole. Obyčajne školy umožňujú používanie iných učebníc a pracovných zošitov. V takom prípade si ich však musíte kúpiť sami. No aj keď budete používať iné učebné materiály, vaše dieťa musí mať požadované vedomosti (teda obvykle nezáleží na tom, ako ich vaše dieťa nadobudne).

V prípade, že sa rozhodnete dieťa učiť písať nespojité písané písmo (Comenia Script) namiesto spojitého písaného písma, vopred si zistite vo svojej kmeňovej škole, či s tým škola súhlasí a či to bude akceptovať pri komisionálnej skúške. Používanie tohto písma je na dohode so školou.

Kvalifikačná požiadavka na vzdelávateľa je len pri individuálnom vzdelávaní na žiadosť zákonného zástupcu (t. j. ak požiadate o individuálne vzdelávanie bez uvedenia zdravotného dôvodu ako primárneho dôvodu pre individuálne vzdelávanie).

Popis kvalifikačnej požiadavky pre:

Prosím, myslite na to, že kvalifikačná požiadavka musí byť splnená presne podľa požiadaviek zákona, teda napr. vzdelávateľ dieťaťa na 1. stupni ZŠ nemôže byť učiteľ pre 2. stupeň ZŠ.

V prípade, že rodič túto kvalifikačnú požiadavku nespĺňa, musí si nájsť tzv. garanta, ktorý túto požiadavku spĺňa. Od garanta budete potrebovať kópiu jeho dokladu o vzdelaní, ktorý dokladuje splnenie kvalifikačnej požiadavky a jeho písomný súhlas s individuálnym vzdelávaním vášho dieťaťa (pozn.: písomný súhlas je potrebný len pri školákoch, nie je potrebný pri predškolákoch).

Poznámka: Pri individuálnom vzdelávaní z dôvodu zdravotného stavu, individuálnom vzdelávaní v zahraničí (z dôvodu pobytu dieťaťa v zahraničí) alebo vzdelávaní podľa individuálneho učebného plánu nie je kvalifikačná požiadavka na rodiča. V prípade, že chcete vybaviť individuálne vzdelávanie v škole mimo územia SR, kvalifikačná požiadavka na vzdelávateľa sa riadi miestnou legislatívou danej krajiny.

Ak rodič kvalifikačnú požiadavku na vzdelávateľa nespĺňa, musí si nájsť garanta, ktorý by podľa školského zákona mal dieťa vzdelávať. Rozsah vzdelávania dieťaťa garantom závisí od vašej vzájomnej dohody. V praxi sú rodiny, ktoré využívajú garanta minimálne napr. na poradenstvo alebo metodickú podporu, iné rodiny na vyučovanie niektorých predmetov a ďalšie rodiny na vyučovanie všetkých predmetov. Vaša dohoda s garantom môže byť v ústnej alebo písomnej forme. Ak by ste s garantom chceli spísať písomnú zmluvu, vzor zmluvy nájdete v časti Dokumenty ku DV. V prípade, že máte viac otázok k samotnej činnosti garanta, môžete napísať na email garant@domacaskola.sk.

Nájsť vám garanta nie je povinnosťou školy. Školy niekedy sprostredkujú kontakt na garanta, ale často si ho musíte nájsť sami.

Garantom môže byť akákoľvek osoba s požadovaným vzdelaním (bez ohľadu na jeho prax), napr. sused, babička alebo niekto z vašich známych. Ak si nebudete vedieť nájsť garanta sami, môžete ho skúsiť nájsť v domškoláckych skupinách – ich zoznam nájdete v časti Spájanie domácich školákov (pod mapou) alebo sa môžete spýtať v kmeňovej škole, či vám môžu garanta odporučiť.

Stručne popísaný postup pri predškolákoch nájdete v časti Ako začať s domácim vzdelávaním predškolákov a pri školákoch v časti Ako začať s domácim vzdelávaním školákov. v prípade, že hľadáte detailný postup vybavenia individuálneho vzdelávania detí v materskej, základnej alebo strednej škole či informácie o tom ako vybaviť individuálne vzdelávanie v zahraničí či vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu, prečítajte si Manuál pre DV rodičov.

Áno, na našej stránke v časti Dokumenty ku DV. Prosím, dajte si však pozor, aby ste pri predškolákoch použili vzory pre predškolákov a pri školákoch vzory pre školákov.

Riaditeľ školy má zo zákona povinnosť vydať rozhodnutie bezodkladne, max. do 30 dní od podania žiadosti o povolenie individuálneho vzdelávania. V praxi obvykle vydá riaditeľ školy rozhodnutie v priebehu niekoľkých dní.

Ak má vaše dieťa zdravotný dôvod pre individuálne vzdelávanie, môžete požiadať o individuálne vzdelávanie z dôvodu zdravotného stavu, ale rovnako môžete požiadať o individuálne vzdelávanie na žiadosť zákonného zástupcu. Rozdiel medzi týmito možnosťami je:

 • v náležitostiach žiadosti a ich povinných prílohách – v prípade žiadosti o individuálne vzdelávanie z dôvodu zdravotného stavu musíte priložiť doklad od pediatra alebo odporúčanie zariadenia poradenstva a prevencie (teda dôvod musíte uviesť a zdokladovať), v prípade žiadosti o individuálne vzdelávanie na žiadosť zákonného zástupcu nemusíte prikladať doklad od pediatra alebo odporúčanie zariadenia poradenstva a prevencie, pričom môžete uviesť zdravotné aj iné dôvody pre vaše individuálne vzdelávanie;
 • v rozsahu zapojenia sa školy do vzdelávania dieťaťa – pri individuálnom vzdelávaní z dôvodu zdravotného stavu zabezpečuje vzdelávanie škola v rozsahu min. 2 hodín týždenne (nemusíte mať garanta), pri individuálnom vzdelávaní na žiadosť zákonného zástupcu zabezpečuje vzdelávanie zákonný zástupca dieťaťa a ak nemáte požadovanú kvalifikáciu, musíte mať garanta;
 • vo forme preskúšania dieťaťa – pri individuálnom vzdelávaní z dôvodu zdravotného stavu dieťa nemusí byť komisionálne preskúšané, pri individuálnom vzdelávaní na žiadosť zákonného zástupcu musí byť komisionálne preskúšané.

