Novinky v školskom zákone 2023

Novela školského zákona č. 182/2023 Z. z. vyhlásená v Zbierke zákonov koncom mája 2023 priniesla viaceré zmeny v školskom zákone. Vybrali sme pre vás tie zmeny, ktoré sa priamo alebo nepriamo týkajú domáceho vzdelávania (pozn. odvolávky na príslušné paragrafy v texte sa týkajú školského zákona č. 245/2008 Z. z., ak nie je uvedené inak). 

 1. So súhlasom zákonného zástupcu žiaka bude možné robiť komisionálne skúšky z viac ako 2 vyučovacích predmetov za deň (účinné od 1. 9. 2023). 

„V jeden deň môže vykonať žiak komisionálne skúšky najviac z dvoch vyučovacích predmetov; z viac ako z dvoch vyučovacích predmetov ich môže vykonať, ak s tým zákonný zástupca neplnoletého žiaka, zástupca zariadenia alebo plnoletý žiak súhlasí.“

 1. Mení sa najneskorší termín určenia komisionálnych skúšok z 15 dní na 30 dní pred ich konaním pri žiakoch, ktorí majú povolené individuálne vzdelávanie v zahraničí a aj pri žiakoch, ktorí sa (individuálne) vzdelávajú prostredníctvom školy v zahraničí, napr. v ČR alebo v USA, a ktorí požiadajú o komisionálne preskúšanie v škole na Slovensku (účinné od 1. 9. 2023).

  Pozn.: Minimálny počet dní, kedy musí riaditeľ školy oznámiť termín komisionálnych skúšok vopred pri individuálnom vzdelávaní v SR, školský zákon zatiaľ neurčuje.

„Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky podľa § 23 písm. e), alebo žiak, ktorý požiadal o vykonanie komisionálnych skúšok podľa odseku 5, vykoná komisionálne skúšky. Termín, obsah a rozsah komisionálnych skúšok určí riaditeľ školy, v ktorej sa majú komisionálne skúšky vykonať, najneskôr 30 dní pred ich konaním. Na základe výsledkov komisionálnych skúšok vydá kmeňová škola žiakovi vysvedčenie.“

 1. Rodičia žiakov, ktorí majú povolené domáce vzdelávanie v škole, ktorá je v zahraničí, napr. v USA, a ktorí sa rozhodnú dať svoje dieťa v škole na Slovensku komisionálne preskúšať, nemusia predložiť úradný preklad vysvedčenia zo školy v zahraničí, ale stačí len jeho obyčajný preklad (účinné od 1. 9. 2023).

  V prípade, že je vysvedčenie zo školy v zahraničí v slovenskom, českom alebo vyučovacom jazyku kmeňovej školy v SR, nie je potrebný jeho preklad.

„Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) a c), môže na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo žiadosti plnoletého žiaka vykonať komisionálne skúšky. V žiadosti zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak uvedie ročníky, za ktoré sa majú komisionálne skúšky vykonať. Prílohou žiadosti je kópia posledného vysvedčenia; ak vysvedčenie nie je v slovenskom jazyku, českom jazyku alebo v jazyku, ktorý je vyučovacím jazykom v škole, plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka zabezpečí jeho preklad.“ 

 1. K zákonným dôvodom na zrušenie povolenia individuálneho vzdelávania povoleného na žiadosť rodičov v materskej škole (MŠ) pribudla aj neúčasť dieťaťa na posúdení plnenia obsahu individuálneho vzdelávania v MŠ (účinné od 1. 9. 2023). 

„Povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa podľa odseku 2 písm. b) riaditeľ kmeňovej materskej školy zruší

e) ak zákonný zástupca nezabezpečí účasť dieťaťa na povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej materskej škole na účel posúdenia plnenia obsahu individuálneho vzdelávania podľa odseku 6.“ 

 1. V školách, ktoré sa budú riadiť novým štátnym vzdelávacím programom (ŠVP) pre základné vzdelávanie z roku 2023, sa 2. stupeň ZŠ začne až 6. ročníkom, t. j. v týchto školách je potrebné mať aj v 5. ročníku ZŠ garanta, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre učiteľov 1. stupňa ZŠ (účinné od 1. 9. 2023). 

