Kmeňové školy (4. diel): Súkromná ZŠ s MŠ Slovnaftáčik

Na otázky odpovedá pán Rudolf Lachkovič, konateľ zriaďovateľa Súkromnej základnej školy Vlčie hrdlo 50, Bratislava, ktorá sa nachádza v školskom areáli oproti hlavnému vchodu do areálu spoločnosti Slovnaft, a. s. v najmodernejšom školskom areáli s telocvičňami, ihriskami a plavárňou pri Malom Dunaji uprostred zelene so zástavkou MHD s názvom Rafinery Gallery.

Vchod do Slovnaftáčika

Koľko máte denných žiakov?

RL: V tomto školskom roku má škola 76 žiakov v prezenčnej dochádzke.

Koľko domácich školákov zastrešujete v tomto školskom roku?

RL: Základná škola má 25 žiakov v individuálnom vzdelávaní.

Koľko domškolákov môžete prijať do jednotlivých ročníkov v školskom roku 2022/23? 

RL: Kapacita materskej škôlky nám umožňuje prijať až 50 domo-predškolákov a až 40 domškolákov na 1. stupeň základnej školy.

Ako dlho pracujete s deťmi na domácom vzdelávaní?

RL: Najmä s rodičmi dompredškolákov spolupracujeme už 9 rokov.

Čo bol hlavný dôvod alebo impulz, na základe ktorého ste sa rozhodli zastrešovať domácich školákov?

RL: Hlavným dôvodom bol náš záujem poskytnúť pedagogické poradenstvo rodičom v zahraničí a výborné výsledky v rámci individuálneho vzdelávania.

Aká je Vaša filozofia podpory domáceho vzdelávania?

RLKaždé dieťa je jedinečné, deti majú rôzne nadania a preto je potrebné podporovať aj individuálny prístup ku každému dieťaťu. Obdivujeme rodičov, ktorí tento prístup uplatňujú pri svojich deťoch.

Poskytujete služby garanta alebo môžete rodinám nejakého garanta odporúčať? A akým spôsobom prebieha spolupráca garanta a domškoláckych rodín?

RL: V rámci materskej školy ponúkame spoluprácu 2 vysokoškolsky vzdelaných pani učiteliek.

Máte v škole v rámci personálu vyhradenú osobu, ktorá spracúva agendu domácich školákov a na ktorú sa môžu domáci školáci v prípade potreby obrátiť s otázkami?

RL: Áno, k dispozícii je pani Ing. Františka Lachkovičová na tel. +421 903 459 849,  +421 2 657 30 107,                                                                  e-mail: frantiska.lachkovicova@ slovnaftacik.sk.

Máte online platformu alebo časť svojej webovej stránky vyhradenú pre záležitosti domácich školákov? Ak nie, plánujete zriadenie takej platformy?

RL: Nerozlišujeme medzi prezenčnými a individuálne vzdelávanými deťmi, pravidelne pozývame na konzultácie a ústretovo komunikujeme on-line prostredníctvom všetkých platforiem.

Ako pomáhate rodinám pri zápise na Vašu školu? Aké dokumenty rodinám poskytujete?

RL: Na webovej stránke https://slovnaftacik.sk/prihlaska/  máme jednoduchý formulár prihlášky na predškolskú dochádzku do materskej škôlky, a na https://daycare.edupage.org/register/ je prihláška do Základnej školy.

Akceptujete, ak rodiny využívajú alternatívne metódy vzdelávania – napríklad Montessori, Waldorf, sebariadené vzdelávanie?

RL: Nielenže to akceptujeme, ale vďaka kvalifikácii našich učiteliek viaceré princípy uplatňujeme aj v prezenčnom vzdelávaní v našej škole a škôlke.

Akceptujete, ak žiak zapísaný na domáce vzdelávanie používa v hlavných predmetoch iné učebnice a pracovné zošity, ako používate na škole s dennými žiakmi?

RL: Podporujeme rôznorodosť a pestrosť vo vzdelávaní a preto radi spolupracujeme s rodičmi. Dôležitá je schopnosť uplatňovať a prezentovať vedomosti a nie z čoho sa deti učia.

Ako pristupujete k vychovám? Zohľadňujete to, že deti navštevujú základnú umeleckú školu a iné záujmové krúžky, kde sa venujú vychovám?

RL: Áno, plne akceptujeme nielen umelecké, ale aj športové školy.

Môžu sa deti na domácom vzdelávaní zapísané u Vás v škole zúčastňovať akcií, ktoré Vaša škola organizuje pre svojich denných školákov?

RLNielenže môžu, ale ich aj pravidelne k nám pozývame.

Deti zo Súkromnej ZŠ s MŠ Slovnaftáčik na exkurzii.

Ako prebieha preskúšanie na Vašej škole? Na čo kladiete pri preskúšaní dôraz?

RLPreskúšanie realizujeme viacerými spôsobmi na základe dohody s rodičmi, dôležitá je klasifikácia na základe vypracovaných prác a testov.

Dávate na preskúšaní priestor prezentácii vlastnej práci detí? Ste prístupní portfóliovému preskúšaniu?

RL: V našej škole uplatňujeme integrované tématické vzdelávanie, a preto sme prístupní aj portfóliovému preskúšaniu v rámci dohodnutého domškoláckeho portfólia.

Ponúkate / vedeli by ste ponúknuť nejaký druh podpory napríklad vo forme nejakých online hodín alebo tutoriálov pre domácich školákov?

RLOkrem konzultácií pre rodičov ponúkame on-line jazykové vzdelávanie s našimi „native speaker“ v anglickom jazyku.

Platí sa vo Vašej škole za zápis alebo za poskytnutie služieb kmeňovej školy, prípadne školné? Ak áno, aká je suma za jedného žiaka?

RLDompredškoláci majú všetky naše služby bezplatne. K zamedzeniu zbytočnej administratívy je registračný poplatok 100.- Eur, ktorý najneskôr do konca roka vrátime. Domškoláci platia nevratný administratívny poplatok vo výške 100.- Eur.

Ponúkate rodinám nejaké „bonusy“, prečo by si mali vybrať práve Vašu školu?

RLV rámci spolupráce sme poskytli rodičom napr. knihu, čo má vedieť predškolák, antigénové samotesty, atď.

Ako vnímate spoluprácu rodín vzdelávajúcich deti doma? Je niečo, čo by ste chceli odkázať alebo odporučiť rodinám, ktoré domáce vzdelávanie plánujú?

RLVeľmi si vážime obetavosť rodičov, a zo spolupráce máme veľmi dobré skúsenosti. Preto rodičom doporučujeme pravidelnú komunikáciu s kmeňovou školou alebo škôlkou, pričom v rámci konzultácií majú možnosť kontaktovať rodičov s obdobnými záujmami.

Ďakujeme Vám za rozhovor!

Kliknutím na obrázok budete presmerovaní na darovaciu stránku OZ DVS na platforme darujme.sk.
Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20