Sami sa musíte rozhodnúť, ktorú žiadosť podáte, príp. sa poraďte v škole. V prípade, že má vaše dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, doklady k nim sa prikladajú k žiadosti o povolenie individuálneho vzdelávania (z dôvodu zdravotného stavu, aj na žiadosť zákonného zástupcu).

V žiadnom predpise nie sú vymenované diagnózy, ktoré by sa automaticky uznávali ako dôvod na individuálne vzdelávanie z dôvodu zdravotného stavu. K žiadosti o povolenie individuálneho vzdelávania z dôvodu zdravotného stavu musíte priložiť písomné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast (pri školákoch) / písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast (pri predškolákoch) alebo odporúčanie zariadenia poradenstva a prevencie. Všeobecní lekári majú brať do úvahy závery odborných vyšetrení od všetkých lekárov špecialistov, ako aj od iných odborníkov, a až po zvážení všetkých záverov odborných vyšetrení dať písomné vyjadrenie resp. písomný súhlas.

V prípade, že zdravotný stav vášho dieťaťa neumožňuje vzdelávanie vôbec, môžete požiadať o oslobodenie od povinnosti dochádzať do školy“ až do pominutia dôvodov na základe písomného odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast (u predškolákov na základe písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast) a písomného odporučenia zariadenia poradenstva a prevencie (u predškolákov na základe písomného súhlasu zariadenia poradenstva a prevencie). V tomto prípade by dieťa nebolo vzdelávané vôbec až do pominutia dôvodov, a teda nejednalo by sa už o individuálne vzdelávanie.

Ako dôvod môžete uviesť záujem rodičov a dieťaťa o túto formu vzdelávania (tento dôvod sa udáva často), ďalej môžete uviesť napr. časté pobyty rodiny v zahraničí, odporúčanie psychológa, veľkú vzdialenosť bydliska od školy, väčšia efektivita vzdelávania kvôli individuálnemu prístupu, možnosť prepojenia vzdelávania s reálnym praktickým životom a podobne.

Ak spĺňate kvalifikačnú požiadavku, napíšte tam svoje meno a priezvisko. V prípade, že kvalifikačnú požiadavku nespĺňate a potrebujete garanta, napíšte tam meno a priezvisko garanta. Ak je na doklade o vzdelaní vzdelávateľa, ktorý k žiadosti priložíte, uvedené iné priezvisko ako súčasné t. j. rodné priezvisko, napíšte do žiadosti súčasné meno a priezvisko a na koniec dopíšte rodné priezvisko, napr. Mgr. Hana Jabĺčková rod. Hrušková.

Uveďte informácie k diagnózam dieťaťa (napr. autizmus, dysgrafia a pod.). Pri deťoch so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami k žiadosti priložte aj správy školského zariadenia poradenstva a prevencie  – CPP alebo ŠCPP. Ak nemáte čo uviesť, môžete do riadku napísať „žiadne“.

V prípade, že žiadate o individuálne vzdelávanie školáka na žiadosť zákonného zástupcu a zároveň ak vaše dieťa nemá špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, individuálny vzdelávací program vypracuje rodič príp. garant, ak sa tak s rodičom dohodnú.

Ak má vaše dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,  individuálny vzdelávací program v súlade s odporúčaniami zariadenia poradenstva a prevencie vypracuje pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom školy v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom, pedagogickým asistentom a odborným zamestnancom školy a po konzultácii so zákonným zástupcom.

V prípade žiadosti o individuálne vzdelávanie z dôvodu zdravotného stavu vypracuje individuálny vzdelávací program škola.

U predškolákov nie je potrebné podľa školského zákona vypracovať individuálny program vzdelávania vôbec, teda ho nemusíte pripraviť vy ani materská škola. V tomto prípade je ale potrebné určiť obsah individuálneho vzdelávania, čo má urobiť materská škola v spolupráci so zákonným zástupcom pred začiatkom samotného individuálneho vzdelávania.

Áno, druhý zákonný zástupca dieťaťa tiež podpisuje žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania. Podpis oboch zákonných zástupcov sa nevyžaduje, ak:

 • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa;
 • jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa;
 • spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená;
  Vo všetkých troch vyššie spomenutých prípadoch školský zákon nestanovuje spôsob preukázania uvedenej skutočnosti, ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu.
 • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať – školský zákon nestanovuje spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať;
 • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa – školský zákon nestanovuje spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením.

V prípade, že chcete domáce vzdelávanie, druhý rodič s vami nesúhlasí a nedokážete sa dohodnúť, obráťte sa na miestne príslušný ÚPSVaR, ktorý poskytuje mediáciu, v krajnom prípade váš spor v tejto veci rozhodne súd.

V prípade, že:

 • jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa zomrel – táto skutočnosť sa dokladá fotokópiou úmrtného listu,
 • dieťa vychováva iba matka a otec nie je na rodnom liste uvedený – túto skutočnosť matka dokladá fotokópiu rodného listu dieťaťa.

Tento dôvod na ospravedlnenie dieťaťa zo školy alebo škôlky (v prípade predškoláka) nie je v súlade so školským zákonom. Školský zákon hovorí, že ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole (pozn.: tu sa myslí aj škola materská), jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť na súťažiach (pozn.: ďalšie dôvody môžu byť uvedené v školskom poriadku školy). Neprítomnosť dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca. Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží zákonný zástupca potvrdenie od lekára. Táto lehota sa môže predĺžiť počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 rozhodnutím ministra (pozn.: v súčasnosti je predĺžená). Dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží zákonný zástupca dokladmi v súlade so školským poriadkom.