  Od školského roku 2023/2024 sa podľa nového ŠVP postupuje v základných školách, s ktorými bude uzavretá dohoda o experimentálnom overovaní. Od školského roku 2024/2025 alebo 2025/2026 sa podľa nového ŠVP bude postupovať v základných školách na základe registrácie školy v rezortnom informačnom systéme a všetky ostatné základné školy budú mať povinnosť postupovať podľa neho od školského roku 2026/2027.
 1. Mení sa definícia špeciálnej výchovno-vzdelávacej potreby (účinné od 30. 5. 2023).

  Skupina detí alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nebude zahŕňať len deti alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením, nadaním alebo zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale sa rozširuje o kategóriu detí alebo žiakov, ktorí potrebujú podporné opatrenia aj z dôvodu iných ťažkostí, napr. v oblasti jazykových schopností, motivácie, emocionality, tvorivosti a zručností.

  V súvislosti s vymedzením pojmu špeciálnej výchovno-vzdelávacej potreby sa zároveň nadväzuje na rôzne formy diagnostiky v transformovanom systéme poradenstva a prevencie, z ktorých niektoré formy sa môžu realizovať v škole ako odborné činnosti prvého a druhého stupňa (napr. pedagogická a orientačná diagnostika) a ďalšie sa vykonávajú v zariadení poradenstva a prevencie ako odborné činnosti tretieho až piateho stupňa (napr. komplexná diagnostika). Zároveň sa zo školského zákona vypúšťa definícia školskej integrácie.

  Zavádza sa príspevok na podporné opatrenia (§ 4e zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov), ktorým bude môcť ministerstvo školstva zo svojej rozpočtovej kapitoly financovať viaceré podporné opatrenia.

„Na účely tohto zákona sa rozumie

i) špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou požiadavka určená diagnostikou v zariadeniach poradenstva a prevencie na poskytnutie podporného opatrenia vo výchove a vzdelávaní (ďalej len „podporné opatrenie“) dieťaťu alebo žiakovi podľa písmen j) až p) a dieťaťu alebo žiakovi, ktorého zdravotný stav, sociálne podmienky, jazykové schopnosti, nadanie, správanie, kognitívne schopnosti, motivácia, emocionalita, tvorivosť alebo zručnosti vyžadujú poskytnutie podporného opatrenia,“

 1. Individuálny vzdelávací program (IVP) pre žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má byť prekonzultovaný aj so žiakom, ak je najmenej v 5. ročníku ZŠ a má po novom obsahovať aj podporné opatrenia (účinné od 30. 5. 2023). 

„Individuálny vzdelávací program pre dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo pre žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe odporúčaní zariadenia poradenstva a prevencie vypracuje pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom školy v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom, pedagogickým asistentom a odborným zamestnancom školy a po konzultácii so zákonným zástupcom; ak ide o žiaka základnej školy najmenej v piatom ročníku alebo o žiaka strednej školy, aj po konzultácii s týmto žiakom.” 

„Individuálny vzdelávací program obsahuje podporné opatrenie a úpravy jednotlivých častí školského vzdelávacieho programu podľa špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa alebo žiaka, najmä úpravu obsahu, metód, foriem alebo spôsobu hodnotenia a spolupráce s odbornými zamestnancami.“

 1. Už nebude možné prijať do MŠ predčasne na povinné predprimárne vzdelávanie dieťa mladšie ako 5 rokov (účinné od 1. 9. 2023). 

  V prípade, že chcete dieťa predčasne zapísať do ZŠ, t. j. skôr ako bude mať 6 rokov, budete to môcť urobiť aj bez toho, aby dieťa absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ
 1. Od školského roka 2023/2024 bude možné v ZŠ aj v ZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním zriadiť úvodný ročník, počas ktorého je tiež možnosť požiadať o individuálne vzdelávanie (účinné od 30. 5. 2023). 

  Úvodný ročník sa na rozdiel od prípravného ročníka nepovažuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky, avšak považuje sa za školskú dochádzku. Teda aj na žiakov v úvodnom ročníku sa vzťahuje možnosť požiadať o individuálne vzdelávanie.

