Podujatia

OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku organizuje pravidelne každý rok šesť veľkých celoslovenských podujatí a jedno malé podujatie, ktoré sa koná raz do mesiaca. Okrem toho podľa potreby, záujmu a aktuálnosti usporadúva tiež jednorazové webináre, podporné skupiny a regionálne stretnutia pre rodičov a deti na domácom vzdelávaní. Podujatia bez pobytu účastníkov sú pre všetkých bezplatné, no každé môžete finančne podporiť dobrovoľným príspevkom na pár klikov cez darovaciu platformu darujme.sk.

Najbližšie plánované podujatia OZ DVS

Zatiaľ nie je plánované žiadne podujatie s konkrétnym dátumom.

Pravidelné podujatia OZ DVS

FEBRUÁR

Víkendová akcia bez detí pre domškolácke mamy na načerpanie inšpirácie, energie, povzbudenia… do ďalšieho domáceho vzdelávania. Akcia je vyhradená pre členky OZ DVS.

MAREC – OKTÓBER

Domškolácku čitateľskú výzvu OZ DVS vyhlasuje v marci pri príležitosti mesiaca knihy od roku 2022. Uzávierka výzvy je 15. novembra – dovtedy majú účastníci poslať svoje práce. Akcia je určená pre všetky deti so schváleným individuálnym vzdelávaním.

APRÍL

15. 4. 2024, Rodinkovo, Belušské Slatiny
Prehliadku domškoláckej záujmovej činnosti Akadémia domáceho vzdelávania OZ DVS organizuje od roku 2013. Podujatie je otvorené pre všetkých domškolákov.

APRÍL

Konferenciu domáceho vzdelávania OZ DVS organizuje každoročne od roku 2017.

SEPTEMBER

september 2024
No back to school je stretnutie domškoláckych rodín z celého Slovenska pri príležitosti začiatku nového školského roka.

OKTÓBER

Valné zhromaždenie OZ DVS
október 2024, online

KAŽDÝ PRVÝ ŠTVRTOK V MESIACI

Podporná skupina pre rodičov detí so ŠVVP je vyhradená pre členov OZ DVS. Záujemcovia sa môžu prihlásiť mailom na adrese alexandra.dobrotkova@domacaskola.sk

Aktualizácia: 6. 3. 2024

CHCEŠ BYŤ ČLENOM OZ DVS?

Pridať sa k stovkám ďalších domškoláckych rodičov?
Stať sa súčasťou celoslovenskej domškoláckej organizácie?
Využívať členské výhody?