Požadovaný rozsah znalostí dieťaťa je pri individuálnom vzdelávaní rovnaký ako pri deťoch, ktoré sa vzdelávajú prezenčne v školách.

Deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) je možné urobiť úpravu  obsahu, metód, foriem vzdelávania alebo spôsobu hodnotenia žiaka, avšak táto možnosť platí rovnako pre deti so ŠVVP, ktoré chodia denne do škôl ako aj pre deti v individuálnom vzdelávaní.

V prípade, že máte doma predškoláka, vaša materská škola má v spolupráci s vami (rodičom) určiť obsah individuálneho vzdelávania pred začiatkom individuálneho vzdelávania. Viac informácií o tom, čo učiť predškolákov, nájdete v našom článku o obsahu povinného predprimárneho vzdelávania. Ak máte doma školáka, vyžiadajte si zo školy výkonové štandardy pre jednotlivé predmety v členení minimálne na polroky. Z výkonových štandardov, ktoré vychádzajú z učebných osnov, zistíte, čo všetko vyžaduje škola, aby dieťa za daný polrok z jednotlivých predmetov vedelo. Výkonové štandardy vám pomôžu sa dobre pripraviť na preskúšanie. Niektoré školy navyše vyžadujú k preskúšaniu z niektorých predmetov pripraviť projekty príp. portfólio z prác alebo aktivít dieťaťa, z ktorých je vidieť, ako sa individuálne vzdelávalo.

Výber vhodných učebníc je veľmi individuálny, keďže to závisí od vašich preferencií. Do mnohých učebníc môžete nahliadnuť aj online, viac informácií o tejto možnosti nájdete v časti Učebnice. V prípade, že začínate s domácim vzdelávaním prváčika (príp. dieťaťa na 1. stupni ZŠ), môžete sa inšpirovať možnosťami, ktoré sme uviedli v našom webinári s názvom Začíname s domácim vzdelávaním (nielen) prvákov alebo sa môžete poradiť s ostatnými rodičmi detí v domácom vzdelávaní v domškoláckych skupinách, ktorých zoznam nájdete v časti Spájanie domácich školákov

Dá sa povedať, že koľko je rodín, toľko je spôsobov domáceho vzdelávania. Každý je iný a vďaka individuálnosti domáceho vzdelávania si ho môže každý ušiť na mieru. Ak by sme to chceli zovšeobecniť a zároveň sa oprieť o prieskum, ktorý občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slovensku uskutočnilo v októbri 2020, existujú tri hlavné prúdy: striktná škola doma, demokratická škola doma a sebariadené vzdelávanie (unschooling). Na Slovensku si rodiny vo väčšine prípadov volia demokratickú školu doma. Rodičia pri vzdelávaní často využívajú aj rôzne alternatívne metódy vzdelávania, napr. metódu Marie Montessori a iné. Viac informácií o vzdelávacích štýloch / metódach využívaných pri domácom vzdelávaní nájdete v Manuáli pre DV rodičov.

Pre niektoré rodiny áno, pre mnohé nie. Do vzdelávania rôznych domškoláckych rodín môžete nahliadnuť v sériách článkov „Domškolácky deň s…“, „Domáce vzdelávanie podľa…“ a „Zo života násťročného domškoláka“. Viac informácií o tom, ako môže vyzerať domáce vzdelávanie v rodinách, nájdete v Manuáli pre DV rodičov.

Spočiatku stačí málo, mnohí z nás začínali „školou doma“ – čiže učebnice, ceruzka / pero a zošit. Neskôr uvidíte, čo si bude vzdelávanie doma a záujmy vašich detí vyžadovať. Každá rodina je iná, niekomu vyhovuje mnoho pomôcok a špecifické vybavenie priestoru, iné rodiny a deti radšej nakupovanie pomôcok minimalizujú a na učenie napríklad upravia kuchynský stôl a veľa sa učia mimo domácnosti. V Manuáli pre DV rodičov nájdete zoznam pomôcok a vybavenia, ktorý môžete podľa vlastných potrieb zvážiť.

V praxi je pomerne bežné, že si rodiny pripravia plán vzdelávania, ktorého sa podľa možností rodiny držia. Niektoré rodiny zostanú na úrovni polročného plánu vzdelávania v členení podľa jednotlivých predmetov, v ktorom si naznačia oblasti, ktoré už dieťa vie, iné rodiny si robia detailnejšie mesačné, týždenné alebo aj denné plány. Viac informácií o plánovaní v domácom vzdelávaní nájdete v Manuáli pre DV rodičov.

Tipy na vzdelávacie materiály a plno ďalších inšpirácií – na edukačné stránky, stránky domškoláckych rodičov a pod. nájdete v Manuáli pre DV rodičov. Ďalej sa môžete pozrieť na našu stránku do časti Inšpirácia (v hlavnej ponuke) alebo Články. Tiež môžete sledovať tipy, ktoré vám prinášame na FB stránke.

Je to veľmi individuálne. Závisí to od konkrétneho dieťaťa, ale aj od ročníka. V priemere vám riadené vzdelávanie školáka zaberie 1 až 3 hodiny denne. Avšak dieťa v domácom vzdelávaní sa určite nevzdeláva len tento čas. Vzdeláva sa aj mimo tohto času, ale tam už hovoríme o sebariadenom vzdelávaní, ktoré vychádza z vnútornej motivácie dieťaťa. Deti v domácom vzdelávaní sa zvyknú veľmi veľa naučiť práve sebariadene.

