Domškolákov pribudlo v tomto roku menej

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) nám opäť poskytlo na našu žiadosť štatistické údaje o domácom vzdelávaní, oficiálne individuálnom vzdelávaní, za školský rok 2023/2024. Tieto čísla každoročne vychádzajú z počtov detí v materských školách a základných školách, ktoré jednotlivé školy nahlásia k 15. septembru daného školského roka.

Spomalenie rastúceho trendu

Celkový počet domškolákov v individuálnom vzdelávaní (IV) na žiadosť zákonného zástupcu v základnej škole (ZŠ) sa oproti minulému školskému roku zvýšil na súčasných 1830 žiakov.

Do celkového počtu domškolákov v tomto školskom roku pribudlo 176 detí (graf č. 1). V minulom školskom roku ich pribudlo 379, takže tohto ročný prírastok poklesol o viac ako 50 % oproti minulému roku.

Graf č. 1

Prečo teda celkový počet domškolákov narástol? Hlavným dôvodom je, že počet detí, ktoré z domáceho vzdelávania po ukončení 9. ročníka každoročne odchádzajú, je výrazne menší ako počet prvákov doň vstupujúcich (graf č. 2). V tomto školskom roku je v individuálnom vzdelávaní 307 prvákov. To je o 40 prvákov menej ako v minulom školskom roku.

Ten nárast je taký mierny aj pre medziročný pokles počtu detí, ktoré boli v individuálnom vzdelávaní na základnej škole aj v minulom školskom roku. Napríklad v minulom školskom roku bolo v druhom ročníku 314 došmkolákov, no v treťom ročníku z nich pokračuje v tomto školskom roku len 284 domškolákov. To znamená, že domškolákov v tomto ročníku, ktorí pokračujú v individuálnom vzdelávaní aj v tomto roku, je menej.

Graf č. 2

Pri pohľade na rozloženie domškolákov medzi 1. a 2. stupňom ZŠ možno konštatovať, že viac detí sa vzdeláva individuálne na 1. stupni ZŠ (63 %) a menej na 2. stupni ZŠ (37 %). Rozdelenie medzi pohlaviami je menej výrazné, medzi domškolákmi je o niečo málo viac chlapcov (54 %) ako dievčat (46 %).

Počty domškôlkarov

Celkový počet predškolákov v individuálnom vzdelávaní na žiadosť zákonného zástupcu v materských školách tiež mierne vzrástol oproti minulému školskému roku. Materské školy evidujú 652 domškôlkarov. Podiel chlapcov a dievčat je identický ako v základných školách – 54 % ku 46 %.

Graf č. 3

Ak porovnáme počty prvákov v individuálnom vzdelávaní (graf č. 2) a počty domškôlkarov v minulom školskom roku (graf č. 3), zistíme, že asi polovica predškolákov, ktorí boli v minulom školskom roku v individuálnom vzdelávaní v materskej škole, pokračuje v individuálnom vzdelávaní aj po prechode do 1. ročníka ZŠ.

Domškoláci a domškôlkari z dôvodu zdravotného stavu bez výrazných zmien 

Počet domškolákov v individuálnom vzdelávaní zo zdravotného dôvodu sa oproti minulému školskému roku zvýšil na súčasných 642 žiakov (graf č. 4). V tejto forme individuálneho vzdelávania je viac chlapcov (59 %) ako dievčat (41 %), pričom rozdelenie žiakov na stupne základnej školy je relatívne rovnomerné – na 1. stupni 47 % a na 2. stupni 53 % domškolákov.

Graf č. 4

Počet predškolákov v individuálnom vzdelávaní z dôvodu zdravotného stavu (graf č. 5) sa oproti minulému školskému roku mierne znížil – na 97 domškôlkarov. Aj v tejto forme individuálneho vzdelávania je viac chlapcov (65 %) ako dievčat (35 %). 

Graf č. 5

Klesajúci trend počtu slovenských domškolákov v zahraničí 

Počet domškolákov v základných školách, ktorí majú povolené individuálne vzdelávanie v zahraničí  (pozn.: hlavným dôvodom pre IV v zahraničí je pobyt žiaka mimo územia Slovenska, pričom dieťa v zahraničí nie je zapísané do školy), sa oproti minulému školskému roku mierne znížil na súčasných 562 žiakov (graf č. 6). Školy evidujú v tejto forme o niečo viac chlapcov (54 %) ako dievčat (46 %) a menej detí na 1. stupni (43 %) ako na 2. stupni (57 %). 

Graf č. 6

Pozn.: Táto forma IV sa využíva len pri deťoch v základných školách, nevyužíva sa pri deťoch v materských školách. Domškôlkari predškoláci žijúci v zahraničí sa vykazujú spolu s deťmi v IV na žiadosť zákonného zástupcu (graf č. 3).

Podiel domškolákov a porovnanie s Českom

V tomto školskom roku je v individuálnom vzdelávaní v ZŠ spolu vo všetkých jeho formách 3034 domškolákov – 1830 na žiadosť zákonného zástupcu, 642 zo zdravotných dôvodov a 562 z dôvodu pobytu v zahraničí. Ak by ste si nevedeli predstaviť, aký podiel to predstavuje z celkového počtu žiakov na všetkých slovenských základných školách, ponúkame vám graf č. 7 nižšie, ktorý ten podiel jasne znázorňuje. 

Graf č. 7

V Česku bolo v minulom školskom roku 6309 domškolákov (pozn.: štatistika za tento školský rok ešte nie je zverejnená). To je 0,63 % žiakov ZŠ. Tento údaj zahŕňa žiakov v individuálnom vzdelávaní na žiadosť zákonného zástupcu a v individuálnom vzdelávaní zo zdravotných dôvodov spolu, pretože v Česku sa individuálne vzdelávanie podľa dôvodov nedelí. Českí žiaci v individuálnom vzdelávaní v zahraničí sa nesledujú ako samostatný údaj v štatistike vôbec.

Podiel domškôlkarov a porovnanie s Českom

V tomto školskom roku je v individuálnom vzdelávaní spolu 749 domškôlkarov – 652 na žiadosť zákonného zástupcu a 97 zo zdravotných dôvodov. Pre lepšiu predstavu opäť ponúkame koláčový graf č. 8, ktorý ukazuje ich podiel z celkového počtu predškolákov v slovenských materských školách.

Graf č. 8

Údaje domškôlkarov v Česku môžeme porovnávať len s minulým školským rokom, pretože za aktuálny školský rok ešte nie je zverejnená štatistika. V školskom roku 2022/2023 teda bolo v individuálnom vzdelávaní v Českej republike 2525 domškôlkarov. To je 1,89 % predškolákov. Tento údaj zahŕňa deti v individuálnom vzdelávaní na žiadosť zákonného zástupcu aj zo zdravotných dôvodov spolu, pretože v Česku sa individuálne vzdelávanie podľa dôvodov nedelí.

Podrobné štatistiky o deťoch v rôznych formách vzdelávania, pri ktorých sú deti oslobodené od povinnosti dochádzať do MŠ a ZŠ, za školský rok 2023/2024 sme pre vás prehľadne spracovali do grafickej podoby do súboru v PDF formáte, ktorý nájdete na našej stránke v časti Štatistiky DV.

Kliknutím na obrázok budete presmerovaní na darovaciu stránku OZ DVS na portáli darujme.sk.
Please follow and like us:
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20