Kmeňové školy (4. diel): Súkromná ZŠ s MŠ Slovnaftáčik

Na otázky odpovedá pán Rudolf Lachkovič, konateľ zriaďovateľa Súkromnej základnej školy Vlčie hrdlo 50, Bratislava, ktorá sa nachádza oproti hlavnému vchodu do areálu spoločnosti Slovnaft, a. s. v najmodernejšom školskom areáli s telocvičňami, ihriskami a plavárňou pri Malom Dunaji uprostred zelene so zástavkou MHD s názvom Rafinery Gallery.

Koľko máte denných žiakov?
RL: Sme nová škola a máme dve triedy na 1. stupni so 16 žiakmi. 

Koľko domácich školákov zastrešujete v tomto školskom roku?
RL: Máme 20 prvákov v individuálnom vzdelávaní. 

Koľko domškolákov môžete prijať do jednotlivých ročníkov v školskom roku 2021/22? 
RL: Celkový počet by nemal prekročiť 40 žiakov a len v triedach na 1. stupni ZŠ, to znamená v 1. až 4. ročníku ZŠ. 

Ako dlho pracujete s deťmi na domácom vzdelávaní?
RL: Zatiaľ druhý rok, ale skúsenosti máme z predchádzajúceho pôsobenia na Forel International School. 

Čo bol hlavný dôvod alebo impulz, na základe ktorého ste sa rozhodli zastrešovať domácich školákov?
RL: V globalizovanom svete rodičia často potrebujú vzdelávať deti aj v iných štátoch, ale stále majú záujem aj o kontakt a vzdelávanie podľa slovenských učebných osnov. Nezanedbateľným dôvodom je snaha podporovať ľudí zanietených pre nové trendy vo vzdelávaní a záujem venovať sa vzdelávaniu vlastných detí, lebo nie len chlebom je sýty človek. 

Aká je Vaša filozofia podpory domáceho vzdelávania?
RL: Podpora chuti vzdelávať sa podľa individuálnych daností a potrieb každého dieťaťa, lebo každé dieťa je jedinečné. 

Poskytujete služby garanta alebo môžete rodinám nejakého garanta odporúčať? A akým spôsobom prebieha spolupráca garanta a domškoláckych rodín?
RL: Poskytujeme, no len v rozsahu našich kapacít. Spolupráca prebieha formou dištančného vzdelávania  s využitím nástroja Microsoft Office 365. 

Máte v škole v rámci personálu vyhradenú osobu, ktorá spracúva agendu domácich školákov a na ktorú sa môžu domáci školáci v prípade potreby obrátiť s otázkami?
RL: Áno, sú to triedni učitelia, riaditeľka a zriaďovateľka.  

Máte online platformu alebo časť svojej webovej stránky vyhradenú pre záležitosti domácich školákov? Ak nie, plánujete zriadenie takej platformy?
RL: Nie, lebo preferujeme individuálne kontakty v rámci on-line kontaktov a bezprostrednú komunikáciu. 

Ako pomáhate rodinám pri zápise na Vašu školu? Aké dokumenty rodinám poskytujete?
RL: Poskytujeme poradenstvo pri spracovávaní žiadosti. 

Akceptujete, ak rodiny využívajú alternatívne metódy vzdelávania – napríklad Montessori, Waldorf, sebariadené vzdelávanie?
RL: Áno, ale s tým, že žiaci musia plniť požiadavky dané učebnými osnovami a ISCED 1, resp. pri predškolákoch ISCED 0. 

Akceptujete, ak žiak zapísaný na domáce vzdelávanie používa v hlavných predmetoch iné učebnice a pracovné zošity, ako používate na škole s dennými žiakmi?
RL: Áno, lebo za podstatné považujeme vedomosti, a nie nástroje k ich získaniu. 

Ako pristupujete k vychovám? Zohľadňujete to, že deti navštevujú základnú umeleckú školu a iné záujmové krúžky, kde sa venujú vychovám?
RL: Áno, všetci žiaci majú individuálne zameranie, ktoré sa snažíme rozvíjať aj našou ponukou. 