Pokúste sa čo najviac pri vzdelávaní využívať vnútornú motiváciu dieťaťa, čo v praxi znamená učenie „cez“ záujem dieťaťa, teda napr. ak má vaše dieťa rado dinosaury, tak sa učte čítať tak, že budete čítať o nich. Zároveň môžete skúsiť zmeniť spôsob, akým vzdelávate. Snažte sa viac prepojiť vzdelávanie s reálnym životom cez zážitkové vzdelávanie, veľa sa s deťmi rozprávajte a odpovedajte im na ich zvedavé otázky, využívajte hry pri vzdelávaní, môžete si vytvoriť skupinu domškolákov – niektoré deti viac motivuje učiť sa v skupine. Zamerajte sa na to, aby ste vytvorili dieťaťu podnetné prostredie na vzdelávanie napr. zorganizujete stretnutie so zaujímavými ľuďmi, obklopte dieťa knihami, cestujte, navštevujte múzeá, výstavy alebo galérie a pod. Vysvetlite dieťaťu, že na Slovensku máme predpísané to, čo sa dieťa musí naučiť a že bude musieť ísť do školy na preskúšanie. Tento fakt vám v praxi môže, ale aj nemusí pomôcť pri jeho motivácii. V prípade, že sa vaše dieťa bude odmietať učiť predpísané učivo aj po zmene spôsobu vzdelávania t. j. jeho vnútorná motivácia ho vedie inam ako učebné osnovy pre daný ročník a chcete, aby sa vzdelávalo v súlade s učebnými osnovami, tak vám zostáva už len využiť prostriedky vonkajšej motivácie (ktoré sa bežne využívajú aj v školách) – teda odmeny alebo tresty (v prípade domáceho vzdelávania sú to skôr zákazy nejakej činnosti). 

 • Predškoláci – deti nie sú „preskúšané“, ale musia ísť do kmeňovej materskej školy na „posúdenie“ plnenia obsahu individuálneho vzdelávania jedenkrát ročne – konkrétne v marci. Presný čas a rozsah posúdenia určí kmeňová materská škola s ohľadom na individuálne osobitosti dieťaťa. Posúdenie je možné vykonať aj elektronicky.
  Posúdenie plnenia obsahu individuálneho vzdelávania nemusí absolvovať v materskej škole dieťa individuálne vzdelávané z dôvodu zdravotného stavu, ani dieťa, ktoré sa vzdeláva v (materskej) škole mimo územia SR, pričom v tejto škole v zahraničí sa môže dieťa vzdelávať aj individuálne.
 • Školáci – deti musia ísť do kmeňovej školy na komisionálne preskúšanie raz za školský polrok. Sú preskúšané z príslušného učiva každého povinného predmetu. Výnimku tvoria deti, ktoré majú povolené individuálne vzdelávanie v zahraničí, ktoré vykonajú komisionálne skúšky zo všetkých povinných predmetov okrem predmetov s prevahou výchovného zamerania za každý školský rok príp. raz za stupeň – na konci 4. a 9. ročníka ZŠ. Termín, rozsah, obsah a formu komisionálnej skúšky určí riaditeľ kmeňovej školy.
  Komisionálne preskúšanie nemusí absolvovať dieťa vzdelávané individuálne z dôvodu zdravotného stavu. Dieťa vzdelávajúce sa podľa individuálneho učebného plánu môže a nemusí byť komisionálne preskúšané v závislosti od rozhodnutia riaditeľa školy. Deti, ktoré sa vzdelávajú v škole mimo územia SR (na škole, ktorá im povolila individuálne vzdelávanie, teda napr. domáci školáci zapísaní na škole v ČR), nemusia byť komisionálne preskúšaní v slovenskej kmeňovej škole, pokiaľ neukončujú štúdium v škole v zahraničí. Sú na slovenskej kmeňovej škole komisionálne preskúšaní, len ak rodič o preskúšanie požiada. V praxi rodičia obyčajne žiadajú o preskúšanie 1x ročne. Dôvodom, prečo rodičia žiadajú o preskúšanie na slovenskej kmeňovej škole, je fakt, že dieťa obyčajne potrebuje na prijímacie skúšky na strednú školu aj slovenské vysvedčenie so známkou zo slovenského jazyka a literatúry. Viac informácií o uznávaní časti štúdia v škole v zahraničí nájdete v Manuáli pre DV rodičov.  
 • Predškoláci – Posudzuje sa plnenie obsahu individuálneho vzdelávania, teda nejde o posúdenie školskej spôsobilosti/zrelosti dieťaťa, ktoré robí zariadenie poradenstva a prevencie. Presný čas a rozsah posúdenia určí kmeňová materská škola s ohľadom na individuálne osobitosti dieťaťa. Posúdenie môže prebiehať v materskej škole len v jeden deň alebo aj počas viacerých dní v závislosti od rozhodnutia materskej školy. Posúdenie sa môže zrealizovať aj elektronicky.
 • Školáci – Komisia pre komisionálne skúšky má najmenej troch členov. Žiaci môžu vykonať komisionálne skúšky najviac z dvoch vyučovacích predmetov v jeden deň. O forme komisionálnej skúšky rozhoduje riaditeľ školy – môže zahŕňať písomné a ústne preskúšanie, niekedy aj prezentáciu portfólia dieťaťa. Portfólio môžu tvoriť pracovné zošity, projekty, nahrávky alebo fotodokumentácia z priebehu vzdelávania dieťaťa. „Výchovy“ (výtvarná, hudobná…) sa často skúšajú prezentáciou portfólia žiaka. Komisionálna skúška sa môže zrealizovať aj dištančne po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom školy. Pri rozhodovaní o komisionálnej skúške je riaditeľ školy povinný zohľadniť zdravotný stav žiaka príp. jeho individuálny vzdelávací program (najmä pri deťoch so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami).
 • Predškoláci – Pokiaľ si to vzdelávacie alebo špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa budú vyžadovať, na posúdení môže byť prítomná aj osoba zabezpečujúca individuálne vzdelávanie daného dieťaťa, príp. odborní zamestnanci príslušného školského zariadenia poradenstva a prevencie.
 • Školáci – Riaditeľ školy môže povoliť prítomnosť zákonného zástupcu na komisionálnej skúške. O prítomnosť na komisionálnom preskúšaní môžete požiadať aj ústne, ak by ste chceli podať písomnú žiadosť, vzor nájdete na našej stránke v časti Dokumenty ku DV.