„V základnej škole možno so súhlasom zriaďovateľa zriadiť úvodný ročník pre

a) žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou ľahkého stupňa, ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nepokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy, alebo

b) žiakov s vývinovými poruchami ľahkého stupňa, ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nepokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy.“

„V základnej škole pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním možno so súhlasom zriaďovateľa zriadiť úvodný ročník pre

a) žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek päť rokov, alebo

b) žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek štyri roky a je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy pred dovŕšením šiesteho roku veku.“

„Úvodný ročník možno zriadiť pre najmenej štyroch žiakov a najviac desiatich žiakov. Žiaka do úvodného ročníka zaraďuje riaditeľ školy na základe vyjadrenia zariadenia poradenstva a prevencie a s vopred prerokovaným informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Na žiaka so všeobecným intelektovým nadaním, ktorý sa vzdeláva v úvodnom ročníku v škole pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, sa nevzťahuje § 28a. Absolvovanie úvodného ročníka sa nepovažuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky. Po absolvovaní úvodného ročníka žiak pokračuje v prvom ročníku základnej školy v triede spolu s ostatnými žiakmi.

„Úvodný ročník podľa predpisov účinných odo dňa účinnosti tohto zákona možno zriadiť od 1. septembra 2023. Zápis do úvodného ročníka zriadeného od školského roka 2023/2024 sa koná od 1. júla 2023 do 31. júla 2023; riaditeľ školy rozhodne o prijatí do 15. augusta 2023.“

 1. Žiak, ktorý je oslobodený od vzdelávania vo vyučovacom predmete v plnom rozsahu (napr. z telesnej výchovy zo zdravotných dôvodov), bude mať na vysvedčení uvedené „oslobodený, ak nie je hodnotený slovne, klasifikáciou alebo ich kombináciou (účinné od 30. 5. 2023). 

„Žiakovi, ktorý v niektorom vyučovacom predmete nie je hodnotený žiadnou z foriem podľa odseku 2, 3 alebo odseku 4, sa na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka uvádza

a) „aktívne absolvoval“, ak sa žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu aktívne zúčastňoval,

b) „absolvoval“, ak sa žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu ospravedlnene nezúčastňoval alebo bol prítomný a zo závažných dôvodov nepracoval,

c) „neabsolvoval“, ak žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu nepracoval alebo sa neospravedlnene vyučovania nezúčastňoval, alebo

d) „oslobodený“, ak bol žiak oslobodený od vzdelávania sa vo vyučovacom predmete v plnom rozsahu.”

 1. Riaditeľ nespádovej materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté, nebude musieť po novom oznamovať túto skutočnosť aj riaditeľovi spádovej materskej školy, ale už len obci, v ktorej majú deti trvalý pobyt (účinné od 1. 9. 2023).

„Riaditeľ materskej školy rozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa osobitného predpisu. O prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ školy do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať. Riaditeľ materskej školy do 15. júla zašle zoznam detí prijatých na povinné predprimárne vzdelávanie obci, v ktorej majú trvalý pobyt. Zoznam obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu prijatého dieťaťa.“

 1. Možnosť absolvovať povinné predprimárne vzdelávanie v registrovanom zariadení predprimárneho vzdelávania namiesto v MŠ sa predĺžila z 31. augusta 2024 na 31. august 2026 (účinné od 1. 9. 2023).

  Pozn.: V registrovanom zariadení predprimárneho vzdelávania nie je možné povoliť individuálne vzdelávanie.

„Podmienka absolvovania povinného predprimárneho vzdelávania sa do 31. augusta 2026 považuje za splnenú, ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, navštevuje zariadenie predprimárneho vzdelávania podľa osobitného predpisu vedené v registri zariadení predprimárneho vzdelávania.“

Zdroje:

Novela školského zákona č. 182/2023 Z. z.
Osobitná časť dôvodovej správy k zákonu č. 182/2023 Z. z.
Školský zákon č. 245/2008 Z. z v znení s účinnosťou od 1. 9. 2023

Kliknutím na obrázok budete presmerovaní na darovaciu stránku OZ DVS na platforme darujme.sk.
Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20