Novinky v školskom zákone 2023

Novela školského zákona č. 182/2023 Z. z. vyhlásená v Zbierke zákonov koncom mája 2023 priniesla viaceré zmeny v školskom zákone. Vybrali sme pre vás tie zmeny, ktoré sa priamo alebo nepriamo týkajú domáceho vzdelávania (pozn. odvolávky na príslušné paragrafy v texte sa týkajú školského zákona č. 245/2008 Z. z., ak nie je uvedené inak). 

 1. So súhlasom zákonného zástupcu žiaka bude možné robiť komisionálne skúšky z viac ako 2 vyučovacích predmetov za deň (účinné od 1. 9. 2023). 

§ 57 ods. 4

 1. Mení sa najneskorší termín určenia komisionálnych skúšok z 15 dní na 30 dní pred ich konaním pri žiakoch, ktorí majú povolené individuálne vzdelávanie v zahraničí a aj pri žiakoch, ktorí sa (individuálne) vzdelávajú prostredníctvom školy v zahraničí, napr. v ČR alebo v USA, a ktorí požiadajú o komisionálne preskúšanie v škole na Slovensku (účinné od 1. 9. 2023).

  Pozn.: Minimálny počet dní, kedy musí riaditeľ školy oznámiť termín komisionálnych skúšok vopred pri individuálnom vzdelávaní v SR, školský zákon zatiaľ neurčuje.

§ 25 ods. 8

 1. Rodičia žiakov, ktorí majú povolené domáce vzdelávanie v škole, ktorá je v zahraničí, napr. v USA, a ktorí sa rozhodnú dať svoje dieťa v škole na Slovensku komisionálne preskúšať, nemusia predložiť úradný preklad vysvedčenia zo školy v zahraničí, ale stačí len jeho obyčajný preklad (účinné od 1. 9. 2023).

  V prípade, že je vysvedčenie zo školy v zahraničí v slovenskom, českom alebo vyučovacom jazyku kmeňovej školy v SR, nie je potrebný jeho preklad.

§ 25 ods. 5

 1. K zákonným dôvodom na zrušenie povolenia individuálneho vzdelávania povoleného na žiadosť rodičov v materskej škole (MŠ) pribudla aj neúčasť dieťaťa na posúdení plnenia obsahu individuálneho vzdelávania v MŠ (účinné od 1. 9. 2023). 

§ 28b ods. 8

 1. V školách, ktoré sa budú riadiť novým štátnym vzdelávacím programom (ŠVP) pre základné vzdelávanie z roku 2023, sa 2. stupeň ZŠ začne až 6. ročníkom, t. j. v týchto školách je potrebné mať aj v 5. ročníku ZŠ garanta, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre učiteľov 1. stupňa ZŠ (účinné od 1. 9. 2023). 

  Od školského roku 2023/2024 sa podľa nového ŠVP postupuje v základných školách, s ktorými bude uzavretá dohoda o experimentálnom overovaní. Od školského roku 2024/2025 alebo 2025/2026 sa podľa nového ŠVP bude postupovať v základných školách na základe registrácie školy v rezortnom informačnom systéme a všetky ostatné základné školy budú mať povinnosť postupovať podľa neho od školského roku 2026/2027.
 1. Mení sa definícia špeciálnej výchovno-vzdelávacej potreby (účinné od 30. 5. 2023).

  Skupina detí alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nebude zahŕňať len deti alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením, nadaním alebo zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale sa rozširuje o kategóriu detí alebo žiakov, ktorí potrebujú podporné opatrenia aj z dôvodu iných ťažkostí, napr. v oblasti jazykových schopností, motivácie, emocionality, tvorivosti a zručností.

  V súvislosti s vymedzením pojmu špeciálnej výchovno-vzdelávacej potreby sa zároveň nadväzuje na rôzne formy diagnostiky v transformovanom systéme poradenstva a prevencie, z ktorých niektoré formy sa môžu realizovať v škole ako odborné činnosti prvého a druhého stupňa (napr. pedagogická a orientačná diagnostika) a ďalšie sa vykonávajú v zariadení poradenstva a prevencie ako odborné činnosti tretieho až piateho stupňa (napr. komplexná diagnostika). Zároveň sa zo školského zákona vypúšťa definícia školskej integrácie.

  Zavádza sa príspevok na podporné opatrenia (§ 4e zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov), ktorým bude môcť ministerstvo školstva zo svojej rozpočtovej kapitoly financovať viaceré podporné opatrenia.

§ 2

 1. Individuálny vzdelávací program (IVP) pre žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má byť prekonzultovaný aj so žiakom, ak je najmenej v 5. ročníku ZŠ a má po novom obsahovať aj podporné opatrenia (účinné od 30. 5. 2023). 

§ 7a ods. 2

§ 7a ods. 3

 1. Už nebude možné prijať do MŠ predčasne na povinné predprimárne vzdelávanie dieťa mladšie ako 5 rokov (účinné od 1. 9. 2023). 

  V prípade, že chcete dieťa predčasne zapísať do ZŠ, t. j. skôr ako bude mať 6 rokov, budete to môcť urobiť aj bez toho, aby dieťa absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ
 1. Od školského roka 2023/2024 bude možné v ZŠ aj v ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním zriadiť úvodný ročník, počas ktorého je tiež možnosť požiadať o individuálne vzdelávanie (účinné od 30. 5. 2023). 

  Úvodný ročník sa na rozdiel od prípravného ročníka nepovažuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky, avšak považuje sa za školskú dochádzku. Teda aj na žiakov v úvodnom ročníku sa vzťahuje možnosť požiadať o individuálne vzdelávanie.

§ 29 ods. 9

§ 29 ods. 10

§ 29 ods. 11

§ 161s ods. 3

 1. Žiak, ktorý je oslobodený od vzdelávania vo vyučovacom predmete v plnom rozsahu (napr. z telesnej výchovy zo zdravotných dôvodov), bude mať na vysvedčení uvedené „oslobodený, ak nie je hodnotený slovne, klasifikáciou alebo ich kombináciou (účinné od 30. 5. 2023). 

§ 55 ods. 12

 1. Riaditeľ nespádovej materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté, nebude musieť po novom oznamovať túto skutočnosť aj riaditeľovi spádovej materskej školy, ale už len obci, v ktorej majú deti trvalý pobyt (účinné od 1. 9. 2023).

§ 59 ods. 7

 1. Možnosť absolvovať povinné predprimárne vzdelávanie v registrovanom zariadení predprimárneho vzdelávania namiesto v MŠ sa predĺžila z 31. augusta 2024 na 31. august 2026 (účinné od 1. 9. 2023).

  Pozn.: V registrovanom zariadení predprimárneho vzdelávania nie je možné povoliť individuálne vzdelávanie.

§ 161l ods. 2

Zdroje:

Novela školského zákona č. 182/2023 Z. z.
Osobitná časť dôvodovej správy k zákonu č. 182/2023 Z. z.
Školský zákon č. 245/2008 Z. z v znení s účinnosťou od 1. 9. 2023

Kliknutím na obrázok budete presmerovaní na darovaciu stránku OZ DVS na platforme darujme.sk.
Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20