Pre školy – individuálne vzdelávanie – ako postupovať

 • Začnite s malým počtom žiakov, aby ste si vyskúšali všetky procesy „v malom“.
 • Oslovte komunitu domácich školákov svojou ponukou prostredníctvom OZ DVS.
 • Ponúknite služby garanta, ak na to máte personál.
 • Pripravte si potrebné dokumenty. Odkazy na nich nájdete chronologicky v tomto postupe.
 • Na zápise budúcich školákov ponúknite rodičom Žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania s prílohami v papierovej forme alebo vo forme odkazu na internetovej stránke školy. Odporučte im, aby informovali riaditeľa spádovej školy, že zapisujú dieťa inam.
 • Pošlite rozhodnutie o prijatí žiaka a vyzvite na zaslanie žiadosti o IV. Odporučte im, aby využili služby garanta, ktorý vie, ako sa robí IVVP.
 • Pošlite rozhodnutie o povolení IV.
 • Pred začiatkom šk. r. pošlite výkonové štandardy.
 • Ak na to máte kapacity, snažte sa s rodičmi v priebehu šk. polroka komunikovať prostredníctvom mailu: opýtať sa, ako sa im darí a ponúknuť možnosť položiť vám otázky, ak si nie sú v niečom istí atď. Predídete tak možnému nepochopeniu.
 • Aspoň mesiac vopred informujte o termíne, forme a rozsahu komisionálneho preskúšania alebo si vypracujte smernicu o komisionálnom preskúšaní, ktorú rodičom pošlete.
 • Ku komisionálnemu preskúšaniu potrebujete vymenovať skúšaciu komisiu a pripraviť komisionálne protokoly pre každého žiaka za každý skúšaný predmet.
 • Môžete ku komisionálnemu preskúšaniu zaviesť tradíciu slovného hodnotenia od rodiča pre žiaka a sebareflexiu žiaka samotného. Komisia si vypočuje pohľad toho, kto s dieťaťom pracoval celý čas a dieťa je vedené k tomu, aby vedelo zhodnotiť svoju prácu a výsledok.
 • Po preskúšaní vystavujete výpis z vysvedčenia na konci 1. polroka. a vysvedčenie na konci šk. roka.
 • Pred koncoročným preskúšaním si pripravte všetky potrebné žiadosti na ďalší školský rok.
 • V prípade odchodu žiaka z Vašej školy vyžadujte odhlášku žiaka s rozhodnutím o prijatí zo školy, do ktorej žiak odchádza.

posledná zmena: 15.10.2020