Riaditeľ škôlky / školy zruší individuálne vzdelávanie a vaše dieťa bude sa musieť začať vzdelávať v škôlke / škole v dennej forme štúdia.

Obyčajne dosahujú porovnateľné alebo lepšie výsledky ako deti v dennej forme vzdelávania. Viac informácií o výsledkoch detí v domácom vzdelávaní nájdete v Manuáli pre DV rodičov.

Vaše dieťa nebude pri domácom vzdelávaní nesocializované. Deti nepotrebujú byť socializované vo veľkej skupine detí rovnakého veku, aby získali potrebné sociálne zručnosti. Práve naopak, väčšina rodičov chce, aby sa ich deti naučili sociálnym zručnostiam od dospelých, nie od detí. Deti vzdelávané doma majú zdravé vzťahy s ľuďmi každého veku, vrátane mladej mamičky od vedľa, dôchodcovského páru, ktorý rád záhradníči, s kamarátmi na balete alebo karate, a predovšetkým so svojimi rodičmi. Tieto deti sa bežne stretávajú s viacerými ďalšími deťmi, či už na krúžkoch, na vzájomných stretnutiach domškolákov alebo sa stretávajú a hrajú s deťmi susedov či rodinných známych. Deti v domácom vzdelávaní majú obyčajne na socializáciu viac času, keďže ich vzdelávanie je časovo efektívnejšie (kratšie) a ich poobedia nie sú zaplnené robením domácich úloh. Mnohí domškolácki rodičia označujú ako jednu z výhod domáceho vzdelávania práve kvalitnejšiu socializáciu ich detí. Viac informácií o socializácii detí v domácom vzdelávaní nájdete v Manuáli pre DV rodičov.

Prieskumy ukazujú, že deti z domáceho vzdelávania nemajú problém s adaptáciou pri nástupe do školy. Viac informácií o skúsenostiach s deťmi po ukončení domáceho vzdelávania nájdete v Manuáli pre DV rodičov.

Mnohí definujú pojem „reálny“ svet ako „svet dospelosti, v ktorom je človek zodpovedný za získanie svojej stravy, zabezpečenie prístrešia a oblečenia“. Keď sa na školu pozrieme bližšie, zistíme, že reálny svet sa v škole nenachádza. Škola je umelo vytvorené prostredie, v ktorom sú deti neprirodzene vekovo segregované, kde sa učia z učebníc, čítaniek a nie zo skutočných kníh, sú zatvorené vnútri a musia neprirodzene niekoľko hodín podľa možnosti ticho sedieť, ich normou nie sú hodnoty dospelých ako sú spolupráca, čestnosť alebo tvorivosť. Dieťa má „úspech“ vtedy, ak má značkové oblečenie, ak je vodcom partie – dieťa sa snaží prispôsobovať hodnotám nezrelých spolužiakov, s ktorými trávi väčšinu svojho dňa. Práve domáce vzdelávanie umožňuje dieťaťu žiť v reálnom svete, v ktorom sa prirodzene učí priamo pozorovaním dospelých.

Ak by bolo pravdivé tvrdenie, že množstvo stresu a prekážok v detstve zvyšuje dieťaťu šancu viesť šťastný život v náročnom svete, tak by potom všetky deti, ktoré prešli v detstve stresom či prekážkami (napr. deti z detských domovov, obete násilia a pod.) boli dobre na život pripravené a boli v ňom úspešné a šťastné. Avšak prax ukazuje, že tieto deti obvykle nie sú v živote úspešnejšie ani šťastnejšie. Život každému jednému človeku úplne prirodzene prináša nejaké prekážky, ktoré musí prekonať. Tak je to aj pri deťoch v domácom vzdelávaní. Deti nepotrebujú okrem prekážok, ktoré pripraví sám život – teda náš najlepší celoživotný „učiteľ“, ďalšie dodatočné prekážky, aby sa naučili ako sa s nimi vyrovnať.

Aj dieťa v domácom vzdelávaní sa s mnohými autoritami stretáva. Prirodzené autority v živote dieťaťa sú rodičia alebo starí rodičia, ďalej sú to učitelia na polročnom preskúšaní, učitelia na záujmových krúžkoch, policajti a pod. Domáce vzdelávanie však nevedie deti k slepej poslušnosti k hocijakej autorite (napr. ako bola v čase nacistického Nemecka), keďže v domácom vzdelávaní sa deti učia od rodičov aj morálne hodnoty. To deti učí rozlíšiť slepú poslušnosť voči autorite od rešpektu k nastaveniu našej spoločnosti.

Určite sa to naučí. Aj keď domáce vzdelávanie často neprebieha podľa takého istého rozvrhu ako v škole, dieťa v domácom vzdelávaní sa s nejakým typom rozvrhu alebo plánu stretáva napr. plán domškoláckych týždenných aktivít, termín krúžkov, čas stretnutia s inými domškolákmi a podobne.

Dieťa v individuálnom vzdelávaní má nárok na vzdelávací poukaz. Viac informácií o príspevkoch, na ktoré má nárok aj dieťa v individuálnom vzdelávaní (príp. jeho rodičia), nájdete v Manuáli pre DV rodičov.

Vyhľadať iné rodiny, ktoré majú deti v domácom vzdelávaní, môžete prostredníctvom informácií na našej stránke, ktoré nájdete v časti Spájanie domácich školákov. Informácie o rôznych podujatiach, ktoré organizuje OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku nájdete v Manuáli pre DV rodičov. Informácie o konaní online podporných skupín či iných akcií alebo stretnutí pre domškolákov nájdete na našej stránke v časti Podujatia.

