Informácie pre školy

Školský zákon č. 245/2008 Z. z. predpisuje, za akých podmienok má prebiehať individuálne vzdelávanie.

Materské školy

Podrobné informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní vrátane individuálnej formy nájdete v týchto dvoch dokumentoch Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR:

Základné školy

Ponúkame postup, ktorý ide nad rámec zákona:

 • Začnite s malým počtom žiakov, aby ste si vyskúšali všetky procesy (spracúvanie žiadostí, vydávanie rozhodnutí, komunikáciu s rodinami, prípravu a organizovanie komisionálneho preskúšania) „v malom“.
 • Oslovte komunitu rodín vzdelávajúcich doma svojou ponukou prostredníctvom OZ DVS.
 • Ponúknite služby garanta, ak vaši pedagógovia majú záujem a kapacitu podporovať rodiny s deťmi na individuálnom vzdelávaní.
 • Pripravte si potrebné dokumenty. Odkazy na nich nájdete chronologicky v tomto postupe.
 • Záujemcom o domáce vzdelávanie poskytnite Žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania s prílohami (vzor IVP, súhlas garanta) v papierovej forme alebo vo forme odkazu na internetovej stránke školy. V prípade budúcich prvákov je efektívnejšie spraviť to priamo priamo pri zápise budúcich školákov, no záujemcovia o domáce vzdelávanie sa môžu prihlásiť aj v priebehu školského roka. Rodičom budúcich prvákov odporučte, aby aspoň e-mailom informovali riaditeľa spádovej školy, že zapisujú dieťa inam.
 • Pošlite Rozhodnutie o prijatí žiaka a vyzvite rodičov na zaslanie Žiadosti o IV, ak ste tak zatiaľ neurobili.
 • Po obdržaní žiadosti o IV pošlite Rozhodnutie o povolení IV.
 • Pred začiatkom školského roka alebo pred začiatkom IV pošlite výkonové štandardy a informácie o forme a rozsahu komisionálneho preskúšania.
 • Ak na to máte kapacity, snažte sa s rodičmi v priebehu školského polroka komunikovať a ponúknuť možnosť položiť vám otázky, ak si nie sú v niečom istí atď. Predídete tak možnému nepochopeniu.
 • Odporúčame, aby ste rodiny aspoň mesiac vopred informovali o termíne komisionálnych skúšok.
 • Je vhodné vypracovať si vnútornú smernicu o komisionálnom preskúšaní.
 • Ku komisionálnemu preskúšaniu potrebujete rozhodnutie o povolení vykonať komisionálne skúšky, vymenovať skúšaciu komisiu a pripraviť komisionálne protokoly pre každého žiaka za každý skúšaný predmet.
 • Po preskúšaní vystavujete výpis z vysvedčenia na konci 1. polroka a vysvedčenie na konci školského roka.
 • Pred koncoročným preskúšaním si pripravte všetky potrebné žiadosti na ďalší školský rok.
 • V prípade odchodu žiaka z Vašej školy vyžadujte odhlášku žiaka s rozhodnutím o prijatí zo školy, do ktorej žiak odchádza.

Podrobné informácie o legislatívnych a praktických otázkach ohľadom domáceho vzdelávania nájdete v Manuáli DV pre rodičov.

Posledná zmena: 4. 2. 2024
Text nie je právne záväzný, viac na stránke Zodpovednosť OZ DVS.