Obsah povinného predprimárneho vzdelávania

V rámci spätných väzieb na náš webinár o Domácom vzdelávaní predškolákov sa opakovala požiadavka o bližšie priblíženie obsahu povinného vzdelávania predškolákov. Preto vám prinášame informácie o zdrojoch, kde nájdete to, čo má predškolák obsiahnuť.

Obsah predprimárneho vzdelávania je daný Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (ŠVP). Nájdete ho na stránke ministerstva školstva.

V súčasnosti platný ŠVP je koncipovaný pre potreby materských škôl, ktoré deti navštevujú štandardne viac ako jeden školský rok. Na dosiahnutie stanovených cieľov (tzv. výkonových štandardov) majú teda dlhší čas. V prípade povinného predprimárneho vzdelávania je však situácia iná – okrem materských škôl ho môže zabezpečovať aj rodič v rámci individuálneho (domáceho) povinného predprimárneho vzdelávania. 

Štátny pedagogický ústav pripravil metodický materiál k ŠVP s názvom Povinné predprimárne vzdelávanie – sprievodca cieľmi a obsahom, ktorý môže pomôcť aj rodičom detí v individuálnom vzdelávaní.

Podľa uvedeného metodického materiálu: „Materiál berie do úvahy rozšírenie poskytovateľov a foriem predprimárneho vzdelávania, ako aj potenciálnu väčšiu variabilitu detí, ktorých sa bude týkať. Ciele a obsah vzdelávania sú v ňom založené na požiadavkách platného ŠVP, sú však mierne zostručnené, zhutnené a vyselektované tak, aby reprezentovali to najpodstatnejšie, čo by si dieťa za rok predprimárneho vzdelávania malo osvojiť, či už v materskej škole zaradenej v sieti, v rámci individuálneho vzdelávania alebo v iných zariadeniach predprimárneho vzdelávania. Je to teda akési optimálne cieľové minimum, ktoré má dieťaťu zaručiť úspešný štart do ďalšieho vzdelávania alebo života v školskom prostredí. Každá vzdelávacia oblasť je spracovaná v jednoduchej a užívateľsky priateľskej forme, aby bola zrozumiteľná všetkým poskytovateľom povinného predprimárneho vzdelávania a tiež osobám zabezpečujúcim individuálne vzdelávanie detí na žiadosť zákonných zástupcov. V každej vzdelávacej oblasti sa nachádza stručný opis toho, o čo v nej ide, aké tematické okruhy obsahuje a čo by malo dieťa v rámci nich zvládnuť. Tento metodický materiál obsahuje tiež dôležité metodické odporúčania, ako zmysluplne a s rešpektom k vývinovým špecifikám detí stanovené ciele dosiahnuť.“

Podľa školského zákona by kmeňová materská škola mala v spolupráci so zákonným zástupcom určiť obsah individuálneho vzdelávania dieťaťa najneskôr do 31. augusta (resp. pred jeho začiatkom, ak začne individuálne vzdelávanie neskôr).

Ilustračné foto: freepik.com

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20