Nie, nebudete od štátu dostávať za domáce vzdelávanie žiaden finančný príspevok. Viac informácií k možnostiam financovania a organizácie domáceho vzdelávania nájdete v Manuáli pre DV rodičov.

Áno, je to možné, keďže domáce vzdelávanie je časovo efektívnejšie a teda učenie vám nezaberie toľko času ako v škole. V prípade, že máte menšie deti, si však musíte zabezpečiť osobu, ktorá bude s nimi v čase, keď nebudete môcť byť s nimi vy. Viacerí pracujúci rodičia využívajú vzdelávacie skupiny pri vzdelávaní svojich detí (vzdelávacia skupina sa môže stretávať fyzicky s učiteľom, ale existuje aj možnosť online vzdelávania). Viac praktických informácií o tom, ako si môžete zorganizovať domáce vzdelávanie, nájdete v Manuáli pre DV rodičov.

Keď sa pustíte do domáceho vzdelávania, budete pravdepodobne plní pochybností o tom, či to zvládnete, či to bude dobré pre vaše deti, či budú prosperovať a pod. Ak však uvažujete o domácom vzdelávaní, určite máte na to dôvod – či už je to porucha učenia dieťaťa, šikana v škole, snaha dať deťom niečo zo seba alebo poskytnúť im kvalitné vzdelanie. Pri domácom vzdelávaní je dobré začleniť sa do domškoláckej komunity, ktorá na Slovensku už existuje. Ak sa vo vašom okolí nachádza rodina, ktorá tiež vzdeláva deti doma, nakontaktujte sa. Ak zatiaľ nikoho nepoznáte, môžete sa skúsiť nakontaktovať na rodinu v okolí prostredníctvom domškoláckych skupín, ktorých zoznam nájdete v časti Spájanie domácich školákov. Máme skúsenosť, že je to úžasná opora pre rodiča – vzdelávateľa a skvelá príležitosť pre socializáciu detí. Dôverujte svojmu dieťaťu, že je dieťa – teda, že sa rado učí nové veci. Spolu prídete na spôsob, ako sa čo najpríjemnejším spôsobom naučíte čo najviac potrebných a dôležitých vecí. V prípade, že budete potrebovať akúkoľvek pomoc, môžete sa obrátiť na svojho garanta alebo svoju kmeňovú školu. Ďalej môžete skúsiť vyhľadať na vybrané predmety súkromného učiteľa alebo sa striedať v učení s ostatnými domškoláckymi rodičmi, pričom každý rodič bude učiť deti to, v čom sám vyniká. Máte ešte možnosť vzdelávať dieťa aj vo vzdelávacej skupine, ktorá môže pokryť všetky predmety alebo len niektoré (podľa dohody).

Tu vám môže pomôcť vaša kreativita napr. pripravte si pre mladšie deti zaujímavé hračky, dajte im staré pracovné zošity na hranie alebo vypĺňanie, zapojte ich do (zážitkového) vzdelávania alebo požiadajte o pomoc starých rodičov či susedov príp. sa staršie dieťa môže učiť s jedným rodičom, pokiaľ sa druhý rodič venuje mladšiemu súrodencovi. Môžete sa spolu s dieťaťom učiť poobede – po návrate manžela z práce, či viac cez víkend alebo keď mladší súrodenec spí – teda vtedy, kedy to celej rodine najviac vyhovuje. Prípadne sa môžete spojiť s ostatnými domškoláckymi rodičmi a vzájomne si pomáhať napr. jedna mama učí a druhá sa stará o mladšie deti.

Je dôležité, aby si rodič s deťmi na domácom vzdelávaní sám aktívne našiel a vyhradil čas na seba, svoje záľuby a zapojil viac ľudí do starostlivosti o mladšie deti či domácnosť (pomôcť môžu staršie deti, manžel, starí rodičia, príp. si môžete zaplatiť pomoc v domácnosti a pod.). Nesnažte sa všetko urobiť „sami“, ale ak treba, požiadajte o pomoc. Odporúčame spojiť sa s ostatnými domškoláckymi rodičmi a vzájomne si pomáhať. Základom úspechu domáceho vzdelávania je aj šťastný a spokojný rodič.

Môžete kontaktovať svojho garanta či svoju kmeňovú školu alebo na našej stránke v časti Kontakt nájdete kontakt na konzultantku pre rodiny s deťmi so ŠVVP. Pre rodiny s deťmi so ŠVVP, ktoré sú členmi OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku, organizujeme aj online podporné skupiny, kde sa môžete priamo iných rodičov spýtať, ak máte nejaký problém. Informácie o konaní online podporných skupín pre deti so ŠVVP nájdete na našej stránke v časti Podujatia.

Áno, možné to je, že si niekto bude o vás myslieť, že zanedbávate svoje dieťa, keď nechodí do školy. Vtedy vás môže nahlásiť na „sociálku“. Ak by vás nahlásil, prišli by k vám pracovníci z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny domov na kontrolu, aby si preverili, či skutočne dochádza k zanedbávaniu dieťaťa. Ak je „problém“ len v tom, že doma vzdelávate svoje dieťa, pre ktoré máte vybavené v kmeňovej škole individuálne vzdelávanie a o ktoré sa riadne staráte, úradníci po preverení prípad z našich skúseností uzavrú s tým, že k zanedbávaniu nedochádza.

Školský zákon hovorí, že kontrolu úrovne kvality výchovy a vzdelávania pri individuálnom vzdelávaní vykonáva okrem kmeňovej školy, ktorá dieťa preskúša, aj Štátna školská inšpekcia (napr. školská inšpekcia môže prísť pozrieť na priebeh preskúšania do kmeňovej školy alebo môže teoreticky prísť aj k vám domov, v praxi to nerobieva). Kontrolu odborno-pedagogického a materiálno-technického zabezpečenia výchovy a vzdelávania a ochrany zdravia žiaka vykonáva kmeňová škola napr. sa môže riaditeľ kmeňovej školy (po dohode) prísť k vám domov pozrieť, či máte pre dieťa stôl, stoličku a podobne.