Môžu sa deti na domácom vzdelávaní zapísané u Vás v škole zúčastňovať akcií, ktoré Vaša škola organizuje pre svojich denných školákov?
RL: Áno, je to veľmi vítané, ak nie sú pandemické obmedzenia, ako v uplynulom období. 

Deti zo Súkromnej ZŠ s MŠ Slovnaftáčik na exkurzii.

Ako prebieha preskúšanie na Vašej škole? Na čo kladiete pri preskúšaní dôraz?
RL: Za klasifikáciu a za preskúšanie je v prvom rade zodpovedný pedagogický garant žiaka, s ktorým spolupracujeme. 

Dávate na preskúšaní priestor prezentácii vlastnej práci detí? Ste prístupní portfóliovému preskúšaniu?
RL: Áno, od útleho veku kladieme dôraz na schopnosti prezentácie a komplexnosti vo vedomostiach. 

Uvažujete o podpore domáceho vzdelávania aj na druhom stupni, keby u nás prebehla legislatívna zmena a domáce vzdelávanie by bolo rozšírené aj na druhý stupeň? Pripravujete sa na Vašej škole nejakým spôsobom na túto možnosť?
RL: Zatiaľ nie, lebo nie sme plne organizovaná škola a máme len 1. stupeň ZŠ.

Ponúkate / vedeli by ste ponúknuť nejaký druh podpory napríklad vo forme nejakých online hodín alebo tutoriálov pre domácich školákov?
RL: Zatiaľ nie, ale po aktuálnych skúsenostiach v dištančnom vzdelávaní to postupne pripravujeme. 

Platí sa vo Vašej škole za zápis alebo za poskytnutie služieb kmeňovej školy, prípadne školné? Ak áno, aká je suma za jedného žiaka?
RL:  Áno, poplatok za registráciu je 100 €, ale ten po začatí štúdia vraciame a potom je to 20 € mesačne a za polročné komisionálne preskúšavanie 50 €. Predškolákom sú všetky služby poskytované bezplatne.

Ponúkate rodinám nejaké „bonusy“, prečo by si mali vybrať práve Vašu školu?
RL: Ponúkame najmä flexibilitu medzi prezenčnou, on-line resp. individuálnym vzdelávaním s veľkou škálou služieb podľa individuálnych potrieb každej rodiny. Najmä si zakladáme na konverzáciách s „native speakerom“ online v rámci jazykového vzdelávania. 

Ako vnímate finančnú podporu od štátu v súvislosti so zastrešením a celou agendou ohľadom domácich školákov?
RL: Žiaľ rodičia podporujúci individuálne vzdelávanie svojich detí sú diskriminovaní, aj keď sú rovnakými daňovými poplatníkmi, ako rodičia iných detí. Súčasná vláda prezentovala záujem realizovať zmenu vedúcu k zrovnoprávneniu. 

Ako vnímate spoluprácu rodín vzdelávajúcich deti doma? Je niečo, čo by ste chceli odkázať alebo odporučiť rodinám, ktoré domáce vzdelávanie plánujú?
RL: Aj keď hovoríme o individuálnom vzdelávaní, stále tak treba veľký dôraz klásť na socializáciu, schopnosti komunikácie a najmä úroveň výchov (telesná, hudobná, výtvarná), ktoré vie významne podporiť naša škola, keď si nás vyberiete, ako kmeňovú školu, pretože vždy udržujeme pravidelné kontakty medzi deťmi, ale aj rodičmi. 

Je niečo, čo by ste chceli dodať a v otázkach to nebolo spomenuté?
RL: Je úžasná snaha rodičov dať svojím deťom čo najlepšie vzdelanie, ale netreba zabúdať na porekadlo, že často cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami, a preto domáce vzdelávanie, ak má splniť svoj účel, musí byť veľmi disciplinované a neustále konfrontované z hľadiska metód a výsledkov práce každého žiaka ešte pozornejšie, ako pri prezenčnom vzdelávaní. 

Ďakujeme Vám za rozhovor!

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20