Individuálne vzdelávanie – ako postupovať

Školský zákon č. 245/2008 Z. z. predpisuje, za akých podmienok môže prebiehať individuálne vzdelávanie.

Materské školy

Podrobné informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní vrátane individuálnej formy nájdete v týchto dvoch dokumentoch Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

Základné školy

Ponúkame postup, ktorý ide nad rámec zákona:

 • Začnite s malým počtom žiakov, aby ste si vyskúšali všetky procesy (spracúvanie žiadostí, vydávanie rozhodnutí, komunikáciu s rodinami, prípravu a organizovanie komisionálneho preskúšania) „v malom“.
 • Oslovte komunitu rodín vzdelávajúcich doma svojou ponukou prostredníctvom OZ DVS.
 • Ponúknite služby garanta, ak na to máte personál.
 • Pripravte si potrebné dokumenty. Odkazy na nich nájdete chronologicky v tomto postupe.
 • Na zápise budúcich školákov ponúknite rodičom Žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania (prepojenie na stránku pre rodičov, kde nájdete rôzne druhy žiadostí podľa príslušných paragrafov) s prílohami v papierovej forme alebo vo forme odkazu na internetovej stránke školy. Odporučte im, aby aspoň e-mailom informovali riaditeľa spádovej školy, že zapisujú dieťa inam.
 • Pošlite Rozhodnutie o prijatí žiaka a vyzvite rodičov na zaslanie Žiadosti o IV. Odporučte im, aby využili služby garanta, ktorý vie, ako sa zostavuje IVVP.
 • Po obdržaní žiadosti o IV pošlite Rozhodnutie o povolení IV.
 • Pred začiatkom školského roka pošlite výkonové štandardy.
 • Ak na to máte kapacity, snažte sa s rodičmi v priebehu školského polroka komunikovať prostredníctvom mailu: opýtať sa, ako sa im darí a ponúknuť možnosť položiť vám otázky, ak si nie sú v niečom istí atď. Predídete tak možnému nepochopeniu.
 • Aspoň mesiac vopred informujte o termíne, forme a rozsahu komisionálneho preskúšania, alebo si vypracujte smernicu o komisionálnom preskúšaní, ktorú rodičom pošlete.
 • Ku komisionálnemu preskúšaniu potrebujete rozhodnutie o povolení vykonať komisionálne skúšky, vymenovať skúšaciu komisiu, pripraviť komisionálne protokoly pre každého žiaka za každý skúšaný predmet a oznámenie o vykonaní komisionálnej skúšky.
 • Môžete ku komisionálnemu preskúšaniu zaviesť tradíciu slovného hodnotenia od rodiča pre žiaka a sebareflexiu žiaka samotného. Komisia si vypočuje pohľad toho, kto s dieťaťom pracoval po celý čas a dieťa je vedené k tomu, aby vedelo zhodnotiť svoju prácu a výsledok.
 • Po preskúšaní vystavujete výpis z vysvedčenia na konci 1. polroka a vysvedčenie na konci školského roka.
 • Pred koncoročným preskúšaním si pripravte všetky potrebné žiadosti na ďalší školský rok.
 • V prípade odchodu žiaka z Vašej školy vyžadujte odhlášku žiaka s rozhodnutím o prijatí zo školy, do ktorej žiak odchádza.

Súbory, ktoré si tu stiahnete, je potrebné dôsledne upraviť pre podmienky vašej školy.

Posledná zmena: 7. 3. 2022
Text nie je právne záväzný, viac na stránke Zodpovednosť OZ DVS.