V prípade, že vaše dieťa má trvalý pobyt v SR, musíte ho zapísať do škôlky / školy v SR a potom môžete požiadať o individuálne vzdelávanie (pri deťoch v materskej škole), o individuálne vzdelávanie v zahraničí (pri deťoch v základnej škole) alebo o vzdelávanie v škole v zahraničí, v ktorej si následne vybavíte domáce vzdelávanie. Viac informácií k týmto možnostiam nájdete v Manuáli pre DV rodičov.

V prípade, že vaše dieťa nemá trvalý pobyt v SR, nemusíte ho zapísať do škôlky / školy v SR. V takom prípade postupujte pri vybavení domáceho vzdelávania podľa legislatívy krajiny vášho pobytu.

V prípade, že vaše dieťa má slovenské občianstvo, ale nemá na Slovensku trvalý pobyt a vy ho chcete zapísať do slovenskej škôlky / školy aj napriek tomu, že nemáte túto povinnosť, môžete to podľa vyjadrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR urobiť iba v prípade, že má vaše dieťa v SR prechodný pobyt. Ak vaše dieťa nemá zatiaľ na Slovensku prechodný pobyt, pre jeho vybavenie odporúčame najprv vybaviť Osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí. Následne môžete podať žiadosť o prechodný pobyt v SR. Po vybavení prechodného pobytu dieťaťa ho zapíšte do škôlky / školy na Slovensku a potom môžete požiadať o individuálne vzdelávanie (pri deťoch v materskej škole) alebo o individuálne vzdelávanie v zahraničí (pri deťoch na základnej škole). Nezabudnite si preveriť aj legislatívu krajiny vášho pobytu, lebo niektoré krajiny vyžadujú zápis dieťaťa do miestnej školy. Viac informácií k vybaveniu individuálneho vzdelávania alebo individuálneho vzdelávania v zahraničí nájdete v Manuáli pre DV rodičov.

V prípade, že má vaše dieťa na Slovensku trvalý pobyt, musíte ho zapísať do slovenskej škôlky / školy a potom môžete v škôlke / škole požiadať o povolenie individuálneho vzdelávania.

V prípade, že vaše dieťa nemá na Slovensku trvalý pobyt, nie ste povinný ho zapísať do škôlky / školy v SR (sem patria aj deti, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko, odídenci z Ukrajiny – nemajú v SR trvalý pobyt, majú len tolerovaný pobyt, t. j. môžete ich zapísať do škôlky / školy v SR, ale nie ste povinný to urobiť).

O domácom vzdelávaní sa veľa dozviete z nášho Manuálu pre DV rodičov. Tipy na zaujímavé knihy, ktoré sa týkajú vzdelávania alebo priamo domáceho vzdelávania nájdete na našej stránke v časti Knižné tipy pre DV rodičov. Tipy na zaujímavé prednášky, rozhovory a filmy, ktoré sa týkajú vzdelávania alebo priamo domáceho vzdelávania nájdete na našej stránke v časti Video tipy pre DV rodičov. Zároveň môžete sledovať naše tipy aj na našej  FB stránke.

Deti v domácom vzdelávaní môžu byť vzdelávané v rámci rodiny, alebo sa rodičia môžu rozhodnúť učiť svoje deti spolu s inými rodičmi, či si môžu vyhľadať učiteľa (príp. učiteľov) a vzdelávať deti vo vzdelávacej skupine. Deti, ktoré navštevujú vzdelávaciu skupinu, musia byť zapísané zároveň aj v kmeňovej škole – teda v škole, ktorá je v sieti škôl a školských zariadení SR. Tieto deti sú vedené v kmeňovej škole ako deti v individuálnom vzdelávaní. Tieto deti (školáci) chodia do kmeňovej školy polročne na preskúšanie a kmeňová škola im aj vydá vysvedčenie Predškoláci absolvujú len raz ročne v kmeňovej materskej škole posúdenie plnenia obsahu individuálneho vzdelávania a kmeňová materská škola im vydá osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania. Je zodpovednosťou rodiča, aby sa so vzdelávacou skupinou dohodol na tom čo príp. aj ako bude dieťa učiť, aby dieťa vedelo, čo má vedieť podľa jeho individuálneho vzdelávacieho programu do termínu preskúšania v kmeňovej škole resp. pri predškolákoch podľa určeného obsahu individuálneho vzdelávania do termínu posúdenia v kmeňovej materskej škole. Dieťa môže chodiť do vzdelávacej skupiny každý deň, alebo iba na niektoré dni. Štandardne vzdelávacia skupina poskytuje prezenčné vzdelávanie, ale existujú aj vzdelávacie skupiny, ktoré poskytujú online vzdelávanie. Viac informácií o vzdelávacích skupinách nájdete v Manuáli pre DV rodičov.

Vzdelávacie skupiny, ktoré požiadali o zaradenie do zoznamu vzdelávacích skupín OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku, nájdete na našej stránke v časti Vzdelávacie skupiny. Viac informácií o možnostiach vyhľadania ďalších vzdelávacích skupín nájdete v Manuáli pre DV rodičov.

Áno, môžete mu vybaviť odklad ZŠ a jeho vybavenie nie je dôvodom pre zrušenie individuálneho vzdelávania v materskej škole. 

Od roku 2021 došlo k legislatívnej zmene v tom, že už nemôžete žiadať o „odklad“ začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky riaditeľa ZŠ (to bolo zrušené), ale máte požiadať riaditeľa materskej školy o „pokračovanie“ plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní, ak mu predložíte:

a) písomný súhlas zariadenia poradenstva a prevencie (t. j. potvrdenie z poradne, že dieťa nie je školsky spôsobilé),

b) písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,

c) informovaný súhlas zákonných zástupcov dieťaťa. 

Pozn.: Musíte predložiť zároveň všetky tri dokumenty (to znamená, že nestačí len vaše rozhodnutie).

Dieťa môže pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania len jeden školský rok. Ak sa vám podarí vybaviť toto pokračovanie, môžete v materskej škole v ďalšom školskom roku opätovne požiadať o povolenie individuálneho vzdelávania.

Nezabudnite v tomto prípade ísť v apríli na zápis do ZŠ, kde predložíte rozhodnutie riaditeľa materskej školy o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Ak v čase zápisu do ZŠ ešte nemáte tento dokument, môžete ho predložiť aj dodatočne – v tom prípade počas zápisu len informujte riaditeľa ZŠ o tejto skutočnosti ústne. Vaše dieťa nakoniec do ZŠ na základe tohto dokumentu (ak ho dodatočne predložíte) nebude prijaté. 

O vybavení pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole si môžete prečítať v Manuáli pre DV rodičov v časti Individuálne vzdelávanie povolené MŠ v SR. Vzory potrebných dokumentov nájdete na našej stránke v časti Dokumenty ku DV.

Pokiaľ je pre vaše dieťa predprimárne vzdelávanie povinné alebo má plniť povinnú školskú dochádzku a zároveň má vaše dieťa trvalý pobyt na území SR, musíte ho zapísať do školy, ktorá je v sieti škôl a školských zariadení SR (pozn.: školou sa tu myslí aj škola materská), ak ho chcete doma vzdelávať. Ak to neurobíte, bude sa to považovať za nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo nedbanie o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky.

Pri predškolákoch platí, že ak rodič nebude dbať o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, pôjde o priestupok – teda dostanete pokutu od 30 eur do 331,50 eur. Sankciou pre zákonného zástupcu bude v tomto prípade aj zastavenie poskytovania prídavku na dieťa a príplatku k prídavku (pozn.: nedbanie sa hlási obci aj Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny tzv. „sociálke“).

Ak zákonný zástupca nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, zákonnému zástupcovi hrozí v závislosti aj od počtu vynechaných vyučovacích hodín: zastavenie poskytovania prídavku na dieťa a príplatku k prídavku, zastavenie vyplácania náhradného výživného, zníženie výšky rodičovského príspevku, v prípade ak je rodič poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke – zastavenie vyplácania príspevku za nezaopatrené dieťa, uloženie pokuty od 30 eur do 331,50 eur alebo aj odsúdenie za trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže s trestom odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov. (pozn.: nedbanie sa hlási obci aj Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny tzv. „sociálke“).

Pokiaľ nie je T5 / T9 v danom školskom roku zrušené, tak sa týka aj detí v individuálnom vzdelávaní (ak nespadajú do výnimiek, pre ktoré je toto testovanie dobrovoľné, napr. žiaci s mentálnym postihnutím). V prípade, že sa vaše dieťa testovania nemôže z objektívnych príčin zúčastniť, je potrebné vopred informovať vašu kmeňovú školu aj s uvedením dôvodu neúčasti. Za objektívny dôvod neúčasti sa považuje ochorenie dieťaťa alebo pobyt rodiny v zahraničí. 

V prípade neúčasti na T5 nie je možnosť náhradného termínu. V prípade neúčasti na T9 máte možnosť náhradného termínu. Výsledky T9 sa pri mnohých stredných školách berú do úvahy pri prijímacom konaní, preto je potrebné overiť si podmienky prijatia na štúdium na vami zvolenej strednej škole. 

V prípade, že máte dieťa, ktoré nemá diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a chceli by ste úpravu podmienok testovania T5 / T9 (napr. predĺženie časového limitu alebo použitie kompenzačných pomôcok), škola ich môže upraviť len na základe správy zo zariadenia poradenstva a prevencie. Na diagnostiku do zariadenia poradenstva a prevencie je potrebné ísť dostatočne vopred (najneskôr v priebehu predchádzajúceho šk. roka), lebo túto skutočnosť musí škola nahlásiť pri prihlasovaní žiakov na testovanie, ktoré prebieha obvykle už v novembri. Viac informácií o externom testovaní T5 / T9 nájdete v Manuáli pre DV rodičov.

Z nášho pozorovania sú to všetky možné rodiny – bez ohľadu na výšku príjmu rodiny, svetonázor a pod. Ďalšie informácie o rodinách, ktoré vzdelávajú svoje deti doma na Slovensku nájdete aj v našom prieskume z roku 2020.

Ak sa vám naša práca páči a chcete nás finančne podporiť, môžete nám poslať finančný dar. Ak nás chcete podporiť iným spôsobom, napr. nám s niečím pomôcť, prosím napíšte na publicrelations@domacaskola.sk.

Štatistické informácie o počte detí v domácom vzdelávaní na Slovensku nájdete v časti Štatistiky DV. Informácie o počte detí v domácom vzdelávaní v ČR, USA alebo v ostatných krajinách sveta nájdete v Manuáli pre DV rodičov.

Ak máte záujem stať sa členom / členkou nášho občianskeho združenia, o výhodách členstva, výške členského príspevku a postupe ako sa stať členom si môžete prečítať na našej stránke v časti Členstvo v OZ DVS.

Najprv si prečítajte Manuál pre DV rodičov, prosím. V prípade, že budete mať ešte stále otázky, môžete sa obrátiť na našich konzultantov pre rodiny

Pozn.: Ak ste riaditeľom alebo zamestnancom školy, ktorá by chcela umožniť domáce vzdelávanie svojim žiakom, prečítali ste si informácie v časti Pre školy (v hlavnej ponuke) z našej stránky, môžete sa obrátiť na našu konzultantku pre školy. Zároveň sa na nás môžete obrátiť aj cez kontaktný formulár alebo prostredníctvom emailov, ktoré nájdete v časti Kontakt.

Vypracovala: Monika Ludrovanová

Aktualizácia: 7. 4. 2023
Text nie je právne záväzný, viac na stránke Zodpovednosť OZ DVS.